- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gvozd – SI-0040

 

 

 

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

U   S I S K U

 

 

Broj: KT9/96

 

Sisak, 23.svibnja 1996.

 

IP/MG

 

Ž U P A N I J S K O M   S U D U

S I S A K

Temeljem članka 41. stavka 2. točke 3. ZKP-a, podižem

 

 

 

OPTUŽNICU

 

 

Okr. MILJEVIĆ PERE, zv.  “Perasim”, sin Stojana i Stane rođene Ljiljak, rođen 21.11.1952. godine u Maloj Vranovini, općina Vrginmost, gdje i prebiva na br. 7, Srbin, drž. RH, poljodjelac, neoženjen, završio OŠ, vojsku služio u bivšoj JNA 1970.171. godine u Ljubljani, nije osuđivan, a pritvor mu ističe 28. lipnja 1996. godine,

da je:

u tijeku mjeseca rujna 1991. godine, u Maloj Vranovini, nakon što se osnovala paravojna skupina zv. “Samostalni vod – Mala Vranovina”, sa ciljem da u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske djeluje ne samo na rušenju legalno izabrane vlasti u Republici Hrvatskoj, već naprotiv da djeluje i protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, pristupio toj skupini, koja je u više navrata iz raznog vatrenog oružja vatreno djelovala po stanovnicima Hrvatskog sela, te i sam osobno pucao po Hrvatskom selu, pa kada su stanovnici hrvatske nacionalnosti izbjegli i napustili Hrvatsko selo, ušao sa navedenom skupinom u Hrvatsko selo, nakon čega je ta skupina najprije opljačkala pokretnu imovinu, a potom vatrenim djelovanjem i paljenjem, razorili gotovo sve         kuće, gospodarske objekte i dr., te je time i na takav način u cijelosti gotovo uništeno cjelovito Hrvatsko selo dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba i okupacije djela Republike Hrvatske postao pripadnikom skupine za vršenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva,

pa, da je time počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava ­organiziranja grupe i poticanja na počinjenje genocida i ratnog zločina – označeno i kažnjivo po članku 123. stavku 2. i 1. KZRH.

S T O G A   PR E D L A Ž E M

1.  da se pred Vijećem Županijskog suda u Sisku održi glavna rasprava,

2. da se na glavnu raspravu pozove okr. Miljević Pero, te  svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta (15), te slikovni prilog (52-53 i 66) – spisa Kio-10/96,

 

4. da se produži pritvor nad okr. Miljević Perom do završetka i okončanja glavne

rasprave temeljem članka 182. stavka 2. točke 1., 2. i 3. ZKP-u i to iz razloga, radi kojih je dosada nad

njim pritvor i određen.

 

 

O B R A Z L O Ž E N J E

S obzirom da je iz podataka podnešene kaznene prijave i prikupljenih potrebnih obavijesti Policijske uprave Sisačko-moslavačke proizlazila osnovana sumnja da je okr. Miljević Pero postupio na način činjenično i pravno opisan u dispozitivu ove optužnice protiv njega prethodno je stavljen zahtjev za provođenje istrage.

Istražni sudac svojim rješenjem usvojivši zahtjev za provođenje istrage, u tijeku istrage je ispitao okr. Miljević Peru, te kao svjedoke saslušao gore navedene osobe koje se navode pod toč. 21 ove optužnice.

Okr. Miljević Pero u tijeku istrage je izjavio, da je negdje u lipnju mjesecu 1991. godine u selo Mala Vranovina došao Miljević Zoran sa još dvojicom ljudi, te su rekli da su došli organizirati “Samostalni vod – Mala Vranovina” koji bi trebao braniti selo od oružanih snaga MUP-a RH. Podijelio je SMB uniforme i puške zv. “papovke”. I on je dobio i pušku i odjelo SMB, a potom su čuvali straže, da bi nakon nekoliko dana kroz Malu Vranovinu a u pravcu Hrvatskoga sela prošla vojska tzv. “Krajine” i ta je vojska zapalila Hrvatsko selo. Nikog od tih vojnika nije poznavao, a za sebe tvrdi da nije zapalio niti jednu kuću niti je opljačkao. Navodi, da nije vidio da bi to učinio bilo tko iz “Samostalnog voda”. U tijeku mjeseca listopada prebačen je u tzv. “topničku četu” i tu je bio na položaju kod mjesta Desni Štefaniki koje je također bilo porušeno i spaljeno. Tu je bio 2 mjeseca. Tvrdi, da nikog ni tu nije ubio niti bilo kome zapalio kuću. Nakon ovoga ovaj samostalni vod je bio prebačen u Banski Kovačevac, a potom u Crni Potok gdje su držali front prema Kladuši. Tu je bio sve do 21. ožujka 1991. godine kada su se vojnici Fikreta Abdića priključili njima tako da se linija pomjerila, a potom je obolio i sve do početka akcije “Oluja” bio je u vezi, a tada je položaj napustio i došao svojoj kući, pokupio roditelje i krenuo prema Bosni, no u Brubnju kolona je presječena pa se vratio sa roditeljima natrag kući, a potom je preko dana boravio u šumi a noću je bio kod kuće. Tako je živio sve do 25. siječnja 1996. godine kada je uhićen po djelatnicima policije. Kod sebe je imao pištolj i automatsku pušku. Naknadno je dodao, da se zaista nalazi na obadvije fotografije koje mu se predočuju i koje se nalaze u ovom spisu. On je upravo onaj koji ima veliku bradu, na glavi šubaru crne boje sa kokardom i redenike preko sebe, te automatsku pušku.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  gotovo je suglasno naveo kao okr. Miljević Pero s time što je još dodao, da je nakon rasformiranja “Samostalnog voda – Mala Vranovina” okrivljeni otišao na ratište u Bosnu. Navodi još i to, da nije čuo da bi okrivljeni za cijelo vrijeme trajanja rata bilo što uradio, a napose da bi pljačkao i palio, pošto je i dalje siromašnog stanja, pa bi se vidjelo da je što opljačkao.

Svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gotovu su suglasno izjavili, da su bili u policiji no 16. rujna 1991. godine napustili su Topusko i otišli su u Karlovac. Osobno im nije ništa poznato da bi okrivljeni učinio bilo što od onoga što mu se stavlja na teret. Nemaju nikakvog saznanja gdje je bio i što je sve radio u vremenskom periodu od 1991. do 1995. godine.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx u istrazi je navela, da je ostala na okupiranom području sve do rujna 1992. godine kada je došla u Karlovac. Za to vrije okrivljeni je u nekoliko navrata dolazio kod nje, ali uvijek u civilu. Nema nikakvog saznanja da bi okrivljeni bilo što učinio, a to ne zna zbog toga što joj je bilo ograničeno kretanje. Inače, joj je poznato da su sve kuće Hrvata bile opljačkane, porušene i spaljene.

Svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx gotovo su suglasno naveli, da su gotovo cijelo vrijeme domovinskog rata živjeli na okupiranom području gdje su bili sve do akcije “Oluja”. Život im je bio vrlo težak jer su ih pripadnici paravojnih formacija uglavnom koristili kao radnu snagu. Poznavali su okr. Miljević Peru jer je isti iz susjednog sela. Kada je počeo rat vidjeli su ga u vojnoj uniformi bivše JNA, vrlo često u šinjelu, na glavi je pretežno nosio crnu šubaru sa velikom kokardom, te pušku, a za pasom je uvijek imao veliki nož. Zvali su ga “Vojvoda”. Osobno nisu vidjeli da li je on pljačkao i palio kuće Hrvata jer se to pred njima tajilo. No, okrivljeni je u takvoj uniformi kako su dosada naveli često znao navratiti njihovim kućama u alkoholiziranom stanju, znao je govoriti pred njima da mrzi sve što je hrvatsko, gdje je on iza njega Hrvati ne ostaju, pa je znao reći da je u Bjelini klao Hrvate kao mačiće i da ih je poklao 30. Dalje su još naveli, da je znao provocirati sa riječima “zdravo ujke, jebo vas Tuđman” i sl. Na to nisu reagirali jer su ga se bojali. Znaju da je okrivljeni vrlo naprasit pa su ga se radi toga i bojali. Okrivljeni je pozdravljao sa pozdravima sa “pomoz Bog, za kralja i otadžbinu”. Također su čuli da je okrivljeni ušao u kuću Rakarić Milke, kod nje je bio cijeli dan, te je cijeli dan maltretirao i zlostavljao, a potom opljačkao na način da je uzeo sve zlato i novac, a kasnije je ta žena umrla u Zagrebu.

Osim navedenog xxxxxxxxxxxxxxxxxxx je još dodao, da je okrivljeni njemu jedne zgode pucao u traktor i kasnije ga tražio, ali na sreću nije ga našao, te ne zna što bi bilo da ga je našao kod kuće.

Iz potvrde o privremenom oduzimanju predmeta vidljivo je, da su djelatnici PP Glina od okr. Miljević Pere oduzeli automatsku pušku br. 716238 “CZ”, 1 okvir ZAAP, 30 komada streljiva, 1 pištolj marke “Mauser” i 22 komada streljiva za pištolj.

Iz fotokopija osobnih fotografija i original osobnih fotografija proizlazi i vidljivo je, da se na istima nalazi okrivljeni koji na jednoj od njih na sebi ima crnu šubaru sa kokardom na glavi, preko sebe vojnički šinjel, čizme, ZAAP, automatsku pušku u rukama i redenik sa streljivom preko sebe, a na drugoj također sve navedeno osim puške, ali je zato na toj fotografiji i puškomitraljez.

Na osnovi svega izloženog smatram utvrđenim daje okr. Miljević Pero takvim svojim postupanjem ostvario sva bitna obilježja utuženog kaznenog djela.

Ovakav zaključak proizlazi i temelji se prvenstveno na samoj obrani – iskazu okrivljenog, iskaza saslušanih svjedoka, te materijalnih dokaza koji su dosada spomenuti, iz čega dalje slijedi da je okrivljeni takvim svojim postupanjem ostvario sva bitna obilježja kaznenog djela iz članka 123. st. 2. i 1. OKZRH, jer je zaista pristupio navedenoj skupini “Samostalni vod – Mala Vranovina”, te je osobno sam i sa drugim pripadnicima te skupine vatreno djelovao po stanovnicima i objektima Hrvatskog sela, a kada su stanovnici Hrvatskog sela selo napustili sa ostalim pripadnicima te grupe” Samostalni vod – Mala Vranovina ” ušao u Hrvatsko selo, nakon čega je Hrvatske selo najprije bilo opljačkano, a potom gotovo cijelo razoreno i zapaljeno, pa je upravo takvim svojim postupanjem ostvario sva bitna obilježja kaznenog djela iz čl. 123. st. 2. i 1. OKZRH, pa ga je za isto valjalo i optužiti.

Također je valjalo predložiti i produženje pritvora nad okrivljenim do okončanja glavne rasprave i to iz razloga radi kojih je pritvor dosada i određen.

Stoga se ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu je osnovana.

 

 

 

ZAMJENIK

ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA

IVAN PETRKAČ

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -