- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Tusilovicki Cerovac – KA 0006

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Policijska stanica Slunj

 

Broj 511-05-02/2-13 K-169. 1992.

Datum 11.02.1992.godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

  1. Mile Majstorović       , zvani ________________________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Dragić i majka ____Sofija________, rođene ______Bunčić_________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   06.10.1960. u   Vojniću općina  __Vojnić__,

 

Hrvatska____,    stanuje u Karlovcu ulica Mihovilićeva ____, broj 5__,

 

općina  Karlovac narodnost  ___Srbin__________, zanimanje __operativni djelatnik___,

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz članka 236 F KZ-a RH- oružana pobuna.

 

 

 

 

 

n a  n a č i n što je nakon prestanka radnog odnosa, zbog teže povrede radne discipline, u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi Karlovac, dana 11.06.1991. godine na poslovima i radnim zadacima pomoćnika

voditelja:smjene.operativnog dežurstva, dobrovoljno pristupio neprijateljskim redovima u tzv. “Miliciju  – SAO Krajine”, u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske. .

 

 

P r i l o z i:

 

1. Rješenje o primanju i rasporedu na rad u Republički Sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske u jedinicu za vlakopratnju broj:III/1-1276l/l-1980., izdano u Zagrebu 10.06.1980. godine,

2. Presuda disciplinskog suda Policijske uprave Karlovac, broj:

511-05-02/2-12-9/91. od 11.06.1991. godine,

3. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dana 04.02.1992. godine,

4. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 07.02.1992. godine

 

Opis činjeničnog stanja

Iz Rješenja o primanju na rad u Republički Sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske broj: 111/1-12761/1-1980. , vidljivo je da je prijavljeni Majstorović Mile postao pripadnikom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske od dana 01.07.1980. godine (Prilog 1 – Rješenje).

Glede teže povrede radne discipline (odbijanja potpisivanja izjave pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske), prijavljenome je prestao radni odnos dana 11.06.1991. godine u Policijskoj upravi Karlovac, Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske na osnovi presude Disciplinskog osuda naveden – Policijske uprave (Prilog 2 – Presuda Disciplinskog suda).

Kriminalističkom obradom utvrdili smo da je prijavljeni viđen kao pripadnik tzv. “Milicije – SAO Krajine” prilikom razmjene zarobljenika negdje u 09. mjesecu 1991. godine u Tušilovačkom Cerovcu od strane djelatnika Policijske uprave Karlovac (Prilozi 3 i 4 – Službena bilješka).

Isto tako posjedujemo operativna saznanja da prijavljeni radi kao pripadnik tzv. “Milicije – SAO Krajine” u Vojniću. ‘

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Majstorović Mile počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZ RH-a – oružana pobuna.

O svim naknadnim prikupljenim saznanjima obavijestiti ćemo vas putem

Posebnog izvješća.

 

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOGA: 4

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

Mr. Ivan Štajduhar


REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Broj: 111/1-12761/1-1980.

Zagreb10.6…………… 1980.

 

 

Na temelju člana 69. stav 2. i člana 73. Zakona o organima unutrašnjih poslova (»Narodne novine” broj 44/79.), donosi se

 

 

RJEŠENJE

 

 

  1. MAJSTOROVIĆ MILE rođen  6.10.1960. godine, u Vojniću sa završenom

 

Srednjom školom za unutrašnje poslove u Zagrebu.

 

PRIMA SE ZA PRIPADNIKA MILICIJE u svojstvu pripravnika i RASPOREĐUJE NA RAD u Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske u  Jedinicu za vlakopratnju

s danom 1.7. 1980. godine

2. Imenovani je dužan ostati u radnom odnosu kod organa unutrašnjih poslova dvostruko više od vremena provedenog na školovanju.

3. Osobni dohodak radniku utvrdit će se posebnim rješenjem.

O b r a z l o ž e n j e

Majstorović Mile završio je Srednju školu za unutrašnje poslove u Zagrebu, školske godine 1979/80te time stekao srednje školsko obrazovanje.

Uvidom u personalni dosje imenovanog utvrđeno je da ispunjava i ostale uvjete iz člana

68. i 72. Zakona o organima unutrašnjih poslova za prijem na rad u organe unutrašnjih poslova.

U skladu s odredbom člana 128. stav 2. citiranog Zakona utvrđuje se pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci. a radnik se u skladu s članom 128. stav 3. oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita koji odgovara stupnju završene školske spreme.

Obaveza ostanka u radnom odnosu kod organa UP u vremenu dvostruko dužem od

vremena provedenog na školovanju utvrđena je temeljem člana 128. stav 1. Zakona o organima unutrašnjih poslova. Nakon uspješnog provedenog pripravničkog staža radnik se raspoređuje na radno mjesto utvrđeno Pravilnikom o. unutrašnjoj organizaciji i načinu rada. Danom rasporeda radnik stiče zvanje mlađi milicionar.

Ovo rješenje je konačno, pa protiv istog radnik nema pravo prigovora, ali može u roku od 30 dana od dana prijema rješenja tražiti zaštitu svog eventualnog povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Dostaviti: .

1 Majstorović Milu,

2. Kartoteci-ovdje

3. Odjelu za MF poslove

 

 

PODSEKRETAR

Ivan Krijes


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

DISCIPLINSKI SUD

 

 

BROJ: 511-05-02/2-12-9/91.

 

Karlovac, 11.06.1991.

 

 

Disciplinski sud Policijske uprave Karlovac u Vijeću  sastavljenom od Momčilović Milana, kao predsjednika Vijeća, Klipa Ljubana i  Ivković Bore, kao članova Vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Kasunić  Elvire, u disciplinskom predmetu protiv MAJSTOROVIĆ MILE, radnika PU Karlovac, pomoćnik voditelja smjene operativnog dežurstva, zbog teže povrede radne discipline, iz čl. 84. t. lo. Zakona o unutarnjim poslovima i čl. 8. t. lo. Pravilnika. o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, a u vezi upute o potpisivanju izjave radnika –

pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, na glavnoj raspravi održanoj dana 04.06.1991. godine uz prisustvo optuženog na temelju čl. 85. Zakona o unutarnjim poslovima, donijelo je slijedeću

 

P R E S U D U

 

Optuženi MA.JSTOROVIĆ MILE, sin Dragića, r. 06.10.1960.

u Vojniću. so Vojnić. 8 prebivalištem Karlovac, Mihovilićeva br., 5/V, raspoređen na poslove i radne zadatke operativnog radnika – pomoćnik voditelja smjene operativnog dežurstva PU Karlovac,

k r i v  j e

što je počinio težu povredu radne discipline, činjenje radnje ili propuštanje radnje u namjeri da se onemogući ili oteža pravilno ili brzo funkcioniranje službe, a u vezi nepotpisivanje izjave u skladu s Odredbama uputa Ministarstva unutarnjih  poslova Republike Hrvatske o potpisivanju izjave kojom sa ra k obavezuje

da će raditi prema potrebama ili pravilima službe te da će poslove i radne zadatke obavljati u skladu odredaba. Ustava Republike Hrvatske, Zakona o unutarnjim poslovima i drugim podzakonskim aktima, kao i to da će čuvati službenu tajnu, za koju je saznao u službi ili povodom vršenja službe,

te je time učinio teže povrede radne discipline opisane u čl. 84. t. lo. Zakona o unutarnjim poslovima i čl. 8. t. lo. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, te Uputstva o potpisivanju izjave.

Zbog toga mu se na. osnovu čl.9. Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika PU Karlovac, izriče disciplinska mjera

 

PRESTANAK RADNOG ODNOSA.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Temeljem zahtjeva za. pokretanje disciplinskog postupka

načelnika Policijske uprave Karlovac pod br. 511-05-0;/1-4-1545/91 od  06.03.1991., pokrenut ja disciplinski postupak protiv Majstorović Mile, radnika policijske .uprave Karlovac, zbog toga što je počinio težu povredu radne discipline, č1njenje radnje ili propuštanje radnje u namjeri da se onemogući ili oteža pravilno i brzo funkcioniranje službe, a u vezi nepotpisivanja izjave pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, sa kojom se radnik obavezuje da će raditi prema potrebama i pravilima službe, te da će poslove i zadatke obavljati u skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske, Zakona o unutarnjim. poslovima i drugim podzakonskim aktima, kao i u  to da će čuvati službenu tajnu za koju je saznao u službi ili povodom vršenja službe.

Na glavnoj raspravi održanoj dana. 04.06.1991. godine saslušan je optuženi Majstorović Mile i svjedok xxxxxxxxxxxx.

Na osnovu odbrane okrivljenog u kojoj isti iznosi da je potpisivanje izjave neosnovano na Zakonu te i dalje ostaje pri svojoj odluci da izjavu ne potpiše, kao i na osnovu cjelokupnog postupka, Vijeće je utvrdilo da je optuženi učinio težu povredu radne discipline kako to stoji u izreci presude, čime je počinio povredu  radne discipline vezanu na uputu o potpisivanju izjave pripadnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Na osnovu naprijed navedenog Vijeće je ocijenilo da je izrečena disciplinska mjera primjerena vrsti i težini učinjene povrede radne discipline, te je stoga riješilo kao i u izreci presude.

UPUTA O PRAVNOM LI JEKU :

Protiv ove presude optuženi. i podnosilac zahtjeva mogu uložiti žalbu d.drugostepenoj disciplinskom sudu MUP-a RH u roku od 15 dana od dana prijema presude. Žalba se predaje putem PU Karlovac.

DOSTAVITI:

1. MAJSTOROVIĆ MILE, Karlovac,

Mihovilićeva br. 5/V

2. Načelnik PU Karlovac

3. Dosije radnika, ovdje

4. Arhiva, ovdje

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Momčilović Milan


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODSJEK ZA SUZBIJANJE GOSPODARSKOG

KRIMINALITETA

 

Broj: 511-05-02/2- 13- K-169 1992.god.

Datum: 04.02.1992.godine

 

 

 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxx  , zanimanje xxxxxxxxxxxxxx

 

rođen xxxxxxxxxxxxx.godine  Boravište – prebivalište Karlovac , xxxxxxxxxxxxxxxxx  dana 04.02.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac.

 

 

Dao ovlaštenoj osobi PU Karlovac

 

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

”Kao što znate trenutno sam zapovjednik Policijske stanice za kontrolu i regulaciju prometa Karlovac. Što se tiče mojih ljudi koji su se odmetnuli i prešli u redove neprijatelja imam saznanja da je Čokeša Miloš u tzv. „Policijska stanica Vojnić-Milicija Krajina“, a prije toga je navodno radio jedno vrijeme u Slunju. Isto tako od supruge xxxxxxxxxxxx saznao sam da je on nakon napuštanja službe u Karlovcu, otišao u Glinu gdje je zarobljen od ”Martićevaca”. Koliko se sjećam on nije razdužio naoružanje, a što se dalje desilo s njime nemam saznanja. Čuo sam da je i Gvozdenović Rade u tzv. ”Miliciji Krajine-Vojnić”.

Prilikom razmjene zarobljenika negdje, ne mogu se točno sjetiti, u 09.mj.1991. godine u Tušilovačkom Cerovcu prepoznao sam bivše radnike Policijske uprave Karlovac koji su se nalazili na drugoj strani, dakle u tzv. ”Miliciji Krajine” Vujaklija Veljka i Majstorović Milu. Čini mi se da su tamo bili neki bivši radnici u PU Karlovac, ali skrivali su se od naših pogleda”.

 

Ovl.sl.osoba

xxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODSJEK ZA SUZBIJANJE GOSPODARSKOG

KRIMINALITETA

 

Broj: 511-05-02/2- 13 K-169 1992.god.

Datum: 07.02.1992.godine

 

 

 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxx , zanimanje operativni djelatnik____,

 

rođen xxxxxxxxxxxxxxxxxx godine  Boravište – prebivalište Karlovac , xxxxxxxxxxxx,

 

broj  _xxx je  dana 05.02.1992.godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac.

 

Dao ovlaštenoj osobi PU Karlovac.

 

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

”Sjećam se da sam prilikom razmjene zarobljenika u Tušilovačkom Cerovcu, negdje u 09.mj. 1991. godine vidio sam na ”drugoj strani” Polojac Milivoja, Majstorović Milu te Vujaklija Veljka. Bilo je tu i nekih drugih prebjeglih radnika Policijske uprave Karlovac, ali oni su se skrivali da ne bi bili uočeni.

Što se tiče samom spiska i naših bivših pripadnika koji su se odmetnuli, on je nepotpun, neprovjeren, pa čak i dosta netočan (npr. Tu se spominje Škorić Milan koji, koliko ja znam, nije u nikakvim formacijama, dapače pomogao je nekim našim dečkima iz PS Slunj kad su bili zarobljeni u Miljevcu, tako da su na kraju pušteni). Isto tako, ne mogu vjerovati a tako sam i čuo da bi Rokvić Radomir radio u tzv. ”Miliciji Krajine”. Za Mašić Manišu sam čuo da se trenutno nalazi u Beogradu, a Kunić Nebojša je koliko ja znam negdje u inozemstvu”.

 

Ovl. sl. osoba

xxxxxxxxxxxxxxxxx


R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT – 46/92

Karlovac, 14.svibanj 1992.godine

 

ZC/MR

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 158 stav ak 1 i 2 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN. br. 53/91),  provede istraga

 

Protiv

MAJSTOROVIĆ MILE, sin Dragića i Sofije, rođene Bunčić,

rođ. 6.10.1960. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Mihovilićeva br. 5,

Srbin, držav. RH,

 

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

točno neutvrđenog dana u srpnju 1991. godine u Karlovcu, u namjeri da oružjem stvori nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da tim ugrozi njeno državno ustrojstvo, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija koje akcije su upravljene na otcijepljenej dijelove teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio nelegalnim naoružanim formacijama tzv. ”Milicija-SAO Krajine”, te je u tom svojstvu na području Tušilovačkog Cerovca kontrolirao promet sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Majstorović Mile, radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni ostvario bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune, proizlazi iz izjava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, koji su kao operativni djelatnici Policijske uprave Karlovac prilikom zamjene zarobljenika u Tušilovačkom Cerovcu vidjeli osumnjičenog koji je bio pripadnik tzv. ”Milicije SAO Krajina” i tamo vršio kontrolu prometa očito u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske u Tušilovački Cerovac, a u cilju otcijepljenja dijelova Republike Hrvatske radi stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, dakle radi rušenja državnog ustrojstva Republike Hrvatske.

Smatram da su zastupljeni bitni elementi iz krivičnog djela iz članka 236 f KZ RH, zbog čega je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

S obzirom da osumnjičeni Majstorović Mile za sada nije dostupan legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažem da se protiv imenovanog raspiše tjeralica, i da se odredi pritvor.

Prilog:  spis

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj: Kic. 134/92-2

 

 

R J E Š N J E

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Majstorović Mile, zbog kriv. djela iz čl. 236 – f. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-46/92 od 14. svibnja 1992.god, temeljem čl. 159. st. 1. i 2. ZKP-a,

 

R i j e š i o  j e:

 

MAJSTOROVIĆ MILE, sina Dragića i Sofije, rođ. Bunčić, rođ. 6.10.1960.g. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Mihovilićeva br. 5, Srbina, drž. RH,

 

Zbog osnovane sumnje da je:

 

Točno neutvrđenog dana u srpnju 1991.godine u Karlovcu, u namjeri da oružjem stvori nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da time ugrozi njeno državno ustrojstvo, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA”  i drugih neprijateljskih formacija koje akcije su upravljanje na otcijepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio nelegalnim naoružanim formacijama tzv. ”Milicije – SAO Krajine”, te je u tom svojstvu na području Tušilovačkog Cerovca kontrolirao promet sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske,

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 – f. st. 1. KZ RH-a.

O b r a z l o ž e n j e

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je Zahtjev za provođenje istrage protiv Majstorović Mile, zbog kriv. djela iz čl. 236 –f st. 1. KZ RH-a, oružane pobune, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivična djela za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 7. srpnja 1992.god.

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vijeću ovog suda u roku od 3 dana od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, pismeno ili usmeno na zapisnik kod suda.

 

 

Dna:

  1. VT Klc. na KT-46/92
  2. Majstorović Mile, putem Oglasne ploče

 

 

N:

I – vidi up. ”Kic”

II – određeno provođenje istrage

III – zatraži izvod iz KE i soc. amn.

IV – kal. 3 dana

 

U Klc, 7.7.’92.g.

 

Sudac:

Stavljene na oglasnu ploču 7.7.’92.g.

Skinuto sa oglasne ploče 15.7.1992.g.


Broj:  Kio.134/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   10.srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                ___Majstorović Mile___

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić___  zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZ RH___

 

Početak u 12,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac Stanković Močan Anton

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti zavadnji s okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Tokom mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 1991.god. većem broju djelatnica  policajca MUP-a RH – PU Karlovac prestao je radni odnos u PU Karlovac, među njima i okrivljenima. Nekima od djelatnika kojima je prestao radni odnos, radni odnos je prestao zbog odlaska u ???? vlastiti zahtjev, jer su izjavili da više ne žele raditi u organima unutarnjih poslova MUP-a RH, a trećina zbog samovoljnog napuštanja radnog odnosa, odnosno zbog toga što su odbili izvršiti dobivena naređenja tj. odbili raditi poslove i zadatke radnog mjesta na koja su raspoređeni, pri čemu su neki čak jednostavno napustili službu u PU Karlovac bez ikakvog razloga.

Oni djelatnici PU Karlovac, kojima je radni odnos prestao radi toga što su samovoljno napustili svoja radna mjesta, prilikom napuštanja PU Karlovac, ponijeli su sa sobom, odnosno zadržali oružje, municiju i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi i to oružje, municiju i službenu opremu do danas nisu vratili. U svakom takvom slučaju, kad je neki od okrivljenih prilikom napuštanja PU Karlovac zadržao oružje, municiju i drugu službenu opremu, uz krivičnu prijavu priložena je i pismena dokumentacija iz koje je vidljivo s čime je pojedini okrivljeni bio zadužen, što nije vrtio i slijedom toga što je iza sebe zadržao i u tom slučaju u kojem iznosu je ujedno oštetio PU Karlovac.

Iz neposrednog zapažanja meni nije poznato što su oni djelatnici, kojima je prestao radni odnos, radili nakon napuštanja PU Karlovac i gdje se nakon toga nalaze, tj. da li su se uključili u radne nelegalne organe tzv. ”SAO Krajine” i da li u okviru raznih takvih paravojnih formacija sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH.

No, iz razgovora s pojedinim djelatnicima PU Karlovac, koji tu i danas rade čuo sam da je većina od onih djelatnika kojima je prestao radni odnos u PU Karlovac, poslije toga viđena na okupiranom području tzv. ”SAO Krajina”, naoružana i u službenim Uniformama Organa vlasti ”SAO Krajine”. Također sam čuo od nekih djelatnika PU Karlovac da su ime se pojedini okrivljeni javljali putem telefona ili radio-veze i da su iz tog razgovora zaključili da ti pojedini okrivljeni rade  u ”Miliciji” ili drugim organima vlasti tzv. ”SAO Krajine”, odnosno da se nalaze i rade na teritoriju RH, koje je privremeno okupirano od ”JNA” i raznih paravojnih pobunjeničkih formacija.

To je sve što mi je o ovome poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

 

Dovršeno u 12,30 sti.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

 


 

 

 

Broj:  Kic.134/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   17.srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                ___Majstorović Mile___

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZ RH___

 

Početak u 12,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

______ Tužilac __________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  xxxxxxxxxxxxx__

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim:  nije u srodstvu, nije u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 231 st. 1.i 229. ZKP iskazuje:

 

Negdje u rujnu 1991.g. kao predstavnik PU Karlovac, bio sam na lokalnoj razmjeni zarobljenika u Tuš. Cerovcu, između PU Karlovac i predstavnika milicije tzv. ”SAO Krajine”. Tom prilikom razmeni je bio prisutan i kapetan KOS-a JNA ????

Prilikom razmjene zarobljenika, tu u Tuš. Cerovcu, između ostalih osoba, vidio sam i nekoliko bivših radnika PU Klc. i područnih policijskih stanica, koji su prethodno tokom ljeta samovoljno napustili svoja radna mjesta u PU Klc, odnosno otkazali poslušnost PU Klc.

Između ostalih vidio sam i prepoznao bivše radnike PU Klc. Policajac Milivoja, Majstorović Milu i Vujaklija Veljka, koji su prisustvovali razmjeni kao predstavnici suprotne strane.

Majstorović Mile bio je obućen u SMB uniformu, bez ikakvih posebnih oznaka, naoružan PM-M 53.

Okr. Vujaklija Veljko bio je u staroj plavoj policijskoj uniformi (ljetnoj) s činovima inspektora na ramenima, bez drugih vidljivih oznaka. Bio je naoružan starim njemačkim automatom.

Okr. Polojac Milivoj vidio sam glavu-lice, jer se skrivao iza jedne kuće, vjerovatno da ga ne vidimo, tako da nisam vidio da li je bio u uniformi i da li je bio obućen odnosno naoružan.

Pored naprijed imenovanih vidio sam tu i više pripadnika bivše PS Vojnić, koji su u to vrijeme već bili prekinuli veze s PU Karlovac. Od njih prepoznao sam Vorkapić Đuru bivšeg zapovjednika PS Vojnić, a za koje sam čuo da je i nakon otcijepljenja PS Vojnić od PU Karlovac postao odnosno ostao komandir sadašnje PS Vojnić u sastavu ”SAO Krajina”. S njim sam se čak i pozdravio. Bio je obučen u SMB uniformu JNA, bez ikakvih posebnih oznaka, naoružanog pištoljem. Pored njega vidio sam i više drugih bivših policajaca PS Vojnić, s kojima sam se također pozdravio, ali koje poznam samo iz viđenja i kojima ne znam imena. Pored ovih koje sam naprijed spomenuo tu je bilo prisutno i drugih osoba, 30 do 40 ukupno, od kojih se, veći dio, kada smo mi naišli sakrio iza obližnjih kuća, tako da nisam prepoznao o kojim se osobama radi.

Ništa drugo posebno u njihovim aktivnostima i pripadnosti pobunjeničkim oružanim formacijama ja neznam.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:                                                            Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

 


 

 

 

Broj:  Kic.134/92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   17.srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                ___Majstorović Mile___

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZ RH___

 

Početak u 12,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

______Tužilac __________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim:  nije u zavadnji, nije u srodstvu

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl. 231. st. 2. ZKP iskazuje:

 

Negdje u mj. rujnu 1991.g. u Tušilovačkom Cerovcu, bio sam kao predstavnik PU Klc. prisutan lokalnoj razmjeni zarobljenika između PU Klc. i tzv. ”Milicije SAO Krajina”.

Prilikom navedene razmjene zarobljenika, između ostalih vidio sam tu i bivše radnike PU Karlovac, koji su samovoljno napustili posao tokom ljeta iste godine i to Majstorović Milu i Vujaklija Veljka.

Okr. Majstorović Mile bio je obučen u SMB uniformu ”JNA” i naoružan VM-M-53, a okr. Vujaklija Veljko u staru plavu policijsku uniformu s činom inspektora, naoružanog starim njemačkim automatom.

Pored imenovanih vidio sam tu i više drugih policajaca bivše PS Vojnić, koja se u to vrijeme već bila odvojila od PU Klc. i pripojila tzv. ”SAO Krajina” i to Vorkapić Boru, bivšeg zapovjednik PS Vojnić, obučenog u SMB uniformu i naoružanog pištoljem, te više drugih policajaca te PS, ali po njihova ne znam imena i koje poznam samo iz viđenja.

Ništa drugo o konkretnim aktivnostima imenovanih i njihovoj pripadnosti nekim oružanim pobunjeničkim grupama, nakon otcijepljenja SAO Krajina ja ne znam.

Okr. Čokeša Miloša, bivšeg policajca PS Slunj, osobno poznajem, ali njega nikada nisam vidio, nakon proglašenja tzv. ”SAO Krajina”. Za njega sam samo čuo iz pričanja, a i razgovora putem sredstava veze putem UK veze, da je nakon odlaska iz PS Slunj, odnosno, točnije nakon odlaska iz PU Karlovac, gdje je u zadnje vrijeme radio, nakon proglašenja tzv. ”SAO Krajina” otišao u Vojnić i pristupio tzv. ”Milicija SAO Krajina”, a zatim i u isto takvu miliciju Slunj.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 


 

 

Broj:  Kio.134/92-6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   17.srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                ___Majstorović Mile___

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZ RH___

 

Početak u 13,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

______ Tužilac __________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti: xxxxxxxxxxxxxxxx

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim:  nije u srodstvu, nije u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl. 231. st. 2. ZKP iskazuje:

 

Negdje u drugoj polovini rujna 1991.g. u Tušilovačkom Cerovcu, bio sam kao predstavnik PU Klc, zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prisutan lokalnoj razmjeni zarobljenika između PU Klc. i tzv. ”Milicija SAO Krajina”.

Tom prilikom vidio sam prisutne na razmjeni bivše radnike PU Klc. Majstorović Milu i Vujaklija Veljka, koji su samovoljno prethodno negdje tokom ljeta napustili PU Klc.

Majstorović Mile bio je obućen u SMB uniformu ”JNA” i naoružan PM, M-53.

 


 

 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

Sastavljena dana 07.07.1992. godine u PU Karlovac, a u svezi

obavljenog informativnog razgovora dana 06.07.1992. godine sa xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u Karlovcu, djelatnik PU Karlovac, po nacionalnosti Hrvat.

Isti je izjavio:

“U drugoj polovici 09. mjeseca 1991. godine sa zapovjednikom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx išao sam na razmjenu zarobljenika u Tušilovački Cerovac. Razmjena se vršila u poslijepodnevnim satima oko 16,00 sati. Dolaskom do zgrade Ml “Cerovac” parkirali smo vozilo i izveli četvoricu ljudi koje smo trebali zamijeniti za četvoricu građana hrvatske nacionalnosti.

Tom nam je prilikom pristupio odjeven u SMB vojnu uniformu sa oznakama kapetana Vorkapić Boro, koji je bio naoružan kratkim oružjem, a kojeg sam odmah prepoznao. U njegovoj pratnji prepoznao sam i bivšeg inspektora,. koji je i tada bio odjeven u bivšu milicijsku uniformu sa oznakama inspektora, Vujaklija Veljka. Tom je prilikom Vujaklija bio naoružan dugim i kratkim oružjem.

U pozadini, nekih 15-ak metara od nas, prepoznao sam Majstorović Milu, bivšeg djelatnika PU Karlovac, koji je bio u maskirnoj uniformi sa puškomitraljezom preko ramena. Kraj njega se nalazio djelatnik SSM PU Karlovac Malešević Dragan, koji je bio odjeven u bivšu uniformu milicije sa oznakama milicionera i naoružan dugim oružjem.

Tom sam prilikom također prepoznao 2 radnika I SM Karlovac koji su se tada vodili na bolovanju. To su bili: Polojac Milivoj koji je bio odjeven u milicijsku uniformu i naoružan dugim i kratkim oružjem, te Višnjić Dražen također odjeven u bivšu milicijsku uni formu i naoružan dugim i kratkim oružjem. Pošto su vidjeli mene i zapovjednika Borčića isti su pokušali pobjeći i sakriti se, ali su se ipak vratili nazad.

Ostale koji su se nalazili na toj razmjene nisam prepoznao jer su to najvjerojatnije bili djelatnici PS Vojnić.”

 

Ovl.sl.osoba

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj. KT 46/92

Karlovac, 24. kolovoza 1992.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 a u svezi članka 174 stavak 2 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

Protiv

 

MAJSTOROVIĆ MILE, sin Dragića i Sofije, rođ. Bunčić,

rođ. 6.10.1960. u Vojniću, prebiva u Karlovcu, Mihovilićeva

br. 5, Srbin, drž. RH

 

da je:

 

točno neutvrđenog dana u srpnju 1991. godine u Karlovcu, u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da time nasilno obori njeno državno ustrojstvo i legalne izabrane organe vlasti, u uvjetima oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija, koja agresija je upravljena na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv.”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim srbočetničkim formacijama tzv. ”Milicija SAO Krajine” na području Tušilovačkog Cerovca, te je aktivno sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, zbog čega Tušilovački Cerovac nije pod kontrolom Hrvatske vojske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236. f. stavak 1. KZ RH,

Stoga,

P r e d l a ž e m

 

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na raspravi saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

te xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. da se na raspravi izvrši uvid u rješenje Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove

(3), presudu disciplinskog suda Policijske uprave u Karlovcu (4-5), rješenje o pritvoru (14), te naredbu o izdavanju tjeralice (15)

4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) provede suđenje u odsutnosti

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijavu protiv Majstorović Mile radi krivičnog djela oružane pobune pobliže opisanog u izreci optužnice, te je provedena istraga pred vojnim sudom u Karlovcu.

U istrazi okrivljenik nije saslušan s obzirom da je nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske.

Svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx su suglasno iskazali da su kao pripadnici Policijske uprave Karlovac bili prisutni na razmjenama zarobljenika na području Tušilovačkog Cerovca kod Karlovca, a na neprijateljskoj strani su vidjeli upravo okrivljenika Majstorović Milu koji je bio obučen u neprijateljsku uniformu, naoružan i očito sudjelovao na neprijateljskoj strani u akcijama protiv Hrvatske vojske.

Iz rješenja Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove (3) vidljivo je da je okrivljenik Majstorović Mile bio raspoređen kao pripadnik milicije u jedinicu za vlakopratnju, dok iz presude disciplinskog suda Policijske uprave Karlovac proizlazi da je okr. Majstorović Mile bio pripadnik Policijske uprave Karlovac, ali da su mu zbog povrede radne discipline prestaje radni odnos sa danom 11.6.1991. god. zbog toga što nije potpisao izjavu u skladu sa odredbama upute Ministarstva unutarnjih poslova RH kojom se obvezuje da će obavljati poslove prema potrebama i pravilima službe i u skladu sa odredbama Ustava RH i Zakona o unutarnjim poslovima i drugim po zakonskim aktima, te da će čuvati službenu tajnu.

S obzirom na sve navedeno smatram da je Majstorović Mile ostvario bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune. Okrivljenik je bio djelatnik Policijske uprave Karlovac, međutim odbio je obavljati dalje taj posao zbog čega mu je prestao radni odnos. Okrivljenik je dobrovoljno pristupio neprijateljskim formacijama tzv. ”milicije SAO Krajine” na području Tušilovačkog Cerovca, gdje je viđen u neprijateljskoj uniformi i naoružan, te je sudjelovao u akcijama protiv snaga RH zbog čega područje Tušilovačkog Cerovca nije pod kontrolom Hrvatske vojske već je okupirano. Dakle, ponašanje okrivljenika u cjelosti ukazuje da su zastupljeni svi bitni elementi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, jer je okrivljenik u uvjetima oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih oružanih formacija na RH sa ciljem otcjepljenja dijelova njenog teritorija i stvaranja SAO Krajine dobrovoljno pristupio tim redovima očito u namjeri da nasilno obori državno ustrojstvo RH. Zbog svega navedenog valjalo je podići optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Okrivljenik nije za sada dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a zbog težine ovog krivičnog djela i značaja tog krivičnog djela, smatramo da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, pa je valjalo predložiti temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje u odsutnosti okrivljenika.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj: III K-208/92-2

Kv-222/92

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv opt. Majstorović Mile, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 29. listopada 1992. godine

 

R i j e š i o   j e

 

I. Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv opt. MAJSTOROVIĆ MILE  o b u s t a v l j a    s e

II. Rješenje istražnog suca ovog suda od 20.srpnja 1992.g. broj Kio-134/92, kojim je određen pritvor protiv opt. Majstorović mile stavlja se van snage.

III. Naredba istražnog suca ovog suda od 20.srpnja 1992.g. pod brojem Kio-134/92, kojim je određeno izdavanje tjeralice   p o v l a č i  s e.

 

Obrazloženje

 

VT Karlovac pod brojem KT-46/92 podiglo je optužnicu kod ovog suda protiv Majstorović Mile, radi kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, pobliže opisano u optužnosti.

Prije podizanja optužnice istražni sudac ovog suda poveo je istragu i tokom istrage rješenjem i naredbom odredio je pritvor i raspisao tjeralicu. Vijeće ovog suda nalazi da primjenjujući zakon o oprostu po službenoj dužnosti valja postupak obustaviti a rješenje o određivanju pritvora staviti van snage kao i povući naredbu za izdavanje tjeralice.

Stoga je riješeno kao u izreci.

 

Karlovac, 29. listopada 1992.god.

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan v.r.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT Karlovac može uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri jednaka primjerka pismeno ili usmeno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

DOSTAVLJENO:

1.VT Klc. na KT-46/92.

2. Mile Majstorović, ogl.ploča suda

3. Uprava CZ Klc.

4. PU Karlovac

5. Predsjedništvo ovog suda

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -