- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Lisani Ostrovicki – ZD 0003

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U ZADRU

ISTRAŽNI CENTAR                                                                                                  Kio 83/97

 

 

R J E Š E NJE

 

Istražni sudac Županijskog suda u Zadru, u istražnom predmetu protiv okr. MIODRAGA ATLAGIĆA i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 120.st.1. OKZRH, odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage i određivanje pritvora Županijskog državnog odvjetništva od 7.ožujka 1997.godine broj KT 62/97, temeljem čl. ISO. i 183. ZKP,

 

 

r i j e š i o   j e

 

Protiv okrivljenika i to:

 

1. MIODRAGA ATLAGIĆA sina Miloša i Ljubice rođ. Bjelić, rođenog 1.ožujka 1954. Ostrovici općina Benkovac, s zadnjim prebivalištem u Ostrovici , te ,

2. MILIVOJA ATLAGIĆA sina Miloša i Ljubice rođ. Bjelić, rođenog 25. kolovoza 1961.godine u Ostrovici općina Benkovac, sa zadnjim prebivalištem u Zadru, obojicu sa osobnim podacima kao u spisu,

I

PROVEST ĆE SE ISTRAGA

 

jer postoj i utemeljena sumnja da su dana 17. srpnja 1991. godine u Lišanima Ostrovačkim, sa obližnjeg brda zv. “Mačkov kamen” zajedno s drugim pripadnicima tzv. Martićeve milicije sudjelujući u oružanim sukobima protiv legalnih organa Republike Hrvatske i postupajući protivno čl.13. st.2. Dopunskog protokola uz Ženevsku konvenciju od 12.kolovoza 1949. godine o zaštiti žrtava ne međunarodnih oružanih sukoba (Protokol II) , minobacačima gađali Lišane Ostrovačke, koje je bilo nastanjeno isključivo civilima, kojom prigodom su dvije mine, i to jedna u blizini crkve, na putu gdje se nalazio svećenik Mile Mamić, a druga ispred kuće Stipe Milić, gdje se nalazio Josip Žulj, eksplodirale te su raspadnuti dijelovi mina, geleri , pogodili ovu dvojicu i nanijeli im teške i po život opasne ozljede, uslijed čega su odmah preminuli,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba izvršili napad na civilno stanovništvo kojega je posljedica smrt ljudi,

pa da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava,

ratnim zločinom. protiv civilnog stanovništva, označeno člankom 120.st.1. OKZRH.

II

 

 

ODREĐUJE SE PRITVOR

 

 

temeljem zakonskog osnova u članku 182.st.1. ZKP koji počinje teći od časa lišenja slobode okrivljenika i po ovom rješenju može trajati najduže mjesec dana od momenta lišenja slobode.

 

 

Obrazloženje

 

 

Navedenim zahtjevom Županijsko državno odvjetništvo u Zadru zahtjeva provođenje istrage protiv okrivljenika jer da postoje osnovi sumnje da su oni počinili naprijed opisano kazneno djelo, predlažući ujedno protiv istih određivanje pritvora po osnovu iz čl.182.st.1. ZKP jer i za to postoje zakonske pretpostavke.

Zahtjev i prijedlog su osnovani.

 

Okrivljenici prethodno nisu ispitani u svojstvu osumnjičenika jer nisu dostupni državnim tijelima (u bjekstvu) pa obzirom da ostale istražne radnje više ne trpe odgađanje valjalo je o zahtjevu i prijedlogu državnog odvjetnika odlučiti.

Postojanje osnovane sumnje da su okrivljenici počinili kazneno djelo, kao uvjeta za pokretanje istrage, slijedi prema podacima u krivičnoj prijavi PU Zadar od 16.8.1991.godine broj KU 2174/91, a zatim iz priloženih pismena, kao što su očevid na licu mjesta, te nalazi i mišljenja o smrti sad pok. Josipa Žulja i Mile Mamića. Stoga u nastavku postupka valja provesti dokaze i prikupiti druge podatke vezane za okrivljenike i kritični događaj, što će biti temelj za daljnju odluku državnog odvjetnika o tijeku postupka.

 

Zato je naređivanje istrage opravdano i na zakonu zasnovano.

Glede pak prijedloga za određivanje pritvora utvrđuje se da je s obzirom na visinu zaprijećene kazne za naprijed označeno krivično djelo pritvor obligatoran u smislu članka 182.st.1. ZKP, pa je i tom prijedlogu moralo biti udovoljeno.

Zbog svega izloženog odlučeno je kao naprijed.

 

 

U Zadru, 21.ožujka 1997.godine

 

ISTRAŽNI SUDAC

Ladislav Judnič

 

 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba i to u dijelu odluke o provođenju istrage u roku od tri dana a u dijelu odluke o pritvoru u roku od 24 sata, sve od časa prijema rješenja. Žalba se predaje ovom sudu u tri primjerka. Izjavljena žalba ne zadržava izvršenje rješenja.

 

 

DNA: 1/ ŽDO Zadar

2/ Okrivljenicima preko oglasne ploče

3/ U spis

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -