- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Trzic – KA 0022

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

Broj: 511-10-04/04-K-598/95

Datum: 11.08.1995.g.

 

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana _151__. stav _6_ Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. PAVLOVIĆ BRANKO  , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  i majka _ rođene __________

rođen dana  _30.11.1946. u općina   _____ ,R   Hrvatska ,

stanuje u _Mračaj ulica  broj   , općina Vojnić     , narodnost ,

državljanin zanimanje poljoprivrednik obiteljske prilike oženjen, dvoje djece

 

 

 

istražnom sucu suda u dana _11.8. u 18 sati.

 

z b o g   krivičnog djela  službe u neprijateljskoj vojsci čl. 108. st. 1. OKZ-a RH.

 

 

Postoje osnovane sumnje da je prijavljeni Pavlović Branko počinio krivično djelo službe u neprijateljskoj vojsci čija su obilježja sadržana u čl. 108. st. 1. OKZ-a RH.

Prijavljeni Pavlović Branko se dana 28.06.1991.god. priključio nelegalnim paravojnim oružanim postrojbama tzv. Republike Srpske Krajine. Bio je raspoređen u sastavu Teritorijalne obrane Vojnić, na straži u mjestu Široka Rijeka, naoružan automatskom puškom u SMB uniformi. Tijekom 1992.g. davao je stražu na položajima u Cetingradu i Pašinom potoku, do 7. mjeseca 1992. g. u 12 mjesecu 1992.g. raspoređen je u 13 brigadu 1 bataljon, 1. četu, 1 vod, s kojim je bio na položajima na području Cetingrada i Tržića.

Do dana 08.08.1995.g. kada se predao na području Dvora pripadnicima HV-a, prijavljeni je bio u sastavu nelegalnih oružanih formacija tzv. Republike Srpske Krajine.

U prilogu kaznene prijave dostavljamo vam službenu bilješku o obavljenom informativnom razgovoru sa PAVLOVIĆ BRANKOM

PRILOG: kao u tekstu,

N A Č E L N I K:

VLADIMIR MILANKOVIĆ


Broj: Kio-78/95-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

 

 

od 12.  kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu u prostorijama Okr. zatvora u Zagrebu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Juraj Boljkovac                                                         PAVLOVIĆ BRANKA

 

Zapisničar: Tonka Rendulić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

Za VT: Anton Stanković Moćan

 

Početak u 15,20 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: PAVLOVIĆ BRANKO

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:       Gojko i Ljube rođ. Šaula

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Mračalj 7., općina Vojnić

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  30.11.1946.g. u Mračaju, općina Vojnić, Srbin, RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen sa Milicom, dvoje punoljet. djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: 4. razr. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuću, 12. j. zemlje

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              JNA u Sarajevu 1965., VE u Vojniću

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac. broj: KT-341/95 od  12.08.’95. te da nisam dužan iznositi svoju obranu,  niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja, koji može  prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem. Branitelja za sada neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Priznajem da sam počinio kriv. djelo koje mi se stavlja na teret Zahtjevom za provođenje istrage.

Do rata živio sam u Mračaju gdje imam kuću i zemlju i bavio sam se poljoprivredom.

28.6.1991.g. mobiliziran sam u TO Vojnić, kada sam zadužio AP sa streljivom i raspoređen  na seoske straže i patrole na području Široke Rijeke i Gejkovca. U 9. mj. 1991.g. zadužio ‘sam SMB odoru i bio na istim položajima. U tom mjesecu sam povrijedio oko pa sam bio na bolovanju do 12. mj. 1991.g. a nakon čega sam se ponovno javio u svoju postrojbu i bio raspoređen na položaje u Pašin Potok.

U 7.mj.1992.g. sam demobiliziran, a ponovo sam mobiliziran u 12. mjesecu 1992.g.i tada sam zadužio PAP sa pripadajućim streljivom  raspoređen u  13 Brigadu, 1. bataljuna, 1. četa, 1. vod, a komandant te brigade je bio Relić Marko.

Tada je moja jedinica raspoređena na položaj u Cetingradu, gdje smo ostali godinu dana.

Nakon toga smo dobili prekomandu u Tržić.

Raspored nam je bio takav da smo 10 dana bili na položaju, odnosno 5, dana na položaju, a 10 dana kod kuće,  a isto tako ovisno o broju dana provedenih na položaju smo do tzv. VSK primali plaću, i to u iznosu od 30-40 tih naših dinara.

Kada je počeo napad na okupirano područje RH od strane pripadnika HV nalazio sam se na slobodnim danima kod kuće. Nitko me nije zvao da se moram vratiti u postrojbu. Dana 6.8.1995.g. u selo je došla Milicija tzv. RSK i svim stanovnicima rekli da se moraju iseliti i tako je počelo iseljavanje, ali ja nisam to htio odmah učiniti, a pošto je milicija dolazila u par navrata, tako sam sa ostalim stanovnicima oko 19,00 sati navečer krenuo u pravcu Dvora, a u mjestu Klasnić sam zarobljen od pripadnika HV, a nakon čega sam prepraćen u Okr. zatvor u Zagrebu.

Prema meni je bio u potpunosti korektan odnos pripadnika HV i policije.

To je sve što imam za izjaviti.

Upozoren u smislu čl. 77. st. 1. ZKP ne traži čitanje zapisnika.

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

Predsjednik suda:

t

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-341/95

Karlovac, 04. listopada 1995. godine.

ASM/MS

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2 . Zakona o krivičnom postupku podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

PAVLOVIĆ BRANKA, sina Gojka i Ljube r. Šaula,

r. 30. 11. 1946. godine u Mračaju, Općina Vojnić

gdje i prebiva na kbr. 7, poljoprivrednika, Srbina, drž. RH,

sada u pritvoru kod Okružnog zatvora Karlovac od 08. 08. 1995. godine,

 

da je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine kao pripadnik 13. brigade 1. bataljuna 1. čete 1.

voda, tzv. vojske “RSK”, na području Tržića u odori sa oružjem držao položaje nasuprot položajima Hrvatske vojske a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom –

označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

Stoga

 

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

 

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik PAVLOVIĆ BRANKA,

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izviješće o lišavanju slobode i privođenju(list 3), izvod iz jedinstvenog registra osoba (4),

4) da se temeljem članka 182 stavak 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Pavlović Branka produži pritvor.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Sisačko-Moslavačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Pavlović Branka te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RH.

Protiv Pavlović Branka provedena je istraga i određen pritvor.

U svojoj obrani Pavlović Branko pored ostalog u svojoj obrani priznaje izvršenje djela koje mu se stavlja na teret.

Pored ostalog u svojoj obrani navodi da je mobiliziran u 12. mjesecu 1992. godine tada je zadužio PAP sa pripadajućim streljivom i bio raspoređen u 13. brigadu 1. bata1jon 1. četu i 1. vod. Njegova postrojba da je raspoređena na položaj u Cetingradu gdje su ostali godinu dana i nakon toga da su dobili prekomandu u Tržić. Raspored na položajima bio je takav da su na položaju bili 5 dana a 10 dana kod kuće. Akcija “Oluja” da ga je dočekala kod kuće jer je bio na slobodnim danima. Dana 06. 08. 1995. godine u selo je došla milicija tzv. RSH i svim starijim osobama su rekli da se moraju iseliti pa je tako i on sa ostalima krenuo u pravcu Dvora na Uni nakon čega je u mjestu Klasić zarobljen od pripadnika HV.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da je okrivljeni počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Okrivljenik je a što i sam priznaje bio pripadnik paravojnih postrojbi na okupiranom području, bio je sve do trenutka zarobljavanja i to očito sa svrhom da upotrebom oružja spriječi uspostavu pravnog poretka na okupiranom području.

Radi se dakle o naoružanoj osobi koja je organizirano i s oružjem učestvovala u

pružanju otpora legalnim vlastima pa samim tim smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da

je okrivljenik počinio kazneno djelo iz članka 235. stavak 1. KZRH.

Kako se radi o pripadniku neprijateljskih postrojbi a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne to smatramo da je i te kako prisutna opasnost od bijega te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljeni ponoviti djelo te je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182 stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Pošto su u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković-Moćan

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: III K-304/95-7

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda i to Janjac Marijana kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u kriv. predmetu protiv okr. Branka Pavlovića, zbog kriv. djela iz čl. 235 st. 1 KZRH, nakon održane glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac br.KT-341/95, od 4.1istopada 1995.godine, dovršene u prisutnosti zamjenika vojnog tužitelja Antona Stankovića Moćana, okr.osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Nikole Pavlovića odvjetnika u Karlovcu, dana 12.1istopada 1995.godine

 

p r e s u d i o  j e

 

 

Okr.BRANKO PAVLOVIĆ sin Gojka i Ljube rođ.Saula,

rođ.30.11.1946.g.u Mračaju,Općina Vojnić, gdje i prebiva

na kbr.7, Srbin, drže RH, poljoprivrednik

 

 

k r i v  j e

što je:

 

i nakon 10. svibnja 1995.godine kao pripadnik 13. brigade 1. bataljuna 1. čete 1. voda tzv.”vojske RSK”, na području Tržića u odori i sa oružjem držao položaje nasuprot položajima Hrvatske vojske, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

čime je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl.235 st.l KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

o s u đ u j e

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 3 /tri/ godine.

 

 

Temeljem čl.45 st. 1 OKZRH okr. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru od 8.kolovoza 1995.godine pa nadalje.

Temeljem čl.90 st. 4 ZKP okr. se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka sudu, pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

VT Karlovac stavilo je optužnicom br.KT-341/95 od 4.1istopada 1995.g. na. teret okr.Pavlović Branku da je počinio kriv.djelo oružane pobune iz čl.235 st. 1 KZRH,pobliže opisano u izreci.

Okr. je dao obranu i u istrazi i na glavnoj raspravi 12.1istopada 1995.g./list 7 i list 19/.

U obrani navodi da je do početka rata živio u selu Mračaj pored Vojnića, da se bavio poljoprivredom, a 28.6.1991.g. da je mobiliziran u TO Vojnić, da je zadužio automatsku pušku /AP/ sa streljivom te držao seoske straže na području Široke Rijeke, Gejkovca, da je kasnije demobiliziran i da je konačno njegova postrojba raspoređena položaje u Cetingradu, a kasnije u Tržić. Tvrdi da je na položaju bio po pet dana, a deset dana kod kuće, i da je u toj tzv.”vojsci RSK” primao plaću 30 – 40 “krajinskih dinara”. POčetak akcije “Oluja” dočekao je kod kuće jer je bio na slobodnim danima a 6.8.1995.g. da je došla tzv. “milicija RSK” i potjerala ljude u kolonu prema Dvoru na Uni. Zarobljen je u mjestu Klasić, a oružje je ostavio kod kuće. On je izdvojen iz kolone, a njegov sin je navodno završio u Srbiji.

U dokaznom postupku izvršen je uvid u izvješće o lišavanju slobode koje je okr. osobno potpisao te u izvod iz jedinstvenog registra osoba.

Ocjenjujući rezultate postupka, tj. obranu okr.te dokaze koje je sud proveo, utvrđeno je da je ovaj počinio kriv.djelo koje mu se stavlja na teret. Naime nije sporno da je okr.mobiliziran u vojne postrojbe tzv.”RSK”, da je zadužio AP a kasnije PAP, da je od te paravojske primao plaću, a konačno zarobljen je po pripadnicima HV-e.Nadalje okr. je bio svjestan da pripadnošću toj “krajinskoj vojsci” sprečava ulazak legalnih sp-ga Republike HrvATSKE NA TADA okupirano područje.

Kod utvrđivanja da li je ork.počinio i kriv.djelo koje mu se stavlja na teret, sud se ograničio samo na utvrđivanje osnovnih elemenata bitnih za postojanje tog kriv. djela tj. da li je bio mobiliziran u paravojne postrojbe,da li je dužio oružje što je i utvrđeno, a sud se pri tom nije upuštao u utvrđivanje da li je okr. npr. pokušao pobjeći iz te vojske niti je rasčlanjivao njegove eventualne moralne dvojbe da li ostati na tom području zbog obitelji ili imovine te je utvrdio da su se u ponašanju okr. stekli bitni elementi koji čine biće utuženog kriv.djela.

Kod odmjeravanja kazne sud se odlučio za najnižu mjeru zapriječene kazne budući da okr. do sada nije osuđivan, nije imao neku istaknutu zadaću u tim pobunjeničkim postrojbama, a konačno iskreno je prikazao slijed događaja tj. priznao izvršenje djela, pa je sud uvjerenja da će i ovakva kazna postići svrhu kako u odnosu na okr., tako i generalno.

Po čl.45 st. 1 OKZRH okr. se u izrečenu kaznu uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru.

Citiranim odredbama ZKP oslobođen je dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka te ovi padaju na teret proračuna jer okr. ne ostvaruje redovna primanja o pritvoru je odlučeno posebnim rješenjem koje je okr. i uručeno.

Iz opisanih razloga suđeno je kao u izreci. Karlovac, 12. listopada 1995. godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                               Marijan Janjac

 

 

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od primitka presude. Žalba se podnosi u 3 primjerka pismene, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske.

 

DOSTAVLJENO:

1. VT Klc. na KT-341/95

2. BRANKO PAVLOVIĆ, OZ Zagreb

3. Odvj. Nikola Pavlović, Klc.

4. Predsjedništvo

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

 

Broj: I Kž 811/1995-3

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

I

RJEŠENJE

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja, kao predsjednika vijeća, te mr. Branka Zmajevića, Milana Petranovića, Senke Klarić-Baranović i Neve Šibl, kao članova vijeća i savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Branka Pavlovića zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnijetoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 12. listopada 1995. br. K-304/95, u sjednici održanoj 9. siječnja 1996. godine, saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Tomislava Dujmića,

p r e s u d i o  i  r i j e š i o  j e:

 

 

I. Povodom žalbe opt. Branka Pavlovića po službenoj dužnosti preinačuje se presuda suda prvog stupnja i izriče:

Temeljem čl. 339. toč. 6. ZKP protiv Branka Pavlovića (ostali podaci kao u presudi suda prvog stupnja)

ODBIJA SE OPTUŽBA

 

da bi:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine kao pripadnik 13. brigade 1. bataljuna 1. čete 1. voda tzv. “vojske RSK”, na području Tržića u odori i sa oružjem držao položaje nasuprot položajima Hrvatske vojske, a sve u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,

da bi dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje U stavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

čime da bi počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske oružanom pobunom označeno u čl. 235. st. 1. KZRH.

II. U slijed odluke pod I. žalba optuženika je bespredmetna.

III. Uslijed odluke pod I. rješenje o produljenju pritvora od 12. listopada 1995. godine br. K – 304/95 ukida se.

Temeljem čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Presudom Vojnog suda u Karlovcu od 12. listopada 1995. godine br. K-304/950pt. Branko Pavlović oglašen je krivim zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju mu je po čl. 45. st. 1. OKZRH uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 8. kolovoza 1995., pa dalje.

Temeljem čl. 90. st. 4. ZKP optuženik je oslobođen dužnosti naknade troškova krivičnog postupka i isti padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Protiv te presude žalbu je podnio optuženik po branitelju Nikoli Pavloviću, odvjetniku iz Karlovca, zbog svih žalbenih razloga iz čl. 363. ZKP i predložio da se pobijana presuda ukine i vrati sudu prvog stupnja na ponovni postupak ili preinači i on oslobodi od krivične odgovornosti.

Državni odvjetnik Republike Hrvatske vraćajući spis stavio je na temelju čl. 360. st. 2. ZKP pismeni prijedlog (od 4. prosinca 1995. godine) da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i prvostupanjska presuda potvrdi.

Žalba je bespredmetna.

Ispitujući pobijanu presudu na temelju čl. 366. st. 1. toč. 2. ZKP, ovaj Vrhovni sud je našao da postoje okolnosti koje isključuju krivično gonjenje optuženika.

To zato, što je optuženik Odlukom o pomilovanju oslobođenjem od kaznenog progona za osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak, koju je dana 30. prosinca 1995. godine donio Predsjednik Republike br. 95-2526/1, oslobođen od kaznenog progona za utuženo krivično djelo.

Radi toga, a jer je optuženik aktom pomilovanja oslobođen krivičnog gonjenja, pa dakle postoje smetnje za daljnje vođenje ovog krivičnog postupka, trebalo je protiv optuženika za djelo za koje je prvostupanjskom presudom oglašen krivim, optužbu odbiti (čl. 339. toč. 6. ZKP).

Obzirom da je donesena presuda kojom je optužba odbijena, odlučeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Uslijed ovih odluka žalba optuženika postala je bespredmetna.

Kako je protiv optuženika nakon donošenja pobijane presude bio produljen pritvor, a on je aktom pomilovanja pušten na slobodu, to je navedeno rješenje trebalo ukinuti.

Stoga je odlučeno kao u izreci ove drugostupanjske odluke (čl. 377. st. 1. ZKP i 385. st. 3. ZKP).

U Zagrebu, 9. siječnja 1996.

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Zlata Lipnjak-Bosanac v.r.                                                                             Milan Gudelj,v.r.

 

Suglasnost ovog prijepisa s izvornikom ovjerava:

Viši administrativni referent:

Štefica Klepac

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -