- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Ogulin – KA 0011

REPUBLIKA HRVATSKA

OPERATIVNA ZONA

KARLOVAC

 

Klasa: 804-01/92-01/48

Ur. broj: 2133-01/17-92-1

Karlovac, 31.8.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

KARLOVAC

 

 

Na osnovu dobijenih ovlasti iz članka 48. točka 1. Zakona o krivičnom postupku RH, a po saznanju da je učinjeno krivično djelo, podnosim

 

KRIVIČNU PRIJAVU

 

protiv

 

MIŠČEVIĆ BRANKA, sin Dušana, rođen 15.10.1947. godine u Vojnovcu, općina Ogulin, sa stalnim mjestom boravka Vojnovac bb, Srbin, državljanin RH, oženjen s Jelenom rođ. Jovetić, otac 2 djece. Završio ŠUP, po zanimanju radnik.

Zbog toga što je:

Krajem listopada ili početkom studenog 1991.godine stupio u Plašćansku brigadu TO i u kojoj je bio sve do 1.8.1992. godine kada je prilikom preformiranja tih jedinica raspoređen u ”granične jedinice” na ”karaulu” Malbaše. Dakle, učestvovao je u oružanoj pobuni i služio u neprijateljskim formacijama. Dana 26.8.1992. godine je zarobljen od strane pripadnika HV (4/110.brigade) u mjestu Babina gora kod sela Malbaše, općina Ogulin. Tom prilikom bio je obučen u SMB uniformu i imao je sa sobom oružje (AP 7,62).

Na osnovu prikupljenog materijala mislimo da postoji krivično djelo iz članka 236.f. Krivičnog zakona Republike Hrvatske, pa predlažemo da se protiv imenovanog odredi pritvor jer postoji opasnost da će imenovani pobjeći.

Zarobljenik Mišćević Branko sada se nalazi u pritvoru 70. bojne u Karlovcu i po vašem zahtjevu biti će sprovedeni u Okružni istražni zatvor.

 

PRILOG:                                                                                 ZAPOVJEDNIK OZ KARLOVAC

–        Službena zabilješka o ispitivanju                                          brigadir

imenovanog i izjave svjedoka                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxx

 


Broj: __Kio. 344/92-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 31. kolovoza 1992.

sastavljen kod __Vojnog __suda u __Karlovcu__

 

Prisutni od suda:                                                                     Krivični predmet protiv okrivljenog:

 

Sudac: Juraj Boljkovac Branka Miščević

 

Zapisničar: Blaženka Čurjak zbog krivičnog djela iz čl. 236-f.st. 1.  KZ RH

 

Zamj. VT Antun Stanković-Moćan

 

 

Početak u __13,40 __sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: _       BRANKO MIŠČEVIĆ

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja

i djevojačko porodično ime majke:               Miščević Dušan i Danica rođ. Popović

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

ulica, kućni broj:                                         Vojnovac bb, p. Josipdol

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                           15.10.1947., Vojnovac, Općina Ogulin,

Srbin,drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                                          stolar, nezaposlen

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece)                                      oženjen Jelenom, dvoje od 20 i 19god.

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole

završio:                                                       ŠUP

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:                                     kuća i nešto zemlje

 1. Gdje i kada je služio vojsku,

čin i gdje se vodi u vojnoj evidenciji:           da 1967. u Smederevskoj Palanci, VE Ogulin

 

10.  Da li je odlikovan:                                 ne

 

11.  Da li je kad i zašto osuđivan:                 ne

 

12.  Da li je gdje i kada kaznu izdržao:          

 

 1. Da li se protiv njega vodi postupak

za koje drugo kriv. djelo:                             ne

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je

zakonski zastupnik:                                     

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

Upozoren u smislu čl. 67. st. 2. i čl. 218. st. 2. i 3. ZKP.

 

B r a n i  s e:

 

 

Saopćeno mi je koji su osnove sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem, Zahtijevom za provođenje istrage VT Karlovac broj KT-648/92 od 31. kolovoza 1992.g., te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu i uzeti branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem. Branitelja za sada neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Priznajem da sam počinio kriv. djelo za koje se okrivljujem tj. da sam negdje do kraja listopada ili početka studenog 1991.g. pa nadalje sve do dana 26. kolovoza 1992.g. kada sam uhićen – zarobljen po pripadnicima HV –a pripadao ”TO Plaški” tzv. Plašćanskoj brigadi, time što napominjem da nisam dobrovoljno pristupio navedenoj oružanoj formaciji, već da sam u istu bio mobiliziran, kao i svi ostali građani tog područja stari između 20 i 60 godina.

Kako sam rekao u jesen prošle godine dobio sam poziv za mobilizaciju i na istu se javio te bio raspoređen u Plašćansku brigadu u sastavu ”TO Plaški”. Prilikom mobilizacije dobio sam vojnu SMB uniformu, PAP s odgovarajućom količinom municije, a nakon nekog vremena umjesto spomenute puške AP, opet s odgovarajućom količinom municije. U mojoj jedinici kojom su zapovijedali ZRNIĆ RADE i neki MALBAŠA, kojem ne znam ime, brojila je oko 80 boraca. Od mobilizacije pa do momenta zarobljavanja jedinica u kojoj sam se nalazio bila je stacionirana na području Vojnovca i kroz cijelo vrijeme pripadnosti toj jedinici, ja sam, kao i ostali borci te jedinice, držao straže na navedenom području i patrolirao prvom linijom fronta prema položajima HV-a. Niti ja niti moja jedinica u drugim borbenim akcijama protiv HV-e nije sudjelovala.

Onog dana kad sam zarobljen od HV-e ja i još tri moja suborca upali smo u zasjedu, pri čemu su ostala trojica uspjela pobjeći, a ja sam se predao i bio zarobljen. Te zgode bio sam u vojnoj uniformi, s kojom sam bio zadužen, te naoružan AP s dva okvira metaka. Prilikom zarobljavanja pucnjave između nas i HV nije bilo.

To je sve što imam iznijeti u svoju obranu.

Na osumnjičenog nema daljnjih pitanja.

U koliko ostanem u pritvoru, o tome za sada nije potrebno nikog obavještavati. Naime, smatram da to moji na okupiranom području znaju, a dva svoja brata, koja nisu na okupiranom području za sada ne mogu obavijestiti, jer ne znam njihove adrese.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 14,10 sati.

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio-344/92-4

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u krivičnom predmetu protiv okr. Mišćević Branka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac i prijedlogu za određivanje pritvora broj KT-648/92, od 31. kolovoza 1992.godine.

 

r i j e š i o  j e

 

 

I           Temeljem čl. 159. st. 1. ZKP provest će se istraga

protiv:

MIŠČEVIĆ BRANKA, zv. ”Duje”, sina Dušana i Danice rođ. Popović,

rođ. 15.10.1947.g. u Vojnovcu, Općina Ogulin, s prebivalištem u

Vojnovcu bb, Srbina, držav. RH,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

od druge polovine 1991. godine pa nadalje, na području Vojnovca, Općina Ogulin, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH, za vrijeme oružanih akcija tzv. ”JNA” i raznih neprijateljskih oružanih paravojnih formacija, čiji cilj je bio odcjepljenje pojedinih dijelova RH i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, pristupio paravojnoj oružanoj formaciji tzv. ”Plaščanska brigada” u sastavu ”TO Plaški”, zadužio SMB uniformu, oružje s pripadajućim streljivom, te s istim održao straže i patrolirao na prednjoj liniji fronte, kao i učestvovao u oružanim akcijama protiv RH, sve do 26. kolovoza 1992.godine kada je zarobljen po pripadnicima HV,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 – f st. 1. KZ RH.

II          Temeljem čl. 192. st. 1. u vezi čl. 191. st. 2. točka 1. i 3. ZKP, o d r e đ u j e  s e

p r i t v o r  protiv:

MIŠČEVIĆ BRANKA (ostali podaci kao pod točkom I/)

III – Pritvor počinje teći dana 31. kolovoza 1992.god. u 13,00 sati.


Broj: Kio  344/92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   11. rujna 1992.god.

 

u  ___Vojnom ____ sudu  u ____Karlovcu__________

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                   _Miščević Branka___

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 10 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. ___ Tužilac ____                      __

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   xxxxxxxxxxx, sada pripravnik 110. brig. HV, IV. Slunjski bat.

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u rodu, nije u zavadnji_

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Svjedok upozoren na odredbu čl. 228 i  321. st. 2.  ZKP. propisno iskazuje:

 

 

Ja sam zajedno sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx išao u izviđačku akciju, a bilo je to negdje 26 ili 27.8. ove god. na jednom predjelu između mjesta Tržića prema Vojnovcu. U jednom smo momentu primijetili  neprijateljskog vojnika koji je bio sam i imao je kod sebe u rukama AP pa smo se rasporedili u polukrug prema njemu i oko njega, tako da nas nije uopće vidio jer smo bili u nekoj šumici i kada smo mu se približili na koji 15 m vikali smo mu da se preda i on je odmah odbacio pušku na tlo i podigao ruke, prišli smo mu i vezali mu ruke na leđa.

Kasnije se ustanovio da je on imao metak u cijevi, ali unatoč toga nije imao nikakvih šansi što bi nas spriječilo jer nas nije ni vidio do trenutka kada smo mu povikali da se preda, a pored toga napola smo ga i okružili.

Upravo u momentu kada smo mu vezali ruke pojavio se još jedan vojnik neprijateljske strane u nekoj plavoj graničarskoj uniformi, kakvu oni sada nose pa je jedan od mojih kolega zapucao. Taj neprijateljski vojnik je mislio da to puca Miščević koga smo već zarobili pa ga je pitao glasno viknuvši: ”Zašto puca”, ja sam u tom trenutku Miščeviću bio iza leđa pa sam ga malo stisnuo u namjeri da ne oda da smo ga već zarobili, on je to očito i shvatio, pa je tom svom kolegi odgovorio da nije znao tko ide pa da je zbog toga on pucao, iako to nije bilo točno. Taj njegov kolega još uvijek nikoga od nas nije vidio, pa su njih dvoje čak malo i razgovarali, a za kratko vrijeme pojavio se još jedan vojnik, pa je i on sa Miščevićem razgovarao, no niti taj nas nije primjetio.

Dok je Miščević razgovarao sa tim svojim kolegama, mi smo polako krenuli u sve gušću šumu i udaljili se. Sve to bilo je ujutro i to ispred prve linije naše fronte. Sam Miščević mi je rekao da se pored njega tu nalaze još trojica njegovih kolega.

Miščević je na sebi imao SMB hlače, a na gornjem dijelu tijela maskiranu košulju, ništa nije imao na glavi.

Od oružja je imao AP i rap.

Mi smo razmišljali o tome da li da pucamo na onu drugu dvojicu koju smo tada vidjeli, ali smo na kraju odustali jer prije svega nismo znali koliko njih ukupno na tom terenu ima, a pored toga bili smo izvan područja koje drži naša vojska pa nismo htjeli da otkrivamo da se tu nalazimo.

Jedan od one dvojice, a što sam rekao je imao neku plavu uniformu sa šapkom, tako da sam ja u prvi moment pomislio da se radi o poštaru, pa kada sam kasnije Miščeviće pitao, što taj poštar tu radi, ovaj mi je objasnio, da su to njihove neke nove jedinice, tzv. pogranična policija. Drugog vojnika sam vidio sam djelomično, praktički samo lijevu nogu pa sam vidio da ima obučene SMB hlače.

Miščević nam je najprije rekao da su njih trojica tu rano ujutro iskrcani i ostavljani, poslije je pak tvrdio da su bili u Tržiću, gdje su pekli rakiju, ja mu na kraju nisam mogao ništa vjerovati i došao sam do zaključka da su oni tu zapravo bili na straži.

To je sve što ja imam za iskazati.

Slušao sam diktat zapisnika pa ne tražim da ga čitam.

dovršeno u 10,30 sati.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-648/92

 

Karlovac, 15. rujna 1992.godine

ASM/TLJ

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45. stavak 2. točka 3. i članka 174. stavak 2. preuzetog ZKP

(NN. 53/91), podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

MIŠČEVIĆ BRANKA, zv. ”Dujo”, sin Dušana i Danice,

rođ. Popović, rođ. 15.10.1947.god. u Vojnovcu, SO Ogulin,

gdje i prebiva na kbr. bb, Srbina, drž. RH, stolara, oženjen,

otac dvoje punoljetne djece, sada u pritvoru kod Okružnog

zatvora u Karlovcu, od 31.8.’92. od 13 sati.

 

 

da je:

 

u drugoj polovici 1991. godine, na području Vojnovca, SO Ogulin, u cilju nasilnog obaranja društvenoga i državnoga ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio ocjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, pristupio paravojnim formacijama ”Plaščanska brigada TO”, zadužio SMB odoru, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim obavljao straže, vršio patrole na prednjoj liniji fronte, te učestvovao u oružanim akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske sve do 26. kolovoza 1992. godine kada je uhićen po pripadnicima Hrvatske vojske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 f stavak 1 KZ RH.

Stoga

P R E D L A Ž E M

 

 

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu privede okr. Miščević Branko, te pročita iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxx (7).

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

SIS Operativne zone Karlovac prijavio je Miščević Branka da je počinio kriv. djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv Miščević Branka provedena je istraga.

Okr. Miščević Branko u svojoj obrani priznaje da je počinio djelo koje mu se stavlja na teret. Naime, krajem 10. ili početkom 11. mjeseca 1991. godine da je bio mobiliziran i pripadao je tzv. ”Plaščanskoj brigadi” te da nije dobrovoljno pristupio toj formaciji jer su bili mobilizirani svi građani stari između 20 i 60 godina. Toj brigadi da je pripadao do 26.8.1992.godine kada je bio uhićen po pripadnicima HV. Prilikom mobilizacije da je dobio vojnu SMB uniformu sa odgovarajućom količinom streljiva, a nakon nekog vremena umjesto spomenute puške da je dobio AP sa odgovarajućom količinom municije. Jedinicom u kojoj se on nalazio da je zapovjedio Zrinić Rade i neki Malbaša kojem ne zna ime. Jedinica u koju je pripadao sve vrijeme je bila stacionirana na području, te patrolirao prvom linijom ispred njegove jedinice da nije sudjelovala u nikakvom borbenim akcijama protiv HV.

Onog dana kada je zarobljen od pripadnika HV da su još trojica njegovih suboraca upali u zasjedu, ali su uspjeli pobjeći. Te zgode da je bio u vojnoj uniformi i naoružan sa AP sa dva okvira metaka. Prilikom zarobljavanja da nije bilo pucanja između njih i HV.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je 26. ili 27.8. 1992.godine zajedno sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx išao u izviđačku akciju između mjesta Tržić i Vojnovac. U jednom momentu da su primijetili neprijateljskog vojnika koji kod sebe ima AP pa da su se rasporedili u polukrug i kada su mu došli na 15 m da su vikali da se preda što je ovaj i učinio, na taj način da je bacio pušku i podigao ruke u zrak. Kada su oduzeli pušku da su vidjeli da je bio metak u cijevi. Kada su tom zarobljenom vojniku tj. okrivljenom vezali ruke da su naišli trojica suboraca okrivljenog ali da su njih propustili. Tada je okrivljeni razgovarao sa svojim kolegama i na taj način im odvratio pažnju od njih. Okr. da je tada bio obučen u SMB hlače i maskirnu košulju, a od oružja je imao AP i RAP. Okrivljeni da im je prvo rekao da su njih trojica rano ujutro ostavljeni na tom području, a kasnije da su bili u Tržiću gdje su pekli rakiju, ali da mu on nije vjerovao i da je njegovo mišljenje da je okrivljeni bio na straži.

Iz svega naprijed navedenog, kako iz priznanja samog okrivljenog, tako i iskaza saslušanog svjedoka nedvojbeno proizlazi da je u drugoj polovini 1991.godine okrivljeni pristupio neprijateljskim paravojnim formacijama ”Plašćanska brigada TO” na području Vojnovca zadužio odoru, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istima držao straže, vršio patrole kao i učestvovao u akcijama upravljenih protiv Republike Hrvatske, a sve to u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog kriv. djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Antun Stanković-Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

IV K-221/92-2

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću, sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. BRANKA MIŠČEVIĆ radi kriv. djela iz čl. 236. f st. 1. KZ RH, ocjenjujući osnovu daljnjeg zadržavanja okrivljenika u pritvoru nakon zaprimljene optužnice od Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-648/92 od 15. rujna 1992.godine, temeljem čl. 236. st. 2. u vezi čl. 191. st. 2. t. 1, 2 i 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) na sjednici vijeća održanoj dana 15. rujna 1992.godine

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

P r o d u l j u j e  s e  p r i t v o r

protiv:

 

MIŠČEVIĆ BRANKA, zv. ”Dujo”, sin Dušana i Danice,

rođ. Popović, rođ. 15.10.1947.god. u Vojnovcu, SO Ogulin,

gdje i prebiva na kbr. bb, Srbina, drž. RH, stolara, oženjen,

otac dvoje punoljetne djece,

koji je određen rješenjem istražnog suca br. Kio-344/92 od 31. kolovoza 1992.godine, a započeo teći dana 31. kolovoza 1992. godine, u 13,00 sati.

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac, pod br. KT-648/92 od 15. rujna 1992. godine podnio je optužnicu protiv okr. MIŠČEVIĆ BRANKA zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. KZ RH, pripremanje oružane pobune, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice. Također je stavljen prijedlog da se prema okrivljeniku pritvor produlji.

Iz obrane okrivljenika te provedenih dokaza, saslušanja svjedoka i materijalne dokumentacije proizlazi osnovana sumnja da je okrivljenik počinio utuženo djelo. Okrivljeniku se stavlja na teret da je sudjelovao u pripremanju oružane pobune, na pojedinim dijelovima RH i koja još i sada traje, te na tim područjima legalni organi vlasti nemaju kontrole pa i nadalje postoji osnovana bojazan da bi okrivljenik dolaskom na slobodu mogao pobjeći na neko od takovih područja i time bi bio nedostupan sudu.

Također kako pobuna protiv RH još uvijek nije u cjelosti prekinuta, također proizlazi bojazan da bi okrivljeni boravkom na slobodi mogao učiniti kriv. djelo koje je pripremao.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 15. rujna 1992.godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski, v.r.                                                                          Zvonimir Matan v.r.

 

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od dana primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik u roku od 3 dana. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-648/92
 2. Okr. Miščević Branko – Okružni zatvor Karlovac – odjel III
 3. Uprava Okružnog zatvora Karlovac
 4. Branitelj po službenoj dužnosti
 5. Predsjedništvo Vojnog suda Karlovac

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV K-221/92-17

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca Mladena Kosijer kao predsjednika vijeća te sudaca Nine Bubaš i Zvonimira Matan kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. BRANKA MIŠČEVIĆ raki kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. KZH, nakon glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac br. KT-648/92  od 15. rujna 1992. godine, dovršene dana 17. rujna 1992.godine u prisutnosti zamjenika VT Karlovac, Antona Stanković Moćan, te okr. osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Vuković Krešimira odvjetnika iz Karlovca.

 

P r e s u d i o     j e

 

 

Okr. BRANKO MIŠČEVIĆ, zv. ”Dujo”, sin Dušana i Danice,

rođ. Popović, rođ. 15.10.1947.god. u Vojnovcu, SO Ogulin,

gdje i prebiva na kbr. bb, Srbina, drž. RH, stolara, oženjen,

 

 

K r i v  j e

 

što je:

 

u drugoj polovici 1991. godine, na području Vojnovca, SO Ogulin, u cilju nasilnog obaranja društvenoga i državnoga ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio ocjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, pristupio paravojnim formacijama ”Plaščanska brigada TO”, zadužio SMB odoru, oružje sa pripadajućim streljivom, te s istim obavljao straže, vršio patrole na prednjoj liniji fronte, te učestvovao u oružanim akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske sve do 26. kolovoza 1992. godine kada je uhićen po pripadnicima Hrvatske vojske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 f 1 KZ RH., pa se temelju istog zakonskog propisa

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA u trajanju od 5 (pet) godina.

 

Temeljem čl. 50 Krivičnog zakona SFRJ preuzetog na temelju čl. 1. Zakona o preuzimanju krivičnog Zakona SFRJ (NN. 53/91) kao Zakona Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu KZJ-u) okrivljeniku se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 31.8.1992. godine pa nadalje.

Trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac pod brojem KT-648/92 od 15. rujna 1992. godine podnijelo je optužnicu protiv okr. MIŠČEVIĆ BRANKA radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZRH, kako je to pobliže opisano u izreci.

Okr. Miščević Branko pozvan je na krivičnu odgovornost u svojoj obrani priznaje da je počinio djelo koje mu se stavlja na teret. Krajem X ili početkom XI. mjeseca 1991. godine mobiliziran je i pripadao tzv. ”Plaščanskoj brigadi” no da nije dobrovoljno pristupio toj formaciji, a da su bili mobilizirani svi građani stari između 20 i 60 godina. Toj brigadi pripadao je do 26.8.1992.godine, kada je bio uhićen  po pripadnicima HV. Prilikom mobilizacije dobio je vojnu SMB uniformu sa odgovarajućom količinom streljiva a nakon nekog vremena pored spomenute puške da je dobio AP sa odgovarajućom količinom municije. Jedinicu u kojoj se on nalazio zapovijedao je Zrinić Rade, a svo vrijeme je bila stacionirana na području Vojnovca, te je on kao i drugi pripadnici te jedinice držao straže na navedenom položaju, patrolirao prvom linijom i da njegova jedinica nije sudjelovala u nikakvim borbenim akcijama. Prilikom zarobljavanja od HV još trojica njegovih suboraca upali su u zasjedu ali su uspjeli pobjeći, a tom prilikom kada je bio uhićen bio je naoružan sa AP i dva okvira metaka.

U dokaznom postupku a radi utvrđenja činjeničnog stanja suglasnošću stranaka pročitan je iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxx

Na osnovu ovako provedenog dokaznog postupka utvrđeno je da je okr. počinio utuženo djelo.

Svjedok xxxxxxxxxxxxx iskazao je da je 26. kolovoza zajedno sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx išao u izviđačku akciju između mjesta Tržić i Vojnovac.

U jednom momentu primijetili su neprijateljskog vojnika koji kod sebe ima AP pa su se rasporedili u polukrug i kada su im došli na 15 metara da su vikali da se preda što je ova učinio na taj način da je bacio pušku i podigao ruke u zrak. Kada su mu oduzeli pušku vidjeli su da je bio metak u cijevi. Kada su tom zarobljenom vojniku vezali da su naišla trojica suboraca okr.ali su njih propustili. Tada je okr. razgovarao sa svojim kolegama i na taj način odvratio pažnju od njih. Okr. je tada bio obučen u SMB hlače i maskirnu košulju, a od oružja je imao AP i RAP. Okrivljeni je tom prilikom kazao da su njih trojica rano ujutro ostavili na tom području a da su kasnije u Tržiću pekli rakiju, no da mu on nije vjerovao i da je njegovo mišljenje da je okr. bio na straži.

Na osnovu iskaza svjedoka nesporno je utvrđeno da je okr. uhićen, 26. kolovoza 1992. godine i da je tom prilikom bio obučen u SMB hlače i maskirnu košulju, te da je od naoružanja imao AP. Činjenica je da su upravo pripadnici HV imali izviđačku akciju između mjesta Tržić i Vojnovac s kojom prilikom su slučajnošću uhitili okrivljenika. Okrivljenik nije bio sam već u grupi sa još tri osobe koje su pripadnici HV imali izviđačku akciju između mjesta Tržić i Vojnovac a kojom prilikom su slučajnošću uhitili okrivljenika. Okrivljenik nije bio sam već u grupi sa još tri osobe koje su pripadnici HV propustili. Okrivljenik sam priznaje da je mobiliziran početkom XI. mjeseca 1991. godine i da je pripadao tzv. ”Plaščanskoj brigadi” te da je zadužio AP sa određenom količinom municije i da je držao straže na području Vojnovca, te patrolirao prvom borbenom linijom no da njegova jedinica nije sudjelovala u borbenim akcijama. Nesporno je da se od XI. mjeseca 1991.godine sve do uhićenja okrivljenika vodilo niz oružanih akcija sa područja Vojnovca prema hrvatskom teritoriju i da to nisu bile samo akcije sa pješačkim naoružanjem već da je bilo i upućivanih granata kao i pucanja iz ostalog težeg naoružanja. Vidljivo je da je okrivljeni kroz duže vrijeme održavao straže, gotovo u periodu od godinu dana i to na okupiranom Hrvatskom teritoriju. Upravo stoga nije prihvatljiva obrana da bi kroz cijelo to vrijeme držao samo straže i da niti jednom, a pogotovo kad su snage tj. njegova jedinica bila i patrolirala prvom borbenom linijom, a da pri tom ne bi učestvovao u određenim oružanim akcijama. Neprihvatljivo je da nije svojom voljom bio u tzv. ”Plaščanskoj brigadi” već da su svi bili mobilizirani, jer da nije želio biti u toj formaciji, jasno je da je imao mogućnosti da kroz to duže vrijeme napusti to područje ili u krajnjoj liniji na određeni način izbjegne biti pripadnikom takove formacije. Međutim, kako je navedeno sve do uhićenja okrivljenik je bio pripadnik neprijateljskih formacija, na okupiranom teritoriju, vršio patrole i bio obučen u SMB odoru te naoružan automatskom puškom pa je jasno da takav postupak nije bio bezazlen već da je okrivljenika postupao umišljajno i sa namjerom da upravo takovim oružanim akcijama i svojim postupkama se taj dio teritorija odcijepi od SR Republike Hrvatske i pripoji tzv. ”SAO Krajini”.

Stoga je tj. se iz postupanja okrivljenika zaključuje da je sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na rušenje ustrojstva Republike Hrvatske, i time ostvario bitna obilježja utuženog djela.

Kod odmjeravanja kazne sud je ocijenio priznanje okrivljenika, te da je otac dvoje punoljetne djece, no i dužnicu sudjelovanja u neprijateljskim formacijama, pa u smislu specijalno i generalne prevencije smatra da će se izrečenom kaznom ostvariti svrha krivično pravne zaštite.

Okrivljenika je u izrečenu kaznu uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, a također obzirom da je bez sredstava odlučeno da trošak postupka pada na teret budžetskih sredstava.

Karlovac, 17. rujna 1992.godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Mladen Kosijer v.r.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od dana primitka pismenog otpravka iste. Žalba se podnosi pismeno u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-643/92
 2. Okr. Branko Miščević, Okružni zatvor Karlovac – odjel III
 3. Branitelj po službenoj dužnosti Vuković Krešimir odvjetnik iz Karlovca

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

K-221/92

Kv-292/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski u kriv. predmetu protiv okr. BRANKA MIŠČEVIĆ, radi kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1 KZH, u sjednici vijeća održanoj dana 23. studeni 1992.godine

 

r i j e š i o   j e

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka sva krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN. 58/92) krivični postupak protiv okr.

 

 

BRANKA MIŠČEVIĆ, zv.”Dujo”, sin Dušana i Danice, r. Popović,

r. 15.10.1947.godine u Vojnovcu, SO Ogulin, gdje i prebiva

na kbr. bb, Srbin, državljanin RH, stolar, oženjen

 

 

radi kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1 KZH, se o b u s t a v l j a.

 

 

II          Temeljem čl. 1. st. 3. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske okr. Branko Miščević ima se pustiti na slobodu nakon pravomoćnosti ovog rješenja.

III        Temeljem čl. 99. preuz. ZKP-a, trošak kriv. postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac pod brojem KT-648/92 od 15. rujna 1992.godine podnijelo je optužnicu protiv Miščević Branka radi kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1 KZH.

Povodom navedene optužnice provedena je glasna rasprava dana 17. rujna 1992.godine, time da je okr. nepravomoćno suđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Branitelj okrivljenika podnio je žalbu Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, time da o žalbi Vrhovni sud nije odlučivao već je dana 20.11.1992.godine spis vratio Vojnom sudu Karlovac time da se odučio o primjeni Zakona o oprostu.

Vijeće Vojnog suda, obzirom na utuženo kriv. djelo kao i vrijeme izvršenja utuženog djela smatra da je isto obuhvaćeno Zakonom o oprostu pa je stoga kriv. postupak obustavljen.

Kako se okrivljenik još uvijek nalazi u pritvoru Okružnog zatvora Karlovac, a na njega se odnosi Zakon o oprostu te je temeljem istog Zakona odlučeno da se isti ima pustiti na slobodu nakon pravomoćnosti rješenja.

Karlovac, 23. studeni 1992.godine.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski, v.r.                                                                          Zvonimir Matan v.r.

 

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT ima pravo podnijeti žalbu u roku od 24 sata po primitku pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka ili usmeno na sudski zapisnik. O žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske, time da žalba odlaže izvršenje rješenja u odluci o pritvoru.

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Klc. na KT-648/92
 2. Miščević Branko oružni zatvor Klc po pravomoćnosti
 3. Vuković Krešimir odvjetnik iz Karlovca po pravomoćnosti
 4. Uprava Okružnog zatvora Karlovac – po pravomoćnosti
 5. Predsjedništvo Vojnog suda Karlovac

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -