- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Topusko – KA 0017

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

Broj: 511-10-04/04-K-630/95

Datum: 12.08.1995.g.

 

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana _151__. stav _6_ Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. BLAGOJEVIĆ MLADEN , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Nikola i majka _Đuja rođene Bundalo rođen dana _17.04.1940.

Velika Rušina općina   _Bosanski Novi ,R   Hrvatska , stanuje u _Topusko,

 

ulica  _VII Divizije broj   , općina narodnost Srbin, državljanin RH

zanimanje medicinski tehničar, obiteljske prilike oženjen, dvoje djece,

završio je srednju medicinsku, ne-zna pisti, vojsku služio 1959./62. u Beograd

 

 

istražnom sucu suda u dana 12.08.’95. u sati.

 

z b o g   krivičnog djela  Službe u neprijateljskoj vojsci čl. 108. st. 1. OKZ-a RH.

 

 

 

 

Postoje osnovane sumnje da je prijavljeni Blagojević Mladen počinio krivično djelo u neprijateljskoj vojsci čija su obilježja sadržana u čl. 108. st. 1. OKZ-a RH.

Prijavljeni Blagojević Mladen u 9. mjesecu 1991.g. priključio je nelegalnim paravojnim oružanim postrojbama tzv. Republike Srpske Krajine raspoređen u sastav 21 kordunaškog korpusa, 21 granični odred, bataljunsku sanitetsku službu.

Do vojno-redarstvene akcije s ciljem oslobađanja Banovine prijavljeni je bio u sastavu nelegalnih oružanih formacija tzv. RSK, a 7./8.8.1995.g. pokušali su pobjeći kroz šume u Topuskom skinuvši bojnu odoru. Od strane pripadnika HV-a uhvaćeni su pred Glinom 10.08.1995.g.

U prilogu kaznene prijave dostavljamo vam službenu bilješku o obavljenom informativnom razgovoru s Blagojević Mladenom.

Prilog: kao u tekstu.

 

N A Č E L N I K

Vladimir Milanković


Broj: Kio-112/95-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenoga

od 14. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: OKRUŽNI ZATVOR ZAGREB Blagojević Mladen

Zvonimir Matan

 

Zapisničar: Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Početak u 12,00 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: BLAGOJEVIĆ MLADEN

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:       Nikola, Đuja r. Bundalo

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Topusko, VII divizije 3, Topusko

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  17.04.1940. u V. Rujiška, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              med. tehničar, lječilište Topusko

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen Nadom, dvoje punoljetni

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: srednja medicinska

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           stan, kuću

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Beograd 1959.

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

 

 

Upozoren u smislu čl. 62 st. 2 i čl. 208 st. 2 i 3 ZKP-a, brani se:

 

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac  broj Kt 368/95 od 13.8.1995. te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upučen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

 

Branitelja neće uzeti

Zatim se brani:

 

Početak rata dočekao sam u Topuskom, da bi onda otišao u Srbiju kod kćeri, a vrtio sam se 9.mj 199l. a u 10. sam uključen u TO te smo držali straže čuvajući hotel i dr. Otpušten sam iz TO u 2. polovici l2ml. da bi polovicom 1.m.1992. bio uključen u 3. bataljun L9. brigade s kojim sam otišao na granicu prema bosni i ostali do kraja 6.mj.1992. Pod kraj 6 mj. sam demobilizian i vratio sam se na posao a onda sam ponovno mobiliziran 23.1.1993. a da u 4 bataljun 19. brigade. u svakoj jedinici. bio sam u sanitetu. sa tom jedinicom sam bio na položajima na potezui

Ostrožin Bović a onda je u 8mj. 1993. formirana 21. granični odred u koji sam ja išao i sa tom postrojbom sam išao na položaj prema Kladući s tim da sam sa ambulantom boravio u Katinovcu. S tom sam postrojbom otišao u bosnu u i tu sam ostao sve do predaje. Ja sam konačno se predao sa grupom od 20 civila negde kod mjesta Obljaj ili Balinac 10 8.1995. Kada je počela ofenziva HV moja se jedinica povukla do Topuskog i tu se raspala i tada sam ja uni formu zamijenio civil. cijelom i ostavio oružje. tako da toga nije bilo kod mene prilikom predaje. Poslije smo odvedeni u Sisak a potom u Zagreb.

U kojoj sam jedinici bio niti jedna nije bila tokom čitavog rata u dodiru sa HV.

To je sve što imam za izjaviti.

Upozoren u smislu čl.77. ZKP ne tražim da se čita zapisnik.

Dovršeno

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičeni:

 


 

 

VOJNI SUD KARLOVAC

VOJNO TUŽITELJSTO KARLOVAC

 

Broj: KT-368/95

Karlovac, 27. rujna 1995.godine

CZ/KŠ

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2 . Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

BLAGOJEVIĆ MLADENA sin Nikole i Duje rođene Bundalo

rod. 17.4.1940. u V. Rujiški prebiva u Topuskom 7. divizije 3. oženjen,

med. tehničar, Srbin, drž. RH u pritvoru Okružnog zatvora Karlovac

od 12.8.1995. u 18,00 sati

 

da je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Topuskog, kao pripadnik 21. graničkog odreda 21. Kordunaškog korpusa paravojske tzv. “Republike Srpske Krajine”, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, u odori i sa oružjem borio se protiv Hrvatske vojske i redarstvenika za vrijeme akcije “Oluja”,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

Stoga

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

 

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik Blagojević Mladen

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izviješće o lišavanju slobode (list 5 ),te u jedinstven registar osoba (list 6 ),

4) da se temeljem članka 182 stavak 2. toč. 1. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Blagojević Mladena produži pritvor.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Sisačko-Moslavačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Blagojević Mladena, te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RH.

Protiv imenovanog provedena je istraga i određen pritvor.

U svojoj obrani imenovani navodi da je točno da je u navedenoj postrojbi paravojske tzv. “RSK” bio i nakon 10. svibnja 1995. godine, ali tvrdi da je bio mobiliziran, da nije pucao, te da se je dobrovoljno predao. Početak rata zatekao ga je u Topuskom gdje je bio uključen u tzv. “TO” gdje je čuvao stražu kod hotela. U više navrata je bio demobiliziran i mobiliziran a permanentno je u vojnim redovima od 23. 1.1993. Od kolovoza 1993. nalazi se u 21. graničnom odredu krećući se na bojištima od Ostrožina prema Kladuši i nazat sve do 10.8. 1995.kada je u napadu hrvatske vojske zarobljen jer se predao.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da je okrivljenik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Okrivljenik je, a što i sam priznaje bio pripadnik paravojnih postrojbi na okupiranom području, bio je to sve do trenutka zarobljavanja, i to očito sa svrhom da upotrebom oružja spriječi uspostavu pravnog poretka na okupiranom području.

Radi se dakle o naoružanoj osobi koja je organizirano s oružjem sudjelovala u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik počinio kazneno djelo iz članka 235. stavak 1 KZ RH.

Kako se radi o pripadniku neprijateljskih postrojbi, a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenik ponoviti djelo, te je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182 stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Pošto su u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

 

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: III K-293/95-11

PRESUDA

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda i to Marijana Janjca kao predsjednika vijeća, te Juraja Boljkovca,predsjednika suda i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje Blaženke Čurjak kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okr. Mladena Blagojevića, zbog krivičnog djela iz čl. 235 st. 1 KZRH, nakon dovršene glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac, broj KT-368/95, od 27. rujna 1995.godine, dovršene u prisutnosti zamjenika vojnog tužitelja Antona Stankovića Moćana, okr.osobno uz braniteljicu po službenoj dužnosti Jadranku Dizdarević odvjetnicu u Karlovcu/zamjena za Davora Popovića odvj. u Karlovcu/, dana 16. studenog 1995. godine

 

presudio  j e

 

Okr. MLADEN BLAGOJEVIĆ sin Nikole i Duje rođ.Bundalo,

rođ. 17.4.1940.g.u Bosanskom Novom, s prebivalištem u Topuskom,

Ulica 7.divizije br.3, Srbin,drž.RH

k r i v  j e

što je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine ostao pripadnikom 21.graničnog odreda 21.kordunaškog korpusa vojske tzv.Republike srpske krajine” i obnašao dužnost bolničara u vojničkoj odori i sa oružjem sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

čime je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl.235 st. 1 KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

 

o s u đ u j e

 

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 3 /tri/ godine.

Temeljem čl.45 st. 1 KZRH okrivljeniku se u izrečenu kaznu zatvora uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru od 12.8.1995.g. pa nadalje.

Temeljem čl.90 st. 4 ZKP okrivljenik se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka sudu, pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vt u Karlovcu stavlja na teret Mladenu Blagojeviću da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 235 st. I KZRH, pobliže opisano u izreci.

U obrani okr. navodi da ga je početak rata dočekao u Topuskom a da je onda otišao u Srbiju kod kćeri i da se vratio u 9.mj. 1991.g. a u 10.mj.1991. da je uključen u TO te je tako mijenjao postrojbe da bi od II.mj.1994.godine sa svojim bataljunom, a koji je inače u sklopu 21.graničnog odreda otišao na ratište u BiH. Obnašao je dužnost bolničara obzirom da je po struci medicinski tehničar, a početak akcije “Oluja” dočekao je na teritoriju BiH gdje se je dana 6.8.1995.godine njegov bataljun i raspao, a zapovjednik im je jednostavno rekao da idu kuda žele. On je sa svojom postrojbom krenuo prema Topuskom, došli su do ulaza u Topusko ali nisu uspjeli ući u samo mjesto i sa kolonom je krenuo prema Dvoru na Uni. Kolona je presječena

i predao se pripadnicima HV-e. Tvrdi da je čitavo vrijeme plaću primao preko svoje medicinske ustanove jer “mu je pripadnost tom bataljunu bila i radna i mobilizacijska obaveza. Dužio je automatsku pušku/AP/i vojničku odoru, ali je to odbacio prilikom dolaska iz Bosne u Hrvatsku zajedno sa streljivom. Nadalje tvrdi da AP nikada nije upotrijebio. supruga, kći, sin i snaha su vezano za akciju “Oluja” otputovali i nalaze se vjerojatno u Kljajićevu kod Sombora.

U dokaznom postupku sud je izvršio uvid u izvješće o lišavanju slobode za okrivljenika PU sisačko-moslavačke te je utvrđeno da je uhićen po pripadnicima redarstvenih snaga, a uvidom u izvod iz jedinstvenog registra osoba utvrđeno je da se radi upravo o okr. tj. potvrđen je njegov identitet.

Ocjenjujući rezultate postupka sud je utvrdio da je okr.počinio kriv. djelo koje mu se stavlja na teret. Činjenica je da je lišen slobode po pripadnicima HV-e odnosno redarstvenim snagama, nesporno je da je u toj nelegalnoj vojsci dužio AP i streljivo, primao je plaću doduše preko svoje ustanove, ali je obvezu obavljao temeljem mobilizacijskog poziva. Okolnost što nije izravno sudjelovao u oružanim sukobima sa pripadnicima HV-e ne mijenja činjenicu da je ipak bio pripadnik tih nelegalnih snaga jer je svoj doprinos dao pružanjem medicinskih usluga onima koji su izravno sudjelovali u borbama. Bio je dakle svjestan da je i on neovisno o tome koju je zadaću obnašao da daje svoj doprinos djelovanju tih postrojbi.

Utvrdivši na opisani način da je okr. počinio kriv. djelo za koje je optužen određena mu je i kazna. Prilikom odmjeravanja kazne sud je uzeo na znanje činjenicu da je okr. doduše mobiliziran te da nije dragovoljac u tim postrojbama, međutim iz kojih razloga on nije napustio tu vojsku sud nije niti pokušavao utvrditi jer to je intimna stvar okrivljenika, a da li bi napuštanjem tih postrojbi eventualno ugrozio sigurnost svoje obitelji ili imovinu u ovom slučaju nije bitno za utvrđivanje objektivnog učina ovog krivičnog djela. Odmjeravajući kaznu sud je na strani osobe okr. našao i određene olakšavajuće okolnosti koje opravdavaju izricanje najniže mjere zapriječene kazne, a to su činjenica da je iskreno priznao tijek svojih aktivnosti u nelegalnoj vojsci i time olakšao rad sudu, da do sada nije kažnjavan, da nije imao neku istaknutu dužnost u tim postrojbama niti pokazivao znakove ekstremizma pa je sud uvjeren da će i ova kazna postići svrhu kažnjavanja, kako u odnosu na okr. tako i generalno.

Po čl.45 st. 1 OKZRH vrijeme provedeno u pritvoru moralo se uračunati u kaznu.

Obzirom da . okr. nema redovna primanja oslobođen je dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka, pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava, a pritvor je valjalo produljiti, međutim o tome je izrađeno posebno rješenje sa pravnom poukom.

Karlovac, 16. studenog 1995. godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                               Marijan Janjac

 

 

PRAVNA POUKAProtiv ove presude dozvoljena je od 8 dana po primitku pismenog otpravka presude. Žalba se usmeno u 3 istovjetna primjerka, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske

 

DOSTAVLJENO:

1. VT Klc. na KT-368/95

2. Mladen Blagojević, OZ Zagreb

3. Odvj.Jadranka Dizdarević,Klc.

4. Predsjedništvo suda

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broi: I Kž 907/1995-3

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Katice Jelić, Ane Garačić, mr. Branka Zmajevića i Neve Šibl, kao članova vijeća i savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Mladena Blagojevića, zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 16. studenoga 1995. godine br. K-293/95, u sjednici održanoj 22. veljače 1996. godine, saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Ivana Maračića,

 

p r e s u d i o  j e:

 

U povodu žalbe opt. Mladena Blagojevića, po službenoj dužnosti, preinačuje se presuda suda prvog stupnja i protiv optuženika, na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

 

OPTUŽBA SE ODBIJA

 

da bi:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine ostao pripadnikom 21. graničnog odreda 21. kordunaškog korpusa vojske tzv. “Republike srpske krajine” i obnašao dužnost bolničara u vojničkoj odori i sa oružjem, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,

d a k l e, da bi sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

pa da bi time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1. do 5. ZKP, te nužni izdaci optuženika i nužni izdaci i nagrada branitelja padaju na teret proračunskih sredstava.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Presudom suda prvog stupnja opt. Mladen Blagojević oglašen je krivim zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, činjenično opisanog u izreci, i po tom propisu osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 12. kolovoza 1995. godine pa nadalje.

U međuvremenu, sud prvog stupnja je protiv optuženika ukinuo pritvor rješenjem od 31. prosinca 1995. godine br. Kv-446/95, te je on pušten na slobodu (o čemu je obaviješten ovaj sud).

Protiv te presude podnio je žalbu optuženik po braniteljici Jadranki Dizdarević, odvjetnici iz Karlovca, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni i predložio da se pobijanu presudu ukine.

Državni odvjetnik Republike Hrvatske, na temelju čl. 360. st. 2. ZKP, predložio je da se postupak protiv optuženika obustavi, s obzirom da je on pomilovan Odlukom Predsjednika Republike od 30. prosinca 1995. godine, Ur. br. 95-2526/1.

Žalba je bespredmetna.

Naime, kao što se to navodi i u prijedlogu državnog odvjetnika Republike Hrvatske, optuženik je pomilovan, pa je trebalo u povodu njegove žalbe, po službenoj dužnosti, na temelju čl. 377. st. 1. ZKP preinačiti prvostupanjsku presudu i optužbu protiv optuženika odbiti na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP, kako je to i presuđeno u izreci.

Odluka o troškovima krivičnog postupka temelji se na odredbi čl. 91. st. 1. ZKP.

U Zagrebu, 22. veljače 1996. godine,

Zapisničar:

Zlata Lipnjak-Bosanac, v.r.

 

Predsjednik vijeća:

Senka Klarić-Baranović, v.r.

Suglasnost ovog prijepisa s izvornikom ovjerava

Viši administrativni referent

Štefica Klepac

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -