- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Nova Gradiska – SI-0022

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OKRUŽNI SUD SISAK                                                                                  K-27/92-17

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

Okružni sud u Sisku, po sucu Željku Barać, uz sudjelovanje Nataše Galinić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog Dušana Doić, zbog krivičnog djela iz članka 150. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, nakon dana 19. siječnja 1993.  godine, u odsutnosti optuženika, a u prisutnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja Miljenka Ugarković i branitelja optuženika Josipa Sladić, odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

 

 

P R E S U D U

 

 

Optuženi DUŠAN KOJIĆ, sin Vojina i Milke, rođen 28. lipnja 1961.

godine u Čapragincima SO Nova Gradiška, gdje

je i prebivao, Srbin, nalazi se u bjegstvu,

 

 

k  r  i  v     j  e

 

što je:

 

tijekom 1991. godine, nakon što se je priključio terorističkim grupama uključenim u oružanu pobunu u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog društvenog i državnog sistema u Republici Hrvatskoj, dana 23. studenoga 1991. godine u zatvoru u Staroj Gradiški, prilikom ispitivanja zarobljenog hrvatskog vojnika xxxxxxxxxxxxxxxx, suprotno odredbama člana 143. i 144. ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, govorio mu da je kukavica i izdajica srpskog naroda, te ga pri tome više puta šakama udario u genitalije, smijući se pri tome,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava surovo postupao s ratnim zarobljenicima,

Čime je učinio krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – označeno u članku 150. osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske pa se temeljem istog zakonskog propisa

 

O S U Đ U J E

 

 

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINA.

 

 

Temeljem propisa članka 353. stavak 1. Zakona o krivičnom postupku nad optuženikom se određuje pritvor.

Temeljem propisa članka 98. st. 1. ZKP-a u svezi čl. 95. st. 2. toč. 1. – 6. ZKP-a optuženi je dužan platiti trošak krivičnog postupka u iznosu od 16.000.- HRD i paušalni iznos od 5.000.- HRD.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Optuženim prijedlogom Okružnog javnog tužilaštva Sisak KT-177/92 od 1. prosinca 1992. godine Kojić Dušanu stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – iz članka 150. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Istovremeno je stavljen prijedlog da se glavna rasprava održi u odsutnosti optuženika.

Prijedlogu javnog tužitelja je udovoljeno pravomoćnim rješenjem vijeća (čl. 23. st. 6. ZKP-a) Kv-103/92 od 30. prosinca 1992. godine.

Branitelj, postavljen po službenoj dužnosti, ustanovio je da činjenično stanje koje proizlazi iz spisa ukazuje na to da je optuženik doista učinio krivično djelo stavljeno mu na teret. Stoga se zauzima samo za uvažavanje eventualnih olakotnih okolnosti pri odmjeravanju kazne.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx detaljno je i uvjerljivo podkrijepio navode optužnog prijedloga.

Svojstvo ratnog zarobljenika oštećeniku nitko nije osporio.

Svim do sada rečenim o postupanju optuženika kritične zgode sud smatra sa sigurnošću dokazanim, da je Kojić Dušan svojim postupkom ostvario sva bitna obilježja, subjektivna i objektivna, krivičnog djela surovog postupanja sa zarobljenicima kršeći pravila međunarodnog prava – konkretno članaka 143. i 144. ženevske konvencije iz 1949. godine.

Nije pri tome bitno da li je optuženik bio svjestan da svojim postupcima krši pravila međunarodnog prava, jer je povreda takovog prava u opisu po njemu učinjenog krivičnog djela objektivni uvjet kažnjivosti.

Prilikom odmjeravanja kazne, imajući u vidu svrhu kažnjavanja (čl. 33. Osnovnog krivičnog zakona Republike hrvatske) stupanj krivične odgovornosti, pobude iz kojih je djelo učinjeno, jačinu povrede zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, sud je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina u uvjerenju da je jedino takova kazna odgovarajuća težini od optuženika učinjenog.

Obzirom na visinu izrečene kazne, temeljeno na propisu člana 353. st. 1. Zakona o krivičnom postupku, određen je pritvor.

Odluka o trošku temelji se na u izreci citiranim propisima, a sam trošak je odmjeren prema stvarno nastalim izdacima tokom postupka, a od toga paušalni iznos srazmjerno duljini trajanja postupka.

U Sisku, dne 19. siječanja 1993.

 

ZAPISNIČAR                                                                                                 S U D A C

Nataša Galinić, v.r.                                                                                     Željko Barać, v.r.

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove presude nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 8 dana od dana primitka ovjerovljenog prijepisa liste.

Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primejrka Vrhovnom sudu Hrvatske, a putem ovoga suda.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -