- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Obrovac – ZD 0015

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

ISTRAŽNI CENTAR                                                                                      Kio. 231/93-3

 

 

R J E Š E NJ E

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u krivičnom predmetu protiv ĐORĐA JELIĆ i dr., zbog krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. (142) st. 1. OKZ RH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Okružnog državnog odvjetništva u Zadru od 15. listopada 1993. broj KT-li/92,

 

r i j e š i o     je:

 

I.

– u smislu čl. 150. st.2. ZKP,

Protiv okrivljenih:

1. ĐORĐA JELIĆ, načelnika .tzv.”Stanice milicije SAO Krajine” Obrovac,

 

2. BOGDANA GAGIĆ, komandira tzv. “Stanice milicije SAO Krajine” Obrovac,

 

PROVEST ĆE SE ISTRAGA,

 

zbog osnovane sumnje, da su:

 

dana 18. prosinca 1991. godine u Jasenicama, općina Obrovac, u zaseoku “Meki Doci”, kao pripadnici milicije tzv. “SAO Krajine”, i to kao čelnici tzv. “specijalnog voda” te milicije, slijedeći na privremenom zaposjednutom području prihvaćenu Srpsku politiku etničkog čišćenja od strane nesrpskog pučanstva, protivno odredbi čl. 3. toč. l. a, Konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, prihvaćenog u Ženevi 1949. godine, kao i čl.4. toč.2., a i čl. 13. toč. 2. Dopunskog protokola (II.) uz Ženevske Konvencije, dali nalog ostalim za sada neutvrđenim pripadnicima tog specijalnog voda, da likvidiraju skupinu civilnih osoba hrvatske nacionalnosti, uglavnom starije dobi, pa su ti pripadnici to i učinili na način da su hicima iz vatrenog oružja ubili Luku Modrić, Stipana Zubak, Zorku Zubak, Ivana Marunu, Mandu Marunu, Božicu Juričević i Martina Bužonju, koje osobe nisu pružile nikakav otpor,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba naredili da se izvrši napad na civilno stanovništvo, te da se to stanovništvo ubija,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva, koje je označeno i kažnjivo po čl. 120. (142) st. 1. OKZ RH.

II.

Protiv okrivljenih:                  ĐORĐA JELIĆ i BOGDANA GAGIĆ,

ODREĐUJE SE PRITVOR,

po Zakonskom osnovu iz čl. 182. st. l. ZKP, koji će se računati od časa lišenja slobode svakog od okrivljenih, s time da pritvor po ovom rješenju može trajati najdulje mjesec dana.

Obrazloženje

Okružno državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je dana 15. listopada 1993. pod brojem KT-19/92 zahtjev za provedbu istrage protiv okr. Đorđa Jelić i Bogdana Gagić zbog krivičnog djela opisanog u izreci ovog rješenja (toč.1).

Okrivljenici nisu ispitani prije donošenja ovog rješenja, jer se kao pripadnici neprijateljskih vojnih i drugih formacija nalaze van domašaja Organa vlasti. Republike Hrvatske, pa je zbog opasnosti od odgode donijeto rješenje o provođenju istrage i bez njihovog prethodnog ispitivanja, a u smislu propisa čl. 150. st.2. ZKP.

Osnovanost sumnje da su okrivljenici počinili inkriminirano djelo proizlazi iz sadržaja službenih zabilješki povodom informativnog razgovora sa očevicima događaja, te fotoelaborata priloženog spisu – načinjenih mrtvih tijela ubijenih osoba, kao i nalaza i mišljenja, vještaka patologa u pogledu obdukcijskog nalaza leša pok. Zubak Stipe i pok. Maruna Ivana.

Stoga je odlučeno da se provede istraga kako bi se kao svjedoci saslušali svi očevici događaja predloženi u zahtjevu za provedbu istrage, a po potrebi i drugi svjedoci, jer je svrha provođenja istrage prikupljanje dokaza i podataka koji su potrebni da bi se moglo odlučiti o podizanje optužnice.

Protiv oba okrivljena određen je pritvor iz zakonskog osnova iz čl. 182.st.l. ZKP, jer se radi o krivičnom djelu za koje je po zakonu obavezno određivanje pritvora.

Zbog svega iznesenog riješeno je kao u izreci pod točkom I. i II. ovog rješenja.

U Zadru, 14. lipnja 1994. godine.

ISTRAŽNI SUDAC:

Milivoj Lasan

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja o provedbi istrage dozvo1jena je žalba van raspravnom vijeću Županijskog suda u Zadru u roku od tri dana od pismenog prijema rješenja.

Protiv ovog rješenja o određivanju pritvora dozvo1jena je žalba van raspravnom vijeću Županijskog suda u Zadru, u roku od 24 sata od pismenog prijema rješenja.

Dna :

  1. Okrivljenicima preko Oglasne ploče ovoga suda,
  2. Okružnom državnom odvjetništvu u Zadru,

3.   U spis

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -