- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Svracica – SI – 0090

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            K – 38/39-20

OKRUŽNI SUD SISAK

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

 

Okružni sud u Sisku, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Barać, predsjednik vijeća, Josipa Budinski, člana vijeća, sudaca porotnika, Ivana Kasaić, Mirka Švaljek, Josipa Žinić, članova vijeća, uz sudjelovanje Jagice Blašković, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženih Gavrilović Dušana, Radaković Milana, Dabić Milana, Dabić Mirka, Sladović Milana, Španović Dušana, Jelić Stojana, Jelić Stanke, Galjen Milana, Vukičević Momira, Prusac Dragana, Janus Nikole, Vinčić Jovice, Jakovović Dragana, Varkaš Steve, Pavlica Đure, Podunavac Milana i Zrakić Slavka, zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH, nakon dana 17. studenog 1993. godine, u odsutnosti optuženih, a u prisutnosti zamjenika okružnog državnog odvjetnika Ivana Petrkač i branitelja optuženih Josipa Sladić, odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i obavio

 

 

P R E S U D U

 

 

I – optuženi DUŠAN GAVRILOVIĆ, sin majke Draginje, rođ. Gavrilović

rođen 12. prosinva 1946. godine u Dragotini

gdje i prebiva na kbr. 93, SO Glina, Srbin

ekonomski tehničar

 

II – optuženi MILAN RADAKOVIĆ, iz Bijelih Voda, Srbin, strojobravar

 

III – optuženi MILAN DABIĆ, sin Dušana, rođen 13. lipnja 1962. godine

u Glini sa prebivalištem u Dragotini

kbr. 150, SO Glina, Srbin, automehaničar

 

IV – optuženi MIRO DABIĆ, sa prebivalištem u Dragotini, Srbin, poljoprivrednik

 

V – optuženi MILAN SLADOVIĆ, sin Ilije, rođen 13. lipnja 1960. godine

u Dragotini, SO Glina, gdje i prebiva na kbr,

33, Srbin, vozač

 

VI – optuženi DUŠAN ŠPANOVIĆ, iz Dragotine, SO Glina, Srbin,

Veterinarski tehničar

 

VII – optuženi ŠPANOVIĆ MILAN, iz Dragotine SO Glina, Srbin, djelatnik

 

VIII – optuženi STOJAN JELIĆ, sin Petra, rođen 9. siječnja 1964.

godine u Bijelim Vodama, SO Gline, gdje i

prebiva na kbr. 171. Srbin, poljoprivrednik

 

IX- optuženi STANKO JELIĆ, iz Bijelih Voda, Srbin, poljoprivrednik

 

X – optuženi MILAN GALJAN, iz Dragotine, SO Glina, Srbin, bravar

 

XI – optuženi MOMIR VUKIČEVIĆ, sin Dušana, rođen, 18. studenog

1963. godine u Glini, sa prebivalištem u

Dragotini, SO Glina na kbr. 112, Srbin

ekonomski tehničar

 

XII – optuženi DRAGAN PRUSAC, sin Gojka, rođen 06. veljače 1967.

godine u Glini sa prebivalištem u G. Klasniću

kbr. 153. Srbin, poljoprivrednik

 

XIII – optuženi NIKOLA JANUS, sin Petra, rođen, 08. prosinca 1958

u Brubnju, SO Glina, sa prebivalištem u Glini,

ul. 29. novembra kbr. 2, Srbin, djelatnik

 

XIV – optuženi JOVICA VINČIĆ, sin Gojka, rođen, 11. rujna, 1967.

godine u Glini, sa prebivalištem u Dragotini

kbr. 18, Srbin

 

XV- optuženi DRAGAN JAKOVOVIĆ, sin Dušana, rođen 16. prosinca

1959. godine u Glini, sa prebivalištem u Dragotini

bb, Srbin, poljoprivrednik

 

XVI- optuženi STEVO VARKAŠ, iz Dragotine, Srbin, poljoprivrednik

 

XVII – optuženi ĐURO PAVLICA, iz Dragotine, Srbin, djelatnik

 

XVIII- optuženi MILAN PODUNAVAC, iz Dragotine

 

XIX – optuženi SLAVKO ZRAKIĆ, sin Petra, rođen 5. listopada 1951,

godine, u Dabrini SO Glina, sa prebivalištem

u Dragotini kbr. 3, prodavač

 

 

k r i v i    s u

 

 

što su :

 

dana 18. kolovoza 1991. godine u Maji i Svračici, kao pripadnici četničko – terorističkih formacije tzv. SO Krajina u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, naoružani došavši u ta sela, po istima otvorili minobacačku i puščanu vatru, a potom nenaoružane mještane hrvatske nacionalnosti započeli maltretirati na razne ponižavajuće način, pretraživati njih i njihove kuće i gospodarske zgrade, oduzimati im novac, hranu, stvari kuća i gospodarske zgrade, paliti i rušiti kuće i gospodarske zgrade, društvene i sakralne objekte, pa su tako :

od Bradarić Katarine iz džepa haljine silom oduzeli tadašnjih 600 dinara, a iz podruma joj uzeli motoru pilu i suhomesnate proizvode, te iz dvorišta kamion marke Mercedes reg. oznake ŠI 807-61 vlasništvo njezina sina Ive, izudarali Matijević Ivu, nanjevši mu pri tome tjelesne povrede, minirali i srušili seoski dom i trgovinu u Maji Svračici, zapalili kući i sjenik vlasništvo Brdarić Mirka, štalu Nogić Marijane, kuću Lamza Marka, kuću  i traktor Davodović Matije, štaku Davidović Slavka, štalu i kuću Tonči Mije, traktor, prikolicu i štalu Davidović Steve i dvorišnu zgradu Lončarić Milana, te su od Lamza Marka uzeli berač kukuruza i ostale poljoprivredne strojeve a Mladenović Mati uzeli su traktor i motornu pilu, dok iz ostalih kuća su uzimali i otimali tranzistore i TV – prijemnike, video – rekordere i ostale stvari pogodne za odnošenje,

dakle kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog skoba, civilno stanovništvo mučili i nanosili mu povrede tjelesnog integriteta, pljačkali imovinu stanovništva, te rušili i uništavali kuće i gospodarske zgrade, kulturne i sakralne objekt,

čime su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno u čl. 120. st. 1. OKZRH, pa se temeljem istog zakonskog propisa

 

O S U Đ U J U

 

SVAKI OD OPTUŽENIH NA KAZNU ZATVOROM U TRAJANJU OD 20 (DVADESET) GODINA.

 

Temeljem propisa čl. 343. st. 1. ZKP-a nad svakim od optuženih određuje se pritvor.

 

Temeljem propisa čl. 90. st. 1. ZKP-a u svezi čl. 87. st. 2. toč. 7 ZKP-a optuženici su dužni solidarno platiti trošak krivičnog postupka u iznosu od 3,300.000. – HRD i temeljem točke 6. istog članka i stavka platiti svaki paušalni iznos od 5.000. HRD.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Okružno državno odvjetništvo iz Siska, optužnicom KT-53/93 od 13. kolovoza 1993. godine, stavilo je na teret I- optuženom Gavrilović Dušanu, II- optuženom Radaković Milanu, III- optuženom Milanu, IV- optuženom Dabić Mirku, V- optuženom Sladović Milanu, VI- optuženom Španović Dušanu, VII- optuženom Španović Milanu, VIII- optuženom Jelić Stojanu, IX- optuženom Jelić Stanku, X- optuženom Galjen Milanu, XI- optuženom Vukičević Momiru, XII- optuženom Prusac Draganu, XIII- optuženom Janus Nikoli, XIV- optuženom Vinčić Jovici, XV- optuženom Jakovović Draganu, XVI- optuženom Varkaš Stevi, XVII- optuženom Pavlica Đuri, XVIII- optuženom Podunavac Milanu i XIX- optuženom Zrakić Slavku izvršenje kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno u čl. 120. st. 1. OKZRH.

Istovremeno je stavljen prijedlog da glavna rasprava bude održana u odsutnosti optuženih s razlogom što isti nisu dostupni državnim organima, a postoje naročito važni razlozi što isti nisu dostupni državnim organima, a postoje naročito važni razlozi da im se sudi iako su odsutni.

Prijedlogom Okružnog državnog odvjetništva je udovoljeno rješenjem ovog suda KV – 129 /93 od 21. listopada 1993. godine.

Tokom postupka provedeni dokaz saslušanjem svjedoka xxxxxxxxxxxxxx te čitanje službenih bilježaka sadržajnih na listu 1 – 23 spisa K – 101/92 Vojnog suda u Zagrebu, koji prileži ovom temeljnom spisu, sud smatra detaljno i uvjerljivo podkrepljenim sve navode optužnice.

Branitelj postavljen po službenoj dužnosti, ustanovio je izvedeni dokazi tokom postupka upućuju na zaključak da su optuženici doista postupili na način da su počinili kaznena djela kojima ih se tereti, slijedom čega predlaže uzimanje olakotnih okolnosti u obzir prilikom odmjeravanja kazne.

Svojstvo civilnih osoba oštećenicima  nitko nije osporio.

Kako je krivično djelo učinjeno napadom na živote i tijela za vrijeme oružanog sukoba, te spram civilnih osoba, zaštićenih međunarodnim pravom (Ženevska konvencija), to su se u postupcima svakog od optuženih stekla sva bitna obilježja kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, označeno u čl. 120. st. 1. OKZRH.

Uračunljivost nijednog od optuženih nije ničim, te ni po kome, bila dovedena u sumnju tokom cijelog postupka.

Način postupanja svakog od optuženih, opisan po svjedoku, a sadržan i izrekom presude, a sa nespornim posljedicama, naročito pogibanje ljudi, kroz cijelo vrijeme vršenje dijela poznatim i optuženicima, upućuje na nedvojbeni zaključak postojanja direktnog umišljaja svakog od optuženih.

Krivična odgovornost optuženih nije, dakle dovedena u dvojbu.

Potvrda međunarodnog prava u opisu kaznenog djela stavljenog na teret optužnicom predstavlja objektivni uvjet kažnjivosti kojim je posebno određen značaj i okvir protupravnosti ovog kaznenog djela u tom pravcu da djelo mora biti protupravno i po međunarodnom pravu, te stoga optužnici, u krajnjoj liniji, ne moraju biti svjesni da svojim postupcima krše pravila međunarodnog prava.

Prilikom odmjeravanja kazne svakom od optuženih sud je imao u vidu svrhu kažnjavanja, stupanj krivične odgovornosti, pobude iz kojih je djela učinjeno, jačinu povrede zaštićenih dobara i okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, a što sve moguće jasno je razabrati kako iz činjeničnog opisa kaznenog djela, tako i iz obrazloženja u njegovu dosadašnjem dijelu.

Jedino izrečena kazna zatvora u trajanju od 20 godina svakome od optuženih, uvjerenje je suda, odgovarajuće je težini od njih učinjenog.

Visina izrečene kazne zahtjeva određivanje pritvora.

Odluka o trošku, koji je odmjeren prema stvarno nastalim izdacima tokom postupka, temelji se na u izreci citiranim propisima.

Paušalni iznos odmjeren je srazmjerno dužini trajanja i složenosti postupka te imovinskim prilikama optuženih

U Sisku dana 17. 17. studenog 1993.

 

 

ZAPISNIČAR                                                                                     PREDSJEDNIK VIJEĆA

Jagica Blašković .v.r.                                                                                     Željko Barać v.r.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -