- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Vojnic – KA 0035

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj 511-05-02/ 2-9-K-244 1992.

Datum 13.02.1992.

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. KIJURINA MIRKO               , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Miloš i majka ___ ______ ___, rođene _____ _____________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   20.04.1961.g. u   Gejkovcu općina  __Vojnić__,

 

SR   Hrvatska, stanuje u  __Karlovcu   __,  ulica  ___Struga ___________,

 

broj ,    općina  Karlovac____, narodnost __Srbin __, državljanin RH__ ,

 

zanimanje _policajac__

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz članka 236 F KZ RH-a oružana pobuna

n a   n a č i n   što je kao ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaposlen u Policijskoj upravi Karlovac na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika za pozorničko patrolnu djelatnost, sporazumno napustio radno mjesto dana 5.8.1991. godine. Isti nakon sporazumnog prekida radnog odnosa a iz razloga što više ne želi raditi u organima unutarnjih poslova dobrovoljno pristupa u neprijateljske redove tzv. ”Milicije SAO Krajine” u namjeri izvršavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

P r i l o z i:

 

 1. rješenje o rasporedu na rad u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Policijsku upravu Karlovac broj III -/1-12761/1-1980. od 9.6. 1980. godine.

 1. Rješenje o prestanku radnog odnosa broj 511-05-05/1-4-5711/1/91. od 5.8.1991. godine.
 2. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxx od 11.2.1992. godine.

 

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Iz rješenja o rasporedu na rad u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava Karlovac broj III/1-12761/1-1980. od 9.6.1980. godine vidljivo da je prijavljeni Kijurina Mirko raspoređen na poslove i radne zadatke u jedinicu za kontrolu i regulaciju prometa – Lučko (prilog broj: 1 – Rješenje).

Budući da navedeni od 5.8.1991. godine nije dolazio na posao te mu na osnovi člana 75. stava 2 točke 3 Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa prestao radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac sa danom 5.8. 1991. godine (prilog broj 2: Rješenje).

Provjerom u evidenciju zaduženja PU Karlovac utvrđeno je da je isti sa sobom odnio službenu legitimaciju.

Kriminalističkom obradom utvrdili smo da je prijavljeni viđen kao pripadnik tzv. ”Milicije SAO Krajine” i to najčešće na kontrolnim punktovima milicije SAO Krajine kod gostionice ”Krajina” te na Veljunu kod pilane kao i na relaciji između Tušilovića i Vojnića, (prilog broj 3: – službena bilješka).

Isto tako posjedujemo operativna saznanja od strane građana i putem službe UKV Veze da je prijavljeni pripadnik tzv. ”Milicije SAO Krajine” u Vojniću.

Na osnovi naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Kijurina Mirko počinio kriv. djelo iz člana 236. f krivičnog Zakona Republike Hrvatske – oružana pobuna.

O svim naknadno prikupljenim saznanjima obavijestit ćemo vas putem Posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOG: 3                                                                                                      N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI SEKRETARUAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Broj: 111/1-12761/1-1980.

Zagreb, __9. 6. 1980.

Na temelju člana 69. stav 2. i člana 73. Zakona o organima unutrašnjih poslova (»Narodne novine« broj 44/79.), donosi se

 

R J E Š E N J E

 

 

 1. _KIJURINA  Miloša  MIRKO __  rođen __20.4.1961. godine u __Gejkovcu__

Sa završenom Srednjoj školom za unutrašnje poslove u Zagrebu. PRIMA SE ZA PRIPADNIKA MILICIJE u svojstvu pripravnika i RASPOREĐUJE NA RAD u Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SR Hrvatske u __Jedinicu za kon. I reg. prometa – Lučko _ s danom

__1. 7. 1980.__

2. Imenovani je dužan ostati u radnom odnosu kod organa unutrašnjih poslova dvostruko više od vremena provedenog na školovanju.

3. Osobni dohodak radniku utvrdit će se posebnim rješenjem.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

__KIJURINA MIRKO__ završio je Srednju školu za unutrašnje poslove u Zagrebu, školske godine 1979/80, te time stekao srednje školsko obrazovanje.

Uvidom u personalni dosje imenovanog utvrđeno je da ispunjava i ostale uvjete iz člana

68. i 72. Zakona o organima unutrašnjih poslova za prijem na rad u organe unutrašnjih poslova.

U skladu s odredbom člana 128. stav 2. citiranog Zakona utvrđuje se pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci, a radnik se u skladu s l;lanom 128. stav 3. oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita koji odgovara stupnju završene školske spreme.

Obaveza ostanka u radnom odnosu kod organa UP u vremenu dvostruko dužem od vremena provedenog na školovanju utvrđena je temeljem člana 128. stav 1. Zakona o organima unutrašnjih poslova. Nakon uspješnog provedenog pripravničkog staža radnik se raspoređuje na radno mjesto utvrđeno Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada. Danom rasporeda radnik stiče zvanje mlađi milicionar.

Ovo rješenje je konačno, pa protiv istog radnik nema pravo prigovora, ali može u roku od 30 dana od dana prijema rješenja tražiti zaštitu svog eventualnog povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

Dostaviti:

1. Kijurina Mirku.

2. Kartoteci – ovdje

3. Odjelu za MF poslove

 

 

PODSEKRETAR

Ivan Krijes

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj:511-05-05/1-4- 5711/1/91.

Karlovac, 05.08.1991.

 

Na temelju čl.378.st.3. Zakona o upravi (“Narodne novine RH broj:16/78, 50/78, 29/85 i ,17/86) i točke V alinea 8. Rješenja MUP-a RH o ovlaštenjima za potpisivanje akata, dokumenata i drugog pisanog materijala, donosim

 

 

R J E Š E N J E

KIJURINA MIRKO, rođen 20.04.1961. u Gejkovcu, općina V. Kladuša, radnik ove Policijske.uprave, raspoređen na poslove i .radne zadatke op.djelatnik;za pozorničko patrolnu djelatnost u PS Karlovac

P r e s t a j  e  radni odnos u MUP-a RH, Policijskoj  upravi Karlovac s danom 05.08.1991. godine.

 

 

o b r a z lo ž e n j e

 

 

Kijurina Mirko, radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne. zadatke op.djelatnik za pozorničko patrolnu djelatnost podnio je dana 05.08.1991. zahtjev za prestanak radnog odnosa, a iz razloga što ne želi više raditi u organima unutarnjih poslova.

Uvidom u personalni dosije radnika utvrđeno je da isti nema obaveza prema ovoj Policijskoj upravi, te je obzirom na to – odlučeno da se udovolji zahtjevu radnika.

Imajući u vidu gore navedeno, a.primjenom točka 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa SFRJ” broj:60/89), valjalo je donijeti rješenje kao čl.75.st.l. točka 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa ( ”Sl. list SFRJ” broj: 60/89), valjalo je donijeti rješavanje kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja radnik može uložiti zahtjev za zaštitu prava ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

DOSTAVITI:

1. Radniku,

2. Računovodstvu, ovdje,

3. Dosije radnika, ovdje,

4. Arhiva, ovdje.-

NAČELNIK

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

SPECIJALNA JEDINICA POLICIJE

 

Karlovac, 11.02.1992.

 

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Sastavljena dana 11.02.1992. godine u prostorijama PU-e Karlovac u svezi saznanja za bivše radnike PU-e Karlovac koji su se nalazili u miliciji ”SAO Krajine” i za koje se smatra da se još uvijek tamo nalaze

Dana 11.02.1992.god. obavljenim razgovorom sa pripadnikom pričuvnog sastava policije ”Kišne gliste” xxxxxxxxxx iz Karlovca ul. xxxxxxxxxxxx. došao sam do saznanja da je viđao bivše policajce ove PU-e i to: Polojac Milivoj, Klipa Miodrag, Malešević Dragan, Vlaisavljević Branko, Škorić Milan, Kijurina Mirko, isti su viđeni kako vrše kontrolu saobraćaja i to najčešće na kontrolnim punktovima milicije ”SAO Krajine” kod gostionice ”Krajina”, te na Veljunu kod pilane i na relaciji između Tušilovića i Vojnica. Malešević Dragan je bio zapovjednik punkta kod gostionice ”Krajina” iz Policijske stanice Slunj, u više navrata je viđao Blanušu Branka, a iz Vojnica Brkić Milana. Naknadno viđao Blanušu Branka, a iz Vojnica Brkić Milana. Naknadno primljeni u miliciju ”SAO Krajine” su Krmar Nina, Barač Nikola.

Bilješku dostavljam znanja radi i daljnjeg postupanja.

 

 

Bilješku podnio:

Željko Pereško

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-33/92

Karlovac, 23. travnja 1992. godine

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se provede istraga

 

 

protiv

KIJURINA MIRKA,sina Miloša, rođ.20.4. 1961. u Gejkovcu,

SO Vojnić,zadnje prebivalište u Karlovcu, Struga 1, Srbina,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

 

u toku druge polovine 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. “JNA” i pripadnika drugih neprijateljskim formacija čiji je cilj bio otcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO Krajina”, uključio se u oružane neprijateljske formacije “Milicija SAO Krajina” u Vojniću, te zadužio naoružanje, a potom vršio kontrolu prometa u Tušiloviću kod gostione “Krajina”, na Veljunu, te na relaciji između Tušilovića i Vojnića, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na taj teritorij,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

R a z l o z i

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Kijurina Mirka da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je Kijurina Mirko počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave te službene zabilješke o obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je u 8.mj.199l.g. prijavljeni napustio samovoljno posao u Policijskoj upravi Karlovac, te se pridružio oružanim neprijateljskim formacijama “Milicija SAO Krajina” u Vojniću, a u cilju rušenja državnog ustrojstva RH te otcjepljenja dijelova teritorija Republike radi stvaranja “SAO Krajine”, te zadužio naoružanje s kojim je vršio kontrolu prometa na

pojedinim punktovima kao kod gostione “Krajina” kod pilane, na Veljunu, te na relaciji Tušilović – Vojnić, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na taj teritorij, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

 

U toku istrage pored saslušanja Kijurina Mirka potrebno je saslušati kao svjedoka xxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

 

Pošto prijavljeni Kijurina Mirko je trenutno nedostupan pravosudnim organima, potrebno je protiv istog raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

 

 

Prilog:  spis

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kio. 57/92-2

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv Kijurina Mirka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-33/92 od 23. travnja 1992. god, temeljem čl. 159. st. 1 i 2 ZKP-a.

 

 

R i j e š i o  j e:

 

 

Provest će se istraga protiv:

 

KIJURINA MIRKA, sina Miloša, rođ. 20.4.1961.god. u Gejkovcu,

SO Vojnić, zadnje prebivalište u Karlovcu, Struga br.1, Srbina

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

u toku druge polovine 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova  Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, uključio se u oružane neprijateljske formacije ”Milicija SAO Krajina” u Vojniću, te zadužio naoružanje, a potom vršio kontrolu prometa u Tušiloviću kod gostione ”Krajina”, na Veljunu, te na relaciji između Tušilovića i Vojnića, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na taj teritorij,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236.-f. st. 1. KZ RH-a.

 

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je Zahtjev za provođenje istrage protiv Mirka Kijurina, zbog kriv. djela iz čl. 236.-f. st. 1. KZ RH-a – oružane pobune, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan,, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac,

Pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka, potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanja drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 7. srpnja 1992. god.

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vijeću ovog suda u roku od 3 dana od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, pismeno ili usmeno na zapisnik kod suda.

 

 

Dna:

 1. VT Klc. na KT-33/92
 2. Kijurina Mirka, putem oglasne ploče

 

N:

I           -vidi up. ”Kio”

II          -određeno provođenje istrage

III        -zatraži izvod iz KE i soc. anm.

IV        -kal. 3 dana

 

U Klc. , 7.7.’92.

 

 

Sudac:

 

 

Stavljen na oglasnu ploču 7.7.’92.

 

Skinuta sa oglasne ploče  15.7.’92.

 

Broj: Kio 57/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   10.srpnja  1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                            _I. –okr. Kijurina Mirko

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić___  zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH___

 

Početak u 12,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac __Stanković Moćan Anton_,

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   pravni kriminalista, Karlovac, xxxxxxxxxxxx

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  xxxxxxxxxxxxxxx.

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, niti zavadnji s okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

Tokom mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 1991.god. većem broju djelatnica – policajaca MUP-a RH – PU Karlovac prestao je radni odnos u PU Karlovac, među njima i okrivljenima. Nekima od djelatnika kojima je prestao radni odnos, radni odnos je prestao zbog odlaska u ???? na vlastiti zahtjev, jer su izjavili da više ne žele raditi u organima unutarnjih poslova MUP-a RH, a trećina zbog samovoljnog napuštanja radnog odnosa, odnosno zbog toga što su odbili izvršiti dobivena naređenja tj. odbili raditi poslove i zadatke radnog mjesta na koja su raspoređeni, pri čemu se neki čak jednostavno napustili službu u PU Karlovac bez ikakvog razloga.

Oni djelatnici PU Karlovac, kojima je radni odnos prestao radi toga što su samovoljno napustili svoja radna mjesta, prilikom napuštanja PU Karlovac, ponijeli su sa sobom, odnosno zadržali oružje, municiju i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi i to oružje, municiju i službenu opremu do danas nisu vratili. U svakom takvom slučaju, kad je neki od okrivljenih prilikom napuštanja PU Karlovac zadržao oružje, municiju i drugu službenu opremu, uz krivičnu prijavu priložena je i pismena dokumentacija iz koje je vidljivo s čime je pojedini okrivljeni bio zadužen, što nije vrtio i slijedom toga što je za sebe zadržao i u tom slučaju u kojem iznosu je ujedno oštetio PU Karlovac.

 

Iz neposrednog zapažanja meni nije poznato što su oni djelatnici, kojima je prestao radni odnos, radili nakon napuštanja PU Karlovac i gdje se nakon toga nalaze, tj. da li su se uključili u radne nelegalne organe tzv. ”SAO Krajina” i da li u okviru raznih takvih paravojnih formacija sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH.

No, iz razgovora s pojedinim djelatnicima PU Karlovac, koji tu i danas rade čuo  sam da je većina onih djelatnika kojima je prestao radni odnos u PU Karlovac, poslije toga viđena sam na okupiranom području tzv. ”SAO Krajine”, naoružana i u službenim uniformama organa vlasti ”SAO Krajina”, naoružana i u službenim uniformama Organa vlasti ”SAO Krajine”. Također sam čuo od nekih djelatnika PU Karlovac da su im pojedini okrivljeni javljali putem telefona ili radio-veze i da su iz tog razgovora zaključili da ti pojedini okrivljeni rade u ”Miliciji” ili drugim organima vlasti tzv. ”SAO Krajine”, odnosno da se nalaze i rade na teritoriju RH, koje je privremeno okupirano od ”JNA” i raznih paravojnih pobunjeničkih formacija.

To je sve što mi je o ovome poznato.

Upozoren u smislu čl. 32. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

 

Broj: Kio 57/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   17.7.  1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                            _I. –okr. Kijurina Mirko

 

Zapisničar: ___Sanda Rastovski___  zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1. KZ RH___

 

Početak u 13,30 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____________________,

Okrivljeni:  ______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  Karlovac

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  xxxxxxxxxxxxx

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, niti zavadnji s okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl. 231 st. 2 ZKP-a.

 

Iskazuje:

Od 1990. g. pa sve do sredine listopada 1991. g. radio sam kao vozač kod xxxxxxxxxxxxxx  i zato vrijeme gotovo svakodnevno vozio kamion na relaciji Karlovac – V. Kladuša i obratno preko Vojnića.

Prolazeći kamionom na navedenoj relaciji tokom mj. Kolovoza rujna i početka listopada 1991.g., vidio sam više puta na cesti u Tušiloviću, te na pojedinim kontrolnim punktovima ceste između Tušilovića i V. Kladuše, na području općine Vojnić, bivše policajce PU Karlovac, kako kontroliraju promet, zaustavljaju vozila, te pregledavaju vozila i osobe u vozilima i to:

 1. okr. Pilojac Milivoja, bivšeg policajca PU Klc, obučenog u staru plavu policijsku

uniformu, naoružanog pištoljem i mislim nekom automat. puškom,

 1. okr. Kijurina Mirka, bivšeg policajca PU Karlovac, obučenog u staru plavu policij.

Uniformu te naoružanog pištoljem i nekom autom. puškom.

 1. Okr. Čokeša Miloša, obučenog u staru plavu policijsku uniformu i naoružanog

pištoljem i automat. puškom,

 1. Okr. Škorić Milana, obučenog u staru plavu policijsku uniformu, te naoružanog

pištoljem i automat. puškom

 1. Okr. Malešević Dragana, i okr., Brkić Milana, obojicu obučene u stare plave policijske

uniforme, te naoružane kao i ostale pištoljima i automat. puškama. Malešević Dragan je bio komandir smjene kontrolnog punkta u Tušiloviću kod gostionice ”Krajina”.

 

Svi naprijed imenovani i okrivljeni imali su na svojim uniformama oznaku ”Milicija” ili ”Milicija SAO Krajine”, samo ne znam koju je od navedenih oznaka pojedini okrivljeni imao. No u svakom slučaju svako od njih imao je jednu od spomenutih oznaka.

Pored imenovanih okrivljenih vidio sam kako kontroliraju promet još i Kramar Nikola ”Nina” i Barač Nikola. Obojica su imali policijske uniforme s oznakom ”Milicija SAO Krajine” te bili naoružani automat. puškama i pištoljima. Bili su uglavnom na kontrolnom punktu u selu Maljevac. Također sam u više navrata vidio na kontrol. Punktu u Veljunu kod pilane Blanuša Branka, bivšeg policajca PS Slunj. I on je bio obučen u plavu polic. Uniformu s oznakom ”Milicija”, te naoružan automat. puškom i pištoljem. Pored ovih vidio sam u SMB uniformi ”JNA” Vlaisavljević Branka i Klipa Miodraga. Mislim da su oni radili kao vozači u nekom poduzeću, ali u to nisam potpuno siguran.

Napominjem da sam pored ovih koje sam naprijed spomenuo vidio i niz drugih uniformiranih i naoružanih osoba, bilo kao vojnike bilo kao policajce, ali za te druge neznam kako se zovu neke znam samo po viđenju, a druge uopće ne poznajem. To je sve što mi je o ovom poznato. Ništa drugo o pripadnosti okrivljenih pobunjeničkih formacija i o njihovih aktivnostima u okviru tih formacija, ja ne znam.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

 

Dovršeno.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 57/92-6

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Kijurina Mirka, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH,

 

 

n a r e d i o   j e

 

 

I           Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. ZKP-a, o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e  t j e r a l i c e, protiv

 

 

Okr. KIJURINA MIRKA, sina Miloša, rođ. 20.4.1961. god. u Gejkovcu – Vojnić, s posljednjim poznatim prebivalištem u Karlovcu, Struga br. 1, Srbina, drž. RH,

 

 

Protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 57/92-2 od 7.7.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 57/92-5 od 20.7.1992. godine, temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1 ZKP-a, određen pritvor.

 

II          Nakon lišenja slobode, okrivljenog je potrebno dovesti u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

 

III        Temeljem čl. 554. st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 20. srpnja 1992.godine.

 

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 

 

Dna:

 1. VT Klc. Na KT 33/92
 2. PU Karlovac, uz 2 primjerka rješenja o pritvoru.

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-33/92

 

Karlovac, 29. srpnja 1992.godine

ASM/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

Protiv                                      KIJURINA MIRKA, sina Miloša, rođ. 20.4.1961. u

Gejkovcu, SO Vojnić, zadnje prebivalište u Karlovcu,

Struga 1, Srbina

 

 

Da je:

 

Tokom druge polovine 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina, kao djelatnik MUP-a RH – Policijska uprava Karlovac, samovoljno napustio posao, a potom se uključio u oružane neprijateljske formacije ”Milicija SAO Krajine”, te zadužio naoružanje a potom vršio kontrolu prometa  i osoba u Tušiloviću, te na kontrolnom punktovima na cesti Tušilović – Velika Kladuša, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na taj teritorij,

Dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

Pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

 

 

 

 

 

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

 

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
 2. da se na glavnoj raspravi pročita iskaz svjedoka xxxxxxxxxxx (8), pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxx (9)
 3. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u rješenje (3 i 4)
 4. da se temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) okrivljenom Kijurina Mirku sudi u odsutnosti.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Kijurina Mirka da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

 

xxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da je tokom 6. 7. 8. i 9. mj. 1991.g. veći broj djelatnika Policijske uprave Karlovac napustio posao u PU Karlovac, pa je među tim bio i okrivljeni. Okrivljeni je posao samovoljno napustio, odnosno prestao mu je radni odnos na vlastiti zahtjev. Iz neposrednog zapažanja da nema saznanja nakon prestanka radnog odnosa gdje se okrivljeni nalazio i čime se bavio. No, od sadašnjih djelatnika PU Karlovac iz razgovora sa istima da je doznao da je okrivljeni viđen na području ”SAO Krajina”.

 

xxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok iskazao je da od 1990. od polovine listopada 1991.god. radio kao vozač u xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i zbog toga da je skoro svakodnevno putovao na relaciji Velika Kladuša – Karlovac i obratno i to preko Vojnića. Prilikom putovanja da je tokom 8. 9. i 10. mj. 1991.g na cesti u Tušiloviću te na pojedinim kontrolnim punktovima na cesti između Tušilovića i Velike Kladuše na području općine vidio bivše policajce PU Karlovac kako kontroliraju promet, zaustavljaju vozila, te pregledavaju vozila i osobe. Među tim osobama da je vidio i okr. Kijurina Mirka, bivšeg policajca PU Karlovac koji je bio obučen u staru policijsku plavu uniformu, te naoružan pištoljem i automatskom puškom. Okrivljeni da je na uniformi imao oznaku ”Milicija ili milicija samo ”SAO Krajina”, ali da ne može reći koju je oznaku imao, ali je siguran da je jednu od tih dviju oznaka imao na uniformi.

Iz rješenja (3) proizlazi da je Kijurina Mirko dana 1.7.1980. g. raspoređen u Policijskoj upravi Karlovac u jedinicu za kontrolu i regulaciju prometa – Lučko.

Iz rješenja (4) proizlazi da je Kijurina Mirku prestao radni odnos 5.8.1991.g. na vlastiti zahtjev.

Iz svega naprijed navedenog nedvojbeno proizlazi da je okr. Kijurina Mirko kao bivši djelatnik Policijske uprave Karlovac samovoljno napustio posao u Policijskoj upravi Karlovac te se uključio u nelegalne oružane formacije tzv. ”Milicija SAO Krajina”, zadužio oružje s pripadajućim streljivom te s istim vršio kontrolu prometa i osoba na punktovima u Tušiloviću, te punktovima na cesti Tušilović – Velika Kladuša na području općine Vojnić, a sve u cilju nasilnog  obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, te odvajanje dijelova teritorija RH i stvaranje tzv. ”SAO Krajina” pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Pošto smatramo da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) predlažemo da se okrivljenom sudi u odsutnosti, jer za to postoje osobito važni razlozi.

 

 

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

IV K-171/92-3

Kv-145/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. KIJURINA MIRKA, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, na sjednici vijeća održanoj dana 17. kolovoza 1992.godine

 

 

 

R i j e š i o  j e

 

 

Protiv okr. KIJURINA MIRKA, sina Miloša, r. 20.4.1961. godine u Gejkovcu, SO Vojnić, zadnje prebivalište u Karlovcu, Struga 1, Srbina

 

 

Temeljem čl. 300 st. 3 i 4 preuzetog ZKP-a (NN53/91)

 

 

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U

ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac, pod brojem KT-33/92 od 29. srpnja 1992. godine podnijelo je optužnicu protiv Kijurina Mirka, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. KZ RH, kako je to pobliže opisano u optužnici, te je stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti.

Osnovana sumnja da je okr. počinio utuženo kriv. djelo proizlazi iz iskaza saslušanih svjedoka. Okr. je nedostupan legalnim organima hrvatske vlasti, pa stoga postoje razlozi za određivanje pritvora kao i izdavanje tjeralice, a što je učinjeno rješenjem i tjeralicom istražnog suca Vojnog suda Karlovac.

Kako je okrivljeni nedostupan državnim organima Republike Hrvatske, te učestvovao u oružanoj pobuni, a radi se o teškom kriv. djelu uperenom protiv Republike Hrvatske to je vijeće ocijenilo da u smislu generalne i specijalne prevencije postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

Karlovac, 17. kolovoza 1992.godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski, v.r.                                                                          Zvonimir Matan, v.r.

 

 

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana od dana prijema pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri jednaka primjerka ili usmeno na zapisnik kod suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac, na KT-79/92
 2. Branitelj po službenoj dužnosti JADRANKA DIZDAREVIĆ ,

odvjetnik iz Karlovca, uz optužnicu i rješenje o postavljanju

 

 

 

 

Za točnost otpravka:

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

K-171/92-5

Kv-251/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijera i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. MIRKA KIJURINA radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, u sjednici vijeća održanoj dana 5. studenog 1992.godine.

 

 

R i j e š i o   j e

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, (NN 58/92) krivični postupak protiv okr. MIRKA KIJURINA radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, se o b u s t a v l j a.

II          Rješenjem istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine br. Kio-57/92-5 kojim je protiv okr. MIRKA KIJURINA određen pritvor stavlja se van snage.

III        Naredba istražnog suca ovog suda o raspisivanju tjeralice protiv MIRKA KIJURINA od dana 20. srpnja 1992. godine br. Kio-57/92-6, se povlači.

IV        Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT-33/92 od 29. srpnja 1992. godine podiglo je optužnicu protiv okr. MIRKA KIJURINA, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. KZRH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijeniolo da je postupak trebalo obustaviti, rješenje o pritvoru staviti van snage, a tjeralicu povući.

 

Stoga je odlučeno kao u izreci rješenja.

 

Karlovac, 5. studenog 1992. godine.

 

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                              PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                     Zvonimir Matan v.r.

 

 

 

PRAVNA PUKA:

Protiv ovog rješenja Javni tužitelj ima pravo podnijeti žalbu u roku od 24 sata od primitka istog. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

 

 

DOSTAVLJENO:

 1. VT Karlovac na KT-33/92
 2. Okr. MIRKO KIJURINA putem oglasne ploče suda
 3. Branitelj Jadranka Dizdarević odvj. iz Klc, po pravomoć.
 4. Uprava Okružnog zatvora Karlovac – po pravomoćnosti
 5. PU Karlovac po pravomoćnosti
 6. Predsjedništvo suda

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -