- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Novska – SI-0084

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U SISKU

K-30/95

 

P RE S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

Županijski sud u Sisku, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Mlinarić,

predsjednik vijeća, Alica Freiberger, člana vijeća, sudaca porotnika Ivana Blažinić, Đure Sertić i Mirka Švaljek, članova vijeća, uz sudjelovanje Tihane Rendulić, zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. MRZIĆ MILANA, zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZRH,

nakon dana 23. siječnja 1997. godine, u nazočnosti optuženika, zamjenika Županijskog državnog odvjetnika Miljenka Ugarković, branitelja optuženika Laze Veselinović, odvj. iz Zagreba, održane javne i glavne rasprave izrekao je i objavio

 

P R E S U D U

 

Opt.MRZIĆ MILAN, sin Dragutina i Ljube r. Vukotić, rod. 08.12.1968.g. u

Gornjoj Subotskoj, Općina Pakrac, sa prebivalištem u Gornjoj Subotskoj kbr. 20, Srbin, drž. RH, konobar, otac jednog djeteta, oženjen, SSS, VE Pakrac, neosuđivan,

 

 

k r i v   je

 

što je:

dana 1. svibnja 1995. godine u jutarnjim satima, kao potporučnik na dužnosti

načelnika topništva 98. pješačke brigade vojske tzv. “RSK”, držeći pod zapovjedništvom 6 mina-bacača od 82 mm, 1 više­cijevni raketni bacač od 57 mm, stacioniranih u privremeno okupiranim mjestima Voćarica i Paklenica, Općina Novska, protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949. godine zapovijedao ispaljenje više komada mina iz mina-bacača call 82 mm i drugog teškog oružja na civilno stanovništvo i naselje Stari Grabovac, Općina Novska, te ispaljenje raketa call 57 mm, iz više cijevnog raketnog bacača u pravcu Novske, pri čemu su eksplozije mina i raketa počinile velika razaranja na stambenim i gospodarskim objektima u navedenim mjestima, te izazvale strah i paniku nedužnog civilnog stanovništva,

 

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba i

okupacije, nečovječno postupao prema civilnom stanovništvu i uništavao imovinu u velikim razmjerima,

 

čime je počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međuna­rodnog prava – ratnim

zločinom protiv civilnog stanovništva – opisano u čl. 120. st. 1. OKZRH

 

zbog toga se temeljem čl. 120. st. 1. OKZRH primjenom čl. 38. st. 1toč. 2. i čl. 39. st. 1. toč. 1. OKZRH

 

 

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 4 (ČETIRI) GODINE.

 

Temeljem čl. 45. OKZRH u izrečenu kaznu optuženiku MRZIĆ  MILANU

uračunava se vrijeme provedeno u pritvoru od 02.05.1995. godine pa nadalje.

Primjenom čl. 90. st. 1. ZKP, a u svezi čl. 87. st. 1. i 2. toč. 1. – 6. ZKP-a optuženi je dužan naknaditi troškove krivičnog postupka u iznos od 899,64 kn i paušal od 1.000,00 kuna.

 

 

 

Obrazloženje

Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Sisku broj KT-30/95 od

29.rujna Milanu da je počinio kazneno djelo ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH.

U svojoj obrani optužni poriče da bi počinio djelo koje mu se stavlja na teret.

Dana 1.05.1995. godine bio je u Paklenici, gdje je bila minobacačka četa. Spavao je do 6,00 sati kad su ga probudili i rekli da se okolo puca. Komandir čete Keser Milan poslao je ljude

na položaje, a on se izvjesno vrijeme zadržao do dolaska Miljević Boška, koj i je rekao da nešto nije u redu sa raketnim bacačem, odnosno da ima zastoj. Nadalje, da do tada nije bilo odužanog djelovanja zbog primirja u zapadnoj Slavoniji, te da su imali uputstvo da uzvrate vatrom, tek na djelovanje po njima. On je tada bio na položaju načelnika artiljeri (topništva) 98. pješadijske brigade vojske tzv. “RSK” od 7 mjeseca 1994. godine, te nije imao rukovodnih ovlasti u smislu naređivanja oružanog djelovanja, već je takvu ovlast isključivo imao komadant brigade puk. Babić Milan. Ovlasti su mu bile uglavnom od stručnog obučavanja posade zaduženim oruđem (mino-bacačima 82 mm i raketnim bacačem 57 mm), i održavanja oruđa u funkciji.

U planu odabira ciljeva oružanog djelovanja nije sudjelovao jer je plan sačinio

njegov prethodnik. Oruđe je bilo usmjereno prema Hrvatskoj vojsci,te se iz mino-bacača moglo djelovati po Starom Grabovcu i to na liniju razgraničenja gdje nije bilo civila, ali ne i po Novskoj. Na Novsku se djelovalo iz BiH, a na to on nije imao nikakvih ovlasti i utjecaja. Poznato mu je da su mino-bacači djelovali po liniji razgraničenja dok raketni bacać nije bio u funkciji. U odnosu na topove 76 mm za njih nije imao ovlasti iako su bili u sklopu 98. pješadijske brigade.

Kada je krenuo na položaj da vidi što je sa raketnim bacačom presrela ga je

Hrvatska vojska u uniformi i s oružjem, te je tom prilikom ranjen, nakon čega je pobjegao, ali se naknadno predao hrvatskoj vojsci. To se sve događalo u periodu oko 7,30 sati.

Sud je u tijeku postupka izvršio uvid u podnesak Vojne pošte Varaždin od

2.svibnja 1995. godine i 3. svibanj 1995. godine (str.14,5), zapisnik o štetama povodom oružanog djelovanja po Novskoj za dan 1. svibanj 1995. godine (str.145-182), presliku iz vojne knjižice za optuženog (str.7), u prilogu Pravilo brigade, podnesak Županije Sisačko-Moslavačke (str. 72), podnesak Vojne pošte 2147 Novska (str. 74­-75), podaci o materijalnim uništenjima na području Novske i Starog Grabovca od granatiranja od PP Novska, podnesak Stručne komisije Županije Sisačko­ Moslavačke (str. 76), saslušao svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te zapisnik o obrani optuženika (str.2-3,19-20,39,64­65,88-89) i izvršio uvid u fotoelaborat.

Nije dvojbeno da opt. 1. svibnja 1995. godine bio potporučnik načelnika topništva

98. pješadijske brigade vojske tzv. “RSK”.

 

Takav zaključak u odnosu na opt. kao učesnika ne negira ni on sam u svom iskazu,

a isto proizlazi iz izvoda (preslike) njegove vojne knjižice iz vojske tzv. “RSK”.

 

Da je tog dana došlo do razaranja civilnih ciljeva u Starom Grabovcu između

ostalog            iz mino-bacača i Novsku i okolicu iz raketnog bacača, proizlazi iz fotoelaborata, zapisnika o uviđaj ima PU Sisačko­moslavačka , procjena Komisije za ratne štete. Razaranje pomenutih mjesta opt. također ne negira ali tvrdi da je to učinjeno sa drugih položaja i oruđa za čiju ispravnost i obuku ljudstva nije bio zadužen, do vremena njegova ranjavanja, dok mu za ostalo vrijeme to nije poznato.

Ovo razaranje zbog obimnosti izazvalo je velike štete u tom dijelu  i paniku

civilnog stanovništva, jer se u tom dijelu  ( u pozadini) nisu odvijale ratne operacije, osim u početku kod Starog Grabovca, budući je vojska Republike Hrvatske munjevitom akcijom “Bljesak” zbila u oslobođeno područje do tada okupiranog dijela Republike Hrvatske.

Stoga nije dvojben ni zaključak u odnosu na mjesto i vrijeme.

Nadalje, nije dvojbeno da je opt. bio ranjen, te naknadno zarobljen od hrvatske

vojske s oružjem i u šarenoj uniformi vojske tzv. “RSK”. To potvrđuje podnesak o primopredaji zarobljenika, te podaci o liječenju optuženika.

Evidentnost izloženih zaključaka očito ne zahtjeva dodatnog obrazloženja suda.

S obzirom da je opt. stavljeno na teret pored već obrazloženo mjesta, vremena i

učešća “da je kao poručnik na dužnosti načelnika topništva 98. pješadijske brigade vojske tzv. “RSK” držeći pod zapovjedništvom 6 mino-bacaća od 82 mm, jedan više cijevni raketni bacač od 57 mm, stacioniranih u privremeno okupiranim mjestima Voćarica i Paklenica Općina Novska, protivno ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata od 12. kolovoza 1949.g. zapovjedao ispaljenje više komada mina iz mino bacača i dr. teškog oružja na civilno stanovništvo i naselja Stari Grabovac, Općina Novska, te ispaljenje raketa cal. 57 mm iz više

cijevnog raketnog bacaća u pravcu Novske” na stambene i gospodarske objekte u navedenim mjestima što je već obrazloženo,ostaje za razjasniti utemeljenost tvrdnje Županijskog državnog odvjetništva da se u takvom ponašanju optuženika nalazi kršenje međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba i okupacije, te nečovječno postupanje prema civilnom stanovništvu i uništavanju imovine u velikim razmjerima.

U sklopu utvrđenja iznesenih tvrdnji sud je iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(osobe koja zbog svog položaja u vojsci Republike Hrvatske i obučenosti koja dobro poznaje ustrojstvo vojske tzv. “RSK”) saznao o načinu djelovanja vojske tzv. “RSK”, te ovlastima optuženog kao načelnika topništva. Isto tako, pojašnjen je i način zarobljavanja spornog raketnog bacača prilikom akcije “Bljesak”, koji je bio u ispravnom stanju i usmjeren prema gradu Novska. Iz bitnog dijela iskaza pomenutog svjedoka proizlazi da se optuženi nalazio u samom zapovjedništvu 98. pješadijske brigade vojske tzv. “RSK” kojoj je bio zapovjednik Milan Babić. Optuženi je imao odgovornost za edukaciju ljudi, držanje u spremnosti i ispravnosti njihova oruđa. Od zapovjednih ovlasti imao je prenošenje naredbi nižim postrojbama, te izradu plana topničkog djelovanja prema zemljovidima kojeg je davao na potpis zapovjedniku tj. ucrtavao točke (ciljeve) na koje se borbeno djelovalo i ovlasti neposrednog djelovanja po potrebi i u okvirima ovlasti.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxx je potvrdio načelnika artiljerije identično iskazu xxxxxxxxx je raketni bacač zarobljen u ispravnom stanju za i da je tog dana djelovao sa okupiranog područja.

ovlasti optuženika kao xxxxxxxxxxxx, te je naveo da vrijeme akcije “Bljesak”

DA je raketni bacač bio ispravan do trenutka zarobljavanja Hrvatske vojske i da je

djelovao do tada potvrdili su i svjedoci xxxxxxxxxxxxxxx, s napomenom da je navedeni raketni bacač bio usmjeren prema Novskoj, a da su bila zarobljena u akcij i “Bljeska” još dva raketna bacača jedan koji je bio usmjeren prema Okučanima i drugi je bio usmjeren prema N. Gradišci. Isto tako vidjeli su da je u neposrednoj blizini zarobljenog bacača nađeno dosta ispaljenih i neispaljenih raketa. Inače, raketni bacač koji je zarobljen služio je za uništenje žive sile, materijalnih dobara i širenje panike zbog nepreciznosti. Borbeno je djelovao na udaljenosti od 15 km.

U svom iskazu svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx inače član posade raketnog bacača je

naveo da je raketni bacač dana 1.svibnja 1995. godine ostao u zastoju, te da kad je on pozvan u Paklenicu da se javi kod raketnog bacača tamo je susreo optuženog i Miljević Boška. Optuženi je trebao otići otkloni ti zastoj. To je bilo negdje oko 7,00 sati. Zajedno sa opt. krenuo je prema raketnom bacaču međutim tada su bili ranjeni od strane hrvatske vojske, pa su pobjegli i tek kasnije zarobljeni. Do akcije “Bljesak” raketni bacač nije djelovao.

Notorna je činjenica da je akcija “Bljesak” započela oko 5,00 sati što potvrđuje i

učesnik akcije svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxx. Navedenu okolnost valja istaknuti jer su od tada počela borbena djelovanja, a valja ih imati u vidu i s obzirom da su zapisnici o uviđaju vezani za štete nastale od djelovanja raketnog bacača uzrokovane od 7,30 pa cijelo dopodne.

Navedeno očito ukazuje vremensko prilagođavanje u svom iskazu od strane

optuženika da bi se umanjilo njegovo sudjelovanje u izvršenju zapovjedi topničkog djelovanja prema Starom Grabovcu, Novskoj i okolini.

Razmatranjem “Pravila brigade” posebno dijela komanda brigade nedvojbeno je

ustrojstvo i 98. brigade vojske tzv. “RSK” kojoj je pripadao opt. Naime, uvažavajući specifičnost svake određene brigade na čelu svake nalazi se komandant brigade, a osnovni organ komande brigade je štab kojim rukovodi načelnik štaba (zamjenik komadanta brigade) Štab sačinjavaju organ za operativno nastavne poslove, organ za obavještajne poslove, organ za popunu i personalne poslove, organ za rodove i kancelarije.

Organ za rodove u kojem se nalazio optuženi (topništvo) kao načelnik je stručni

organ komande koji predlaže najsvrsishodniju upotrebu jedinica rodova kako bi brigada kao cjelina najbolje izvršavala zadatak. Oni predlažu mjere i poslove koje iz okvira roda treba da poduzmu sve jedinici brigade (topništvo i sl.) da bi se borbeni zadatak izvršio s najvećim mogućim efektom. Svaka brigada ima komandno mjesto, a sastoji se iz komandne grupe, pomoćne grupe, centra za vezu, a može imati i opću grupu. Komandnu grupu čini komandant, načelnik štaba, operativni organ, obavještajni organ i organ za rodove, a može djelovati i šire. Komandna grupa priprema odluku, planira, organizira, koordinira i analizira borbena djelovanja. Planom rada komande utvrđuju se obaveze i zadaci svakog učesnika u procesu rada na donošenju odluke. Poslije procjene situacije i podnošenja prijedloga u procesu pripremanja i organiziranja borbenih djelovanja svakog učesnika, pa tako dakle i optuženika u konkretnom slučaju, komadant donosi odluku. Odluka se prenosi na potčinjene usmeno ili pismeno. Ako su potčinjeni učestvovali u procesu donošenja odluke onda se ona prenosi usmeno. U okvirima pripremanja i realiziranja borbenih dijelova slijedi zapovijest kao akt komandovanja koj im se kategorički i

naredbodavno izražava komandantova odluka i konkretno jasno i nedvosmisleno postavlja zadatak potčinjenima. Ako to sada prenesemo na poziciju djelovanja optuženika, to znači da je optuženik po hijerarhiji sudjelovao u svemu gore navedenom i na kraju u prenošenju zapovijesti akta komadanta za upotrebu mino-bacača i raketnog bacača, odnosno direktno je aktivirao brigadno-topničku grupu radi topničke podrške brigade.

U skladu sa iznesenim, te nemogućnosti potpunog utvrđenja činjeničnog stanja

sud je upravo međusobnim povezivanjem utvrđenog u cijelinu i općih saznanja kao notornih činjenica o djelovanju i ustrojstvu vojske tzv. “RSK” razjasnio sve okolnosti u svezi utvrđivanja odgovornosti optuženika za djelo koje se optuženiku stavlja na teret.

Analizirajući cijelokupno događanje sud je stao na stajalište da je optuženik

postupio na način kako ga tereti optužba.

Takav zaključak suda proizlazi iz okolnosti da se MRZIĆ MILAN inkriminirane

zgode nalazio na dužnosti načelnika topništva (visoko zapovjedno mjesto), 98. pješadijske brigade vojske tzv. “RSK” , da je držao neposredno pod zapovjedništvom 6 mino-bacača 82 mm i 1 više­cijevni raketni bacač 57 mm, koji je bio stacioniran u okupiranom mjestu između Voćarice i Paklenice, dok njegova uloga u odnosu na topove nije se mogla u dovoljnoj mjeri sagledati, iako je u tom dijelu njegova uloga u njihovom djelovanju po hijerarhiji morala biti značajna. To proizlazi iz okolnosti da je imao najviše zapovjedno mjesto u organu za rod (topništvo) i u tom svojstvu bio u sastavu komandne grupe. Već ranije su izneseni podaci da ta grupa priprema odluku, planira, organizira.

Optuženi je zajedno sa ostalim istomišljenicima na način koji mu se stavlja na

teret optužbom protuzakonitim i samovoljnim uništavanjem u velikim razmjerima imovine civilnog stanovništva gdje nije bilo ratnih operacija i koje nije opravdano vojnim potrebama dao svoj doprinos. Imajući u vidu poziciju koju je u vojsci tzv. “RSK” zauzimao sa relativno nižim činom potporučnika može se govoriti o njegovoj instrumentalizaciji u okvirima njegova intelektualnog domena i potrebama vojske tzv. “RSK” zbog nedostatka ljudstva.

U sferi izvršenja, valja navesti, u okviru zapovjednog položaja optuženika kod

donošenja odluke oružanog djelovanja i prije toga kod izbora ciljeva, te nastalih posljedica (velika razaranja civilnih ciljeva iz oruđa za koje je on bio zadužen), da se radi o poduzimanju tipičnih radnji za ovo kazneno djelo. Žrtva krivičnog djela je civilno stanovništvo, a način izvršenja djela se sastoj i u naređivanju izvršenja zabranjenih radnji, izvršenja takvih radnji i prenošenju takvih radnji. Za dijelo nije bitno čak i da naređenje nije izvršeno. I u najblažem obliku za optuženog, on je osoba koja je osnovno naređenje provodila daljnjim zapovjedima i prethodno sudjelovala u svim bitnim radnjama koje su prethodile naređenju.

Iz svega navedenog suda nalazi da je kvalifikacija djela u skladu sa optuženjem,

da ga je za inkriminirano djelo oglasio krivim i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine smatrajući da će se takvom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja.

Prilikom donošenja odluke o kazni sud je respektirao odredbe o odmjeravanju

kazne posebno težinu izvršenog djela i u okviru djela učešće optuženika. Posebnih olakotnih okolnosti kod optuženog sud nije našao, osim korektnog ponašanja pred sudom i njegove mladosti. Od otegotnih okolnosti osim upornosti i pristupa paravojnim formacijama, te neposrednog djelovanja u aktivnostima iznesenim za djelo protiv civilnog stanovništva sud nije našao.

Vrijeme provedeno u pritvoru optuženom je uračunato u kaznu.

Odluka o trošku temelji se na odredbi čl. 90. st. 1. ZKP-a, a u svezi čl. 87. st. 1. i

2. toč. 1. 6. ZKP, a odnosi se na troškove postupka prema troškovniku (svjedoci, vještaci), te troškova paušala prema složenosti i težini postupka, te imovinskom stanju optuženika.

U Sisku, dne 27. veljače 1997. godine

 

 

ZAPISNIČAR                                                                                       PREDSJEDNIK VIJEĆA:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove presude dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka

prijepisa iste.

 

Žalba se podnosi pismeno putem ovog suda Vrhovnom sudu Republike Hrvatske.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -