- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Petrinja – SI-0023

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OKRUŽNI SUD SISAK                                                                                                          K-29/92­

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

Okružni sud u Slsku, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Barać, predsjednika vijeća, Alemk Sladić, člana vijeća, sudaca porotnika Ivana Zlovolić, Mirka Švaljek, Ivana Kasaić, članova vijeća i Nataše Galinić zapisničara, u krivičnom predmetu protiv I-optuženog Rađenović Željka, II-optuženog Plavljanić Nikole, III-optuženog Zorić Ljubana, IV-optuženog Krnjaić Đure, zbog krivičnog đela iz čl. 142. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, nakon dana 22.siječnja 1993. godine, u odsutnosti optuženih, a u prisutnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja Petrkač Ivana i branitelja optuženih Ive Rafaj, odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

P R E S U D U

I-optuženi RADENOVIĆ ŽELJKO, sin Đure rođen 16. 11

1968. godine u Sisku, sa pre­bivalištem u Petrinji, Ivana Trnskog kbr. 13, Srbin, radnik,

II-optuženi PLAVLJANIĆ NIKOLA, sin Jovana, rođen 5. IV 1954.

godine u Jošavici SO Petrinja, sa prebivalištem u Petrinji, Radićeva kbr.117, Srbin, oženjen, radnik,

 

III-optuženi ZORIĆ LJUBAN, sin Đure rođen 20. IX 1947. godine u

Bosanskoj Bojni, SO Velika Kladuša sa prebivalištem u Petrinji, Ul. Grge Novaka b.b., Srbin, radnik, oženjen,

 

IV-optuženi KRNJAIĆ ĐURO, sin Draginje, rođen 9.IV 1947. godine u

Tremušnjaku, SO Petrinja, sa prebivalištem u Petrinji, Ul. Filipa Kljaića b.b., Srbin, oženjen, otac jednog djeteta,

 

 

k  r  i  v  i     s  u

 

što su:

 

tokom rujna i listopada mjeseca 1991. godine u Petrinji, kao pripadnici četničko-terorističke organizacije, koji su u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske, uz pomoć tzv. JNA okupirali grad, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, nakon što im je predan civil Mlađenović Joso, koji je uhićen u Petrinji po I-optuženom Radenović Željku i sproveden potom u Vatrogasni dom gdje su ga 3.i 4.listopada 1991. godine tukli i mučili II-optu­ženi Plavljanić Nikola, III-optuženi Zorić Ljuban i, IV-optuženi Krnjaić Đuro, pri čemu ga je Plavljanić Nikola udario nogom u glavu izbivši mu tri zuba, a zatim ga nastavio tući zajedno sa optuženim Zorić Ljubanom, mučiti na način da su mu za nožne prste i na uši uključili žice kroz koje su propuštali struju

nanijevši mu teške tjelesne povrede a optuženi Krnjaić Đuro udario ga u više navrata šakama po licu,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba i okupacije civilnog stanovništva mučili, nano­sili mu povrede tjelesnog integriteta i protuzakonito zatvarali,

čime su učinili krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanov­ništva – označeno u čl. 142. .st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U J U

 

 

I-optuženi RADENOVIĆ ŽELJKO, II-optuženi PLAVLJANIĆ NIKOLA i III-optuženi ZORIĆ LJUBAN SVAKI NA KAZNU ZATVORA U TRA­JANJU OD 10 (DESET) GODINA, a IV-optuženi KRNJAIĆ ĐURO NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINA.

Temeljem propisa čl. 353. st. 1. Zakona o krivičnom postupku nad svakim od optuženih određuje se pritvor.

Temeljem propisa čl. 98. st. 1ZKP-a u vezi čl. 95. st. 2. toč. 6. i 7. ZKP-a optuženi su dužni solidarno pla­titi trošak krivičnog postupka u iznosu od 137.500. – HRD, a svaki od njih paušalni iznos od 5.000. – HRD.

O b r a z l o ž e n j e

 

Optužnicom Okružnog javnog tužilaštva Sisak od 4.prosinca 1992. godine KT-176/92 optuženima Rađenović Željku, Plavljanić Nikoli, Zorić Ljubanu i Krnjaić Đuri stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnog zločina protiv civilnog stanovništva – iz čl. 142. st. 1Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Istovremeno je stavljen prijedlog da se glavna rasprava održi u odsutnosti optuženih.

Prijedlogu javnog tužitelja udovoljeno je pra­vomoćnim rješenjem ovoga suda Kv-1OO/92 od 30.prosinca 1992. godine.

Tokom dokaznog postupka saslušani svjedok – ošte­ćeni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx detaljno je i u cijelosti podkrijepio ama baš svaku tvrdnju optužnice, pa tako, da su optuženici pripadni­ četničko-terorističke organizacije, da je I-optuženi Rađenović Željko u tom svojstvu njega uhitio, pri čemu nije bitno tko ga je i kuda kasnije sprovodio i da su ostala trojica optuženih – II-optuženi P1avljanić izbijanjem zubiju nogom vezanom ošte­ćeniku, a potom u zajednici, sa III-optuženim Zorićem nastavio tući palicom i nogama, spajati žicom na strujni krug, a IV-optu­ženi Krnjaić u više navrata, vezanog i onesposobljenog ošte­ćenika udarao šakama po licu (ali ne u Glini, već u Petrinji).

Obrana mu ni jednom rječju nije prigovorila.

Svojstvo oštećenika kao civilnog stanovnika nitko pri tome nije osporio.

Nema dvojbe da se je to sve zbivalo za vrijeme oružanog sukoba (kraj rujna mjeseca 1991. godine u Petrinji!) a suprotno pravilima međunarodnog prava – konkretno Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme ratnog sukoba od 1949. godine.

Rečeno upućuje na činjenicu izvršenja krivičnog đela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva od svih optu­ženika, a iz člana 142. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, zbog čega su proglašeni krivično odgo­vornima.

Povreda međunarodnog prava, Ženevske konvencije, koja je već naprijed jasno označena, predstavlja objektivni uvjet kažnjivosti. Slijedi, da nije za krivičnu odgovornost optuženih važna spoznaja njihova da svojim postupanjem krše pravila međunarodnog prava.

Prilikom odmjeravanja kazne svakome od optuženih, imajući u vidu svrhu kažnjavanja (čl. 33. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske), stupanj krivične odgovornosti, pobude iz kojih je djelo učinjeno, jačinu povrede zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, sud je optu­ženima Rađenović Željku, Plavljanić Nikoli i Zorić Ljubanu izrekao svakome kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina, a optuženom Krnjaić Đuri u trajanju od 5 (pet) godina, sve

u uvjerenju da su jedino takove kazne odgovarajuće težini od svakoga od njih učinjenog.

Određivanje pritvora uslijedilo je pozivom na propis čl. 353. st. 1. Zakona o krivičnom postupku.

Odluka o trošku krivičnog postupka, koji je odmjeren prema stvarno nastalim izdacima tokom istog, temelji se na u izreci navedenim propisima.

Paušalni iznos odmjeren je srazmjerno duljini trajanja i složenosti postupka.

 

U Sisku, dne 22.siječnja 1993.

ZAPISNIČAR:                                                                                                PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Nataša Galinić, v.r.                                                                                         Željko Barać, v.r.

 

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove presude dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka ovjerovljenog prijepisa iste.

Žalba se podnosi u tri istovjetna primjerka putem ovoga suda, Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -