- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0035

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MIINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj 511 – 05 – 02/2 – 9 K – 252/92.

Datum 14. 02. 1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K  A  R  L  O  V  A  C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

1. MILAN ŠKORIĆ

otac: Nikola

majka: Marija rođene Višnjić

rođen dana 14. 11. 1959. u Miljevac, općina Slunj, R Hrvatska, stanuje u Karlovcu, ulica Romanijska broj 19, općina Karlovac, narodnost Srbin, zanimanje policajac

 

zbog krivičnog djela iz člana 236 F KZH – oružana pobuna

n  a     n  a  č  i  n    što je kao ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaposlen u Pu Karlovac na poslovima i radnim zadacima operativnog radnika za pozorničko patrolnu djelatnost sporazumno napustio radno mjesto dana 05. 08. 1991. godine. Isti nakon sporazumnog prekida radnog odnosa u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i l o z i :

1.Rješenje o rasporedu na rad u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – PU Karlovac broj IV/3 – 10735/1 – 1983. od 14. 07. 1983. godine

2.Rješenje o prestanku radnog odnosa broj 511 – 05 – 05/1 – 4 – 5698/1/91. od 05. 08. 1991. godine

3.službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxx od 11. 02. 1992. godine

Opis činjeničnog stanja:

Iz rješenja o rasporedu na rad u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske PU Karlovac broj IV/3 – 10735/1 – 1983. od 14. 07. 1983. godine vidljivo je da je prijavljeni Škorić Milan raspoređen na poslove i radne zadatke operativnog djelatnika za pozorničko patrolnu djelatnost (prilog broj: 1 – Rješenje).

Budući da navedeni od 05. 08. 1991. godine nije dolazio na posao te mu je na osnovi člana 75 stav 2 točka 3 Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa presta oradni odnos u ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske PU Karlovac sa danom 05. 08. 1991. godine (prilog broj: 2 – Rješenje).

Provjerom u evidenciji zaduženja PU Karlovac utvrđeno je da je isti sa sobom zadržao službenu legitimaciju.

Kriminalističkom obradom utvrdili smo da je prijavljeni viđen kao pripadnik tzv. ”Milicije SAO Krajine” i to najčešće na kontrolnim punktovima kod gostionice ”Krajina” te na Veljunu kod pilane kao i na relaciji između Tušilovića i Vojnića (prilog broj: 3 – službena bilješka).

Isto tako prosjedujemo operativna  znanja od strane građana i putem službe UKV veze da je prijavljeni pripadnik tzv. ”Milicije SAO Krajine” u Vojniću.

Na osnovi naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Škorić Milan počinio kriv. djelo iz člana 236 F KZH – oružana pobuna.

O svim naknadno prikupljenim saznanjima obavijestiti ćemo vas putem Posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOG: 3. –                                                                          N  A  Č  E  L  N  I  K

mr. Ivan Štajduhar

 

 


 

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Broj IV/3 – 10735/1 – 1983.

Zagreb 14. 07. 1983

 

Na temelju člana 73. Zakona o organima unutrašnjih poslova („Narodne novine“ broj 44/79.) donosi se

RJEŠENJE

1. ŠKORIĆ MILAN rođen 14. 11. godine u Miljevcu općina Slunj

PRIMA SE  za pripadnika milicije, u svojstvu pripravnika – milicionara i RASPOREĐUJE na rad u GRADSKI  sekretarijat za unutrašnje poslove ZAGREB s danom 01. 07. 1983. godine.

2. U toku pripravničkog staža, pripravnik je dužan završiti dopunsko obrazovanje za radno mjesto ovlaštene službene osobe .

Pripravniku koji u propisanom roku ne završi dopunsko obrazovanje, prestaje radni odnos.

3. Akontacija osobnog dohotka utvrdit će sekretarijat u koji je pripravnik raspoređen u skladu s Pravilnikom o raspodjeli osobnog dohotka.

Obrazloženje

U postupku prijema na rad, a uvidom u dokumente i temeljem ocjene zdravstvene komisije ovog Republičkog sekretarijata, utvrđeno je da imenovani radnik ispunjava uvjete za prijem u miliciju utvrđene članom 68. i 72. Zakona o organima unutrašnjih poslova.

Obaveza dopunskog obrazovanja utvrđena je u skladu s odredbom člana 74. u u vodu citiranog Zakona.

Sv obzirom da u Gradskom sekretarijatu za unutrašnje poslove Zagreb postoji upražnjeno radno mjesto pripadnika milicije srednje stručne spreme, utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada, to je na temelju izloženog riješeno kao u dispozitivu.

 

Dostaviti:

 1. Škorić Milanu,
 2. SUP Zagreb,
 3. Arhiva – ovdje

PODSEKRETAR

Simo Rajić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj: 511 – 05 – 05/1 – 4 – 5698/1/91.

Karlovac, 05. 08. 1991.

 

Na temelju čl. 378. st. 3. Zakona o upravi (”Narodne novine RH” broj: 16/78, 50/78, 29/85 i 17/86) i točke V alinea 8. Rješenja MUP – a RH o ovlaštenjima za potpisivanje akata, dokumenata i drugog pisanog materijala, donosim

R  J  E  Š  E  NJ  E

ŠKORIĆ MILAN, rođen 14. 11. 1959. u Miljevac, općina Slunj, radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. djelatnik za pozorničko patrolnu djelatnost u PS Karlovac

p  r  e  s  t  a  j  e   radni odnos u MUP – a RH, Policijskoj upravi Karlovac s danom 05. 08. 1991. godine.

 

o  b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

Škorić Milan, radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. djel. za pozorničko patrol. djelatnost podnio je dana 05. 08. 1991. zahtjev za prestanak radnog odnosa, a iz razloga što ne želi više raditi u organima unutarnjih poslova.

Uvidom u personalni dosje radnika utvrđeno je da isti nema obaveza prema ovoj Policijskoj upravi, te je obzirom na to odlučeno da se udovolji zahtjevu radnika.

Imajući u vidu gore navedeno, a primjenom čl. 75. st. 1. točka 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa (”SL. list SFRJ” broj: 60/89), valjalo je donijeti rješenje kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja radnik može uložiti zahtjev za zaštitu prava ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

 

DOSTAVITI:

 1. Radniku,
 2. Računovodstvu, ovdje,
 3. Dosje radnika, ovdje,
 4. Arhiva, ovdje. –

 

NAČELNIK

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

SPECIJALNA JEDINICA POLICIJE

Karlovac, 11. 02. 1992.

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

sastavljena dana 11. 02. 1992. godine u prostorijama PU – e Karlovac u svezi saznanja za bivše radnike PU – e Karlovac koji su se nalazili u milicije ”SAO Krajine” i za koje se smatra da se još uvijek tamo nalaze

Dana 11. 02. 1992. god. obavljenim razgovorom sa pripadnikom pričuvnog sastava policije ”Kišne gliste” xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iz Karlovca.  xxxxxxxxxxxx. došao sam do saznanja da je viđao bivše policajce ove PU – e i to: Polojac Milivoj, Klipa Miodrag, Malešević Dragan, Vlaisavljević Branko, Škorić Milan, Kjurina Mirko, isti su viđeni kako vrše kontrolu saobraćaja i to najčešće na kontrolnim punktovima milicije ”SAO Krajine” kod gostionice ”Krajina”, te na Veljunu kod pilane i na relaciji između Tušilovića i Vojnica. Malešević Dragan je bio zapovjednik punkta kod gostionice ”Krajina” iz Policijske stanice Slunj, u više navrata je viđao Blanšu Branka, a iz Vojnica Brkić Milana. Naknadno primljeni u miliciju ”SAO Krajine” su Krmar Nina, Barać Nikola.

Bilješku dostavljam znanja radi i daljnjeg postupanja.

 

Bilješku podnio:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT – 36/92

Karlovac, 29. svibnja 1992. godine

ZC/MS

 

VOJNI SUD

K  A  R  L  O  V  A  C

 

Dostavljam materijale prethodnih obasvještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka. 45. stavak 2. točka 2. u vezi članka 158. stavak 1. i 2. preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN. 53/91), provede istraga

 

protiv

 

MILANA ŠKORIĆ, sin Nikole i Marije r. Višnjić, r. 14. 11. 1959. u Slunju, prebiva u Karlovcu, Romanijska 19, policajac, Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

U kolovozu 1991. godine u Karlovcu, u namjeri da oružjem stvara nemir i nnesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske te da time ugrozi njeno državno ustrojstvo i sigurnost, u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i drugih neprijateljskim srbočetničkih formacija upravljenih na ocjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. Milicije SAO Krajina u Vojniću, u kojem svojstvu je kontrolirao cestu između Tušilovića i Vojnića sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

 

pa je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 – f stavak 1 KZRH.

 

R  a  z  l  o  z  i

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Škorić Milana radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

 

U toku krimnalističke obrade ovog predmeta utvrđeno je, da je osumnjičeni Škorić Milan bio zaposlen kao policajac Policijske uprave Karlovac, i koji je 5. kolovoza 1991. godine prestao dolaziti na posao te mu je nakon proteka 5 dana izrečena mjera prestanka radnog odnosa. Iz izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je osumnjičeni viđen na području Tušilovića obučen u uniformu tzv. Milicije SAO Krajina i vršio kontrolu saobraćaja od Tušilovića do Vojnića u cilju da spriječi ulazak legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje.

Zbog toga smatram da postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske i u namjeri da nasilnim putem ugrozi državno ustrojstvo Republike Hrvatske pristupio nelegalnim neprijateljskim oružanim formacijama, te sudjelovao u akcijama tzv. Milicije SAO Krajine u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske. Zbog toga postoji osnovana sumnja da je ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 – f stavak 1KZRH, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

Budući da osumnjičeni zasada nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske predlažemo d ase protiv njega raspiše tjeralica i odredi pritvor.

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 Broj: Kio. 179/92 – 2

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv Škorić Milana, zbog kriv. djela iz čl. 236 – f. st. 1. KZ RH – a, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT – 36/92 od 29. svibnja 1992. god., temeljem čl. 159.  st. 1 i 2 ZKP – a,

 

r  i  j  e  š  i  o     j  e  :

Provest će se istraga protiv:

ŠKORIĆ MILANA, sina Nikole i Marije r. Višnjić, rođ. 14. 11. 1959. god. u Slunju, prebiva u Karlovcu, Romanijska br. 19., Srbina, drž. RH – a,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

u kolovozu 1991. god. u Karlovcu, u namjeri da oružjem stavara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, te da time ugrozi njeno državno ustrojstvo i sigurnost, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih srbočetničkih formacija upravljenih na otcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ” SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama ”Milicije SAO Krajine”, u Vojniću, u kojem svojstvu je kontrolirao cestu između Tušilovića i Vojnića sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – ozančeno i kažnjivo po čl. 236. – f.  st. 1. KZ RH – a.

 

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je Zahtjev za provođenje istrage protiv Škorić Milana, zbog kriv. djela iz čl. 236 – f. st. 1. KZ RH – a, oružane pobune, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

 

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijgu i nije dostupan sudu, a postoji (nečitko).

 

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

 

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje dalljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenja dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

 

 

U Karlovcu, 7 .srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

 


 

Broj Kio. 179/92 – 3

 

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

Ime i prezime: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 10. srpnja 1992. godine u Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                      Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac: Juraj Boljkovac                                              Škorić Milan

Zapisničar: Tonka Rendulić                                                   zbog kriv. djela iz člana

236 f. st. 1. KZ RH

 

Početak u 12. 00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac: Stanković – Moćan Anton

 

 

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno, zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: pravni kriminalista, Karlovac,

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji sa okriv.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP – a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP – a iskazuje:

 

Tokom mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 1991. god. većem broju djelatnica – policajaca MUP – a RH – PU Karlovac prestao je radni odnos u PU Karlovac, među njima i okrivljenima. Nekima od djelatnika kojima je prestao radni odnos, radni odnos je presta ozbog odlaska u mirovinu (nečitko) na vlastiti zahtjev, jer su izjavili da više ne žele raditi u organima unutarnjih poslova MUP – a  RH, a trećina zbog samovoljnog napuštanja radnog odnosa, odnosno zbog toga što su odbili izvršiti dobivena naređenja tj. odbili raditi poslove i zadatke radnog mjesta na koja su raspoređeni, pri čemu su neki čak jednostavno napustili službu u PU Karlovac bez ikakvog razloga.

Oni djelatnici PU Karlovac, kojima je radni odnos prestao radi toga što su samovoljno napustili svoja radna mjesta, prilikom napuštanja PU Karlovac ponijeli su sa sobom, odnosno zadržali oružje, municiju i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi i to oružje, municiju i službenu opremu do danas nisu vratili. U svakom takvom slučaju kad je neki od okrivljenih prilikom napuštanja PU Karlovac zadržao oružje, municiju i drugu službenu opremu, uz krivičnu prijavu priložena je i pismena dokumentacija iz koje je vidljivo s čime je pojedini okrivljeni  bio zadužen, što nije vrtio i slijedom toga što je za sebe zadržao i u tom slučaju u kojem iznosu je ujedno oštetio PU Karlovac.

Iz neposrednog zapažanja meni nije poznato što su oni djelatnici, kojima je prestao radni odnos, radili nakon napuštanja PU Karlovac i gdje se nakon toga nalaze, tj. da li su se uključili u razne nelegalne organe tzv. ”SAO Krajina” i da li u okviru raznih takvih paravojnih formacija sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH.

No, iz razgovora s pojedinim djelatnicima PU Karlovac, koji tu i danas rade čuo sam da je većina onih djelatnika kojima je prestao radni odnos u PU Karlovac, poslije toga viđena na okupiranom području tzv. ”SAO Krajina”, naoružana i u službenim uniformama Organa vlasti ”SAO Krajine”. Također sam čuo od nekih djelatnika PU Karlovac da su im se pojedini okrivljeni javljali putem telefona ili radio – veze i da su iz tog razgovora zaključili da ti pojedini okrivljeni rade u ”Miliciji” ili drugim organima vlasti tzv. ”SAO Krajine”, odnosno da se nalaze i rade na teritoriju RH, koje je privremeno okupirano od ”JNA” i raznih paravojnih pobunjeničkih formacija.

 

To je sve što mi je o ovome poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP – a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 12. 30 sati

 

Istražni sudac:                        Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 

 


 

Broj Kio. 179/92 – 4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

Ime i prezime: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. 07. 1992. godine u Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                      Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac: Juraj Boljkovac                                              Škorić Milan

Zapisničar: Sanda Rastovski                                                  zbog kriv. djela iz člana

236 f. st. 1. i dr. KZ RH

 

Početak u 13. 30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Voj. tužilac: —–

 

 

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno, zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim: nije u rodu, nije u zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP – a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP – a iskazuje:

 

Od 1990. g. pa sve do sredine listopada 1991. g. radio sam kao vozač kod priv. poduzeća ”Goran” iz Velike Kladuše i za to vrijeme gotovo svakodnevno vozio kamion na relaciji Karlovac – V. Kalduša i obratno preko Vojnića.

Prolazeći kamionom na navedenoj relaciji tokom mj. kolovoza, rujna i početkom listopada 1991. g., vidio sam više puta na cesti u Tušiloviću, te na pojedinim kontrolnim punktovima ceste između Tušilovića i V. Kladuše, na području općine Vojnić, bivše policajce PU Karlovac, kako kontroliraju promet, zaustavljaju vozila, te pregledavaju vozila i osobe u vozilima i to:

 1. okr. Polojac Milivoja, bivšeg policajca PU Klc., obučenog u staru plavu policijsku uniformu, naoružanog pištoljem i mislim nekom automat. puškom,
 2. Okr. Kijurina Mirka, bivšeg policajca PU Karlovac, obučenog u staru plavu policij. uniformu te naoružanog pištoljem i nekom autom. puškom,
 3. Okr. Čekeša Miloša, obučenog u staru plavu policijsku uniformu, i naoružanog pištoljem i automat. puškom,
 4. Okr. Škorić Milana, obučenog u staru plavu policijsku uniformu, te naoružanog pištoljem i autom. puškom,
 5. Okr. Malešević Dragana, i okr. Brkiš Milana, obojicu obučene u stare plave policijske uniforme, te naoružane kao i ostale pištoljima i autom. puškama. Malešević Dragan je bio komandir smjene kontrolnog punka u Tušiloviću kod gostionice ”Krajina”.

Svi naprijed imenovani i okrivljeni imali su na svojim uniformama ozaku ”Milicija” ili ”Milicija SAO Krajina”, samo ne znam koju je od navedenih oznaka pojedini okrivljeni imao. No u svakom slučaju svako od njih imao je jednu od spomenutih oznaka.

Pored imenovanih okrivljenih vidio sam kako kontroliraju promet još i Krmar Nikola ”Nina” i Barač Nikola. Obojica su imali policijske uniforme s oznakom ”Milicija SAO Krajina” te bili naoružani automat. puškama i pištoljima. Bili su uglavnom na kontrolnom punktu u selu Maljevac. Također sam u više navrata vidio na kontrol. punktu u Veljunu kod pilane Blanuša Branka, bivšeg policajca PS Slunj. I on je bio obučen u plavu polic. uniformu s oznakom ”Milicija”, te naoružan automat. puškom i pištoljem. Pored ovih vidio sam u SMB uniformi ”JNA” Vlaisavljević Branka i Klipa miodraga. Mislim da su oni radili kako vozači u nekom poduzeću, ali u to nisam potpuno siguran.

Napominjem da sam pored ovih koje sam naprijed spomenuo vidio i niz drugih uniformiranih i naoružanih osoba, bilo kao vojnike bilo kao policajce, ali za te druge ne znam kako se zovu , neke znam samo po viđenju, a druge uopće ne poznajem.

To je sve što mi je o ovome poznato. Ništa drugo o pripadnosti okrivljenih pobunjeničkim formacijama i o njihovim aktivnostima u okviru tih formacija, ja ne znam.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

Dovršeno.

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                              Svjedok:


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za analitiku i A  O  P

Broj: 511 – 05 – 01/ 4 – 4 – 4575/92.

Karlovac, 17. VII 1992.

VOJNI SUD

K  A  R  L  O  V  A  C

V  e  z  a  :  Vaš broj Kio. 179/92 – 2

U vezi vašeg dopisa broj gornji izvještavamo vas, da ŠKORIĆ MILAN sin – kći Nikole i Marije r. Višnjić rođen – a 14. XI 1959. u Slunju Općina Slunj Republika Hrvatska nije osuđivan – a.

ŠEF ODSJEKA

IVAN GOJAK


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT – 36/92

ZC/MS

VOJNI SUD

K  A  R  L  O  V  A  C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članak 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN 53/91), podižem

O  P  T  U  Ž   N  I  C  U

protiv

MILANA ŠKORIĆ, sin Nikole i Marije r. Višnjić, r. 14. 11. 1959. u Slunju, prebiva u Karlovcu, Romanijska 19, policajac, Srbin, drž. Republike Hrvatske

da je:

U kolovozu 1991. g. u Karlovcu u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i i movine građana Republike Hrvatske, te da time ugrozi njeno državno i društveno ustrojstvo i sigurnost i nasilno obori njene legalne izabrane organe vlasti, uvjetima oružane agresije tzv. JNA i drugih sbočetničkih formacija koja je agresija usmjerena na otcjepljenje dijelova teritorija dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine i Velike Srbije, samovoljno napustio posao u Policijskoj upravi u Karlovcu te dobrovoljno pristupio srbočetničkim oružanim formacijama tzv. ”milicija SAO Krajina u Vojniću” u kojem svojstvu je kontrolirao cestu između Tušilovića i Vojnića, sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZRH.

Stoga

p  r  e  d  l  a   ž  e  m

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove okr. ŠKORIĆ MILAN te svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 3. da se na raspravi izvrši uvid u rješenej Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove (2), u rješenej Policijske uprave Karlovac (3), rješenje o pritvoru (10), naredbu o izdavanju tjeralice (11), te izvod iz K. E. (12),
 4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91) suđenje provodi u odsutnosti okrivljenika.

Obrazloženje

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijavu protiv Škorić Milana radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci optužnice, pa je zbog osnovane sumnje povedena istraga pred vojnim sudom u Karlovcu.

Okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, pa u istrazi nije ispitan, već je provedeno saslušanje svjedoka.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je od 1990. godine pa sve do sredine listopada 1991. godine radio kao vozač u privatnom poduzeću u Velikoj Kladuši i svakodnevno putova ona relaciji Velika Kladuša i to preko Vojnića. Početkom listopada 1991. vidio je više puta na cesti u Tušiloviću okrivljenika koji je kontrolirao promet, zaustavljao vozila, vršio pregledavanja vozila i osoba, a bio oje obučen u policijsku uniformu, te naoružan pištoljem i automatskom puškom. Imao je uniformu sa oznakom ”milicije SAO Krajine” a o drugim njegovim aktivnostima mu nije poznato ništa.

Iz rješenja Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove proizlazi da je Škorić Milan bio pripadnik policije dok iz rješenja Policijske uprave Karlovac proizlazi da je 05. 08. 1991. prestao mu radni odnos na vlastiti zahtjev.

Iz izvoda iz kaznene evidencije proizlazi da Škorić Milan do sada nije osuđivan.

S obzirom na sve navedeno a posebno na iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxx, smatram da je okrivljeni Škorić Milan ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZRH. Okrivljenik je samovoljno napustio radno mjesto u Policijskoj upravi Karlovac i nakon toga se dobrovoljno pridružio nelegalnim srbočetničkim oružanim formacijama tzv. ”milicije SAO Krajina” u kojem svojstvu je kontrolirao cestu između Tušilovića i Vojnića gdje je vršio pregledavanje osoba i vozila, očito u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje. Okrivljenik je to učinio u uvjetima oružane agresije tzv. JNA i drugih paravojnih srbočetničkih formacija koje agresija je upravljena na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, sa ciljem stvaranja Velike Srbije. Okrivljenik je zadužio naoružanje i opremu te vršio kontrolu prometa na području Tušilovića koji zbog toga nije pod kontrolom Hrvatskih snaga. Smatram da je namjera okrivljenika bila nasilno obaranje legalno izabranih organa vlasti i državnog ustrojstva Republike Hrvatske i čitav njegov postupak ukazuje na zastupljena obilježja krivičnog djela oružane pobune, zbog čega je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a zbog karaktera i težine krivičnog djela smatram da postoje osobito važni razlozi da se suđenje održi, valjalo je predložiti temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN 53/91) suđenje u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                 K – 189/92

Kv – 277/92

R  J  E  Š  E  NJ  E

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr MILANA ŠKORIĆ, radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, postupajući po službenoj dužnosti, u zajednici vijeća održanoj dana 13. studenoga 1992. godine

r   i   j   e   š   i   o       j   e

I. – Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv okr.

MILANA ŠKORIĆ, sina Nikole i Marije, r. Višnjić, r. 14. 11. 1959. godine u Slunju, prebiva u Karlovcu, Romanijska 19, policajac, Srbin, državljanin RH

radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZH,      s   e     o  b  u  s  t  a  v  lj  a  .

II. Rješenje istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine br. Kio – 179/92 kojim je određen pritvor protiv okr. MILANA ŠKORIĆ  stavlja se van snage.

III. Naedba istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine br. Kio – 179/92 kojom je određeno izdavanje tjeralice protiv okr. MILANA ŠKORIĆ, se povlači.

IV. Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP – a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

Vojno tužilaštvo Karlovac, br. KT – 36792 od 06. kolovoza 1992. godine podiglo je optužnicu protiv okr. MILANA ŠKORIĆ kako je to pobliže navedeno u izreci optužnice zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH.

Isražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenili da postupak treba obustaviti pa je stoga rješenje o pritvoru stavljeno van snage a tjeralice su povučene. Stoga je riješeno kao u izreci.

Karlovac, 13. studeni 1992. godine

ZAPISNIČAR:                                                            PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v. r.                                                  Zvonimir Matan v. r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja VT može uložiti u roku od 24 sata od primitka pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-36/92
 2. Okr. MILAN ŠKORIĆ putem oglasne ploče suda
 3. Branitelj Marko Reškovac odvjetnik iz Karlovca
 4. Uprava Okružnog zatvora Karlovac
 5. Policijska uprava Karlovac
 6. Predsjedništvo suda


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU                                                  IV K – 189/92 – 3

Kv – 149/92

R  J  E  Š  E  NJ  E

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. MILANA ŠKORIĆ, radi kriv djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, na sjednici vijeća održanoj dana 18. kolovoza 1992. godine

r  i  j  e  š  i  o      j  e

Protiv:

Okr. MILANA ŠKORIĆ, sin Nikole i Marije, r. Višnjić, r. 14. 11. 1959. u Slunju, prebiva u Karlovcu, Romanijska 19, policajac, Srbin, državljan RH,

Temeljem čl. 300 st. 3 i 4 preuzetog ZKP – a (NN 53/91)

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U

ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

Obrazloženje

VT Karlovcu, pod brojem KT – 36/92 od 06. kolovoza 1992. godine podnijelo je optužnicu protiv MILANA ŠKORIĆ, radi kriv. djela iz čl. 236. f st. 1 KZ RH, kako je pobliže opisano u ooptužnici, te je stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti.

Osnovana sumnja da je okr. počinio utuženo kriv. djelo proizlazi iz iskaza saslušannih svjedoka. Okr. je nedostupan legalnim organima hrvatske vlasti, pa stoga postoje razlozi za određivanje pritvora kao i izdavanje tjeralice, a što nije učinjeno i rješenjem i tjeralicom istražnog Vojnog suda u Karlovcu.

Kako je okr. nedostupan državnim organima RH, te je učestvovao u oružanoj pobuni a radi se o teškom kriv. djelu uperenom protiv RH to je vijeće ocijenilo da u smislu generalne i specijalne prevencije postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

U Karlovcu, 18. kolovoza 1992. godine

ZAPISNIČAR:                                                            PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v. r.                                                  Zvonmir Matan v. r.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -