- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Petrinja – SI-0016

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                            SI – 0016

OKRUŽNI SUD SISAK                                                                                  K- 10/93 – 19

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

Okružni sud u Sisku, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Barača, predsjednika vijeća, Alemke Sladić, člana vijeća , sudaca porotnika Ivana Zlovolića, Đure Sertić, Jakić Ante, Članova vijeća, uz sudjelovanje Nataše Galinić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženih Babić Milorada, Tarbuk Ranka, Jovanovski Budimira, Begović Jove, i Podunavac Sime, Zbog krivičnog djela iz čl. 142. st. 1. OKZRH, nakon dana 27. travnja 1993.godine, u odsutnosti optuženih, a u prisutnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja Ivana Petrkač i branitelja optuženih Hamdije Unkić, odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

P R E S U D U

I – optuženi BABIĆ MILORAD,  sin Mirka, rođen

13. svibnja1963. godine u Sokolišu, SO Bos.

Novi, sa zadnjim prebivalištem u Sisku,

Frankopanska ul. Br. 2, potporučnik u bivšoj JNA

II – optuženi TARBUK RANKO, sa posljednjim

prebivalištem, u Petrinji, Hanžekova kbr. 66, stariji

vodnik  u bivšoj JNA,

III – optuženi JOVANOVSKI BUDIMIR, sin Dragutina,

rođen 30. rujan 1957. godine, sa posljednjim

prebivalištem u Karlovcu, Haulikova br. 24,

kapetan I klase bivše JNA,

IV – optuženi BEGOVIĆ JOVO, sin Milana, rođen 15.

ožujka 1951. godine u Begovićima SO Petrinja

sa posljednim prebivalištem u Begovićima, vodnik

bivše JNA,

V- optuženi PODUNAVAC SIMO, sin Rade, rođen

24. rujna 1949. godine u Dvoru, sa posljednjim

prebivalištem u Sisku, ul. J. Janjića br. 8, oficir

bivše JNA,

k r i v i     s u

što su :

dana 2, 16 i 21. rujna 1991. godine u Petrinji, nakon što su od Tarbuk Slobodana, zapovjednika garnizona u Petrinji, primili naredbu da se vojnim jedinicama kojima zapovijedaju izvrše napad na grad Petrinju i civilno stanovništvo Petrinje, iako su znali da u Petrinji nema jedinica HV ili drugih jedinica koje bi mogle napasti vojarne u Petrinji, niti jedinica, koje bi mogle braniti grad Petrinju od napada, pristali da provedu ovakova naređenja, a potom, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, izdali zapovijed jedinicama kojima su komandirali i to : I – opt. Babić Milorad vodu tenkova T – 55, II – opt. Tarbuk Ranko vodu tenkova T – 55, III – opt. Jovanovski Budimir, minobacačkom vodu 120 mm, IV – opt. Begović Jovo, minobacačkom vodu 82 mm te V – opt. Podunavac Simo, Bateriji haubica 105, i 155 mm, da otvore tenkovsku, artiljerisku, minobacačku i drugu vatru, po civilnom stanovništvu grada Petrinje, te stambenim, komunalnim i drugim značajnim objektima u Petrinji, što su njihovi podređeni, provodeći  ovakova naređenja i učinili, pa je u tim napadima ubijeno više stanovnika grada Petrinje pa tako, Lokner Nikola, Bučar Štef, Marković Đuro, Klarić Milana i Mouća Alojza, a teške i lake povrede  zadobili Herelić Ramiz, Đuričić Rajko, Banjan Miko, Banjadinović Andjelina, Drakulić Nikola, Vujatović Đuro, Vujaković Rajko, Sekulić Branko, Ceković Ljubica, Kovačević Janko, Popović Marijan, Dumbović Zvonko, Vidović Ivan te razrušeni i uništeni više stambenih komunalnih, sakralnihi i drugih objekata u gradu Petrinji, među kojima su gotovo sve stambene zgrade u centru Petrinje, Općinski sud u Petrinji, crkva sv. Katarine, crkva sv. Lovre i drugi objekti,

dakle, kršenje pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba naredili da se izvrši napad na civilno stanovništvo Petrinje i grada Petrinje, što je i učinjeno, a posljedica čega su smrt i teške tjelesne povrede te protuzakonito i samovoljno uništavanje imovine u velikim razmjerima, čime su učinili krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – označeno u čl. 142. st. 1. OKZRH, pa se temeljem istog zakonskog prava

O S U Đ U J U

SVAKI OD OPTUŽENIH NA KAZNU U TRAJANJU OR 20 (DVADESET) GODINA.

Temeljem propisa čl. 353. st. 1. ZKP-a nad svakim od optuženih određuje se pritvor.

Temeljem propisa čl. 98. st. 1. ZKP-a u svezi čl. 95 st. 2. toč. 7. ZKP-a optuženici su dužni solidarno platiti troškove krivičnog postupka u iznosu od 85.910. – HRD i temeljem toč. 6. istog članka i stavke platiti svaki paušalni iznos od 5.000. – HRD.

O b r a z l o ž e nj e

Optužnicom okružnog javnog tužilaštva Sisak KT – 161/92 od 16. veljače 1993. optuženim Babić Miloradu, Tarbuk Ranku, Jovanovski Budimiru, Begović Jovi i Podunavaca Simi, sastavljeno je na teret izvršenja krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – iz čl. 142. st. 1. OKZRH.

Istovremeno je sastavljen prijedlog da glavna rasprava bude održana u odsutnosti optuženih. To stoga, što isti nisu dostupni državnim organima, a postoje naročito važni razlozi da im se sudi iako su odsutni.

Pravomoćnim rješenjem vijeća ( čl. 23. st. 6. ZKP-a)oznake Kv – 36/93 od 23. ožujka 1993. godine prijedlogu tužitelja je udovoljeno.

Tokom dokaznog postupka provedeni su svi predloženi dokazi, pa tako, neposredno a što čitanjem ranijih kazivanja, datih tokom istrage, izvršeno saslušanje svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx izvršeno čitanje zapisnika o uviđaju, izvršen uvid u dokumentaciju očevida Policiske uprave Sisak, Odsjek za kriminalističko – poslove Broj 511 – 10 – 02/3, broja uviđaja 834/91, prijave medicinskog centra Sisak o povredama Drakulić Nikole, Banadinović Andjeline, Djuričić Rajka, Herelić Ramiza, Vujaklija Rajk, Kendjel Ivana, Jovanović Rezike, Vujatović Đure i Bunjan Milke te zapisnika o vanjskom pregledu mrtvih tijela Lokner Nikole, Bučar Stjepana, Marković Đure, Klarić Milana i Mouča Alojza,

Učinjenom nisu stavljeni prigovori, a izostalo je i eventualno daljnje predlabanje dokaza.

Ocjenjujući saznanja stečenog tokom dokaznog postupka kazivanjima naprijed poimence spominjanih svjedoka, te uvidom u pismenu dokumentaciju, također navođenu, sud sa sigurnošću smatra dokazanim:

–        da su optuženici bili zapovjednici okupatorske vojske, TZV. JNA u Petrinji, koje su gađale kako stambeno, tako komunalne, sakralne i druge objekte u Petrinji, naročito stambene zgrade u centru Petrinje, Općinski sud u Petrinji, crkvu Sv. Katarine, crkvu Sv. Lovre i dr.

–        da su to činili za vrijeme oružanog sukoba koji, iako nije imao tada formalno  obilježje rata (objava istog i dr) , predstavlja, izdavanje zapovjedi, daljnji kvalifikatorni elemenat stavljenog im na teret krivičnog djela,

–        da je djelovanjem optuženih ubijeno petoro civila stanovnika, trinaestero ih zadobilo što teške što lakše povrede tjelesnog integriteta, a sam grad Petrinja pri tome protuzakonito i samovoljno uništava u velikim razmjerima, koji se ne mogu opravdati vojnim potrebama, a što slijedi iz nepobitnih podataka Policijske uprave Sisak,

–        da su kršeni propisi Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata,

Nije bitno da li su optuženici bili svjesni da svojim postupcima krše pravila međunarodnog prava, jer je povreda takvog prava u opisu po njima učinjenog krivičnog djela objektivni uvjet kažnjivosti.

Rečeno upućuje na činjenicu izvršenja krivičnog dijela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva od svakog od optuženih, a iz čl.142. st. 1. OKZRH, zbog čega su i proglašeni krivim uz izricanje, svakome, kazne zatvora u trajanju od 20 godina u uvjerenju, da će njome u cijelosti biti postignuta svrha kažnjavanja predviđena čl. 33. OKZRH.

Prilikom odmjeravanja sud ni kod koga od optuženih nije našao olakotne okolnosti a otegoto uzeo u obzir njihovu upornost u izvršenju krivičnog djela izraženu i duljinom trajanja protupravnog postupanja.

Pritvor nad svakim od optuženih određen je shodno visini izrečene kazne, a primjenom propisa čl. 353. st. 1. ZKP-a.

Odluka o nadoknadi troška krivičnog postupka temelji se na u izreci citiranim propisima, a sam trošak odmjeran je prema stvarno nastalima izdacima.

Paušalni iznos s razmjerom je duljini trajanja postupka.

U Sisku, dana 27. travnja 1993.

ZAPISNIČAR :                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA :

Nataša Galinić                                                                                    Željko Barać

POUKA O PRAVNOM LIJEKU :

Protiv ove presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 15 dana. Branitelju optuženika kojemu je suđeno u odsutnosti taj rok za podnošenje žalbe počinje teći protokom osam dana za koje vrijeme je presuda bila izvješena na oglasnoj ploči suda (čl. 123. st. 4. ZKP-a).

Žalba se podnosi u tri istovjetna primjerka putem ovog suda Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.


K-10/93

SI – 0016

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA SISAK

ODJEL ZA KRIMINALISTIČKO TEHNIČKE POSLOVE

DOKUMENTACIJA OČEVIDA

BROJ                   511-10-02/03

BROJ UVIĐAJA 834/91

PREDMET         događaj

IZRADIO :                                                                                                      KONTROLIRAO :

xxxxxxxxx                                                                                                  xxxxxxxxxxxxxxx

F – 1 prikazuje opći izgled zgrade PRVE HRVATSKE TVORNICE SALAME, locirane u Petrinji u ul. I. Gundulića, na kojoj su vidljivi tragovi oštećenja koje je napravila Jugoslavenska vojska dana 02.09.1991. godine, kao i sva naredna oštećenja prikazana na fotografijama od broja 1 do 90. Bliži izgled oštećenja gore opisane zgrade prikazana su na fotografijama 2 i 3.

F – 4-15 prikazuje objekte na križanju ulice V. Nazora i Filipovićeve ulice gdje su vidljivi tragovi oštećenja, kao i uništeno jedno teretno vozilo.

F – 16 prikazuje ulicu V. Nazora fotografiranu u pravcu križanja sa Trgom M. Tita, gdje su na fotografijama od broja 17 do 21 prikazani objekti na desnoj strani a na fotografijama od broja 22 do 29 prikazani su objekti na lijevoj strani navedene ulice, gdje su vidljiva oštećenja.

F – 30-32 prikazuje križanje ul. V. Nazora i Trga M. Tita gdje je vidljiv oštećen autobus

F – 33-39 prikazuje Trg M. Tita gdje su vidljivi tragovi oštećenja stepenica, pločnika i kolnika kao i tragovi zrna – projektila.

F – 40-45 prikazuju lijevu stranu objekata u ul. V. Nazora fotografirane od pravca križanja ul. V. Nazora – Trg M. Tita u pravcu Gajeve ulice gdje su vidljivi tragovi zrna – projektila

F – 46-60 prikazuje desnu stranu objekata u ul. V. Nazora fotografiranu od pravca križanja ul V. Nazora – Trg M. Tita u pravcu Gajeve ul. Gdje su vidljivi trabovi oštečenja i zrna – projektila

F – 61-63 prikazuju autobus si 673-36 i autocisternu gdje su vidljivi tragovi oštećenja

F – 64-70 prikazuju Radićev trg kao i katoličku crkvu na kojoj su vidljivi tragovi oštećenja i zrna – projektila

F – 71-73 prikazuje Trg J. J. Strossmayera kao i zgradu Katastra na kojoj su vodljivi tragovi oštećenja

F – 74-77 prikazuju zgradu SO Petrinja lociranu u ul. I. Gundulića na kojoj su vidljivi tragovi oštećenja

F – 78-81 prikazuju srušeni most na rijeci Petrinjčici

F – 82-90 prikazuju stambene objekte u ul. M. Vod na kojima su vidljivi tragovi oštećenja

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -