- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0031

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

Broj 511-05-02/ 2-8-K-48 1992.

Datum 19.02.1992.

 

 

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

  1. DMITROVIĆ NIKOLA        , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Petar i majka ___ Anđelija   ___, rođene _____ Končalović________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   01.01.1930.g. u   Gačeško Selo općina  __Duga Resa__,

 

SR   Hrvatska, stanuje u  __Donji Skrad__,  ulica  ______________,  broj 26 ,

 

općina  Duga Resa____,

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

z b o g   krivičnog djela ___________________________________,

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske te ratnim operacijama vođenih 1991.godine na području SO Duga Resa prijavljeni se aktivno uključio u oružanu pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenim s desne strane rijeke Korane.

Gore opisanim postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u čl. 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s Lipošćak Draganom u vidu službene zabilješke dostavljamo vam na korištenje.

 

 

Prilog: 1.

 

 

ZAPOVJEDNIK PS:


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

P o l i c i j s k a    u p r a v a     K a r l o v a c

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

Broj: 511-05-11/1-5-K-48  92.

Datum  18.02.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx__, zanimanje __policajac__,

 

rođen __ __ godine, boravište-prebivalište __ _, ulica _____________,

 

broj  _, je dana __25.01.1992.godine. u __prostorijama PS Duga Resa__,

 

dao ovlaštenoj osobi __PS Duga Resa__.

 

Slijedeće obavijesti:

 

Dana 15.11.1991. godine ispred njegove kuće u Maurovićima automobilom su stigli Dmitrović Nikola, Mišljenčević Đuro, te još dvojica, stavili ga u automobil i odvezli u Vojnić na ispitivanje. U Vojniću je smješten u stanicu milicije, a nakon toga prebačen u zatvor koji se nalazi u blizini stanice milicije i suda. Dana 16.11.1991. godine oko 09,30sati počelo je ispitivanje, prvi ispitivač je bio Vuletić Nikola, a ispitivao ga je još Karamarković Dragić, kemijski inženjer koji je prije radio u Pamučnoj industriji Duga Resa, kojeg dobro poznaje, zatim neki Marko Cvijetić i još jedna NN osoba… Karamarković je bio obučen u šarenu uniformu, a ispitivao ga je o položajima HV, koliko ima boraca, te kako su opremljeni. Znade da je do 15.11.1991.godine Đuro Mišljenčević bio komandant obrane Perjasice, te da je nakon njega tu funkciju preuzeo Držajić Svetozar. Dana 20.01.1992. godine pušten je iz zatvora u Vojniću s još trojicom zatočenika. Istog dana oko 12,30 sati obišao je oca u Maurovićima, te nakon toga u Perjasici razgovarao s Držajić Svetom za koga znade da je komandant, kojeg dobro poznaje, jer je isti prije radio u Narodnoj obrani u Duga Resi. Tom prilikom razgovarao je i s Držajićevim zamjenikom, Sudar Svetom i Milovanović Jovom, rodom iz Veljuna.

Lipošćak Dragan trenutno prebiva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Ovl. službena osoba:


R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-88/92

 

Karlovac, 28. travnja 1992.godine

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi člana 158 stav 1 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga Resa sa zahtjevom da se provede istraga

 

protiv

 

DMITROVIĆ NIKOLE, sina Petra i Anđelije, rođ.Končalović, rođ.l.l. 1930.godine

u Gaćeškom selu, SO Duga Resa, sada prebiva u Donjem Skradu br.26,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv.”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv.”SAO Krajina” uključio se u oružane formacije “SAO Krajina”, na desnoj obali rijeke Korane, te zadužio oružje i pripadajuće streljivo s kojim je vršio kontrolu ulaska i izlaska građana u pojedina mjesta vršio straže, te obavljao prevoz uhićenika u zatvor u Vojniću, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske- oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236. F KZ RH,

R a z l o z i

Policijska stanica Duga Resa prijavila je Dmitrović Nikolu da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je prijavljeni počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, te službene zabilješke o obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jer iz istih proizlazi da je prijavljeni u drugoj polovini 1991.g. pristupio neprijateljskim oružanim formacijama “SAO Krajina”, zadužio oružje sa pripadajućim streljivom, obavljao kontrolu kretanja građana, vršio straže, te obavljao prevoz uhićenih građana na saslušanje u zatvor u Vojniću, a sve u cilju rušenja državnog ustrojstva RH, te otcjepljenja dijelova teritorija RH i stvaranje “SAO Krajina”, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

 

U toku istrage pored saslušanja Dmitrović Nikole, potrebno je saslušati kao svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

 

Kako je Dmitrović Nikola trenutno nedostupan pravosudni to je potrebno prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

 

Prilog: spis

 

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA. HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kio. 97/92-2

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv DMITTROVIĆ NIKOLE, sina Petra, zbog kriv. djela iz čl. 236-f.st.l. KZ

RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-88/92 od 28. travnja 1992.god.,

temeljem čl. 159.st. 1. i 2.ZKP-a,

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

Provest će se istraga protiv:

DMITROVIĆ NIKOLE, sina Petra i Anđelije rod. Končalović,

rođen 1.1.1930.god. u Gaćeškom selu, Općina Duga Resa, sada

prebiva u D. Skradu kbr. 26., Srbina, drže RH-a,

 

zbog osnovane sumnje da je:

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. “JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO Krajina”, uključio se u oružane formacije “SAO Krajina”, na desnoj obali rijeke Korane, te zadužio oružje i pri da juće streljivo s kojim je vršio kontrolu ulaska i izlaska dana u pojedina mjesta, vršio straže, te obavljao pre uhićenika u zatvor u Vojniću, a sve u cilju sprečavanja uzlaska legalnih snaga Republike Hrvatske na” to područje,

 

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f.st.l. KZ RH.

 

 

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Dmitrović Nikole, zbog osnovane sumnje da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236-f. st. 1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje proizlazi iz krivične prijave PS Duga Resa i obavljenog informativnog. razgovora s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i” to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi

protekom vremena provođenje potrebnih dokaza. i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili’barem znatno otežano.

U Karlovcu, 18. lipnja 1992.god.

ISTRAŽNI SUDAC:

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac


Broj: 50/92-3

69/92-3

97/92-3

141/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   19. lipnja 1992.god.

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                          _I. –okr. Karamarković Dragić i dr.

Zapisničar: ___Tonka Rendulić___  zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH___

Početak u 13,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:   policajac PS Duga Resa,

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, niti zavadnji s okr.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆA dobro poznajem. Rođen je u Kosijerskom selu, živio je u Duga Resi, a radio u ”PI” – Duga Resa, mislim kao inženjer. Od kako je počelo ratno stanje u RH uopće ga nisam vidio. Znam da je negdje u ljeti, u 8 mjesecu, prošle godine nestao iz Duga Rese i od tada ga nisam vidio i nakon toga o njemu neznam ništa, pa ne mogu reći da li se uključio u neke od neprijateljskih formacija, niti što je nakon toga radio, niti da li je sudjelovao u nekim audicijama upravljenim protiv sigurnosti RH.

Okr. MIŠLJENČEVIĆ ĐURU, također dobro poznajem. Rodom je iz Zinajca ili iz nekog obližnjeg sela. Radio je negdje u Karlovcu i tu živio, ali je često dolazio u svoje rodno mjesto. Bio je lovac i s njim sam često bio zajedno u lovu. Negdje od sredine 9. mjeseca 1991.god., pa do 15.11.1991.god., dok sam putovao na relaciji Maurović – Duga Resa vidio sam ga puno puta na kontrolnom mjestu Ponorac, a i u svom selu Maurović. Uvijek je bio obučen u SMB uniformu ”JNA”, bez posebnih oznaka. Bio je naoružan ”AP” i ”Škorpionom”. Na navedenom kontrolnom punktu u Ponorcu naoružane neprijateljske grupe kontrolirale su ulazak i izlazak građana na područje prema Perjasici i dalje. Na tom mjestu povremeno je bila barikada – nekakva klada, koja se po potrebi, nakon izvršene kontrole micala. Jedne zgode u 9. mj. 1991.god., baš na tom mjestu zaustavila me i izvršila kontrolu jedna naoružana neprijateljska grupa u kojoj je bio i okr. Mišljenčević Đuro. Inače on nije, barem koliko ja znam vršio ovakve kontrole i držao naoružane straže. Naime, on je bio nekakav komandant tzv. ”obrane” Perjasice i okolnih sela nastanjenih srpskim pučanstvom, koje je bilo okupirano i u sastavu tzv. ”SAO Krajine”, pa su straže i kontrolu vršili njegovi podređeni.

Dana 15.11.1991.god. meni u kući u Mauroviće došao je okr. Mišljnčević Đuro i okr. Dmitrović Nikola. Obojica su bili u uniformama i naoružani. Sa njima je bio još jedan naoružani neprijateljski vojnik – policajac. Lišili su me slobode, ništa mi ne govoreći. Sva trojica odvezli su me automobilom najprije u Perjasicu, a zatim okr. Dmitrović Nikola i onaj nepoznati ”Simo” dalje u zatvor – zarobljeništvo, u Vojnić, gdje sam ostao zatvoren sve do 20. siječnja 1992.god., kada sam razmijenjen u jednoj od razmjena, odnosno kada sam pušten, pošto tada nije bilo prave razmjene između HV i ”JNA”.

Okr. DMITROVIĆ NIKOLU isto tako poznajem. Svojevremeno je radio kao konobar u Duga Resi, zatim je otišao u Puli i tamo je bio  policajac, a kada su počeli napadi ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija na RH, otišao je u Vojnić i tu je bio policajac tzv. ”Milicija Krajine” i to u nekakvoj specijalnoj jedinici tzv. ”Martićevcima”. Tokom jeseni 1991.god., dok još nisam bio lišen slobode, nisam ga viđao u svom i okolnim selima, ali sam čuo da je dolazio na to područje kao ”specijalac”. Na ovom području sam ga vidio prvi puta onog dana 15.11.1991.god. kada je došao u moju kuću i lišio me slobode, zajedno s naprijed spomenutim okr. Mišljenčević Đurom i onim ”Simom”. Tada je bio obučen u maskirnu vojnu uniformu s, na lijevom rukavu, oznakom ”Milicija Krajina” ili ”SAO Krajina”. Bio je naoružan ”AP” i pištoljem. Nakon što me lišio slobode i odvezao u Vojnić, više ga nisam vidio tako da ništa drugo o njegovoj pripadnosti nekoj neprijateljskoj formaciji i njegovim aktivnostima u tom svojstvu, upravljenim protiv sigurnosti RH ne mogu reći.

Okr. DRŽAIĆ SVETOZARA vrlo dobro poznajem. Svojevremeno, negdje do ljeta ili početka jeseni 1991.god. radio je u Vojnom odsjeku Duga Resa, a kada se situacija zaoštrila napustio je Duga Resu. Tokom jeseni 1991.god., prije nego što sam bio lišen slobode puno puta sam ga vidio na onom već spomenutom kontrolnom punktu u selu Ponorac. No, on osobno nije vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, te najvjerovatnije niti držanje straža, jer je i on bio jedan od nekakvih rukovodilaca tzv. ”SAO Krajine” na ovom području. Kada sam ga viđao, bio je obučen, u SMB uniformu ”JNA”, te naoružan ”AP” i pištoljem, možda čak i ”Škorpionom”.

Onog dana kada sam pušten iz zatvora iz Vojnića 20.1.1992.god., vraćao sam se u Mauroviće preko Perjasice i tom prilikom od njega sam dobio pismenu potvrdu da se mogu vratiti kući. Točnije samu potvrdu nije mi dao okr. Držaioć, već neki njegov zamjenik, kojem je on to naredio. Tom prilikom u razgovoru s okrivljenim, on mi je samo zaprijetio da ne napuštam mjesto i ne odlazim u Duga Resu, jer da bi u protivnom mogao imati neugodnosti. No, unatoč toga ja sam nakon nekog vremena, zaobilaznim putem, čak preko Bosne došao u Hrvatsku i u Duga Resu.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 14 sati.

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj; Kio 97/92-5

N A R E D B A

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Dmitrović Nikole, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH,

n a r e d i o  j e

I           Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. ZKP-a, o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e  t j e r a l i ce, protiv

Okr. DMITROVIĆ NIKOLE, sina Petra i Anđelije r. Končalović,

rođ. 1.1.1930.godine u Gaćeškom selu – D.Resa, s prebivalištom u

Donjem Skradu kbr. 25, Srbina, državljanina RH,

Protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 97/92-2 od 18.6.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, koje se goni po službenoj dužnosti i za koje se po Zakonu može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine, a koji se nalazi u bijegu, te protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 97/92-4 od 19.6.1992. godine, temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1 ZKP-a, određen pritvor.

II          Nakon što okr. Dmitrović Nikola bude pronađen, potrebno ga je dovesti, u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova 1.

III        Temeljem čl. 554. st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu, 19. lipnja 1992. godine.

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-88/92

Karlovac, 27. srpnja 1992.godine

ASM/JK

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog

ZKP- a (NN 53/91) podižem,

O P T U Ž N I C U

Protiv

  1. okr. DMITROVIĆ NIKOLE, sina Petra i Anđelija,

rođ. Končalović, rođ. 1.1.1930. u Gaćeškom selu,

SO Duga Resa, sada prebiva u D. Skradu kbr. 26,

Srbina

II          okr. MIŠLJENČEVIĆ ĐURE, sina Rade i Milije,

rođ. Vuletić, rođ. 27.9.1955. u Zinajcu, SO

Duga Resa, gdje i prebiva na kbr. 7, Srbina

da su:

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, uključili se u nelegalne oružane formacije tzv. ”SAO Krajine” na području Perjasice, SO Duga Resa, zadužili uniforme te oružje i pripadajuće streljivo s kojim su vršili kontrolu ulaska i izlaska građana Hrvatske nacionalnosti, te vršili prijevoz uhićenika u zatvoru Vojnić, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da su time počinili krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

P r e d l a ž e m

1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna

rasprava,

2. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (5),

3. da se I okr.Dmitrović Nikoli i II okr.Mišljenčević Đuri temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) sudi u odsutnosti.

Obrazloženje

Policijska stanica Duga Resa prijavila je Dmitrović Nikolu i Mišljenčević Đuru da su počinili krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv okr.Dmitrović Nikole i Mišljenčević Đure provedena je istraga.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan pred istražnim sucem Vojnog suda Karlovac iskazao je da je sve do 15.11.1991.g. živio u Mauroviću i svakodnevno putovao na posao u Duga Resu. Obzirom da je rođen i živio u naprijed navedenom selu da poznaje gotovo sve mještane okolnih sela Ponorac, Kestenak, Perjasica, Svoić, Koransko selo, Gačeško selo, Donji Skrad i dr.

Okr.Dmitrović Nikolu da poznaje i da isti svojevremeno radio kao konobar u Duga Resi, a kasnije da je otišao u Pulu i tamo radio kao policajac. Kada su počeli napadi “JNA” i drugih neprijateljskih formacija na Republiku Hrvatsku da je došao u Vojnić i tamo bio policajac u “Milicija Krajina” i to u specijalnoj jedinici “Martićevcima” . U jesen 1991.g. da

ga nije viđao u svom i okolnim selima. ali da je čuo da je dolazio na to područje kao “specijalac”. na tom području da ga je vidio prvi put dana 15.11.1991.g. kada Je došao u kuću zajedno sa II okrivljenim i lišio ga slobode. S njima da je bio još jedan uniformirani čovjek pod nadimkom “Simom”. Okrivljeni da je tada bio obučen u maskirnu vojnu uniformu i na lijevom rukavu imao oznaku “milicija Kraj ina” i bio je naoružan” AP i pištoljem. Nakon što je lišen slobode da ga je I okrivljeni odvezao u Vojnić u zatvor i da ga više nije vidio, tako da nezna o njegovim drugim aktivnostima upravljenih protiv sigurnosti RH.

II okr.Mišljenčević Đuru isto tako da poznaje, a da je isti rodom iz Zinajca, da je isti prije ratnih događanja radio u Karlovcu i često dolazio u svoje selo. Da je II okrivljeni bio lovac i da su zajedno često išli u lov. Od sredine 9.mj.1991.g. pa do 15.11.1991.g. da je putovao na relaciji Maurovići – Duga Resa i da je II okrivljenog često vidio na kontrolnom punktu “SAO Krajina” na cesti Duga Resa – Perjasica u selu Ponorac, a i u selu Maurovići. Da je uvijek bio obučen u SMB uniformu i naoružan “AP”i škorpionom. Na tom kontrolnom punktu u Ponorcu da su neprijateljske grupe kontrolirale ulazak i izlazak građana na područje prema Perjasici i dalje, da je povremeno na cesti na tom punktu bilo barikada. Jedne zgode

u 9.mj.l99l.g. na tom mjestu da je bio zaustavljen i da je kontrolu nad njim izvršila jedna naoružana neprijateljska grupa u kojoj je isto tako bio  I okrivljeni Inače da nezna tačno da li je ovaj vršio takve kontrole i držao naoružane straže jer koliko je čuo da je on bio nekakav komandant “obrane Perjasice i ostalih sela nastanjenih srpskim pučanstvom. Obzirom na tu funkciju da su vjerojatno stražu i kontrolu vršili njegove podređeni. Dana 15. 11. 1991.g. u njegovu kuću da je došao I i II okrivljeni, da su oboje bili u uniformama i naoružani, a s njima da je bio još jedan naoružani neprijateljski vojnik policajac. Da su ga lišili slobode i odvezli u Perjasicu a zatim da ga je I okrivljeni i onaj njemu nepoznati neprijateljski vojnik

odveli dalje u zatvor u zarobljeništvo u Vojnić, gdje je ostao sve do 20.1. 1992.g. kada je razmijenjen.

Obzirom na naprijed navedeno i to na iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nedvojbeno proizlazi da su I i II okrivljeni u drugoj polovini 1991.g. na području desne obale Korane i to području SO Duga Resa, posebno Perjasice i okolnih sela u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva RH pristupili nelegalnim oružanim formacijama SAO Krajina, zadužili uniforme i to I okrivljeni uni formu sa oznakom ”Milicija SAO Kraj ina” ,a II okrivljeni SMB uniformu, da su zadužili oružje sa pripadajućim streljivom te s istim vršili straže, kontrolu ulaska i izlaska građana, te vršili uhićenje pojedinih građana i prevoz u zarobljeništvu i zatvor u Vojnić, pa se stoga u njihovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da su oba okrivljena trenutno nedostupna pravosudnim organima Republike Hrvatske, to smatramo da su ispunjeni uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) da im se sudi u odsutnosti jer za to postoje posebno važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Antun Stanković Moćan

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -