- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vojnic – KA 0034

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj 511-05-02/2-13-152/92.

Datum 11. 02. 1992. godine

 

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽIOCU

 

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Marko Cvijetić otac Savo i majka  Draginja

rođen dana 05.06. 1966. u Benkovcu , općina Benkovac Hrvatska , stanuje u Karlovcu , ulica Nade Dimić broj 13 , općina Karlovac,

zanimanje operativni djelatnik ,  porodične prilike neoženjen

 

z b o g   krivičnog djela    iz člana 236. F. – oružana pobuna  KZ RH-a

 

n a    n a č i n   što je nakon prestanka radnog odnosa na osobni zahtjev u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi karlovac, dana 27. 08. 1991. godine, na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika za suzbijanje zloupotrebe droge i krijumčarenja, dobrovoljno pristupio neprijateljskim redovima u tzv. „Miliciju – SAO Krajine“ u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i l o z i :

 1. Rješenje o rasporedu an rad u Republički Sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske u jedinicu za posebne namjene i zadatke, broj: IV/3-9976/1-1984, izdana u Zagrebu dana 23. 05. 1984. godine.
 2. Rješenje o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi Karlovac broj: 511-05-05/1-4-6204/91., izdano u Karlovcu 29.08.1991.godine,
 3. službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa Maljković Đorđom od 06.02.19912.godine,
 4. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa Lalić Nikolom od 07. 02. 1992. godine,

Opis činjeničnog stanja:

Iz Rješenja o rasporedu na rad u Republički Sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske broj: IV/3-9976/1-1984, izdano u Zagrebu dana 23.05.1984, vidljivo je da je prijavljeni Cvijetić Marko radio kao operativni djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova (Prilog 1 – Rješenje).

Na osobni zahtjev istog dana 27.08.1991. godine prestao mu je radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u Policijskoj upravi Karlovac, na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika za suzbijanje zloupotrebe droge i krijumčarenja (Prilog 2 – Rješenje).

Provjerom u evidenciju zaduženja Policijske uprave Karlovac ustanovljeno je da navedeni nije razdužio zaduženo naoružanje (pištolj, te municiju za pištolj – 50 komada), a što je obrazložio krađom iz osobnog vozila dan 06/07.07.1991. godine i zbog čega je u toku daljnja kriminalistička obrada.

Kriminalističkom obradom utvrdili smo da je prijavljeni viđen kao pripadnik tzv. „Milicije – SAO Krajine“, kao i to da je u svojstvo tzv. „Inspektora milicije SAO Krajine“, kao i to da je u svojstvo tzv. „Inspektora milicije ASO Krajine“ vršio obradu i ispitivanje zarobljenika u zatvoru vojnić (Prilozi 3,4 – Službene bilješke).

Na osnovi naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Cvijetić Marko počinio krivično djelo iz članka 236. F. – KZRH-a – oružana pobuna.

O svim naknadnim prikupljenim saznanjima obavijestiti ćemo vas putem Posebno izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOG: 4

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

mr Ivan Štajduhar

 

 

 

 

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Broj: IV/3-9976/1-1984.

Zagreb, 23. 5. 1984.

 

 

Na temelju člana 69. stav 2. i člana 73. Zakona o organima unutrašnjih poslova („Narodne novine“ broj 44/79.), donosi se

R J E Š E N J E

1. CVIJETIĆ Save MARKO rođen 5.6.1965. godine u Benkovcu sa završenom Srednjom školom za unutrašnje poslove u Zagrebu, PRIMA SE ZA PRIPADNIK MILICIJE u svojstvu pripravnika i RASPOREĐUJE NA RAD u Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske u JEDINICU ZA POSEBNE ZADATKE s danom

15. VI 1984. godine.

2. Imenovani je dužan ostati u radnom odnosu kod organa unutrašnjih poslova dvostruko više od vremena provedenog na školovanju.

3. Osobni dohodak radniku utvrdit će se posebnim rješenjem.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Cvijetić Marko završio je Srednju školu za unutrašnje poslove u Zagrebu, školske godine 1983/84, te time stekao srednje školsko obrazovanje.

Uvidom u personalni dosje imenovanog utvrđeno je da ispunjava i ostale uvjete iz člana 68. i 72. Zakona o organima unutrašnjih poslova za prijem na rad u organe unutrašnjih poslova.

U skladu s odredbom člana 128. stav 2. citiranog Zakona utvrđuje se pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci, a radnik se u skladu s članom 128. stav 3. oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita koji odgovara stupnju završene školske spreme.

Obaveza ostanka u radnom odnosu kod organa UP u vremenu dvostruko dužem od vremena provedenog na školovanju utvrđena je temljem člana 128. stav 1. Zakona o organima unutrašnjih poslova. Nakon uspješno provedenog pripravničkog staža radnik se raspoređuje na radno mjesto utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada. Danom rasporeda radnik stiče zvanje mladi milicionar.

Ovo rješenje je konačno, a protiv istog radnik nema pravo prigovora, ali može u roku od 30 dana od dana prijema rješenja tražiti zaštitu svog eventualnog povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Dostaviti:

 1. Cvijetić Marku,
 2. Odjelu za MF poslove                                                            PODSEKRETAR
 3. Kartoteci-ovdje                                                                      Simo Rajić

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj: 511-05-05/1-4-6204/91.

Karlovac, 29. 08. 1991.

 

Na temelju čl. 378. st. 3. Zakona o upravi (“Narodne novine RH“ broj: 16/78, 50/78, 29/85 i 17/86) i točke V alineja 8. rješenja mUP-a RH o ovlaštenjima za potpisivanje akata, dokumenata i drugog pisanog materijala, donosim

 

R J E Š E N J E

 

 

CVIJETIĆ MARKO , rođen 05.06.1965. Benkovcu općina Benkovac, radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. radnik za suzbijanje zloupotrebe droge i krijumčarenja.

p r e s t a j e    radni odnos u MUP-a RH, Policijskoj upravi Karlovac s danom   27.08.1991. godine.

o b r a z l o ž e n j e

 

 

CVIJETIĆ MARKO , radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. radnik za suzbijanje zloupotrebe droge i krijum. podnio je dana 27.08.1991. zahtjev za prestanak radnog odnosa, a iz razloga što ne želi više raditi u organima unutarnjih poslova.

Uvidom u personalni dosije radnika utvrđeno je da isti nema obaveza prema ovoj Policijskoj upravi, te je obzirom na to odlučeno da se udovolji zahtjevu radnika.

Imajući u vidu gore navedeno, a primjenom čl. 75. st. 1. točka 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa („Sl. list SFRJ“ broj: 60/89), valjalo je donijeti rješenje kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja radnik može uložiti zahtjev za zaštitu prava ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

 

DOSTAVITI:

 1. Radniku,
 2. Računovodstvu, ovdje,
 3. Dosije radnika, ovdje,
 4. Arhiva, ovdje.-

NAČELNIK

POLICIJSKE URPAVE

mr Ivan Štajduhar

 

 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

Sastavljena dana 07.02.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u vezi obavljenog informativnog razgovora s povratnikom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx po nacionalnosti Srbin.

Isti je dana 04.10.1991. godine otišao iz Karlovca u rodno mjesto u Gornju Trebinju, da obavi poljoprivredne radove sa nadom i planom povratka jednog od narednih dana. Međutim, tih dana dolazi do zaoštravanja situacije (blokirani ulazi u grad Karlovac). Isti je više puta pokušavao navodno da se vrati u Karlovac ali u tome nije uspio. Gornju Trebinju napušta 21. 10. 1991. godine otišavši preko Utinje, Vrele Utinje, Vojišnice, Vrginmostk, gline, Bosanskog Novog, Prijedora, Banja Luke, Doboja u Derventu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

U Zagreb stiže isti dan te u Karlovac dolazi negdje oko 14,00 sati dana 04.02.1992. godine. Isti se nije odazvao općoj mobilizaciji navodno zbog nemogućnosti povratka u Karlovac, a inače imao je saznanja da je u tom mjestu proglašena opća mobilizacija.

 

Dok se isti nalazio u Gornjoj Trebinji ističe da je bilo ograničeno kretanje. Isti je dolje vidio Zatezala iem mu ne zna, ali isti je bio policajac u vojniću, sa njime je također bio još jedan milicajac tzv. „Krajine“ Malešević Vojislav. Također je vidio Krivokuća Radu koji je kontrolirao saobraćaj kod skretanja u Skakavac. Jednom prilikom, kad je išao u Vojnić po hranu – čini se da je to bilo 15. 10. 1991. godine, vidio je Pajić Tošu kao i Marka Cvijetića koji su bili u maskirnoj uniformi, kao i Malešević Dragana koji je bio u uniformi „Milicije Krajine“ koji obavlja poslove regulacije prometa, isti dan sam vidio i Sikirica Jadrana ali je on bio u civilnom odijelu. Također sam prepoznao i Čurčija Nikolu iz Popović Brda također je bio u civilnom odijelu. Isti ističe da u Gornjoj Trebinji nije učestvovao ni u kakvim akcijama ali je ispočetka bez ikakvog oružja sa još par osoba stražario.

Službenu bilješku dostavljam Službi za zaštitu Ustavnog poretka.

 

Ovl. sl. osoba

Andrija Tufeković

 

 

 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

Sastavljena dana 06. 02. 1992. godine u prostorijama policijske uprave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Dana 06. 02. 1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac obavljen je informativni razgovor sa xxxxxxxxxxxxxxxxx na okolnosti njegova zatočenja u zatvoru  u vojniću. Isti je izjavio da je dana 03. 10. 1991. godine autobusom, pravcem Velika Kladuša – Sarajevo – Beograd otišao u posjet sestri. Dana 08. 10. 1991. godine vraćajući se iz Beograda istim pravcem zaustavljen je u Velikoj Kladuši iz razloga prekinuća autobusnih veza sa Karlovcem. Na preporuku vojne patrole na Maljevcu odlučio se da ode u Vojnić, gdje uostalom ima i neke prijatelje. U Vojniću se prijavio u prostorije tzv. „Milicija Krajine“ gdje se pozdravio sa Tošom Pajićem koji ga je zamolio da pričeka kratko vrijeme. Čekanje je trajalo više od pet sati, da bi se na kraju ponovno pojavio Tošo Pajić i koji od njega zatražio podatke o preprekama u pravcu Karlovca, broj osoba na tim preprekama kao i druge podatke njemu poznate. Tošo Pajić ga je optužio da se prečesto družio s čelnicima HDZ-a u Karlovcu. Primorali su ga da cijelu noć piše te podatke, no ujutro Tošo Pajić nije bio zadovoljan sa napisanim podacima. Oduzeli su mu osobne stvari i zatvorili ga u zgradu suda Vojnić koji je tada služio kao zatvor. Od srijede 09. 10. 1991. godine pa u slijedećih 17 dana bio je zatvoren  u toj zgradi.

 

Uvjeti u zatvoru su bili vrlo loši, dobivali su dnevno 3 konzerve na dvoje ljudi, a bilo je i dosta šikaniranja. Fizički nije bio maltretiran, a koliko se sjeća i drugi zatvorenici nisu bili fizički maltretirani. Ne može se točno sjetiti imena ljudi koji su bili s njim zatvoreni, ali bilo ih je različitih od npr. nekog Milana koji je ubio od žene brata – Hrvata, mladog vojnika Drinića iz Mrkonjić Grada koji je bio optužen za šverc. Sa njime zajedno u zatvoru bio je i bivši djelatnik Policijske uprave Karlovac Boško Bijelić koji je bio optužen da je nekim bosancima oduzeo automobil „Renault 4“ slovenske registracije kao i 750.000 YU dinara. Boško Bijelić je imao poseban tretman, dobivao je lijekove za živce, a osim toga njegova žena mu je donosila hranu. Bio je ogorčen na Tošu Pajića kao i na cjelokupnu situaciju u vojniću. Zatvorenici u prostoriji gdje je bio zatočen xxxxxxxxxx spavali su na golim daskama, a do njih u drugoj prostoriji bili su ljudi koje su stražari zvali „ZNG-ovcima“, ali to su bili stariji ljudi (50-ih, 60-ih godina) najvjerojatnije Hrvati iz Vojnića. I među zatvorenicima kao i među stanovništvom vojnića vladala je velika ogorčenost i nezadovoljstvo trenutnom situacijom. Sve pridošlice tjerali su na front dok su domaći ljudi iz Vojnića ostajali u gradu. Mnogi Lozničani su pričali o masovnim krađama i uništavanjima hrvatskih kuća, pa čak su se i sramili domaćih. Mnogi zatvorenici nisu ni znali zbog čega su zatvoreni, pa su se čak odlučili  i na štrajk. Na takvu njihovu reakciju odgovoreno im je da će s njima porazgovarati jedan inspektor. Inspektor koji je sa njima razgovarao bio je Cvijetić Marko koji je bi vrlo grub i oštar. Čuo se i podatak da mu je brat navodno poginuo negdje na području Zadra.

 

Uz Tošu Pajića i Cvijetić Marka u tzv. „Miliciji Krajine“ radili su i Karamarković Mihajlo, Vorkapić Boro, Vuletić Nikola, a i mnogi drugi čijih se imena ne sjeća. Uglavnom su se šetali u maskirnim odijelima, za razliku od stražara zatvora koji su bili obučeni u vojne uniforme. Stražara se točno en sijeća po imenu ali zna da je to bila gotovo cjelokupna straža iz Okružnog zatvora Karlovac na čelu sa bivšim šefom istog zatvora.  U Vojniću je, prilikom odlaska na rad viđao mnoge poznate ljude kao npr. Kapetana Galića muža Sofije Galić, gotovo sve podoficire iz Cerovca, a čuo je da su kapetani Aleksić i Rajić uhapšeni kao izdajnici. Stražari su se hvalili da im je došao  u ruke popis gardista s punkta na slunjskim brdima i pričali su da će ih sve pobiti kad im dođu u ruke.

Prilikom kretanja na rad viđao je mnoga ukradena vozila poput kamiona šlepera sa adidas robom, brašnom, umjetnim gnojivom, mnoga vozila Karlovačkog „Autotransporta“ itd. Po Vojniću se stalno kretao neki navodno Beogradski reporter s prezimenom Bukva kojeg je i zamolio za pomoć, ali mu ovaj nije htio pomoći.  Uvjeti boravka u zatvoru su se naglo poboljšali pred dolazak promatrača EEZ-e, zatvorenici su dobili madrace kao i puno bolju hranu.

 

Nakon 17 dana zatočeništva, negdje oko 27 – 28.10.1991. godine pušten je iz zatvora. Uputio se u Beograd gdje se bojao javiti rodbini jer bi on najvjerojatnije bio mobiliziran. Spavao je na autobusnom kolodvoru u Beogradu stalno sa strahom od vojnih patrola da bi se na kraju sam prijavio. Upućen je u Bubanj Potok gdje je navodno trebala biti obuka za „dobrovoljce“. Obuku je navodno trebao voditi kapetan Dragan. Međutim, iako su Beogradski mediji pisali da se na obuku javilo preko 200 ljudi, javilo ih se samo 11-tak. Zbog nedostatka ljudi njih nekolicina trebali su odmah biti prebačeni na front pa se iz tog razloga kao i iz razloga što su mu žena, majka i otac ostali u Karlovcu, odlučio vratiti u Republiku Hrvatsku. U Beogradu je dobio dozvolu za izlazak iz zemlje, te se preko Mađarske i Slovenije vratio u Karlovac.

 

Ovl. službena osoba:

Tihomir Perše

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-47/92

Karlovac, 22. travnja 1992. godine

ASM/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i w preuzetog ZKP-a (NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

protiv

CVIJETIĆ MARKA, sina Save i Draginje rođ.

5.6.1966. u Benkovcu, sada prebiva u Karlovcu, Nade Dimić 13,

 

jer postoji osnovana sumnja da je :

 

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacije čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajine“, uključio se u oružane formacije tzv. „Milicija – SAO Krajina“ u Vojniću, zadužio oružje, te kao inspektor u tzv. „Milicija SAO Krajina“ u zatvoru u Vojniću vršio ispitivanje uhićenih građana,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog držanog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 2 KZ RH,

 

 

R a z l o z i

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Cvijetić Marka da je ponio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je Cvjetić Marko počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, službene zabijleške o obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je u drugoj polovini 1991. g. prijavljeni pristupio oružanim formacijama „Milicija SAO Krajina“, da je viđen u Vojniću u uniformi i naoružan i to u uniformi „milicija Krajina“ te da je u zatvoru u Vojniću vršio ispitivanje uhićenih građana, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i  na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja Cvijetić Marka potrebno je saslušati kao svjedoke xxxxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

 

Kao prijavljeni Cvijetić Marko je trenutno nedostupan pravosudnim organima, to je potrebno prema imenovanom raspisati tjeralicu  i odrediti pritvor.

 

Prilog: spis

 

ZAMJENIK JAVNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj Kio. 66/92-2

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju u kriv. predmetu protiv Cvijetić Marka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac, broj KT-47/92 od 22. travnja 1992. g., temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP,

 

 

 

r  i  j  e  š  i  o     j  e:

 

Provest će se istraga protiv:

 

CVIJETIĆ MARKA, sina Save i Draginje rođ. 5.6.1966. u Benkovcu, sada prebiva u

Karlovcu, Nade Dimić 13,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajine“ uključio se u oružane formacije tzv. „Milicija SAO Krajine“ uključio se u oružane formacije tzv. „Milicija SAO Krajine“ u Vojniću, zadužio oružje, te kao inspektor u tzv. „Milicija SAO Krajini“ u zatvoru u Vojniću vršio ispitivanja uhićenih građana,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f. st. 1. KZ RH-e.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je Zahtjev za provođenje istrage protiv Cvijetić Marka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a – oružane pobune, činjenično i pravno pobliže opisano  u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 7. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:
Juraj Boljkovac

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vijeću ovog suda u roku od 3 dana od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, pismeno ili usmeno na zapisnik putem ovog suda.

 

Dna:

 1. VT Klc. na KT-47/92
 2. Cvijetić Marko, putem oglasne ploče suda

 

N:

 

I – vidi up. „Kio“

II – određeno provođenje istrage

III – zatraži izvod iz KE i soc. amn.

IV – kal. 3 dana

 

U Klc, 7.7.92.g.

 

Sudac:

 

 

Stavljeno na oglasnu ploču 7.7.92.g.

 

 

Skinuto sa oglasne ploče 15.7.92.g.

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Broj Kio. 66/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 10. srpnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Cvijetić Marko

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236.f. st. 1. KZ RH

Početak u 12,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili: Voj. tužilac   Stanković-Moćan Anton

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: pravni kriminalista, Karlovac,

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 1. ZKP-a iskazuje:

 

Tokom mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 1991. god, većem broju djelatnica-policajaca MUP-a RH – PU Karlovac prestao je radni odnos  u PU Karlovac, među njima i okrivljenima. Nekima od djelatnika kojima je prestao radni odnos, radni odnos je prestao zbog (nečitko) vlastiti zahtjev, jer su izjavili da više ne žele raditi u organima unutarnjih poslova mUP-a RH, a trećima zbog samovoljnog napuštanja radnog odnosa, odnosno zbog toga što su odbili izvršiti dobivena naređenja tj. odbili raditi poslove i zadatke radnog mjesta na koja su raspoređeni, pri čemu su neki čak jednostavno napustili službu u PU Karlovac bez ikakvog razloga.

Oni djelatnici PU Karlovac, kojima je radni odnos prestao radi toga što su samovoljno napustili svoja radna mjesta, prilikom napuštanja PU Karlovac ponijeli su sa sobom, odnosno zadržali oružje, municiju i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi i to oružje, municiju i službenu opremu do danas nisu vratili. U svakom takvom slučaju, kad je neki od okrivljenih prilikom napuštanja pU Karlovac zadržao oružje, municiju i drugu službenu opremu, uz krivičnu prijavu priložena je i pismena dokumentacija iz koje je vidljivo s čime je pojedini okrivljeni bio zadužen, što nije vratio  i slijedom toga što je za sebe zadržao i u tom slučaju u kojem iznosu je ujedno oštetio PU Karlovac.

Iz neposrednog zapažanja meni nije poznato što su oni djelatnici, kojima je prestao radni odnos, radili nakon napuštanja PU Karlovac i gdje se nakon toga nalaze, tj. da li su se uključili u razne nelegalne organe tzv. „SAO Krajina“ i da li u okviru raznih takvih paravojnih formacija sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH.

No, iz razgovora s pojedinim djelatnicima PU Karlovac, koji tu i danas rade čuo sam da je većina onih djelatnika kojima je prestao radni odnos u PU Karlovac, poslije toga viđena na okupiranom području tzv. „SAO Krajina“, naoružana i u službenim uniformama Organa vlasti „SAO Krajine“. Također sam čuo od nekih djelatnika pU Karlovac da su im se pojedini okrivljeni javljali putem telefona ili radio-veze i da su iz tog razgovora zaključili da ti pojedini okrivljeni rade u „Miliciji“ ili drugim organima vlasti tzv. „SAO Krajine“, odnosno da se nalaze i rade na teritoriju RH, koje je privremeno okupirano od „JNA“ i raznih paravojnih pobunjeničkih formacija.

 

To je sve što mi je o ovome poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 12,30 sati

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Broj Kio 66/92-4

Kio 129/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. srpnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Cvijetić Marko, Karamarković Mihaelo

Zapisničar: Ivana Kodrić

Zbog krivičnog djela iz člana

236.f. st. 1. KZRH

Početak u 14,30 sati

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: pravnik,

Mjesto rođenja i godina starosti:xxxxxxxxxxxxxxxx

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu nije u  zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 1. ZKP-a iskazuje:

Dana 9.10.1991.g. vraćajući se autobusom iz Beograda za Karlovac došao sam u Vojnić i tu čekao dalje vezu prema Klc. Međutim, tog dana bio sam lišen slobode i zadržan u pritvoru slijedećih 15 dana bez ikakvog pismenog rješenja.

Za vrijeme zadržavanja u pritvoru, koji se nalazio u zgradi Općinskog suda Vojnić vidio sam okrivljene Cvijetić Marka, i Okr. Karamarković Mihajla. Obojicu ih od ranije poznajem. Radili su svojevremeno kao policajci PU Klc., jedno vrijeme i samnom, dok sam ja radio u PU Klc.

Kroz spomenuti 15 dana okr. Cvijetić Marka vidio sam 3 do 4 puta. Bio je obučen u maskirnu uniformu, bez posebnih oznaka pripadnosti, te naoružan automat, pištoljem – škorpionom. Vidio sam da je ispitivao pritvorenike i iz razgovora saznao da radi kao inspektor u „Milicija SAO Krajina“ u Vojniću. Mene on nije ispitivao. Ispitivao me jedan meni nepoznati policajac.

Kroz isto vrijeme okr. Karamarković Mihajla vidio sam dva puta. Bio ej obučen u SMB uniformu „JNA“ i imao je čin kapetana. Oba puta bio je na mjestu, gdje smo mi zatvorenici utovarivali kante za gorivo na kamione. Oružje kod njega nisam vidio, oba puta bio ej nenaoružan.

Pored okrivljenih, za vrijeme boravka u pritvoru u Vojniću, vidio sam i Pajić Tošu, koji je također nekada radio  u PU Klc. S njim sam čak i razgovarao. On je u to vrijeme bio zamjenik zapovjednika milicije u vojniću, i zapovjednik neke specijalne jedinice njihove milicije. Bio je u maskirnoj uniformi i naoružan „Škorpionom“. Čuo sam da je u to vrijeme zapovjednik milicije u Vojniću bio Vorkapić Boro, kojeg nisam vidio i kojeg inače i ne poznajem.

Pored naprijed spomenutih vidio sam cijeli niz drugih uniformi i ranih i naoružanih osoba, koje ja osobno uopće ne poznajem ili ih znam samo onako iz viđenja, kao bivše pripadnike PU Karlovac, koji su svi navodno tokom ljeta prošle godine samo pristupili organima tzv. „SAO Krajina“:

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 66/92-5

SLUŽBENA BILJEŠKA

od 20. srpnja 1992. godine.

 

Konstatira se da svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nije za sada mogao biti saslušan u predmetu kao svjedok, jer je protiv njega također vođen krivični postupak kod ovog suda, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, a prije pravomoćnosti te presude razmijenjen je kao ratni zarobljenik i sada se nalazi negdje na području SR Jugoslavije, tako da nije dostupan sudu.

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 6/92-7

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Cvijetić Marka, zbog kriv. djela 236 f st. 1 KZ RH,

 

n a r e d i o    j e

 

I  Temeljem čl. 551 st. 1 i 2 ZKP-a,  o d r e đ u j e    s e    i z d a v a n j e

t j e r a l i c e ,  protiv

 

Okr. CVIJETIĆ MARKA, sina Save i Draginje rođ. 5.6.1966. u Benkovcu,

s posljednjim poznatim prebivalištem u Karlovcu, Nade Dimić 13, Srbina,

držav. RH,

 

protiv  kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 66/92-2 od 7.7.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz lč.a 236 f st. 1 KZ RH, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 66/92-6 od 20.7.1992. godine, temeljem čl. 191 st. 2 toč. 1 ZKP-a, određen pritvor.

II  Nakon lišenja slobode okr. Cvijetić Marka potrebno je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud en radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

 

III  Temeljem čl. 553 st. 1 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 20. srpnja 1992. godine.

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 

 

Dna:

 1. VT Klc na KR 47/92
 2. PU Karlovac, uz 2 primjerka rješenja o pritvoru.

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-170/92-4

POLICIJSKA UPRAVA

K A R L O V A C

 

Kod ovog suda vođen je kriv. postupak protiv opt. Cvjetić Marka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH.-

Obavještavamo vas da je krivični postupak protiv imenovanog obustavljen rješenjem ovog suda, pa slijedom toga valja povući i tjeralicu od 20. srpnja 1992. god. br. Kio-66/952.

 

Karlovac, 30. listopada 1992. godine.-

 

 

 

S u d a c:

Marijan Janjac

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-47/92

Karlovac, 28. srpnja 1992. godine

ASM/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91), podižem

 

O P T U Ž N I C U

protiv

CVIJETIĆ MARKA, sina Save i Draginje rođ.

5.6.1966. u Benkovcu, sada prebiva u Karlovcu, Nade Dimić 13,

 

da je:

 

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. „SAO Krajina“, kao djelatnik Policijske uprave Karlovac samovoljno napustio posao, a potom se uključio u oružane formacije tzv. „Milicija . SAO Krajina“ u Vojniću zadužio oružje, te kao inspektor u tzv. „Milicija SAO Krajina“ u zatvoru Vojnić vršio ispitivanje uhićenih hrvatske nacionalnosti,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske –  oružanom pobunom – označeno i kažnjivi po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxx (10), pročita iskaz svjedoka xxxxxxxx (9),
 3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u rješenja (3) i (4),
 4. predlažemo da se okrivljenom Cvjetić Marku temeljem propisa iz članka 300 stavka 3 preuzetog ZKP-a (MM 53/91) sudi u odsutnosti.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je cvjetić Marka da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

xxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je tokom 6.7.8. i 9.mj.1991.g. većem broju djelatnika – policajaca MUP-a RH – PU karlovac prestao radni odnos u Policijskoj upravi Karlovac, pa je tako i prestao radni odnos okrivljenom. Okrivljenom da je radni odnos prestao na vlastiti zahtjev. Da mu nije poznato iz neposrednog zapažanja što je okrivljeni radio i gdje se nalazi nakon napuštanja Policijske uprave Karlovac. Iz razgovora sa pojedinim djelatnicima Policijske uprave koji i sada rade u PU Karlovac da je doznao da je okrivljeni viđen na području tzv. „SAO Krajina“.

xxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je dana 9.10.1991 vraćajući se autobusom iz Beograda za Karlovac došao u Vojnić, te da je tu bio lišen slobode i zadržan u pritvoru 15 dana, bez ikakvog rješenja. Prilikom zadržavanja u pritvoru a koji se nalzaio u zgradi Općinskog suda u Vojniću da je među ostalima vidio i okrivljenog Cvjetić Marka. Okrivljenog da je vidio 3-4 puta, da je bio obučen u maskirnu uniformu, bez posebnih oznaka pripadnosti, te naoružan automatom i pištoljem – škorpionom. Da je vidio da j eokrivljeni ispitivao pritvorenike iz razgovora da je saznao da isti radi kao inspektor u „Milicija SAO Krajina“ u Vojniću. Njega da isti nije ispitivao.

 

Iz rješenja (3) proizlazi da je Cvjetić Marko kao djelatnik u Policijskoj upravi Karlovac dana 15.6.1984.g. raspoređen na poslove u jedinici za posebne namjene.

Iz rješenja (4) proizlazi da je Cvjetić Marko dana 27.8.1991.g. podnio zahtjev za prestanak radnog odnosa u MUP-u RH – PU Karlovac, te da mu je stoga i doneseno rješenje da mu s tim danom prestaje radni odnos.

Iz svega naprijed navedeno kako materijalnih dokaza koje prileže spisu tako i iz iskaza saslušanih svjedoka proizlazi da je okrivljeni kao djelatnik  u Policijskoj upravi Karlovac samovoljno napusti posao u Policijskoj upravi Karlovac, a nakon čega se je priključio nelegalnim oružanim formacijama „Milicija SAO Krajina“, zadužio oružje s pripadajućim streljivom, uniformu, te kao inspektor „milicija SAO Krajina“ vršio ispitivanje uhićenih građana hrvatske nacionalnosti u zatvoru u vojniću, a sve u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH, te odvajanja dijelova RH i stvaranja tzv. „SAO Krajina“, pa se stoga u ponašanju okrivljenog stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

 

Pošto smatramo da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) te da postoje osobiti važni razlozi da se okrivljenom sudi u odsutnosti, pa iz tog razloga predlažemo da se okrivljenom sudi u odsutnosti.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-170/92-3

Kv-225/92

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud Karlovac, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u krivičnom predmetu protiv opt. Cvijetić Marka, zbog krvi. Djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj 30. listopada 1992. godine

 

 

r i j e š i  o     j e

 

 

I – Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivl. Djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv opt. CVIJETIĆ MARKA   o b u s t a v l j a    s e.-

II – Rješenje istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine, pod brojem Kio-66/92-6 kojim je određen pritvor protiv Cvijetić Marka, stavlja se van snage.-

III – Naredba istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine, broj Kio-66/92-7, kojom se određuje izdavanje tjeralice protiv Cvjetić Marka   p o v l a č i    s e.-

Obrazloženje

VI Karlovac ustalo je optužnicom protiv Cvjetić Marka, pod brojem KT-47/92, da je počinio krivično djelo iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, pobliže opisano u izreci optužnice.-

Prije podizanja optužnice istražni sudac ovog suda proveo je istragu i donio rješenje o određivanju pritvora, te izdao naredbu za izdavanje tjeralice.

Kako je ovo vijeće postupajući po zakonu o oprostu postupak obustavilo, valjalo je staviti van snage i rješenje o određivanju pritvora te povući naredbu kojom je određeno izdavanje tjeralice.-

Stoga je riješeno kao u izreci.-

 

Karlovac, 30. listopada 1992. godine.-

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan v.r.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT Karlovac može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka ili usemno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.-

 

DOSTAVLJENO:

 

 1. VT Klc. na KT-47/92
 2. Cvjetić Marko, ogl. ploča suda
 3. OZ Klc.
 4. PU Klc.
 5. Predsjedništvo ovog suda

 

Z točnost otpravka – ovl. radnik:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -