- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vojnic – KA 009

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

Broj : 511-05-02/2-9-K- 730/92.

Datum : 22.05.1992.

VOJNOM TUŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

1. RADE GAĆEŠA, otac Nikola, rođen dana 04.01.1948.

Podsedlu, općina Vojnić Hrvatska, stanuje u Vojniću,

ulica Kordunaška broj bb, općina Vojnić, narodnost Srbin,

zanimanje dipl. inženjer građevinarstva

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F stavak 2. KZ RH-a – oružana pobuna

na način što je kao predsjednik Skupštine općine Vojnić organizirao politički život na teritoriju Vojnića koji je u sastavu tzv. SAO Krajine, čime je ugrožavao Ustavom utvrđeno državno i društveno ustrojstvo i sigurnost Republike Hrvatske.

Prilozi :

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx u prostorijama Policijska uprave Karlovac, dana 21.05.1992. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava obavila je informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te je došla do saznanja da je prijavljeni Rade Gaćeša, dipl. inženjer građevinarstva bio zaposlen kao direktor u poduzeću ”Kamenolom” u Kuplenjskom, nakon čega je sredinom 09. mjeseca 1991. godine postavljen od ”tvrde linije” SDS-a za predsjednika Skupštine općine Vojnić.

Na osnovu tih saznanja zavedeba je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

Prijavljeni Rade Gaćeša obavljao je funkciju predsjednika Skupštine opštine Vojnić, kao nelegalnog organa vlasti u tzv. SAO Krajini, te se time direktno suprotstavljao legitimnim organima vlasti Republike Hrvatske, dakle težio odvajanju dijela teritorija Republike Hrvatske, te njegovom pripajanju drugoj državi. Osim toga, isti obavljao i dužnost predsjednika Savjeta za narodnu obranu općine Vojnić, koordinirajući akcijama tamošnje teritorijalne obrane. (Prilog :1)

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Rade Gaćešom, jer isti nije dostupan djelatnicima Policijske uprave.

Na osnovu naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Rade Gaćeša počinio krivično djelo iz člana 236. F KZ RH-a (oružana pobuna).

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost, te ćete o svim naknadno prikupljeni saznanjima biti obaviješteni putem posebnih izvješća.

Prilog : 1                                                                                 NAČELNIK :

Zvonimir Krajačić


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

Broj : 511-05-02/29-K-728/92.

Datum 22.05.1992.

VOJNOM TUŽITELJSTVU

KARLOVAC

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

NIKOLA TRBOJEVIĆ, otac Miloš, rođen dana 02.01.1948.

Radonji, općina Vojnić, R Hrvatska, stanuje u Vojniću,

ulica Radonja broj 15. općina Vojnić, narodnost Srbin,

zanimanje inženjer strojarstva ;

Zbog krivičnog djela iz članka 236. F stavak 2. KZ RH-a – oružana pobuna

Na način što je kao predsjednik Izvršnog vijeća Skupštine općine Vojnić organizirao politički život na teritoriju Vojnića koji je u sastavu tzv. SAO Krajine, čime je ugrožavao Ustavom utvrđeno državno i društveno ustrojstvo i sigurnost Republike Hrvatske

Prilozi :

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s Brezovac Ivanom u prostorijama Policijske uprave Karlovac, dana 21.05.1995. godine

Opis činjeničnog stanja :

Ova Policijska uprava obavila je informativni razgovor s Brezovac Ivanom, te je tako došla do saznanja da je prijavljeni Trbojević Nikola, po zanimanju pogonski inženjer strojarstva, bio zaposlen u ”Jugoturbini” u Karlovu da bi sredinom 09. mjeseca 1991. godine bio postavljen za predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine općine Vojnić, kao predstavnik ”tvrde” linije u SDS-u Mjesne zajednice Radonja, koja ga je predložila.

Na osnovu tih saznanja zavedena je kriminalistička obrada u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje :

Prijavljeni Trbojević Nikola obavljao je funkciju predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine općine Vojnić, kao nelegalnog političkog organa vlasti u tzv. SAO Krajini, te se time direktno suprotstavio legalno izabranim organima vlasti Republike Hrvatske, dakle traži odvajanje dijela teritorija Republike Hrvatske i njegovom pripojenju drugoj državi. (Prilog : 1.). Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor s prijavljenim Trbojević Nikolom jer isti nije dostupan djelatnicima Policijske uprave.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Trbojević Nikola počinio krivično djelo iz članka 236. F stavak 2. KZ RH-a (oružana pobuna).

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost te o svim naknadno prikupljenim saznanjima bit ćete obaviješteni putem Posebnih izvješća.

Prilog : 1

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


REPUBLIKA HRVATSKA

MINSTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODSJEK ZA SUZBIJANJE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

Broj : 511-05-02/2-9-K-728/92

Datum : 22.05.1992.

SLUŽBENA BILJEŠKA

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

boravište – prebivalište Karlovac, u lica xxxxxxxxxxxxxxxxx, je dana xxxx 1992. godine u

prostorijama PU Karlovac dao ovlaštenoj osobi  PU Karlovac

slijedeće obavijesti :

Dana 21.05.1992. godine obavljen je informativni razgovor s xxxxxxxxxxx koji je potvrdio da je Trbojević Nikola, inženjer strojarstva, rođen 02.01.1948. godine, sa prebivalištem u Vojniću, Radonja 15., postavljen za predsjednika Izvršnog vijeća Skupštine općine Vojnić sredinom 09. mjeseca 1991. godine, koju funkciju je prije obavljao Nikola Trbojević iz Vojšnice, rođen 07.01.1956. godine koji je postavljen na tu funkciju ispred SKH-a  SDP-a nakon izbora 1990. godine

Kad je došlo do pripajanja Vojnića području tzv. SAO Krajine, dotadašnjeg predsjednika Izvršnog vijeća Nikolu Trbojevića iz Vojšnice smijenili su prosrpski političari koji su stvarali strukturu vlasti koja je njima odgovarala. Na njegovo mjesto postavljen je aktivista SDS-a Nikola Trbojević iz Radonje, kojeg su predložili mještani Radonje,

Nakon preuzimanja vlasti isti nastoji osigurati puno učešće općine Vojnić u teritorijalno – političkom ustrojstvu područja tzv. SAO Krajine.

Ovl. sl. osobe

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj : KT – 359/92

Karlovac, 25. svibnja 1992. godine

ZC/JK

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Na osnovu članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN 73/91) i (25/92) podižem,

OPTUŽNICU

                                                Protiv

  I okr. RADE GAĆEŠE, sin Nikole, rođ. 04.01.1948.

u Vojniću, gdje i prebiva Kordunaška bb, dipl. ing. građevinarstva, Srbin, držav. RH,

II okr. NIKOLE TRBOJEVIĆA, sin Miloša, rođ.

02.01.1948. u Vojniću, gdje i prebiva, Radonja br. 15, ing. strojarstva, Srbin, držav. RH,

da su :

sredinom rujna 1991. godine u Vojniću u cilju nasilnog obaranja legalno izabrane vlasti Republike Hrvatske, te rušenja njezinog glavnog ustrojstva, i to I okrivljenik Gaćeša Rade kao predsjednik SO Vojnić, a II okrivljeni Trbojević Nikola kao predsjednik Izvršnog vijeća SO Vojnić, zajedno sa drugim osobama – donijeli odluku da se područje općine Vojnić odcjepljuje od Republike Hrvatske i da se pripaja tzv. ”SAO Krajini”,- organizirali teritorijalnu obranu i kordinirali akcijama upravljenim protiv legalnih snaga Republike Hrvatske uz svakodnevne napade na područja koja su pod kontrolom Hrvatske vojske.

Dakle, kao organizatori sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

Pa su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236 f stavak 1 i 2 KZ RH, a kažnjivo po stavku 2 istog zakonskog propisa,

Stoga

P r e d l a ž e m

 1. da se pred tim stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove I okr. Gaćeša Rade, II okr. Trbojević Nikola, te da se provede dokaz saslušanjem xxxxxxxxxxxxx kao svjedoka,
 3. da se temeljem članka 191. preuzetog ZKP-a (NN 53/91) nad okrivljenicima odredi pritvor, te da se temeljem članka 300 stavak 3 okrivljenicima sudi u odsutnosti.

O b r a z l o ž e nj e

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv I okr. Gaćeša Rade i II okr. Trbojević Nikole radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ove optužnice.

Iz krivične prijave proizlazi da je I okrivljeni u toku 9. mjeseca 1991. g. na području općine Vojnić kao član SDS-a, postavljen za predsjednika SO Vojnić koji je tada preuzeo i dužnost predsjednika Savjeta za narodnu obranu općine Vojnić, koordinirajući akcijama tamošnje teritorijalne obrane, dok je II okr. Trojević Nikola postavljen za predsjednika Izvršnog vijeća SO Vojnić, te su obojica u tim svojstvima djelovali na otcjepljenju djelova teritorije RH i pripajanje područja općine Vojnić tzv. ”SAO Krajine”, kao i aktivno učestvovali u teritorijalno političkom ustrojstvu područja tzv. ”SAO Krajine”.

Navode krivične prijave potvrđuje i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u svojoj izjavi djelatnicima Policijske uprave Karlovac.

Zbog svega navedenog smatram da su i I okrivljeni Gaćeša Rade i II okrivljeni Trbojević Nikola ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune na području općine Vojnić, budući je okrivljeni bio predsjednik SO Vojnić, a II okrivljenik predsjednik Izvršnog vijeća SO Vojnić, te su u tome svojstvu organizirali i koordinirali akcije teritorijalne obrane Vojnić koje akcije su imale za cilj djelovanje protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, organizaciju svakodnevnih napada na područje koja su pod kontrolom Republike Hrvatske, organizaciju svakodnevnih napade i na postrojbe Hrvatske vojske, sve u cilju nasilnog obaranja legalno izabrane vlasti Republike Hrvatske i rušenja njenog državnog ustrojstva, kako i se dio teritorija Republike Hrvatske otcjepio i pripojio tzv. ”SAO Krajini”. Upravo u 09. mj. 1991. g. dakle u vrijeme kada si I i II okrivljenici preuzeli svoje funkcije predsjednika Skupštine općine odnosno izvršnog vijeća SO Vojnić od Republike Hrvatske, pripajanje tog područja tzv. ”SAO Krajini”, a nakon toga i do intenzivnih oružanih neprijateljskih akcija protiv legalnih snaga Republike Hrvatske upravo sa tog područja, kojim su rukovodili okrivljenici. Na svojim funkcijama okrivljenici su bili očito organizatori oružane pobune, čime su ostvarili sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 f stavak 2 KZ RH, zbog čega je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

S obzirom da okrivljenici i dalje djeluju protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, smatram da postoje osnove za primjenu propisa iz članka 191 stavak 2 preuzetog zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) i za određivanje pritvora kao i za primjenu propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) i budući da okrivljenici nisu dostupni legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske, a postoje osobito važni razlozi za suđenje, predlažemo da se provede suđenje u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

                                                                            VOJNI SUD KARLOVAC

Broj : III K-70/92-3

N A R E D B A

Vojni sud u Karlovcu, po sucu Nini Bubaš kao predsjedniku vijeća, u kriv. predmetu protiv okr. Rade Gaćeše i dr., zbog krivičnog dijela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, temeljem čl. 551 st. 1. preuzetog ZKP, 29. svibnja 1992.

n a r e d i o   j e

naređuje se izdavanje tjeralice protiv :

I okr. RADE GAĆEŠA sin Nikole, rođ. 04.07.1948. u Vojniću gdje i prebiva

Kordunaška bb, dipl. ing. građevinarstva, Srbin

II okr. NIKOLE TRBOJEVIĆA sina Miloša, rođ. 02.01.1948. u Vojniću, gdje i

prebiva Radonja kbr. 15, ing. strojarstva, Srbin

protiv kojih je podignuta optužnica zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH i određen pritvor rješenjem ovog suda broj III K-70/92-2, od 29. svibnja 1992. godine.-

Ovu naredbu izvršit će PU Karlovac.-

U Karlovcu, 29. svibnja 1992. godine.-

PREDSJEDNIK VIJEĆA :

Nina Bubaš

DOSTAVLJENO :

 1. PU Karlovac

– 2 primjerka


Z A P I S N I K

Od 9. srpnja 1992.

O glavnoj raspravi Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda :                                                                                Krivični predmet :

Nina Bubaš Tužilac : VT Karlovac

Zvonimir Matan Okrivljeni : Rade Gaćeša i dr.

Mladen Kosijer zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i f KZ

Blaženka Čurjak Broj Voj. tužilaštva : KT 359/92

Utvrđuje se da su pristupili :

1.   Zamjenik Voj. Tužilac  Antun Stanković Moćan

 1. Okrivljeni : nitko
 2. Svjedoci : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utvrđuje se da je prije gl. rasprave branitelj po službenoj dužnosti Đorđe Stojaković odvj. iz Karlovca obavijestio pred. vijeća da do daljnjega ne može zastupati okr., a s obzirom na odluku Odvj. zbora Karlovac.

Zamj. VT predlaže da se vanraspravno sasluša svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

r j e š e nj e

prihvaća se prijedlog zamjenika VT.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – upozoren po čl. 325 pruz. ZKP-a,sin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Karlovac, nije u rodu, nije u zavađi ;

Ja živim u Vojniću 26 godina. Odselio sam iz Vojnića 1. listopada 1991. Poznavao sam I okr. Radu Gaćešu koji je bio direktor ”Vuteksa” pogon za Vel. Kladušu. Predsjednik SO Vojnić bio je Vučković Miloš koji je međutim smijenjen, dakle, nije dobrovoljno otišao, jer se očito nije slagao sa općom politikom koja je tamo vođena. Na njegovo mjesto postavljen je I okr. Rade Gaćeša, i to negdje ljeti 1991. g. ne znam točan datum. Mislim da je u to vrijeme večć bio dovršen postupak tj. odcjepljenje SO Vojnić tzv. ”SAO Krajini”. No s obzirom da I okr. Rade Gaćeša prihvatio je dužnost predsjednika SO Vojnić očito se i sa takvom politikom složio, a što me se začudilo s obzirom da ga do tada nisam poznavao kao prosrpski orijentalnu osobu. Na području Vojnića bila je organizirana TO i to odmah nakon pobune u Kninu, dakle krajem kolovoza 1990. g. Organizirane su dakle straže po MZ i po selima. Od spomenutog perioda pa na dalje, dakle, i nakon što je I okr. preuzeo dužnost predsjednika skupštine. Nije mi poznato našto konkretno o akcijama protiv RH. Sjećam se jedino da me se jako dojmila akcija koja bi se takvom mogla nazvati kada su ubijena trojica pripadnika MUP-a u 7 mj. 1991. g. kod Veljuna. No iako sam razgovarao sa nekim ljudima nisam mogao pretpostaviti tko je to učinio i tko je to organizirao.

Također poznajem i II okr. Nikolu Trbojevića Koji je prije radio u tvornici plinskih turbina pogon Karlovac, a koji posao je napustio otprilike jedan mjesec prije no što je postavljen odnosno prije no što se prihvatio funkcije predsjednika Izvršnog vijeća SO Vojnić. Prije njega tu funkciju je obavljao također čovjek po imenu Trbojević Nikola, ali je taj bio iz Vojišnice. Nije mi poznato ništa o njegovim konkretnim aktivnostima koje je obavljao kao predsjednik IV SO Vojnić. Sretao sam njega i I okr. Radu Gaćešu nakon što su postavljeni na navedene funkcije i to obojicu u civilu. Nisam vidio dali su imali oružje.

Na pitanje zamjenika VT odgovara da ne zna dali je I okr. u okviru svoje funkcije predsjednika SO Vojnić ujedno bio i predsjednik savjeta narodne obrane.

Svjedok ne traži trošak.

Zamjenik VT prilaže u spis fotokopiju odluke o preimenovanju i načinu djelovanja Stanice javne bezbjednosti Vojnić od 30.07.1991. g.

Dovršeno u 11,30 sati.

Predsjednik vijeća : Nina Bubaš

Zapisničar : Blaženka Čurjak


Na osnovu člana 208 stav 2 Statuta općine Vojnić (”Informator” sl. glasnik općine Vojnić broj 143/84, 156/86, 191/90, i 193/90) Predsjedništvo Skupštine općine Vojnić na sjednici održanoj dana 30.7.1991. godine donosi

O D L U K U

o preimenovanju i načinu djelovanja

Stanice javne bezbednosti

Član 1.

Policijska stanica Vojnić, koja je djelovala u sastavu Policijske uprave Karlovac, preimenuje se u STANICU JAVNE BEZBEDNOSTI OPĆINE VOJNIĆ i ulazi u sastav Sekretarijata unutrašnjih poslova SAO Krajine,

Član 2.

Svi pripadnici Stanice javne bezbednosti općine Vojnić dužni su provoditi odluke i naredbe Skupštine općine Vojnić i Sekretarijata unutrašnjih poslova SAO Krajine.

Član 3.

Za načelnika Stanice javne bezbednosti općine Vojnić imenuje se Vorkapić Boro, a za njegovog pomoćnika Pajić Tošo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a potvrdit će je Skupština općine na prvoj narednoj sjednici.

KLASA: 023-03/91-01/03

URBROJ: 2191-01-91-1

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPĆINE VOJNIĆ

? Gaćeša, dipl. ing.


Broj K-70/92-9

Z A P I S N I K

od 14. srpnja 1992.g.

o glavnoj raspravi kod Vojnog suda u Karlovcu.

Prisutni od suda:                                                                                 Krivični predmet:

Bubaš Nina Tužilac: VT Karlovac

Zvonimir Matan Okrivljeni:  Rade Gaćeša i dr.

Mladen Kosijer zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH

Blaženka Čurjak Broj Voj. tužilaštva KT-359/92.

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 8,30 sati objavljuje predmet glavne rasprave.

Utvrđuje se da su pristupili:

 1. Zamj. Voj. Tužilac Zdravko Car
 2. Oštećeni___________________
 3. Okrivljeni: branitelj Nikola Pavlović, Karlovac
 4. Svjedoci:__________________

Utvrđuje se da su pristupile pozvane osobe:

Utvrđuje se da je rješenje o suđenju u odsutnosti pravomoćno, s obzirom da se branitelj

odriče prava na žalbu u odnosu na ovo rješenje koje mu se uručuje.

Gl. rasprava je javna i počinje čitanjem optužnice s tim da zamjenik VT vrši slijedeću izmjenu u opisu djela:

Dana 30. srpnja 1991. godine u Vojniću, u cilju nasilnog obaranja legalno izabrane vlasti RH te rušenja njenog državnog i društvenog ustrojstva, i to I okr. Gaćeša Rade kao predsjednik SO Vojnić, a II okr. Trbojević Nikola kao predsjednik IV SO Vojnić donijeli odluku da se Policijska stanica Vojnić preimenuje u Stanicu javne bezbednosti općine Vojnić te da ista ulazi u sastav Sekretarijata unutrašnjih poslova tzv. ”SAO Krajine”.

zakonski opis ostaje isti.

Stranke predlažu da se pročitaju iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Vijeće donosi

r j e š e n j e

prihvaća se prijedlog stranaka.

Čita se iskaz svjedoka Brezovac Ivanaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Vrši se uvid u odluku na listu 13 spisa.

Daljnjih dokaz. prijedloga nema.

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN.

Riječ stranaka.

Zamjenik VT ostajem kod izmijenjene optužnice jer smatram da su okr. počinili utuženo kriv. djelo pa predlažem da se proglase krivima i osude po zakonu.

Branitelj okr- s obzirom da postoji mogućnost da su okr. izvršili djelo pod prisilom smatram da ipak nije u potpunosti dokazano da su djelo počinili a u koliko vijeće smatra drukčije predlažem izricanje što blaže sankcije.

Stranke nemaju daljnjih izjava.

GLAVNA RASPRAVA DOVRŠENA.

Vijeće se povlači na vijećanje i glasanje, izriče, a predsjednik vijeća objavljuje slijedeću

P R E S U D U

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

I okr. RADE GAĆEŠA

II okr. NIKOLA TRBOJEVIĆ

k r i v i  s u

što su:

30. srpnja 1991. godine u Vojniću u cilju nasilnog obaranja legalno izabrane vlasti RH, te rušenja njenog državnog i društvenog ustrojstva i to I okr. Gaćeša Rade kao predsjednik SO Vojnić, a II okr. Nikola Trbojević kao predsjednik Izvršnog vijeća SO Vojnić donijeli odluku da se Policijska stanica Vojnić preimenuje u stanicu Javne bezbednosti općine Vojnić te da ista ulazi u sastav Sekretarijata unutrašnjih poslova tzv. ”SAO Krajine”.

dakle, kao organizatori sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

čime su počinili kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno u čl. 236 – f st. 1. i 2. KZ RH, pa se temeljem čl. 236-f. st. 2.

o s u đ u j u

svaki na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina.

Temeljem čl. 98. st. 4. preuzetog ZKP TKP padaju na teret budžetskih sredstava.

Dovršeno u 9 sati.

Predsjednik vijeća: Nina Bubaš

Zapisničar: Blaženka Čurjak


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-70/92-11

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca Nine Bubaš kao predsjednika vijeća te Zvonimira Matana i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Rade Gaćeša i dr., zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, na glavnoj i javnoj raspravi zakazanoj povodom optužnice VT Karlovac, broj KT-359/92, zaprimljene 27.svibnja 1992. godine, dovršenoj 14. srpnja 1992. godine

u prisutnosti zamjenika Vt Karlovac Zdravka Cara, branitelja Nikole Pavlovića odvjetnika iz Karlovca, a u odsutnosti I i II okrivljenika

p r e s u d i o  j e

I okr. RADE GAĆEŠA sin Nikole,rođen 4.1.1948. u Vojniću

gdje i prebiva Kordunaška bb, dipl. ing. građevinarstva,

Srbin, drže RH

II okr. NIKOLA TRBOJEVIĆ sin Miloša, rođen 2.1.1948. u Vojniću

gdje i prebiva Radonja 15, ing. strojarstva, Srbin, drže RH

k r i v i  s u

što su:

30. srpnja 1991. godine u Vojniću, u cilju nasilnog obaranja legalno izabrane vlasti Republike Hrvatske, te rušenja njenog državnog i društvenog ustrojstva, i to I okr. Gaćeša Rade kao predsjednik SO Vojnić, a II okr. Trbojević Nikola kao predsjednik Izvršnog vijeća SO Vojnić donijeli odluku da se Policijska stanica Vojnić preimenuje u Stanicu javne bezbednosti općine Vojnić, te da ista ulazi u sastav Sekretarijata unutrašnjih poslova tzv. SAO Krajine,

dakle, kao organizatori sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena .na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH, pa se temeljem čl. 236-f st. 2 KZ RH

o s u đ u j u

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 12 /dvanaest/ godina svaki.

Temeljem čl. 98 st. 4, Zakona o krivičnom postupku koji je preuzet na temelju čl. 1 Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku (NN br.53/9l) kao zakona Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu ZKP) troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Obrazloženje

VT Karlovac optužilo je I i II okr. zbog krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH optužnicom broj KT-359/92, koja je u činjeničnom opisu djela izmijenjena na glavnoj raspravi 14. srpnja 1992.g.

I i II okr. suđeno je u odsutnosti, u skladu sa pravomoćnim rješenjem ovoga suda broj K-70/92-4, Kv-88/92, od 24. lipnja 1992. godine.

U dokaznom postupku saslušan je svjedok Ivan Brezovac, te je izvršen uvid u fotokopiju Odluke o preimenovanju i načinu djelovanja Stanice javne bezbednosti od 30.7.l99l.g.

Na osnovu ovako provedenog dokaznog postupka sud je utvrdio da su I i II okr. počinili utuženo kriv. djelo.

Uvidom u spomenutu odluku utvrđeno je da je njome Policijska stanica Vojnić, koja je djelovala u sastavu Policijske uprave Karlovac, preimenovana u Stanicu javne bezbednosti općine Vojnić, te da je ušla u sastav Sekretarijata unutrašnjih poslova SAO Krajine, što je sve navedeno u čl. 1 predmetne odluke, a također je utvrđeno i da je takvu odluku donijelo predsjedništvo Skupštine općine Vojnić, pa tako dakle i I i II okr. s obzirom da su u tom periodu bili na funkcijama i to II okr. predsjednika Izvršnog vijeća SO Vojnić, a I okr. predsjednika Skupštine općine Vojnić, te je kao takav i potpisan na navedenoj odluci. Iskazom svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxx također je potvrđeno da su I i II okr. obavljali navedene funkcije, na koje su postavljeni nakon što su njihovi prethodnici Vučković Miloš i Trbojević Nikola iz Vojišnice sa istih smijenjeni, jer se nisu slagali s tamošnjom aktualnom politikom, koju su međutim I i II okr. prihvaćajući funkcije na koje su postavljeni očito prihvatili, kako to takodjer iskazuje spomenuti svjedok. Spomenuta Odluka od 3o.7.l99l.g., kako to proizlazi već iz samog njenog sadržaja (izdvajanje iz Policijske uprave Karlovac – ulazak u sastav SUP-a SAO Krajina) je očito donesena sa ciljem nasilnog obaranja legalno izabranih vlasti RH i rušenje njenog državnog i društvenog ustrojstva, pa tako proizlazi da su I i II okr. sudjelovali kao organizatori u

oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti iliI, te se u njihovu ponašanju time stiču svi bitni elementi kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 i 2 KZ RH,za koje su stoga proglašeni krivima .

Kod odluke o krivičnoj sankciji sud je imao u vidu težinu počinjenog kriv. djela i posljedice njegova izvršenja za RH, pa je sud mišljenja da će se izrečenim zatvorskim kaznama postići svrha kažnjavanja predviđena u zakonu.

Temeljem propisa cit. u izreci presude odlučeno je da troškovi krivičnog postupka padnu na teret budžetskih sredstava.

U Karlovcu, 14. srpnja 1992. godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                                 Nina Bubaš

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude nezadovoljna stranka može uložiti  žalbu”u roku od 8 dana od dana primitka pismenog otpravka iste.  Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovoga suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

DOSTAVLJENO:

1. VT Karlovac na KT-359/92,

2. Odvj. Nikola Pavlović, Klc.

3. Rade Gaćeša,

4. Nikola Trbojević, Oglasna ploča suda


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT- 359/92

ZC/MR

Karlovac, 21. srpnja 1992.godine

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Protiv presude Vojnog suda u Karlovcu, broj: K-70/92, od 14. srpnja 1992. godine, u krivičnom predmetu protiv I okr. Gaćeša Rade i II okr. Trbojević Nikole, radi krivičnog djela iz članka 236 f stavak 1 i 2 KZ RH, podnosim

Ž A L B U

– zbog odluke o krivičnoj sankciji čl.367 st.1) preuzetog ZEF. a – NN br. 53/91)

Pobijanom presudom I okrivljeni Gaćeša Rade i II okr. Trbojević Nikola, oglašeni su krivima radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 i 2 KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisanog u izreci presude, te im je za to djelo izrečena kazna zatvora u trajanju od 12 godina svakome.

Izrečenu kaznu zatvora smatramo pre blagom.

Nasuprot stanovištu Vojnog suda u Karlovcu koji smatra da će se ovakvom kaznom postići svrha kažnjavanja, budući je sud kaznu izrekao imajući u vidu težinu počinjenog krivičnog djela i posljedice njegovog izvršenja za Republiku Hrvatsku, smatramo da sud nije imao u vidu dovoljno težinu počinjenog djela i posljedice koje su nastale, a također je sud propustio uzeti u obzir zakonsku svrhu kažnjavanja kao i opća pravila o odmjeravanju kazne.

Prije svega, stupanj krivične odgovornosti, pobude iz kojih je djelo učinjeno, jakost ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti uz koje je djelo počinjeno, i držanje okrivljenika prilikom sveg toga, ukazuju na nedovoljno dugu kaznu zatvora. Okrivljenici su bili organizatori oružane pobune na području općine Vojnić, i kao čelni ljudi

Skupštine općine i Izvršnog Vijeća SO Vojnić, donijeli odluku o izdvajanju Policijske stanice Vojnić iz Policijske uprave Karlovac i njeno preimenovanje u stanicu javne bezbjednosti općine Vojnić, te njenog pridruživanja Sekretarijatu unutrašnjih poslova tzv. “SAO Krajine”. Dok le, organizirali su Milicijske snage tzv. “SAO Krajine”, a poznato je da te Milicijske snage rade na etničkom čišćenju teritorija Republike Hrvatske, radi stvaranja etnički čistog područja sa Srpskim življem, radi protjerivanja pučanstva Hrvatske nacionalnosti, sa ciljem stvaranja

tzv. SAO Krajine” i njenog kasnijeg pridruživanja Republici Srbiji radi stvaranja tzv. “Velike Srbije”. Vojni sud u Karlovcu, nije dovoljno cijenio i činjenicu da taj Sekretarijat unutrašnjih poslova tzv. “SAO Krajine” u Vojniću održava zatvor u kojem su protupravno lišeni slobode civili Hrvatske nacionalnosti kao i zarobljeni pripadnici Hrvatske vojske, koji su maltretirani na vrlo okrutan način, zbog čega su mnogi i  izgubili život.  Dakle, takvoj miliciji su organizatori I okr. Gaćeša Rade, kao predsjednik SO Vojnić i II okr. Trbojević Nikola  kao predsjednik Izvršnog Vijeća SO Vojnić.

Krivično, djelo oružane pobune na području Republike Hrvatske posebno medu Srpskim pučanstvom, pokazuje vrlo visoki postotak, i smatramo da se na smanjenje broja počinilaca ovog krivičnog djela, može utjecati samo oštrijim bezuvjetnim kaznama. To se po našem mišljenju posebno odnosi na organizatore oružane pobune, koje je potrebno posebno oštro kažnjavati, kako iz razloga generalne prevencije, tako i iz razloga specijalne prevencije. Kada se uzmu u obzir opća pravila o odmjeravanju kazne, i imajući na umu svrhu kažnjavanja propisanu člankom 33 preuzetog Krivičnog Zakona (NN 53/91), izrečena kazna zatvora je u svakom slučaju nedovoljna i okrivljenicima je neophodno izreći duže zatvorske kazne.

Slijedom navedenog

Pre d l a ž e m

da Vrhovni sud Republike Hrvatske pobijanu presudu preinači te da I ou. Gaćeša Radi i II okr. Trbojević :Nikoli izrekne odgovarajuće bezuvjetne kazne zatvora u dužem trajanju.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

Broj: K-70/92-14

Izvještaj ovosudnog dostavljača Pavlačić Branka kojim izvještava da je 20.7.92. od 27.7.92.

broj K-70/92. radi __________ u kriv. predmetu protiv 236 f st. 1 i 2 KZ RH

stavljen na oglasnu ploču dana 20.7.92.

U Karlovcu, 27.7.92.

Pavlačić Branko


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

Broj: I Kž-579/1992-3

R J E Š E N J E

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja kao predsjednika vijeća, te mr Branka Zmajević, dr Berislava Pavišić, Milene Drakulić i Milivoja Mikora kao članova vijeća i stručnog suradnika Zlate Lipnjak-Bosanac kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Gaćeša Rade i dr. zbog krivičnog djela iz čl. 236.f. st. 2. KZH, odlučujući o žalbi vojnog tužitelja podnesenoj protiv

presude Vojnog suda u Karlovcu od 14. srpnja 1992. K-70/1992, u sjednici održanoj 16. rujna 1992. saslušavši zamjenika javnog tužitelja Hrvatske Baldu Papac,

r i j e š i o  je:

Odbacuje se žalba vojnog tužitelja kao nedopuštena.

O b r a z l o ž e n j e

Vojni sud u Karlovcu prvostepenom presudom oglasio je krivim opt. Radu Gaćeša i Nikolu Trbojevića zbog krivičnog djela iz čl. 236.f. st. 2. KZH, činjenično i pravno pobliže opisanog u izreci te presude, te ih osudio na kazne zatvora svakoga u trajanju od dvanaest godina.

Protiv te presude žalbu je podnio vojni tužitelj zbog odluke o kazni, te predlaže da se pobijana presuda preinači i optuženicima izreknu kazne u dužem trajanju.

Javno tužiteljstvo Republike Hrvatske nakon razmatranja spisa (čl. 370. st. 2.) Zakona o krivičnom postupku, koji je preuzet na temelju čl. 1. Zakona o preuzimanju Zakona o krivičnom postupku (“Narodne novine” br. 53/91) kao zakon Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ZKP) odustalo je od žalbe podnijete protiv prvostepene presude.

Obzirom na odustanak od žalbe trebalo je temeljem čl. 383. ZKP-a odlučiti kao u izreci.

U Zagrebu, 16. rujna 1992.

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Zlata Lipnjak-Bosanac, v.r.                                                                            Milan Gudelj, v.r.

Suglasnost ovog prijepisa s izvornikom ovjerava

Viši stručni referent:

/Vladimir Vuletin/


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD KARLOVAC

N A R E D B A

Općinski sud u Karlovcu u krivičnom predmetu protiv osuđenog Trbojević Nikole radi krivičnog djela protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – iz članka 236 f Krivičnog zakona Republike Hrvatske,

n a r e d i o   j e

I Temeljem članka 97 Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje, o d r e đ u j e   s e  i z d a v a n j e   t j e r a l i c e  protiv osuđenog TRBOJEVIĆ NIKOLE sin Miloša, rođen 2.1.1948. godine u Vojniću, gdje i prebiva Radonja br. 15, sada na nepoznatoj adresi prebivališta inženjer strojarstva, Srbin državljanin Republike Hrvatske.

II Nalaže se Policijskoj upravi u Karlovcu da osuđenog Trbojević Nikolu pronađe, uhiti ga i privede u ovaj sud, ili u Okružni zatvor u Karlovcu, odnosno u najbližu kazneno-popravnu ustanovu mjesta gdje bude uhićen, jer mu sud nemože uručiti poziv za nastup na izvršenje kazne zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, na koju je osuđen presudom Vojnog suda u Karlovcu od 14. srpnja 1992. godine broj: K-70/92-11, a ova presuda potvrđena je presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. rujna 1992. godine broj: Kž-579/1992-3.

Kada osuđenog uhitite molimo odmah obavijestiti ovaj sud pozivom na gornji broj, kako bi ga sud mogao prepratiti na izdržavanje kazne zatvora.

U Karlovcu, dne 3. prosinca 1992.g.

Predsjednik suda:

Vladimir Brkić

Dostavljeno:

 1. Policijskoj upravi u Karlovu (dva primjerka)
 2. Na spis Vojnog suda u Karlovcu K-70/92
 3. Okružni zatvor u Karlovcu
 4. Spis – o v d j e –


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD KARLOVAC

N A R E D B A

Općinski sud u Karlovcu u krivičnom predmetu protiv osuđenog Gaćeša Rade radi krivičnog djela protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – iz članka 236 f st. 1. i 2. KZ Republike Hrvatske.

n a r e d i o  j e

I Na temelju članka 97 Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela privredne prijestupe i prekršaje,  o d r e đ u j e  s e i z d a v a n j e  t j e r a l i c e  protiv osuđenog  GAĆEŠA RADE sin Nikole, rođen 4.1.1948. godine u Vojniću, gdje mu je i zadnje poznato prebivalište Kordunaška ulica bb diplomirani inženjer građevinarstva Srbin državljanin Republike Hrvatske.

II Nalaže se Policijskoj upravi u Karlovcu da osuđenog Gaćeša Radu pronađe, uhiti ga i privede ga u ovaj sud ili u Okružni zatvor u Karlovcu, odnosno u najbližu kazneno-popravnu ustanovu mjesta gdje bude uhićen, jer mu sud nemože uručiti poziv za nastup na izvršenje kazne zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, na koju je osuđen presudom Vojnog suda u Karlovcu K-70/92-1 a ova presuda je potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 16. rujna 1992. godine broj: K-579/1992-3.

Rada osuđenog uhitite, molimo odmah obavijestiti ovaj sud pozivom na gornji broj, kako bi ga sud mogao prepratiti na izdržavanje kazne zatvora.

U Karlovcu, 3.12.1992. godine.

Predsjednik suda:

Vladimir Brkić

Dostavljeno:

 1. Policijska Uprava Karlovac, (dva primjerka),
 2. Na spis Vojnog suda u Karlovcu K-70/92
 3. Okružni zatvor u Karlovcu
 4. Spis – o v d j e


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Broj: Su Ik-126/92-3

R J E Š E N J E

I

NAREDBA

Općinski sud u Karlovcu, po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak t Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

r i j e š i o   j e

I. O b u s t a v lj a s e izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku GAĆEŠA RADI.

II. Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Gaćeša Radeć, koja je izdana kod ovoga suda 3.12.1992.g. , pod brojem SuIk126/92-2.

Obrazloženje

Osuđenik Gaćeša Rade, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 12 (dvanaest) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka, između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st. 1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 3.12.1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-126/92-2 protiv okr. Gaćeša Rade, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

DOSTAVITI

1. okr. Gaćeša Rade, putem oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-359/92

3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-70/92

4. PU Karlovačka po pravomoćnosti “, ‘

5. u izvršni spis


REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Broj: Su Ik-127/92-3

R J E Š E NJ E

I

NAREDBA

Općinski sud u Karlovcu po predsjedniku suda Anti Ujeviću, a u postupku izvršenja

kaznenih sankcija, temeljem čl. 1 stavak 2 Zakona o općem oprostu (N.N. 80/96), a u svezi čl. 101 stavak 3 Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija, te članka 540 stavak 1 ZKP-a, dana 19. studenog 1996.g.

r i j e š i o  j e:

I. O b u s t a v lj a s e izvršenje kazne zatvora prema osuđeniku TRBOJEVIĆ NIKOLI.

II Povlači se naredba za raspisivanje tjeralice protiv osuđenika Trbojević Nikole, koja je izdana kod ovoga suda 3.12.1992.g. , pod brojem SuIk-127/92-2.

Obrazloženje

Osuđenik Trbojević Nikola, odlukom Vojnog suda u Karlovcu pravomoćno je osuđen, zbog kaznenog djela iz čl. 236 -f (235) st. 1, u svezi čl. 236 -o (244) st. 1 KZ RH na kaznu zatvora od 12 (dvanaest) godina.

Zakon o općem oprostu, u članku 1 stavku 2, a u odnosu na stavak 1 istog članka , između ostalog predviđa, da se oprost odnosi i na izvršenje pravomoćne presude izrečene za kazneno djelo iz čl. 236-f (235) st. 1 u svezi čl. 236-0 (244) st. 1 KZ RH.

Dana 3.12.1992.g. ovaj sud je izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, pod brojem

SuIk-127/92-2 protiv okr. Trbojević Nikole, pa kako su, dakle, prestali razlozi za tjeralicu,

ovom naredbom se nalaže Policijskoj upravi Karlovačkoj da se raspisana tjeralica ukine.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana, od dana prijama istog.

Žalba se podnosi putem ovog suda na Županijski sud u Karlovcu.

U Karlovcu, 19. studeni 1996.g.

PREDSJEDNIK SUDA

Ante Ujević

DOSTAVITI

1. okr. Trbojević Nikola, putem oglasne ploče suda

2. Vojnom tužiteljstvu na broj KT-359/92

3. Vojni sud u Karlovcu, na spis K-70/92

4. PU Karlovačka po pravomoćnosti

5. u izvršni spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -