- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Rajici – SI-0021

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OKRUŽNI SUD SISAK                                                                                              K-23/92

 

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

Okružni sud u Sisku, u vijeću sastavljenom od sudaca Želja Barać, predsjednika vijeća, Alemke  Sladić, člana vijeća, sudaca porotnika Ivana Zlovolić, Ante Jukić, Djure Sertić, članova vijeća, uz sudjelovanje Nataše Galinić, zapisničara, u krivinom predmetu protiv I-optuženog TUCAKOVIĆ MILANA i II-optuženog MIJUKOVIĆ PETRA, zbog krivičnog djela iz čl. 142. st. 1. OKZRH, nakon dana 16. veljače 1993. godine, u odsutnosti optuženih, a u prisutnosti zamjenice okružnog javnog tužitelja Sonje Rapić i braniteljice optuženih Danice Demonja, odvjetnice iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

P R E S U D U

 

I-optuženog TUCAKOVIĆ MILAN, sin Mile i majke Ljube

rođene Gvozdić, rođen 1. srpnja 1944. godine u

donjim Rajićima, gdje i prebiva, Psunjskog

odreda kbr. 40, Srbin,

 

II-optuženog MIJUKOVIĆ PETAR, sin Pantelije i majke Ljube,

rođene Dragojlović, rođen 8. srpnja 1942. godine

u Rajićima, gdje i prebiva, Psunjskog odreda br.

130, Srbin,

 

temeljem propisa čl. 350. st. 3. ZKP-a

 

 

OSLOBAĐAJU SE OPTUŽBE

 

da su:

 

u kolovozu mjesecu 1991. godine, u selu Rajići kršeći Ženevsku konvenciju o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, kao pripadnici paravojnih jedinica tzv. „TO“ – formiranih od dijela pobunjenog srpskog stanovništva u više navrata od građana Republike Hrvatske na silu oduzimali stoku, te sa napuštenih imanja tih građana odvozili stoku, koju su zatim prodavali  u Bosni, a novac dobiven prodajom stoke uzeli i zadržali za sebe,

dakle, da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata pljačkali imovinu stanovništva,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti  i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno u čl. 142. st. 1. OKZRH.

Temeljem propisa čl. 99. st. 1. ZJKP-a troškovi krivičnog postupka iz čl. 95. st. 2. toč. 1. – 7. ZKP-a padaju na teret proračunskih srsedstava.

 

 

Obrazloženje

 

 

Okružno javno tužilaštvo Sisak, optužnicom od 1. prosinca 1992. godine KT-173/92, stavilo je svakome od optuženih na teret izvršenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, označenog u čl. 142. st. 1. OKZRH.

Istovremeno je stavljen i prijedlog da javna rasprava bude održana, zbog nemogućnosti osiguranja prisutnosti optuženih glavnoj raspravi u ovome času, u njihovoj odsutnosti.

Prijedlogu javnog tužitelja udovoljeno je pravomoćnim rješenjem vijeća ovog suda Kv-102/92 od 30. prosinca 1992. godine.

Jedini dokaz kojega optužba nudi tokom cijelog postupka sa nakanom da podkrijepi točnost u optužnici sadržanog je saslušanje svjedoka xxxxxxxxxxxxx iz Novske, Staroselska br. 11.

Nastojanja suda da taj dokaz provede nisu dala željene rezultate. Naime, nepobitno je ustanovljeno da je spominjani svjedok koristio mogućnost tzv. „razmjene“, slijedom čega sudu nije dostupan (list 28k, 29 i 36 spisa).

Slijedom rečenog preostalo je kao jedino kazivanje svjedoka xxxxxxxxx, a o okolnostima o kojima bi trebao govoriti u ovom predmetu, ono, koje je dao saslušan, također kao svjedok, u predmetu vojnog suda Zagreb, označe K.17/92 na zapisniku od 21. svibnja 1992. godine.

U spomenutom zapisniku, sadržaj kojeg je pročitan i na glavnoj raspravi navedeno je: „… sam čuo da se nakon izbijanja ratnih sukoba vršila i pljačka stoke po hrvatskim selima … navodno su u tome najviše učestvovali Milković Petar i Tucaković Milan, mada ponavljam ja ih osobno nisam u tome vidio.“.

Ovako kazivanje, pogotovo u nedostatku bilo kakovih drugih dokaza, ovaj sud ne može prihvatiti kao dokaz u pravcu postupanja optuženih na način kojim ih optužnica tereti.

Rečeno je razlogom pozivanju na propis čl. 350. st. 3. ZKP-a pri izricanju presude.

Odluka o trošku krivičnog postupka logičan je slijed rečenog.

U Sisku, dne 26. veljače 1993.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Nataša Galinić, v.r.                                                                             Željko Barać, v.r.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana.

 

Branitelju optuženika kojemu je suđeno u odsutnosti taj rok za podnošenje žalbe počinje teći protekom osam dana za koje vrijeme je presuda bila izvješena na oglasnoj ploči suda (čl. 123. st. 4. ZKP).

 

Žalba se podnosi putem ovoga suda u tri istovjetna primjerka Vrhovnom sudu Hrvatske.

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -