- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Okucani – SI-0076

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OKRUŽNI SUD SISAK                                                                                              K-20/93-17

 

 

 

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

 

Okružni sud u Sisku, po sucu Željku  Barasć, uz sudjelovanje Nataše Galinić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog Milenka Dabić, zbog krivičnog djela iz članka 128. OKZRH (ranije čl. 150.  OKZRH), nakon dana 26. svibnja 1993. godine, u odsutnosti optuženika, a u prisutnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja Miljenka Ugarković i branitelja optuženika Ivana Rafaj, odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

 

P R E S U D U

Optuženi MILENKO DABIĆ, sin Nedeljka i Mare rođene Milanović,

rođen 10. ožujka 1952. godine u Lađevcu

SO Nova Gradiška, sa prebivalištem u Okučanima, Ul. N. Vujasinović br. 5, Srbin, umirovljeni milicioner, oženjen, otac dvoje djece, SSS, nalazi se u bijegu,

 

 

 

k   r   i   v       j   e

 

 

što je:

 

tijekom mjeseca rujna 1991. godine u Okučanima, nakon što se je priključio paravojnim formacijama tzv. SAO Zapadna Slavonija, primivši oružje i uniformu tzv. SUP-a Okučani, a u cilju podrivanja i obaranja novo uspostavljenog demokratskog društva u Republici Hrvatskoj, kao policajac u četničkom zatvoru Okučani, prilikom saslušavanja zarobljenih hrvatskih vojnika, suprotno odredbama čl. 143. i 144. Ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, tukao ih nanosivši im pri tome tjelesne povrede, a prilikom saslušanja ratnog zarobljenika xxxxxxxxxxxxx, nogama obuvenim u cipele i drugim predmetima tukao ovoga po čitavom tijelu u više navrata,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava surovo postupao s ratnim zarobljenicima,

čime je počinio krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – označeno u članku 128. OKZRH, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U JE

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINA.

 

Temeljem propisa čl. 343. st. 1. ZKP-a (ranije čl. 353. istog zakona) nad optuženikom se određuje pritvor.

 

Temeljem propisa čl. 90. st. 1. ZKP-a u svezi čl. 87. st. 2. toč. 1. – 6. ZKP-a (ranije članovi 98. i 95. ZKP-a optuženik je dužan platiti trošak krivičnog postupka u iznosu od 73.750.- HRD i paušalni iznos od 5.000.- HRD.

 

 

Obrazloženje

 

 

Optužnim prijedlogom Okružnog javnog tužilaštva sisak KT-25/93 od 30. ožujka 1993. godine Dabić Milenku stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – iz čl. 128. OKZRH.

Istovremeno je stavljen prijedlog da se glavna rasprava održi u odsutnosti optuženika.

Prijedlogu javnog tužitelja je udovoljeno pravomoćnim rješenjem vijeća (čl. 21. st. 6. ZKP-a) Kv-71/93 od 3. svibnja 1993. godine.

Branitelj, postavljen po službenoj dužnosti, slijedeći utvrđeno činjenično stanje založio se je za uvažavanje eventualnih olakotnih okolnosti pri odmjeravanju kazne.

Svjedok xxxxxxxxxxxx detaljno je i uvjerljivo podkrijepio navode optuženog prijedloga. To tim prije, što je sam bio i žrtva postupanja optuženikova.

Svojstvo ratnog zarobljenika oštećenika nitko nije osporio.

Uračunljivost optuženika nije ničim, te ni po kome, tokom cijelog postupka, bila dovedena u sumnju.

Sam način postupanja optuženika, opisan po svjedoku, nedvojbeno upućuje na zaključak postojanja direktnog umišljaja optuženika.

Dakle, dvojbe o krivičnoj odgovornosti optuženika nema.

Svim do sada rečenim o postupanju optuženika kritične zgode sud smatra sa sigurnošću dokazanim, da je Milenko Dabić svojim postupkom ostvario sva bitna obilježja, subjektivna i objektivna, krivičnog djela surovog postupanja sa zarobljenicima kršeći pravila međunarodnog prava. Konkretno članaka 143. i 144. Ženevske konvencije iz 1949. godine.

Za reći je, međutim, i to, da povreda međunarodnog prava spomenutog u opisu krivčnog djela stavljenog na teret optužnim prijedlogom predstavlja objektivni uvjet kažnjivosti kojim je posebno određen značaj i okvir protupravnosti ovog krivičnog djela u tom pravcu, da djelo mora biti protupravno i po međunarodnom pravu, te stoga optuženik, u krajnjoj liniji, ne mora biti svjestan da svojim postupcima krši pravila međunarodnog prava.

Prilikom odmjeravanja kazne, imajući u vidu svrhu kažnjavanja (čl. 31. OKZRH), a ranije čl. 33. istog zakona), stupanj krivične odgovornosti, pobude iz kojih je djelo učinjeno, jačinu povrede, zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, sud je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 godina u uvjerenju, da je jedino takova kazna odgovarjuća težini od optuženika učinjenog.

Obzirom na visinu izrečene kazne, temeljeno na propisu čl. 343. st. 1. ZKP-a (ranije čl. 353. istog zakona), određen je pritvor.

Odluka o trošku temelji se na u izreci citiranim propisima, a sam trošak je odmjeren prema stvarno nastalim izdacima tokom postupka, s tim da je paušalni iznos odmjeren srazmjerno duljini trajanja i složenosti postupka.

U Sisku dne 26. svibnja 1993.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                S U D A C

Željko Barać, v.r.

 

 

 

 

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove presude ovlaštene osobe mogu podnijeti žalbu u roku od 8 (osam) dana.

 

Branitelju optuženika kojemu je suđeno u odsutnosti taj rok za podnošenje žalbe počinje teći protekom osam dana za koje vrijeme je presuda bila izvješena na oglasnoj ploči suda (čl. 123. st. 4. ZKP). Sada 115.- čl. St. 4.

 

Žalba se podnosi putem ovoga suda Vrhovnom sudu R Hrvatske.

 

DNA: 1. OJT-u Sisak na br. KT-25/93 (u dva primjerka)

2. okr. Dabić Milenko, Oglasna ploča – ovdje

3. branitelju opt. Ivanu Rafaj, odvjetnku, Sisak

4. Obavijest PS Okučani

5. U spis

 

NAREDBA KANCELARIJI:

 

  1. Presuda nepravomoćna
  2. Vidi upisnik „K“
  3. Dostavi kao gore
  4. Kal. 15. srpnja 1993. godine

 

 

U Sisku, dne 21. lipnja 1993.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -