- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Okic kod Karlovca – KA 0014

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Policijska stanica Slunj

 

Broj 511-05-02/2-9-K-455  1992.

Datum 14.04.1992.godine.

 

 

 

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. BRANKO MARIĆ       , zvani __________Nikola_____________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Nikola i majka ___ _______, rođene _____________________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   06.09.1967.. u   Vojniću općina  __Vojnić__,

 

Hrvatska____,    stanuje u Okić ulica __Okić____, broj 22__,

 

općina  Karlovac narodnost  ___Srbin__________,

 

 

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz članka 236 F KZ-a RH- oružana pobuna.

 

 

 

na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbo-četničke terorističke  oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog  ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

Prilozi:

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxx, od   02.04.1992. godine.

 

 

Opis činjeničnog stanja:

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv. JNA, “TO SAO Krajine” i drugih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

Na osnovi tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku

koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Prijavljeni Branko Marić radio je u “Jugoturbini” Karlovac. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbo-četničke terorističke oružane formacije koja djeluje na području tzv. “SAO Krajine”.

U toku 08. mjeseca 1991. godine, kao jedan od kolovođa i najekstremnijih pripadnika neprijateljskih snaga, uniformiran i naoružan, sudjelovao je u aktivnostima tih snaga na području Okića (vidi prilog 1.).

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor s prijavljenim Brankom Marićem jer nije dostupan radnicima ove Policijske uprave.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Branko Marić počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH-a – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

Prilog: 1

 

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-216/92

 

Karlovac, 24. travnja 1992.godine

ASM/RM

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a

(NN br. 53/91), dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac, sa

zahtjevom da se provede istraga

 

 

protiv

MARIĆ BRANKA, sina Nikole, rođ.6.9.1967. godine u Vojniću,

sada prebiva u Okiću, kbr. 22, SO Karlovac, Srbin,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

u drugoj polovini 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH, u uvjetima oružanih akcija, tzv. “JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih dijelova RH i stvaranje tzv. “SAO Krajina”, uključio se u neprijateljske oružane formacije sela Okić, SO Karlovac, te zadužio oružje sa pripadajućim streljivom, s kojim je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, te stražu, a u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH,

pa da je time počinio krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

 

R a z l o z i

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Marić Branka da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva. .

Osnovana sumnja da je prijavljeni počinio djelo koje mu se stavlja na teret, proizlazi iz krivične prijave, službene zabilješke obavljene u razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je prijavljeni u drugoj polovini 1991. godine u namjeri obaranja

državnog ustrojstva RH, te odvajanja pojedinih dijelova RH radi formiranja tzv. “SAO Krajine”, pristupio neprijateljskim formacijama u selu Okić, te zadužio naoružanje i streljivo s kojim je vršio kontrolu ulaska i izlaska građana iz mjesta, te je vršio straže, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje opravdanim i na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja prijavljenog Branka Marića, potrebno je provesti dokaz, saslušati xxxxxxxxxxxxxxxx, te pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za prijavljenog.

Pošto je Marić Branko trenutno nedostupan pravosudnim organima, prema istom potrebno je raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

 

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kio. 83/92-2

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv Marić Branka, zbog kriv. djela iz čl. 236.-f. st. 1. KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-216/92 od 24. travnja 1992. god, temeljem čl. 159. st. 1. i 2. ZKP-a,

 

 

R i j e š i o  j e :

 

Provest će se istraga protiv:

 

MARIĆ BRANKA, sina Nikole, rođ. 06.09.1967.god. u Vojniću, sada prebiva u Okiću, kbr. 22, SO Karlovac, Srbina, drž. RH-a,

Zbog osnovane sumnje da je:ž

U drugoj polovini 1991.godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH, u uvjetima oružanih akcija, tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih djelova RH i stvaranje tzv. ”SAO Krajina”, uključio se u neprijateljske oružane formacije sela Okić, SO Karlovac, te zadužio oružje sa pripadajućim streljivom, s kojim je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, te stražu, a u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga RH,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH.

pa da je time počinio krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236.-f. st. 1. KZ RH-a.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je na zahtjev za provođenje istrage protiv Tomašević, odnosno Marić Branka, zbog kriv. djela iz čl. 236-f.st.1. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 3. srpnja 1992.god.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba Vijeću ovog suda u roku od 3 dana od časa primitka pismenog otpravka rješenja. Žalba se podnosi u 2 istovjetna primjerka, pismeno ili usmeno na zapisnik kod suda.

 

 

Dna:

 1. VT Klc. na KT-216/92
 2. Marić Branku, prilikom ispitivanja

 

N:

 1. – Vidi up. ”Kio”
 2. – određeno provođenje istrage
 3. – zatraži izvod iz KE i soc. anamn.
 4. – kal. 3 dana

 

U Klc., 3.7.’92.g.

 


Broj:  Kio.72/92-3 i dr.

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   6. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                            _Tomašević Luke i dr._

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić___  zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1  KZ RH___

 

Početak u 15,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, niti zavadnji s okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tokom ljeta prošle godine, kada su počele pripreme srpskih ekstremista za odvajanje dijelova teritorija RH-a i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, pojedini mještani, moji susjedi, posebno Drakulić Dragan zv. ”Gaga” i Živković Simo, počeli su na mene vršiti pritisak da se priključim njihovoj organizaciji, koja je pripremala odvajanje tog područja od RH-a, tako da mi je život postojao sve nesnošljiviji, obzirom da ja to nisam htio učiniti.

Radi toga napustio sam dana 31. kolovoza 1991.god. Okić i s ženom i dvoje malodob. djece xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Krajem lipnja, te tokom srpnja i kolovoza 1991.god. sve do odlaska u xxxxxxxxxxxxxx, na području Okića, Živković Kose, Zimeića, Brezove Glave i Tušilovića vidio sam mnogo meni nepoznatih osoba obučenih u SMB uniforme ”JNA” i naoružane raznim streljačkim oružjem, ali isto tako i cijeli niz osoba iz Okića, Zimića, Živković Kose, Brezove Glave, Tušilovića i okolnih sela, koje sve od ranije vrlo dobro poznajem.

Od poznatih osoba vidio sam više puta kroz navedeno vrijeme, obučene u SMB uniformu ”JNA” te naoružane dugim ili kratkim ili i dugim i kratkim streljačkim oružjem, slijedeće okrivljene, koje sve od ranije vrlo dobro poznajem.

Kio. 72/92

 1. Okr. TOMAŠEVIĆ LUKU starog oko 50 godina, poljoprivrednika iz Okića br. 4.

Žena mu je radila u Karlovcu, u tvornici ”J. Kraš”.

Kio. 73/92

 1. Okr. DRAKULIĆ MILOŠA zv. ”Par” starog oko 40 god. iz Okića br. 27.

Svojevremeno je radio u ”Ž-Č” Karlovac. Žena mu je Hrvatica iz Jelse. Koliko sam shvatio iz onog što se događalo u Okiću, on je bio jedan od glavnih organizatora pripreme i same oružane pobune protiv RH, na području Okića.

Kio. 75/92

 1. Okr. TOMAŠEVIĆ BRANKA, starog oko 30 god., iz Okića br. 6., svojevremeno

vozača autobusa u ”Autotransportu” – Karlovac. Na ovo područje došao je, te primio uniformu i oružje, negdje krajem 8 mjeseca 1991.god.

Kio. 81/92

 1. Okr. TOMAŠEVIĆ MILIĆA, starijeg brata Tomašević Branka, radnika ”OTP” –

Karlovac iz Okića br. 6., koji je primio uniformu i oružje već negdje sredinom srpnja 1991.god.

Kio. 82/92

 1. Okr. TOMAŠEVIĆ NEDJELJKA, starog oko 40 god., susjeda naprijed dvojica

spomenutih Tomaševića, vozača u ”Čistoći” – Karlovac, koji je zadužio uniformu i oružje sredinom srpnja 1991.god. Žena mu je Hrvatica

Kio. 83/92

 1. Okr. MARIĆ BRANKA , starog oko ?5 god. iz Okića kbr. 22, koji je

svojevremeno radio negdje u Karlovcu. On se među prvima zadužio uniformom i oružjem, negdje krajem lipnja ili početkom srpnja 1991.god.

Kio. 84/92

 1. Okr. DRAKULIĆ MIRKA, starog oko 30 god. iz Okića kbr. 34. Svojevremeno je

radio kao radnik u ”Tekstilki” – Karlovac, a tu mu i danas kao mesar radi brat. On je među prvima zadužio vojnu uniformu i oružje.

Kio. 85/92

 1. Okr. MILINOVIĆ MILU, starog oko 40 god, iz Okiće kbr. 40, sina mog bratića.

Svojevremeno je  radio u ”OTP” – Karlovac. On je Hrvat, ali se među prvima, negdje u lipnju 1991.god. priključio pobunjeničkim oružanim formacijama na ovom području. Često je nosio ”PM” i ”AP”. Pričalo se da je on negdje u lipnju 1991.g. sačekao jedan kamion s telićima ”OTP-a” – Karlovac u Skakavcu, te taj kamion s telićima oteo i odvezao negdje u pobunjenički štab na području Vojnića. Također se pričalo, a nakon što sam se vratio u Karlovac, da je on s Drakulić Stevanom, Milašinović Stankom i Musulin Stankom pljačkao imovinu Hrvatskih građana po Vukmaniću i Knez Gnici, nakon što su to područje okupirali JNA i domaći pobunjenici.

Kio. 88/92

 1. Okr. DRAKULIĆ DUŠANA, starog oko 35 god. iz Okića kbr. 32, svojevremeno

je radio u  ”Ž-Č” – Karlovac. Na osnovu onog što sam zaključio, prije odlaska iz Okića, smatram da je on također bio jedan od organizatora pobune na ovom području.

Kio. 89/92

10) Okr. MARIĆ JOVANA, starog oko 25 god. iz Okića br. 22, svojevremeno je radio

u ”Jugoturbini” – Karlovac. I on je bio jedan od organizatora pobune i među prvima je zadužio vojnu uniformu i oružje. On je stariji brat već naprijed spomenutog Marić Branka.

Kio. 90/92

11) Okr. DRAKULIĆ SIMU, starog oko 55 god., iz Okića kbr. 26, poljoprivrednika.

Među prvima se priključio pobuni i između ostalog razvažao je oružje po selima.

Kio. 91/92

12) Okr. DRAKULIĆ PREDRAGA, starog oko 20 god, iz Karlovca. Među prvima je

zadužio uniformu i oružje.

Kio. 94/92

13) Okr. DRAKULIĆ NENADA, starog oko 20 god. iz Karlovca, brata blizanca,

naprijed spomenutog Drakulić Predraga. On je s bratom također prvi došao na ovo područje i među prvima zadužio uniformu i oružje.

Kako sam već rekao sve sam ih vidio više puta u uniformi ”SMB” ”JNA” tokom dana po selima, te kako idu, posebno predveče na položaje u Tušilović, prema položajima HV-a na Slunjskim brdima a i kako su nosili i ukopavali minobacače i drugo artiljerijsko oružje na pojedinim većim brdima na području Tušilovića, s kojih se dobro vidi Karlovac.

Da li su naprijed spomenuti okrivljeni direktno sudjelovali u pojedinim oružanim napadima na HV-e i neokupirana područja Republike, meni nije iz osobnog zapažanja poznato, jer sam prije početka oružanih sukoba otišao s ovog područja.

Upozoren u smislu čl. 82, st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 16,15 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -