- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0013

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

 

Broj 511-05-02/2-9-K-247/92.

Datum 14.02.1992. godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. DRAŽENKO VIŠNJIĆ     , zvani ___________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Simo i majka ___Anka____ , rođene _____Čiča________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   30.04.1969. u   Karlovcu općina  __Karlovac__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovcu __,  ulica  __Šarplaninska__ broj   ,

općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__, državljanin RH,

zanimanje __policajac___,

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela __iz članka 236. f. KZRH-a – oružana pobuna

 

 

 

 

n a  n a č i n   što je kao ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaposlen u PU Karlovac na poslovima i radnim zadacima operativnog radnika za pozorničko patrolnu djelatnost sporazumno napustio radno mjesto 5.8.1991.godine iz razloga što ne želi više raditi u organima unutrašnjih poslova te da bi nakon prekida radnog odnosa dobrovoljno pristupio u neprijateljske redove u tzv. ”Miliciju SAO Krajine” u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

P r i l o z i:

 

  1. Rješenje o rasporedu na rad u Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske PU Karlovac broj IV/3-7752/1-88 od 16.5.1988.godine.
  2. Rješenje o prestanku radnog odnosa broj 511-05-05/1-1-4-5702-1-91. od 5.8.1991. godine.

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Iz Rješenja o rasporedu na rad u Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske PU

Karlovac broj IV/3-7752-1-88 od 16.5.1988. godine vidljivo je da je prijavljeni Višnjić Draženko raspoređen na poslove i radne zadatke u jedinicu za kontrolu i reg. prometa te da bi nakon toga obavljao poslove operativnog djelatnika za pozorničko patrolnu djelatnost u PU Karlovac (prilog broj: 1-Rješenje).

Budući da navedeni od 5.8.1991.godine nije dolazio na posao te mu je na osnovi člana 75 stav 2 točka 3 Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa prestao radi odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske u PU Karlovac sa danom 5.8.1991.godine, (prilog broj: 2-Rješenje).

Provjerom u evidenciju zaduženja PU Karlovac utvrđeno je da je isti sa sobom odnio službenu legitimaciju.

Operativnim saznanjima od građana te preko službe UKV veze utvrđeno je da je

prijavljeni viđen kao pripadnik tzv. ”Milicije SAO Krajine”.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Draženko Višnjić počinio kriv. djelo iz čl. 236 F KZH –oružana pobuna-.

O svim naknadno prikupljenim saznanjima obavijestit ćemo vas putem Posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG: 2.

 

 

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar


Broj: Kio  316/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   28.kolovoza 1992.god.

 

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                   _Višnjić Draženko___

 

Zapisničar: ___Blaženka Čurjak zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 14 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. ___ Tužilac ____                      __

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Zanimanje i boravište:   policajac  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u rodu, nije u zavadnji_

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 229 i  231. st. 2.  ZKP. propisno iskazuje:

 

 

 

Okr. Višnjić Draženka poznajem već otprilike dvije godine. On je godinama radio u Sekciji za kontrolu prometa – Lučko, a ja u PU Karlovac, pa smo se na taj način i upoznali. Negdje u srpnju 1991.g. okr. je došao raditi u PU Karlovac i tu je radio otprilike mjesec dana, kada je samovoljno napustio radno mjesto u PU Karlovac.

Jedne zgode, ne sjećam se točno datuma, u drugoj polovini 9. mjeseca 1991.g. bio sam s nekoliko drugih djelatnika PU Karlovac, na jednoj od lokalnih razmjena zarobljenika, u Tušilovačkom Cerovcu. Tom prilikom između više drugih poznatih i nepoznatih osoba, pripadnike neprijateljskih formacija, vidio sam i okr. Višnjić Draženka. Bio je obučen u staru ”milicijsku plavu uniformu”, samo s oznakom na rukavu ”milicija”. Bio je naoružan pištoljem i AP. Stajao je malo po strani, ali ne tako daleko da ga ne bih mogao prepoznati. Siguran sam sto posto da je to bio on. Čak sam s njim i razgovarao, jer udaljenost između mene i njega nije bila takva da ne bi mogli razgovarati. Izmijenili smo svega par riječi. Okr. nije bio u grupi koja je vodila pregovore s nama, već je stajao malo po strani, pa sam zaključio da je on bio osoba iz zaštite onih koji su pregovarali. To je jedan jedini puta kada sam ga vidio kao pripadnika neprijateljskih formacija.

To je sve što imam za iskazati.

 

Na svjedoke nema pitanja.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP zapisnik nije čitan

 

 

Dovršeno u 14,15 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-588/92

 

Karlovac, 9. rujna 1992.godine

ZC/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 u svezi članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN 53/91), podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

DRAŽENKA VIŠNJIĆ, sin Sime i Anke r. Čiča,

r. 30.4.1969. u Karlovcu gdje i prebiva

Šarplaninska br. 8., policajac, Srbin,

drž. Republike Hrvatske,

 

 

da je:

 

 

Točno neutvrđenog dana u kolovozu 1991.godine u Karlovcu u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske te da nasilno obori njeno državno ustrojstvo i legalno izabrane organe vlasti, u uvjetima oružane agresija tzv. JNA i drugih paravojnih oružanih formacija koja agresija je usmjerena na ocjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tvz. SAO Krajine, dobrovoljno pristupio srbočetničkim oružanim formacijama na području Tušilovačkog Cerovca SO Karlovac, zadužio opremu i naoružanje te aktivno sudjelovao u akcijama protiv Hrvatske vojske zbog čega je područje Tušilovačkog Cerovca okupirano i nije pod kontrolom hrvatskih snaga,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljana na ugrožavanje ustavom utvrđenoga, državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž em

  1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,
  2. da se na raspravu pozove kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
  3. da se na raspravi izvrši uvid u naredbu o izdavanju tjeralice (7) te rješenje o pritvoru (8),
  4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN 53/91), suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

O b r a z l o ž e n j e

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijavu protiv Višnjić Draženka, radi krivičnog djela opisanog u izreci optužnice te je provedena istraga pred vojnim sudom u Karlovcu.

Okrivljenik Višnjić Draženko nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, pa nije ispitan pred istražnim sucem vojnog suda u Karlovcu.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da okrivljenika Višnjić Draženka poznaje već od prilike 2godine, jer je radio u sekciji za kontrolu prometa u Policijskoj upravi Karlovac. U kolovozu 1991.godine okrivljenik je samovoljno napustio radno mjesto u Policijskoj upravi Karlovac, a jednom zgodom ga je vidio u Tušilovačkom Cerovcu prilikom razmjene zarobljenika. Okrivljenik je bio naoružan, obučen u staru ”plavu milicijsku uniformu”, na rukavu je imao oznaku ”milicije” a u ruci je držao automatsku pušku. Tvrdi da je sa njim čak i razgovarao jer udaljenosti između njih dvojice nije bila velika. Okrivljenik je bio u zaštiti onih osoba koje su sudjelovale u pregovorima oko razmjene okrivljenika.

S obzirom na sve navedeno smatram da je Višnjić Draženko ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune. Iz iskaza xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je okrivljenik samovoljno napustio radno mjesto u Policijskoj upravi Karlovac, te dobrovoljno pristupio srbočetničkim oružanim formacijama na području Tušilovačkog Cerovca, gdje je i sudjelovao u razmjeni zarobljenika i to u svojstvu osobe koja je pružala zaštitu neprijateljskoj strani prilikom vršenja tih pregovora. Okrivljenik je pristupio neprijateljskim formacijama tzv. ”milicije SAO Krajine”, te očito sudjeluje u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske na području Tušilovačkog Cerovca koji upravo zbog toga nije pod kontrolom Hrvatskih snaga veće je okupiran. Prema tome, smatram da se u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi krivičnog djela oružane pobune zbog čega je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući Višnjić Draženko nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a zbog karaktera i težine ovog krivičnog djela smatram da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, valjalo je predložiti temeljem članka 300 st. 3. preuzetog ZKP (NN 53/91) suđenje u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITLELJA

ZDRAVKO CAR


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-226/92-2

Kv-244/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv opt. Višnjić Draženka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 05. studenog 1992.godine

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv opt. VIŠNJIĆ DRAŽENKA o b u s t a v l j a  s e.

II          Rješenje istražnog suca ovog suda od 28. kolovoza 1992. godine, broj Kio-316/92 kojim je određen pritvor protiv Višnjić Draženka stavlja se van snage.

III        Naredba istražnog suca ovog suda od 28. kolovoza 1992. g. broj Kio-316/92 kojom je određeno izdavanje tjeralice, p o v l a č i  s e.

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac pod brojem KT-588/92 podiglo je optužnicu kojom Višnjić Draženka tereti za kriv. djelo iz čl. 236-f st. 1. KZ RH.

Obzirom da je postupak obustavljen uz primjenu zakona o oprostu valjalo je i rješenje o određivanju pritvora staviti van snage kao i povući naredbu kojom je bila raspisana tjeralica protiv optuženika.

Stoga je riješeno kao u izreci.

Karlovac, 4. studenog 1992.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan, v.r.

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -