- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Petrinja – SI-0067

 

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            K – 32/92 –

OKRUŽNI SUD SISAK

 

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

Okružni sud u Sisku, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Barać, predsjednika vijeća, Alemke Sladić, člana vijeća, sudaca porotnika Josipa Žinić, Ivana Blažinić, Ivana Kasaić, članova vijeća i Nataše Galinić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog Podunavac Sime, zbog krivičnog djela iz čl. 142. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, nakon dana 18. siječnja 1993. godine, u odsutnosti optuženika, a u prisutnosti zamjenika Okružnog javnog tužitelja Miljenka Ugarković i branitelja optuženika Mrijana Mifek odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave izrekao je i objavio

 

 

P R E S U D U

 

 

Optuženi SIMO PODUNAVAC, sin Rade, rođen 24. rujna 1949.

godine u Dvoru, oficir tzv. JNA, sada sa

prebivalištem u vojarni u Petrinji

 

 

k r i v     j e

 

što je :

 

u vremenskom razdoblju od 3. studenog 1991. godine do 04. travnja 1992. godine, kao zapovjednik artiljerijske jedinice srpske okupatorske vojske, tzv. JNA, u Petrinji, nakon što je na području Banije došlo do oružane pobune od strane srpskih ekstremista i terorista protiv legalne vlasti u Republici Hrvatskoj, protivno odrednicama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, u više navrata, neizazvan za borbeno djelovanje, izdao zapovijed svojim podčinjenim oficirima, koji su komandirali tenkovskim i drugim oklopnim, topničkim i raketnim jedinicama, da sa svojih vatrenih položaja otvore vatru iz svih raspoloživih oružja, prvenstveno po industrijskoj zoni Sisak, te po civilnim objektima gradskog i prigradskog područja, pri čemu je od kombiniranih topničko – tenkovskih i raketnih napada samo na industrijskim postrojenjima INA Rafinerije nafte Sisak, nastupila šteta u iznosu od najmanje 130,749.740 USA dolara, dok su smrtno stradali građani Siska Sefić Fadila, Kostić Branko, Isaković Čeho, Grubić Đuro, Kovačević Ivica, Šnajder Stjepan i Jelisavac Mirko, a najmanje petnaest osoba zadobilo je teške tjelesne povrede,

dakle, kršenjem pravila za vrijeme oružanog sukoba naredio da se izvrši napad na civilno stanovništvo grada Siska, posljedice čega su smrt sedam osoba i teške tjelesne ozljede većeg broja osoba, te naredio napad bez izbora cilja kojim se pogađa civilno stanovništvo, te se protuzakonito i samovoljno uništava imovina u velikim razmjerima,

čime je učinio krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno u čl. 142. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 20 (DVADESET) GODINA.

Temeljem propisa čl. 353. st. 1. Zakona o krivičnom postupku nad optuženikom se određuje pritvor .

Temeljem propisa čl. 98. st. 1. ZKP-a u svezi čl. 95. st. toč. 7. ZKP-a optuženi je dužan platiti trošak krivičnog postupka u iznosu od 25.000 – HRD i temeljem točke 6. istog članka i stavka platiti paušalni iznos od 5.000 HRD.

Temeljem propisa čl. 108. st. 2. Zakona o krivičnom postupku optuženik je dužan INI Rafineriji nafte Sisak nadoknaditi štetu u hrvatskim dinarima protuvrijednosti 130,749.740 USA dolara prema kursu na dan plaćanja, sa kamatom u visini eskontne stope koju mjesečno utvrđuje Narodna banka Hrvatske uvećanom za 20 %, u roku od 15 dana pod prijetnjom izvršenja.

Obrazloženje

Optužnicom okružnog javnog tužilaštva Sisak KT – 152/92 od 15. prosinca 1992. godine Podunavac Simi stavljeno je teret izvršenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – iz čl. 142. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Istovremeno je stavljen prijedlog da glavna rasprava bude održana u odsutnosti optuženika stoga, što isti nije dostižan državnim organima, a postoje naročito važni razlozi da mu se sudi iako je odsutan.

Prijedlog javnog tužitelja je udovoljen pravomoćnim rješenjem vijeća (čl. 23. st. 6. ZKP-a) oznake KV – 96/92 od 30. prosinca 1992. godine.

Tijekom dokaznog postupka provedeni su svi predloženi dokazi, pa je tako izvršeno saslušanje svjedoka xxxxxxxxxx i predstavnika oštećene INA Rafinerije nafte Sisak, a pročitani su, po izvještaju i uz suglasnost stranaka, zapisnik o uviđaju (list 21spisa), izvještaji INA Rafinerije nafte Sisak (listovi 26 –32, 46 – 59, i 90 – 91 spisa), izvještaj Policijske uprave Sisak broj 511-10-02/02-42005/92 od 9. prosinca 1992. godine (listovi 94 i 95 spisa), kazivanje sada sudu nedostupnog Mudrinić Petra (list 10 spisa), te razgledana dokumentacija uviđaja Policijske uprave Sisak broj 511-10-02/03-1248/91, – 1268/91 i – 311/92, koja prileži spisu.

Učinjenom nisu stavljeni prigovori, a izostalo je i eventualno daljnje predlaganje dokaza.

Ocjenjujući saznanja stečena tokom dokaznog postupka sud sa sigurnošću smatra dokazanim :

–        da je optuženi Simo Podunavac bio zapovjednik artiljerijske jedinice srpske okupatorske vojske, tzv. JNA, u Petrinji, kada je gađala kako industrijsku zonu Sisak, tako i civilne objekte gradskog i prigradskog područja, što slijedi iz kazivanja Mudrinić Petra, pomoćnika komandanta brigade Slobodana Tarbuka, o kojem, ovom zgodom, sud ne nalazi potrebnim govoriti,

–        da je to činio, izdao zapovijed, za vrijeme oružanog sukoba koji, iako nema formalna obilježja rata, (objava istog i dr.) predstavlja daljnji kvalifikatorni element stavljenog mu na teret krivičnog djela,

–        da je djelovanjem optuženika ubijeno sedmero civilnih stanovnika, petnaestak ih zadobilo povrede tjelesnog integriteta, a sam grad Sisak, kao i njegova industriska zona, protuzakonito i samovoljno uništavani u velikim razmjerima, koji se i ne mogu opravdati vojnim potrebama, što, opet slijedi iz nepobitnog podataka Policijske uprave Sisak pod brojem 511-10-02-42005/92 od 9. prosinca 1992. godine (list 94 i 95 spisa) te, među ostalim i procjenom štete od ratnog razaranja na rafinerijskim postrojenjima na 130,749.740 USA dolara (list 91 spisa)

–        da su kršeni propisi Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Rečeno upućuje na činjenicu izvršenja krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva od optuženika, a iz člana 142. stav. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, zbog čega je proglašen krivim uz izricanje kazne zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina u uvjerenju, da će njome u cijelosti biti postignuta svrha kažnjavanja predviđena članom 33. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Prilikom odmjeravanja kazne sud nije našao olakotnih okolnosti, a kao otegotno uzeo optužnikovu  upornost u izvršenju krivičnog djela izraženo i duljinom trajanja protupravnog postupanja.

Shodno visini o izrečene kazne, primjenom propisa člana 353. st. 1. Zakona o krivičnom postupku, određen je pritvor.

Odluka o nadoknadi troška postupka temelji se na u izreci citiranim propisima, a sam trošak odmjeren je prema stvarno nastalim izdacima.

Paušalni iznos srazmjeran je duljini trajanja postupka.

Imovinsko – pravnom potraživanju INE Rafinerije nafte Sisak udovoljeno je u cijelosti, jer nitko tokom postupka nije prigovorio ni osnovanosti, kao ni primjerenosti istog,

U Sisku, dana 18. siječnja 1993.

ZAPISNIČAR                                                                                     PREDSEDNIK VJEĆA

Nataša Galinić, v.r.                                                                             Željko Barać, v.r.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka ovjerovljenog prijepisa iste.

Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka Vrhovnom sudu Hrvatske a putem ovog suda.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -