- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Tusilovicki Cerovac – KA 0026-a

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K 161/92-9

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća te Juraja Boljkovca i Mladena Kosijera kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Ivana Kodrić, u kriv. predmetu protiv okr. Klipa Ljubana zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1, KZ RH, nakon provedene glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice Vojnog tužiteljstva Karlovac br. Kt 413/92 dovršene dana 6. rujna 1992. u odsutnosti okrivljenika a u prisutnosti zamj. VT Stanković Kočan Anton, te branitelja okrivljenika Vuković Krešimira odvjetnika iz Karlovca,

 

P r e s u d i o  j e:

 

Opt. KLIPA LJUBAN, sin Marka, r. 13.1.1943. u

Gačeša selu, SO Vojnić, sa zadnjim prebivalištem

u Karlovcu,Lučić 41 c, Srbin, držav. RH,

 

k r i v  j e:

 

što je:

 

u drugoj polovini 1991.g. u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih RH i stvaranju tzv. ”SAO Krajina” pristupio nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. TO ”SAO Krajina” na području Tužilovačkog pravca SO Karlovac, zadužio SMB uniformu, oružje s pripadajućim streljivom, te učestvovao u akcijama uperenim protiv Republike Hrvatske, a u I polovini 1992. obnašao funkciju načelnika stanice javne bezbjednosti Slunj,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

čime je počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 236 f st. 1 KZRH,

pa se po istom zakonskom propisu

 

O S U Đ U J E

 

Na kaznu zatvora u trajanju od 12 /dvanaest/ godina.

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv KLIPA LJUBANA kojom mu stavlja na teret da je izvršio kriv. djelo pobliže opisano u izreci ove presude.

U optužnici je predloženo da se postupak provede u odsutnosti okrivljenika jer je isti nedostupan državnim organima pa kako je taj prijedlog osnovan sud je rješenjem od 14.8.1992. i odredio da se postupak provede u odsutnosti okrivljenika.

Okrivljenika s obzirom na nedostupnost nije dao svoju obranu.

Sud je međutim proveo dokazni postupak u kojem je kao svjedok saslušan xxxxxxxxxxxxxxx  a pored toga izvršen je uvid u fotokopije i originale ”propusnica” koje se nalaze priložene u spisu na listovima br. 6 do 14.

Svjedok xxxxxxxxxxx je bitno iskazao da je on stalno živio u Tuš. Cerovcu te upravo u mjestu boravka upoznao Klipa Ljubana koji je radio u PU Karovac, a službu obavljao i u njegovom mjestu kao policajac. Kako je u početku ratnih događanja u Karlovcu bio bolestan gotovo nepokretan zbog kične ostao je kod kuće sve do 11.11.1991. g. kada je zapravo prisilno mobiliziran u bivšu JNA jer mu je zaprijećeno jer da u protivnom njegova porodica neće dobiti vodu, a to je već u praksi bilo i ostvareno. Još za vrijeme boravka u samom Cerovcu vidio je okr. Klipa Ljubana a kako je ona sa svojom jedinicom nakon mobilizacije bio prebačen u Lipje i tamo je sreo Klipa Ljubana koji je obučen u SMB uniformu bez oznake nekog čina, a bio je naoružan pištoljem. U razgovoru sa optuženim u Lipju pitao je optuženika kako to da je prešao u vojsku jer je smatrao da bi mu bolje bilo u policiji, no ovaj mu odgovorio da je dobrovoljno stupio u vojsku i da je u Lipje došao da bi spriječio krađe koje su se dešavale, ali se odmah i požalio da u tome ne može postići ništa jer pri radnicima vojske nije smio ništa niti reći, a pogotovo nije bio u mogućnosti da nešto i ostvari. Svjedok smatra da je optuženi pripadao nekoj pozadinskoj jedinici ali ne zna kavoj. Ukupno je optuženika sreo jedno dva ili tri puta. Početkom 1992.g. otišao je u Banja Luku a što mu je bilo odobreno jer mu je tamo bilo dijete, no nije se vratio natrag nego je preko Bosanskog Šamca prešao u Hrvatsku.

Na osnovu uviđa u ”propusnice” sud je utvrdio da je u tim dokumentima kojima se je od strane krajiške odnosno pobunjeničke policije dozvoljavalo kretanje i boravak građana na određenom području kao načelnik Stanice javne bezbjednosti Slunj u svima navedenim Klipa Ljuban, a sve te ”propusnice” izdane su u prvoj polovini 1992.g.

Na osnovu iskaza svjedoka i uvida u navedene ”propusnice” te ocijene tih dokaza sud je utvrdio da optuženi izvršio djelo koje mu se optuženim aktom stavlja na teret.

Prije svega valja navesti da je sud u potpunosti poklonio vjeru saslušanim svjed. xxxxxxxxxxxxxx obzirom da je taj svjedok iskaz dao na sudu vrlo uvjerljivo.

Nadalje nema razloga da bilo fotokopije bilo original ”propusnicu” ne smatraju valjanim dokazima koje su pojedini građani nakon što su pribjegli sa okupiranog teritorija predali policiji koja ih je priložila u ovaj spis uz svoje ostale dokumente.

Dakle, poklonivši vjeru svjedoku sud je utvrdio da je optuženi već u 11 mjesecu pa i kasnije u Tuš. Cerovcu odnosno Lipju, a što je sve područje općine Karlovac pristupio u nelegalne vojne formacije pri čemu je bio obučen u uniformu okupatorske JNA i naoružan. Čak je pred svjedokom sam i izjavio da je u tu službu pristupio dobrovoljno. Čim se našao u toj službi jasno je da je prethodno nastupio službu u MUP u Karlovcu. Isto tako sud smatra utvrđenim da je u prvoj polovini ove godine osuđeni stvarno vršio dužnost načelnika Stanice javne bezbjednosti u Slunju jer to potpuno sigurno proizlazi i već više puta spomenutim propusnica.

U jednom i u drugom slučaju dakle za vrijeme boravka na području Karlovac kao i za vrijeme nastavka rada na teritoriju općine Slunj optuženi je pripadao neprijateljskim neregularnim vojnim formacijama i kao takav sigurno je učestvovao u raznim akcijama koje su bile direktno upućene protiv Republike Hrvatske odnosno protiv njegovog državnog i društvenog ustrojstva i njene sigurnosti kao i sigurnosti njenih građana. Time je sigurno ostvario objektivni učin kriv,. djela oružane pobune, a kako je sve to činio dobrovoljno dakle namjerno postupio je sa umišljajem pa je time ostvario i subjektivni elementi krivičnog djela koje mu se stavlja na teret. Kako je sve to sud utvrdio oglasio ga je krivim i izrekao mu kaznu ne uvaživši tvrdnju njegovog branitelja u zadnjoj riječi prema kojem nije u postupku dokazano postajanje umišljaja jer postoji mogućnost da je i optuženi bio prisiljen da stupi u neprijateljske vojne formacije kao što je to bio slučaj sa saslušanim svjedokom. Te toga branitelja nije uvažena stoga što je optuženi imao stalno mjesto boravka i službu na dijelu teritorija RH koji je u početku neprijateljstva općine Karlovac bio pod kontrolom legalnih organa, dapače i sam je bio pripadnik MUP i prešao je na okupirano područje. Drugim riječima ne može biti govora o nekoj prisilnoj mobilizaciji, kao što je bio slučaj sa svjedokom koji se nalazio kod svoje kuće pa je tu i zatočen u momentu okupiranja njegova mjesta samog boravka.  U ostalom prema iskazu svjedoka sam optuženi je pred svjedokom izričite izjavio da je dobrovoljno pristupio u nelegalne oružane formacije. Ne treba niti posebno isticati da se ? prihvatiti kao vjerojatnim a pogotovo kao istinita mogućnost da bi optuženi bio prisiljen da se prihvati dužnosti načelnika Stanice javne bezbjednosti Slunj. Sud naime smatra da se na takve dužnosti doista nisu postavljali ljudi koji to ne žele i obavljati.

Zato je sud okrivljenika oglasio krivim i izrekao mu kaznu a pri izricanju kazne uzeo je u obzir naročito težinu kriv. djela koje je optuženi počinio pri čemu je posebno ocijenio i činjenicu da je optuženi ranije bio profesionalni policajac te je tu službu dobrovoljno napustio što znači da je nastojao da njegov doprinos u oružanoj pobuni protiv RH bude što je moguće veći. Adekvatno toj njegovoj namjeri a posebno ulozi načelnika Stanice jave bezbjednosti sud je izrekao jednu oštriju kaznu ocijenivši da će se upravo takvom kaznom u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja.

Tako je postupak proveden u odsutnosti okrivljenika sud je riješio da troškovi postupka padaju na teret ? takvih sredstava.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci.

Karlovac, 8. rujna 1992.

 

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Ivana Kodrić, v.r.                                                                                            Zvonimir Matan, v.r.

 

 

 

PRAVNA POUKA

 

Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo uložiti žalbu u roku od 8 dana od primitka otpravka presude. Žalba se podnosi pismeno u 3 istovjetna primjerka ovom sudu ili usmeno na sud. zapisnik, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

DNA

 1. VT Klc. na br. Kt 411/92
 2. Klipa Ljuban, oglasna ploča suda
 3. Krešimir Vuković, odvjetnik iz Klc.

 

 

Za točnost otpravka ovlašt. Radnik

M. Kirin


 

 

REPBULIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-413/92.

 

Karlovac, 24. srpnja 1992.godine

ASM/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP (NN.53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN73/9 i 25/92) podižem

 

 

 

O P T U Ž N I C U

protiv

 

KLIPA LJUBANA, sina Marka, r. 15.1.1943. u Gaćeša Selu,

SO Vojnić, sada prebiva u Karlovcu, Lučić, br. 41-c, Srbin

 

 

da je:

 

u drugoj polovini 1991.g. u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih djelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, pristupio nelegalnim neprijateljskim formacijama, tzv. TO SAO Krajine na području Tušilovačkog Cerovca, SO Karlovac, zadužio SMB uniformu, oružje s pripadajućim streljivom, te učestvovao u akcijama uperenim protiv Republike Hrvatske, a u prvoj polovini 1992.godine obnašao funkciju načelnika Stanice javne bezbjednosti Slunj,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZH.

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša kao svjedok MARIĆ BORKAN (2),
 3. da se okr. KLIPA LJUBANU temeljem propisa iz čl. 191 preuzetog ZKP (NN 53/91) odredi pritvor te da mu se na temelju članka 300 st. 3 preuzetog ZKP (NN 53/91) sudi u odsutnosti,
 4. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u propusnice (3) do 119.

 

 

Obrazloženje

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je okr. Klipa Ljubana da je počinio kriv. djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

xxxxxxxxxxxxx navodi da je na području Tušilovačkog Cerovca koji je privremeno okupiran od tzv. JNA i s TO tzv. SAO Krajine boravio od 4.10.1991.godine do 6.1.1992.g. da je tada sreo okrivljenog koji je bio prije radnik Policijske uprave u Karlovcu, koji je bio upućen u njegovu jedinicu radi kontrole od krađa, a za vrijeme njihovog susreta da je isti bio odjeven u SMB uniformu i naoružan oružjem.

Iz propusnica (3-11) proizlazi da je okrivljeni kao načelnik Sekretarijata za unutrašnje poslove Vojnić Stanice javne bezbednosti Slunj 4.5. i 6. mj. 1992.godine izdao propusnice za boravak izvan Općine Slunj i to Hrvojević Tomi, Cindrić Juri, Burić Dani, Močan Franji, Ugarković Tomi, Cindrić Josi, Vukušić Milanu i Ugarković Tomi. Sve te propusnice kao načelnik Stanice javne bezbednosti Slunj potpisao je Klipa Ljuban kao načelnik, a istim propusnicama se imenovanim odobrava putovanje i boravak van općine u periodu koji je naveden u tim propusnicama a iste propusnice su ovjerene Republika Srpska Krajina, Stanica javne bezbednosti Slunj.

Iz svega napred navedenog kako navoda xxxxxxxxxxxxx tako i materijalnih dokaza koje prileže spisu (propusnice 3-11) proizlazi da se je okrivljeni u drugoj polovini 1992.godine na području Tušilovačkog Cerovca koji je bio okupiran od neprijateljskih snaga – JNA i TO SAO Krajina uključio u nelegalne oružanih formacija SAO Krajina, zadužio SMB uniformu i oružje s pripadajućim streljivom te učestvovao u akcijama upravljenih protiv Republike Hrvatske, a nakon toga u prvoj polovini 1992.godine da je obnašao funkciju načelnika Stanice javne bezbednosti Slunj, a sve to da je rađeno u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, pa se stoga u njegovim ponašanju stiču svi elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Kako je okrivljeni trenutno nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske smatramo da je potrebno prema okrivljenom raspisati tjeralicu, odrediti mu pritvor i suditi mu u odsutnosti jer za to postoje osobito važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ MOĆAN


 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

Sastavljena dana 05.06.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a kao nadopuna Zapisnika o uzimanju izjave Centra SZZUP-a Karlovac dana 20.01.1992. godine, a u svezi informativnog razgovora obavljenog dana 02.06.1992. godine sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Isti je izjavio:

” U vrijeme moga boravka na području Tušilovačkog Cerovca privremeno okupiranog od tzv. JNA i ”TO” tzv. SAO Krajine u periodu od 04.10.1991. – 04.01.1992.godine bio sam sa jedinicom raspoređen u mjestu Lipje gdje sam se susreo sa KLIPA LJUBANOM, bivšim radnikom Policijske uprave Karlovac koji je krajem 11 mjeseca 1991.godine bio poslan u moju jedinicu od milicije tzv. SAO Krajine sa zadatkom da kontrolira kako u jedinici ne bi bilo krađe. Za vrijeme našeg susreta u Lipju isti je bio odjeven u SMB uniformu i naoružan kratkim oružjem”.

Ovl. službene osobe:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

 

Broj  K 161/92-7

Z A P I S N I K

 

od 8. rujna 1992.

o glavnoj raspravi kod Vojnog suda u Karlovcu

 

 

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet:

 

Zvonimir Matan Tužilac: Vojno  Karlovac

(predsjednik vijeća – sudac)

 

Juraj Boljkovac Okrivljeni Klipa Ljuban

 

Mladen Kosijer Zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH

(član vijeća)

 

Ivana Kodrić Broj vojnog tužilaštva KT- 413/92

(zapisničar)

 

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 10,30 sati i objavljuje predmet glavne rasprave. Utvrđuje se da su pristupili:

 

1. Vojni Tužilac  Stanković Moćan Antun

 

2. Oštećeni __________________________

 

3. Okrivljeni: uz branitelja po služ. dužnosti Vuković Krešimir odvj. iz Klc

 

 1. Svjedoci: xxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Pred. vijeća otvara raspravu i objavljuje predmet gl. rasprave kao i stav vijeća na koji

strane nemaju primjedbi.

Utvrđuje se identitet optuženika.

Optuženi KLIPA LJUBAN, podaci kao na listu br. 1 spisa.

Pred. vijeća upozorava svjedoka u smislu čl. 325 i 229. preuzetog ZKP-a.

Utvrđuje se da je rješenjem od 14.8.1992. određeno da će se postupak u ovom predmetu provesti u odsutnosti optuženika.

 

VT čita optužnicu.

 

DOKAZNI POSTUPAK

 

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nesrodan i nezavađen, upozoren iskazuje:

 

Ja sam stalno živio u Tuš. Cerovcu, pa kao sam stalno na cesti poznavao sam Klipa Ljubana koji je bio saob. policajac a poznavao sam ga upravi zbog tih susreta na cesti. Poznavao sam ga duže vremena i stalno smo razgovarali no nismo bili neki baš prijatelji.

Ja sam ostao u Tuš. Cerovcu do 11.11.1991.g. naime, praktički sam do tog momenta morao ležati jer sam bio bolestan na kičmu i tog sam dana pravo mobiliziran u bivšu JNA, iako sam se tome opirao, ali nije bilo rečeno da mi porodica neće dobiti vode, a to je već bilo u praksi i ostvareno, tako da sam jednostavno morao to prihvatiti, a onda smo bili prebačeni u mjesto Lipje kod Skakavca odnosno Ribara. Tamo sam možda 16. ili 17.11.1991.g. sreo Klipa Ljubana koji je bio obučen u vojničku SMB uniformu bez ikakovih oznaka čina a od naoružavanja je imao pištolj, pa smo prilikom tog susreta i razgovarali. Ja sam ga ustvari pitao kako to da je sada u vojsci smatrajući da bi bilo lakše u policiji kako je i ranije radio. On mi je rekao da je on tu zapravo dao da pokuša spriječiti krađe koje se tu događaju. Tom prilikom je on taj svoj dodatak onda na kraju komentirao rekavši da mu se čini da je to nemoguće postići. Još prije toga sreli smo se kod lokala ”Zlatna potkova” a kasnije kada sam ja prebačen u Lipje onda smo se sreli i razgovarali kako sam rekao. Sreli smo se u svemu 2 do 3 puta. Početkom 1991/2. ja sam otišao u Banja Luku gdje mi je bilo dijete i od tada više Klipu nisam nigdje vidio.

Preko Banja Luke od prilike polovice I. mj. ove godine došao sam do Bosanskog Šamca i prešao na hrvatsku stranu kada je tamo otvoren most.

Na pitanje čl. vijeća svjedok dodaje: da mi je Klipa u tim razgovorima rekao da želi ustovariti korektne odnose pripadnike vojske i civila, da međutim u sprečavanju krađa ne može postići ništa, jer pripadnicima vojske koji su ništa nije smio niti reći i inače iz razgovora sam mogao zaključiti da je što je došao da žali a rekao je da je došao samovoljno. Inače je pripadao nekoj pozadinskoj jedinici i nije učestvovao u borbama. Inače sam ga ja poznavao 5 godina i više.

Daljnjih pitanja na svjedoka nema.

Vrši se uvid u propusnice koje je izdavala Stanica javne bezbednosti Slunj koje prilaže u spisu na listovima 6 do 14 a gdje je kao načelnik te stanice naveden okrivljeni Klipa Ljuban.

Konstatira se da stranke nemaju daljnjih dokaznih prijedloga.

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN

 

VT kratko izjavljuje da ostaje u cijelosti kod optužnice je smatra da je na osnovu provedenih dokaza utvrđeno da je ok. Izvršio djelo koje mu se stavlja na teret, pa predlaže da se proglasi krivim i presudi po zakonu.

Branitelj optuženika smatra da po njegovom viđenju ne bi bilo dokaza da je njegov branjenik izvršio djelo za koje se optužuje posebno da nije dokazano postojanje umišljaja.  I danas saslušani svjedok je iskazao da je on bio osobno prisiljen da stupi u JNA odnosno paravojne jedinice, pa zašto to ne bi bio slučaj i sa optuženim. Zbog toga u nedostatku dokaza predlaže da se njegov branjenik oslobodi optužbe.

RASPRAVA DOVRŠENA

 

 

Vijeće se povlači na vijećanje, a i donosi pred. vijeća slijedeću

 

P R E S U D U

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

Okr. KLIPA LJUBAN

 

K r i v   j e:

 

Što je:

 

U II polovini 1991.g. u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje  pojedinih dijelova RH i stvaranja tzv. SO Krajina pristupio nelegalnim neprijateljskim formacijama tzv. ”TO SAO Krajina ” na području Tušilovačkog Cerovca SO Karlovac, zadužio uniformu oružje s pripadajućim streljivom te učestvovao u akcijama uperenim protiv RH, a u I polovini 1992.g. obnašao funkciju načelnika Stanice javne bezbjednosti Slunj,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja j e upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

čime je počinio kriv. djelo protiv mi – oružanom pobunom – označeno –  čl.236.f. st.l. KZRH,

pa se po istom zakonskom propisu

 

OSUĐUJE

 

na kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina. P

Troškovi  postupka padaju na budžetskih sredstava suda.

 

 

Dovršeno

 

 

Predsjednik vijeća:

 

 

Zapisničar:

 

 

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA.

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K 161/92-14

 

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća,

u kriv. predmetu protiv opt. KLIPA LJUBANA, zbog kriv. djela iz čl.236.f. st.l. KZRH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 8. prosinca 1992.g.

 

r i j e š io  j e:

 

 

I Temeljem čl.l. st.2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv Ljubana Klipa se obustavlja.

II Rješenje ovog suda od 14.8.1992.g. broj Kv 140/92 (K 161/92-2) kojim je protiv Klipa Ljubana određen pritvor stavlja se van snage.

 

III Povlači se naredba o raspisivanju potjernice od l4.8.1992.g. br. K 161/92-3.

 

IV Temeljem čl.99. st.l. preuzetog ZKP troškovi kriv. postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod svojim brojem Kt 413/92 podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv Klipa Ljubana stavljajući mu na teret da je počinio kriv. djelo

iz čl.236.f. st.l. KZRH, povodom koje je ovaj sud proveo postupak te je 8.9.1992.g. donio i presudu kojom je optuženi proglašen krivim te mu je izrečena vremenska kazna.

Još prije donošenja spomenute presude a na prijedlog VT Karlovac sud je rješenjem koje je citiranog u toč.II izreke odredio protiv Klipa Ljubana pritvor a naredbom koja je citirana u toč.III izreke ovog rješenja odredilo je raspisivanje potjernice.

Nakon što je donesena prvostepena presuda branitelj optuženika po sl. dužnosti uložio je žalbu povodom koje je čitav spis dostavljen Vrhovnom sudu RH radi donošenja odluke, ali je taj sud neupuštajući se u meritorno rješavanje predmeta vratio čitav predmet ovom sudu time, da se razmotri da li postoje uvjeti za primjenu Zakona o oprostu u konkretnom slučaju.

Vijeće ovog suda je razmotrilo predmet i odlučilo da se Zakon o oprostu se mora u konkretnom slučaju primijeniti jer se radi upravo o klasičnom djelu koje se moglo počiniti u ratu protiv Hrvatske, te je zauzevši takovo stanovište valjalo postupak obustavi ti.

Dosljedno tome valjalo je staviti van snage i rješenje kojim je određen pritvor, te povući naredbu ko za raspitivanje potjernice, a u pogledu troškova odlučiti da padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Karlovac, 8. prosinca 1992.

 

Predsjednik vijeća:

Mladen Kosijer

 

 

PRAVNA POUKA.

 

Protiv ovog rješenja ima pravo uložiti žalbu VT u roku od 24 sata od primi tka otpravka ovog

rješenja. Žalba se podnosi ovom u 3 istovjetna primjerka a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

 

DNA

1. VT Karlovac na br. Kt 413/92

2. Klipa Ljuban, oglasna ploča

3. Vuković Krešimir, odvjetnik iz 4. PU Karlovac

5. Uprava Okružnog zatvora KIc.

6. Predsjedništvo ovog suda

 

N

 

 1. Rješenje nepravomoćno
 2. vidi upisnik Kv i K
 3. Dostavi kao gore
 4. Spis u kal. 8 dana.

 

 

Klc. ?. 12.1992.

 

Sudac:

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

 

N A R E D B A

 

 1. Temeljem čl. 551. st. 1 i 2 preuzetog ZKP (NN 53/91) u ovom predmetu se određuje izdavanje tjeralice
 2. Tjeralicu treba raspisati za KLIPA LJUBANOM sinom Marka, rođ. 15.1.1943. u Gačeša Selu, sa posljednjim prebivalištem u Karlovcu, Luščić 41c, Srbin, drž. RH, sada nepoznatog boravišta.
 3. Tjeralicu treba raspisati jer je protivnog imenovao određen pritvor.
 4. Tjeralicu će raspisati PU Karlovac.
 5. Nakon uhićenja imenovanog treba privesti u Okružni zatvor Karlovac.

 

 

 

Karlovac, 14. kolovoza 1992.

Predsjednik vijeća:

Zvonimir Matan

 

 

DNA

 1. UP Karlovac 2*

 

 

N

 1. Može se  postaviti branitelj po sl. dužnosti
 2. Nakon otpravka spis ?.

 

 

Klc. 14.?.1992.

 

Sudac:

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -