- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0039

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

Broj 511-05-02/2-8- K-176/92.

Datum 11. 02. 1992. godine

 

O K R U Ž N O M JAVNOM  TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

Veljko Vujaklija otac Miloš i majka Soka rođene Vujaklija

rođen dana 05. 08. 1959. u Mali Obljaj , općina Glina SR Hrvatska , stanuje u Karlovac ulica P. Filipca broj 6 , općina Karlovac________________________

narodnost Srbin , državljanin zanimanje operativni djelatnik       ,

 

 

z b o g     krivičnog djela iz članka 236. F. KZ RH-a  –  oružana pobuna

 

n a    n a č i n   što je nakon prestanka radnog odnosa na osobni zahtjev u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac na poslovima i zadacima operativnog radnika za suzbijanje krvnih delikata i krivičnih djela protiv opće sigurnosti, dobrovoljno pristupio neprijateljskim redovima u tzv. „Miliciju – SAO Krajine“, u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog  i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P R I L O Z I:

 

 1. Rješenje o primanju na rad i raspoređivanje u Policijsku upravu Karlovac broj: III/1-18945/1-1978. izdano u Zagrebu 23.06.1978. godine,
 2. Rješenje o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova – Policijskoj upravi Karlovac broj: 511-05-05/1-4-567312/91. od 02.08.1991. godine,
 3. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxx od 07.02.1992. godine,
 4. Službena zabilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxx od 04.02.1992. godine,

 

Opis činjeničnog stanja:

 

Iz Rješenja o primanu na rad broj: III/1-08945/1-1978. izdanog u Zagrebu 23.06.1978.

godine u Zagrebu, vidljivo je da je Vujaklija Veljko radio u Policijskoj upravi Karlovac. (Prilog broj: 1 – rješenje).

Na osobni zahtjev prijavljenog dana 02.08.1991. godine prestao mu je radni odnos u

Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijskoj upravi Karlovac na radnom mjestu za suzbijanje krvnih delikata i krivičnih djela protiv opće sigurnosti. (Prilog broj: 2 – Rješenje).

Uvidom u postojeću dokumentaciju i evidenciju Policijske uprave Karlovac utvrđeno je da navedeni nije vratio svoju službenu legitimaciju. Operativnom provjerom smo utvrdili da je prijavljeni Vujaklija Veljko viđen kao pripadnik tzv. „Milicija – AO Krajine“ prilikom razmjene zarobljenika u Tušilovačkom Cerovcu. (Prilog broj: 3 i 4 – Službena zabilješka).

Na osnovu naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Vujaklija Veljko počinio krivično djelo iz članka 236. F. – KZ RH-a – oružana pobuna.

O eventualnim naknadnim saznanjima pravovremeno ćete biti obaviješteni putem Posebnog izvještaja.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOGA: 4

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

mr Ivan Štajduhar

 

 


 

 

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Broj: III/1-18945/1-1978.

Zagreb, 23. 6. 1978.

 

Na temelju člana 69. stav 2. i člana 73. Zakona o organima unutrašnjih poslova („Narodne novine“ broj: 11/77.), izdaje se

 

 

R J E Š E N J E

 

1. VUJAKLIJA VELJKO , rođen 5.8.1959. godine

Mali Obljaj – Glina ,  sa završenom Srednjom školom za unutrašnje poslove u Zagrebu, PRIMA SE NA RAD U MILICIJU I RASPOREĐUJE  u  OSUP  KARLOVAC ,

sa danom 1.7.1978. godine.

2. imenovani je dužan ostati u radnom odnosu kod organa unutrašnjih poslova dvostruko više od vremena provedenog na školovanju.

3. Raspored radnika na radno mjesto i osobni dohodak utavrdit će posebnim rješenjem radna zajednica organa u koji je raspoređen.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Vujaklija Veljko završio je Srednju školu za unutrašnje poslove u

Zagrebu, školske godine 1977/78., te time stekao srednje školsko obrazovanje.

Uvidom u personalni dosje imenovanog utvrđeno je da ispunjava i ostale uvjete iz

člana 68. i člana 72. Zakona o organima unutrašnjih poslova za prijem na rad u organe unutrašnjih poslova.

Obaveza ostanka u radnom odnosu kod organa UP u vremenu dvostruko većem od

vremena provedenog na školovanju utvrđena je temeljem člana 127. Zakona o organima unutrašnjih poslova, a u slučaju da radnik odbije stupiti na rad u organ unutrašnjih poslova u koji je raspoređen i ne ostane an radu  u organima u dvostruko više nego je trajalo školovanje, dužan je nadoknaditi troškove školovanja.

Temeljem člana 127. stav 2. Zakona o organima unutrašnjih poslova radnik se

oslobađa polaganja stručnog ispita za radno mjesto koje odgovara stupnju završene školske spreme.

Ovo rješenje je konačno, pa protiv istog radnik nema pravo prigovora, ali može u roku

od 30 dana od dana prijema rješenja tražiti zaštitu svog eventualno povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

 

Dostavljeno:                                                                                       PODSEKRETAR

 1. Vujaklija Veljko Ante Pedišić
 2. OSUP Karlovac 2x
 3. Arhivi, ovdje.

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj 511-05-05/1-4- 5673/2 /91.

Karlovac, 02. 08. 1991.

 

Na temelju čl. 378. st. 3. Zakona o upravi („Narodne novine RH“ broj: 16/78, 50/78/ 29/85 i 17/86) i točke V alineja 8. Rješenja mUp-a RH o ovlaštenjima za potpisivanje akata, dokumenata i drugog pisanog materijala, donosim

 

R J E Š E N J E

 

 

VUJAKLIJA VELJKO , rođen 05.08.1959. u

Mali Obljaj općina    Glina ,  radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. radnik za suzbijanje krvnih delikata i kri.dj. protiv opće sigurnosti.

p r e s t a j e     radni odnos u MUP-a RH, Policijskoj upravi Karlovac s danom  02.08.1991. godine.

o b r a z l o ž e n j e

 

Vujaklija Veljko , ,  radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. rad. za suzb. krvnih delikata i kriv.dj. pro. opće sigurnosti podnio je dana 02.08.1991. zahtjev za prestanak radnog odnosa, a iz razloga što ne želi više raditi u organima unutarnjih poslova.

Uvidom u personalni dosije radnika utvrđeno je da isti nema obaveza prema ovoj Policijskoj upravi, te je obzirom na to odlučeno da se udovolji zahtjevu radnika.

Imajući u vidu gore navedeno, a primjenom čl. 75. st. 1. točka 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnos („Sl. list SFRJ“ broj: 60/89), valjalo je donijeti rješenje kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja radnik može uložiti zahtjev za zaštitu prava ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

 

DOSTAVITI:

 1. Radniku,
 2. Računovodstvu, ovdje,
 3. Dosije radnika, ovdje,
 4. Arhiva, ovdje.-

 

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

mr Ivan Štajduhar


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODSJEK ZA SUZBIJANJE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

Broj 511-05-02/2-13- K-176/92.

Datum 07. 02. 1992.

 

SLUŽBENA  BILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxx zanimanje operativni djelatnik rođen xxxxxxxxxxxxxxxx godine, boravište – prebivalište Karlovac xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 05. 02. 1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac_____________

dao ovlaštenoj osobi PU Karlovac____________________________________________

slijedeće obavijesti:

 

„Sjećam se da sam prilikom razmjene zarobljenika u Tušilovačkom Cerovcu, negdje u 09. mj. 1991. godine vidio na „drugoj strani“ Polojac Milivoja, Majstorović Milu te Vujaklija Veljka. Bilo je tu i nekih drugih prebjeglih radnika Policijske uprave Karlovac, ali oni su se skrivali da ne bi bili uočeni.

Što se tiče samog spiska i naših bivših pripadnika koji su se odmetnuli on je nepotpun, neprovjeren, pa čak i dosta netočan (npr. tu se spominje Škorić Milan koji, koliko ja znam, nije u nikakvim formacijama, dapače pomogao je nekim našim dečkima iz PS Slunj kad su bili zarobljeni u Miljevcu, tako da su na kraju pušteni). Isto tako, ne mogu vjerovati a tako sam i čuo da bi Rokvić Radomir radio u tzv. „Miliciji Krajine“. Za Mašić Manišu čuo sam da se trenutno nalazi u Beogradu, a Kunić Nebojša je koliko ja znam negdje u inozemstvu.“

Ovl. sl. osoba

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODSJEK ZA SUZBIJANJE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

Broj 511-05-02/2-13- K-176/92.

Datum 04. 02. 1992.

 

SLUŽBENA  BILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje operativni djelatnik rođen xxxxxxxxxxxxxxxxx. godine, boravište – prebivalište Karlovac xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 04. 02. 1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac_____________

dao ovlaštenoj osobi PU Karlovac____________________________________________

slijedeće obavijesti:

 

Kao što znate trenutno sam zapovjednik Policijske stanice za kontrolu i regulaciju prometa Karlovac. Što se tiče mojih ludi koji su se odmetnuli i prešli u redove neprijatelja imam saznanja da je Čokeša Miloš u tzv. „Policijska stanica Vojnić – Milicija Krajina“, a prije toga je navodno radio jedno vrijeme u Slunju. Isto tako od supruge Novaković Milana saznao sam da je on nakon napuštanja službe u Karlovcu, otišao u Glinu gdje je zarobljen od „Martićevaca“. Koliko se sjećam on nije razdužio naoružanje,a što se dalje desilo s njime nemam saznanja. Čuo sam da je i Gvozdenović Rade u tzv. „Miliciji Krajine – Vojnić“.

Prilikom razmjene zarobljenika negdje, ne mogu se točno sjetiti, u 09. mj. 1991. godine u Tušilovačkom Cerovcu prepoznao sama bivše radnike Policijske uprave Karlovac koji su se nalazili na drugoj strani, dakle u tzv. „Miliciji Krajine“, Vujaklija Veljka i Majstorović Milu. Čini mi se da su tamo bili neki bivši radnici PU Karlovac, ali skrivali su se od naših pogleda.“

Ovl. sl. osoba

xxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Odsjek za suzbijanje gospodarskog krim.

Broj 511-05-02/2-8- K-176/92.

Datum 20. 05. 1992.

 

SLUŽBENA  BILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxx zanimanje operativni djelatnik rođen xxxxxxxxxxxxx. godine, boravište – prebivalište Karlovac xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 20. 05. 1992. godine u prostorijama PU Karlovac_________________________

dao ovlaštenoj osobi ove PU _________________________________________________

slijedeće obavijesti:

„Sredinom 09. mjeseca 1991. godine prisustvovao sama ispred Policijske uprave karlovac razmjeni zarobljenika u Tušilovačkom Cerovcu. Prilikom te razmjene vidio sam slijedeće osobe na suprotnoj strani tzv. „SAO Krajine“:

 1. BORU VORKAPIĆA, bivšeg načelnika iz vojnića koji je vodio pregovore za suprotnu stranu, bio obučen u uniformu SMB bez činova,
 2. VUJAKLIJA VELJKO, njega sam vidio u staroj milicijskoj uniformi s činom inspektora naoružanog kratkim i dugim oružjem
 3. MAJSTOROVIĆ MILE, bio obučen u SMB uniformu naoružan puškomitraljezom.“

 

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-41/92

Karlovac, 27. svibnja 1992. godine

ZC/MS

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Dostavljam materijale Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u svezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN. 53/91), provede istraga

 

protiv

 

VELJKA VUJAKLIJE sina Miloša i Soke r.

Vujaklija, r. 5. 8. 1959. u Glini, prebiva u

Karlovcu, Pere Filipca br. 6, Srbin, drž.

Republike Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

U kolovozu 1991. godine u Karlovcu, u cilju da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i drugih srbočetničkih oružanih ilegalnih formacija koje su akcije upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, samovoljno napustio rad u Policijskoj upravi Karlovac te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. SAO Krajine, samovoljno napustio rad u Policijskoj upravi Karlovac te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. Milicije SAO Krajine, te ej sudjelovao u napadu na grad Karlovac, kao i u drugim akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, na području Tušilovačkog Cerovca, a radi sprečavanja ulaska snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1 KZRH.

R a z l o z i

 

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Vujaklija Veljka, radi krivičnog djela opisanog u izreci ovog zahtjeva.

 

Iz izjava operativnih djelatnika Policijske uprave Karlovac xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, proizlazi da je osumnjičeni samovoljno napustio radno mjesto u Policijskoj upravi Karlovac u toku kolovoza 1991.  godine te pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. milicije SAO Krajina, te je viđen na području Tušilovačkog Cerovca i prilikom razmjene zarobljenika na području Turnja kod Karlovca, a aktivno je sudjelovao na neprijateljskoj strani na napadu na grad Karlovac, te u drugim akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske na području Tušilovačkog Cerovca. S obzirom da su sve akcije formacija kojima je pristupio osumnjičeni bile upravljene na nasilno rušenje državnog i društvenog postrojstva Republike Hrvatske u cilju odcjepljenja dijelova njenog teritorija, radi stvaranja tzv. SAO Krajina, smatram da postoji osnovana sumnja da je Veljko Vujaklija ostario sva bitna obilježja krivičnog djela iz člana 236-f stavak 1 KZRH, pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

Budući da osumnjičeni zasada nije dostupan legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažemo da se protiv njega raspiše tjeralica i odredi pritvor.

 

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR


Broj Kio. 169/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 10. srpnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Vujaklija Veljko

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ  RH

Početak u 12,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:     Voj. tužilac   Stanković-Moćan Anton

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: pravni kriminalista, Karlovac

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu niti zavadnji sa okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKPa iskazuje:

 

Tokom mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 1991. god. većem broju djelatnica-policajaca MUP-a RH – PU Karlovac prestao je radni odnos u PU Karlovac, među njima i okrivljenima. Nekima od djelatnika kojima je prestao radni odnos, radni odnos je prestao zbog odlaska u mirovinu, drugima na vlastiti zahtjev, jer su izjavili da više en žele raditi u Organima unutarnjih poslova MUP-a RH, a trećima zbog samovoljnog napuštanja radnog odnosa, odnosno zbog toga što su odbili izvršiti dobivena naređenja tj. odbili raditi poslove i zadatke radnog mjesta na koja su raspoređeni, pri čemu su neki čak jednostavno napustili službu u PU Karlovac bez ikakvog razloga.

Oni djelatnici PU Karlovac, kojima je radni odnos prestao radi toga što su samovoljno napustili svoja radna mjesta, prilikom napuštanja PU Karlovac ponijeli su sa sobom, odnosno zadržali oružje, municiju i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi i to oružje, municijui i službenu opremu do danas nisu vratili. U svakom takvom slučaju, kad je neki od okrivljenih prilikom napuštanja PU Karlovac zadržao oružje, municiju i drugu službenu opremu, uz krivičnu prijavu priložena je i pismena dokumentacija iz oje je vidljivo s čime je pojedini okrivljeni bio zadužen, što nije vratio i slijedom toga što je za sebe zadržao i u tom slučaju u kojem iznosu je ujedno oštetio PU Karlovac.

Iz neposrednog zapažanja meni nije poznato što su oni djelatnici, kojima je prestao radni odnos, radili nakon napuštanja PU Karlovac i gdje se nakon toga nalaze, tj. da li su se uključili u radne nelegalne organe tzv. „SAO Krajina“ i da li u okviru raznih takvih paravojnih formacija sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH.

No, iz razgovora s pojedinim djelatnicima PU Karlovac, koji tu i danas rade čuo sam da je većina onih djelatnika kojim je prestao radni odnosu u PU Karlovac, poslije toga viđena na okupiranom području tzv. „SAO Krajine“. Također sam čuo od nekih djelatnika PU Karlovac da su im se pojedini okrivljeni javljali putem telefona ili radio-veze i da su iz tog razgovora zaključili da ti pojedini okrivljeni rade u „Miliciji“ ili drugim organima vlasti tzv. „SAO Krajine“, odnosno da se nalaze i rade na teritoriju RH, koje je privremeno okupirano od „JNA“ i raznih paravojnih pobunjeničkih formacija.

To je sve što mi je o ovome poznato.

Upozoren u smislu čl. 32. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 12,30 sati

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                              Svjedok:

 


 

Broj Kio. 169/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. srpnja 1992. godine

Vojnog sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Vujaklija Veljko

Zapisničar: Ivana Kodrić

Zbog krivičnog djela iz člana

236.f. st. 1. KZ RH i dr.

Početak u 12,00 sati

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: dipl. krim., Karlovac,

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 231. st. 1. i 229. ZKPa iskazuje:

 

Negdje u rujnu 1991. g. kao predstavnik PU Karlovac, bio sam na lokalnoj razmjeni zarobljenika u Tuš. Cerovcu, između PU Karlovac i predstavnika milicije tzv. „SAO Krajina“. Tom prilikom razmjeni je bio prisutan i kapetan  KOS-a JNA (nečitko)

Prilikom razmjene zarobljenika, tu u Tuš. Cerovcu, između ostalih osoba, vidio sam i nekoliko bivših radnika PU Klc. i područnih policijskih stanica, koji su prethodno tokom ljeta samovoljno napustili svoja radan mjesta u PU Klc., odnosno otkazali poslušnost PU Klc.

Između ostalih vidio sam i prepoznao bivše radnike PU Klc. Polojac Milivoja, Majstorović Milu, i Vujaklija Veljka koji su prisustvovali razmjeni kao predstavnici suprotne strane.

Majstorović Mile bio je obučen u SMB uniformu, bez ikakvih posebnih oznaka, naoružan PM-M 53.

Okr. Vujaklija Veljko bio je u staroj plavoj policijskoj uniformi (ljetnoj), s činovima inspektora na ramenima, bez drugih vidljivih oznaka. Bio je naoružan starim njemačkim automatom.

Okr. Polojac Milivoj vidio sam glavu – lice, jer se skrivao iza jedne kuće, vjerojatno da ga ne vidimo, tako da nisam vidio da li je bio u uniformi  i dali je bio obučen odnosno naoružan.

Pored naprijed imenovanih vidio sam tu i više pripadnika bivše PS Vojnić, koji su u to vrijeme već bili prekinuli veze s PU Karlovac. Od njih prepozna osam Vorkapić Boru bivšeg zapovjednika PS Vojnić, a za koje sam čuo da je i nakon odcjepljenja PS Vojnić od PU karlovac postao odnosno ostao komandir sadašnje PS Vojnić u sastavu „SAO Krajina“. S njim sam se čak i pozdravio. Bio je obuče n u SMB uniformu JNA, bez ikakvih posebnih oznaka, naoružanog pištoljem. Pored njega vidio sam i više drugih bivših policajaca OPS Vojnić, s kojima sama se također pozdravio, ali koje poznam samo iz viđenja i kojima ne znam imena. Pored ovih koje sam naprijed spomenuo tu je bilo prisutno i drugih osoba, 30 do 40 ukupno, od kojih se, veći dio, kada smo mi naišli sakrio iza obližnjih kuća, tako da nisam prepoznao o kojim se osobama radi.

Ništa drugo posebno u njihovim  aktivnostima i pripadnosti pobunjeničkim oružanim formacijama ja ne znam.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 


Broj Kio. 169/92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. srpnja 1992. godine

Vojnog sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Vujaklija Veljko

Zapisničar: Ivana Kodrić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. KZ RH

Početak u 12,30 sati

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: policajac,   Karlovac

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u  zavadnji nije u srodstvu

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKPa  iskazuje:

 

Negdje u mj. rujnu 1991. g. u Tušilovačkom Cerovcu, bio sam kao predstavnik PU Klc. prisutan lokalnoj razmjeni zarobljenika između PU Klc. i tzv. „Milicija SAO Krajina“.

Prilikom navedene razmjene zarobljenika, između ostalih vidio sam tu i bivše radnike pU Karlovac, koji su samovoljno napustili posao tokom ljeta iste godine i to Majstorović Milu, i Vujaklija Veljka.

Okr. Majstorović Mile bio je obučen u SMB uniformu „JNA“ i naoružan M-M-53, a okr. Vujaklija Veljko u staru plavu policijsku uniformu s činom inspektora, naoružanog starim njemačkim automatom.

Pored imenovanih vidio sam tu i više drugih policajaca bivše PS Vojnić, koja se u to vrijem već bila odvojila od PU Klc. i pripojila tzv. „SAO Krajina“ i to Vorkapić Boru, bivšeg zapovjednika PS Vojnić, obučenog u SMB uniformu i naoružanog pištoljem, te više drugih policajaca te PS, ali po njihova ne znam imena i koje poznam samo iz viđenja.

Ništa drugo o konkretnim aktivnostima imenovanih i njihovoj pripadnosti nekim oružanim pobunjeničkim grupama, nakon odcjepljenja „SAO Krajina“, ja ne znam.

Okr. Čokeša Miloša, bivšeg policajca PS Slunj, osobno poznajem, ali njega nikada nisam vidio, nakon proglašenja ztv. „SAO Krajina“. Za njega sam samo čuo iz pričanja, a i razgovora putem sredstava veze putem UK veze, da je nakon odlaska iz PS Slunj, odnosno, točnije nakon odlaska iz PU Karlovac, gdje je u zadnje vrijem radio, nakon proglašenja tzv. „SAO Krajina“ otišao u Vojnić i pristupio tzv. „Milicija SAO Krajina“, a zatim i u ispostavu (?) milicju Slunj.

Upozoren u smislu  čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

 


 

Broj Kio. 169/92-6

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. srpnja 1992. godine

Vojnog sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  Vujaklija Veljka

Zapisničar: Ivana Kodrić

Zbog krivičnog djela iz člana

236.f. st. 1.  i dr. KZ RH

Početak u 13,00 sati

 

 

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: policajac,

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu nije u  zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKPa  iskazuje:

 

Negdje u drugoj polovini rujna 1991.g. u Tušilovačkom Cerovcu, bio sam kao predstavnik PU Klc., zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prisutan lokalnoj razmjeni zarobljenika između PU Klc. i tz.v „Milicija SAO Krajina“.

Tom prilikom vidio sam prisutne na razmjeni bivše radnike PU Klc. Majstorović Milu i Vujaklija Veljka, koji su samovoljno prethodno negdje tokom ljeta napustili PU Klc.

Majstorović Mile bio je obučen u SMB uniformu „JNA“ i naoružan PM-M-53, a Vujaklija Veljko obučen u staru plavu policijsku uniformu, s činom inspektora i naoružanog nekim mislim automatskim oružjem, najvjerojatnije AP.

Pored naprijed spomenutih okrivljenih vidio sam tu i više bivših policajaca PS Vojnić, kojima ne znam imena i koje poznajem samo iz viđenja, a pored njih i više drugih uniformiranih i naoružanih osoba, koje uopće ne poznajem i koje ne znam čak niti iz viđenja.

Ne znam drugo ništa o pripadnosti okrivljenih nekoj od pobunjeničkih grupa ili nekoj od „Milicija SAO Krajina“, a niti ništa o nekim njihovim konkretnim aktivnostima u sastavu tih grupa.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

Nastavljeno

 

Nadodajem da sam od onih bivših policajaca PS Vojnić, koje poimenično ne poznajem, prepoznao jedino Vorkavić Boru bivšeg zapovjednika PS Vojnić, a kojeg jedino od raniej osobno poznajem.

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj: Kio 169/92-8

 

 

N A R E D B A

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Vujaklija Veljka, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH,

 

n a r e d i o     j e

 

I  Temeljem čl. 551 st. 1 i 2 ZKP-a,  o d r e đ u j e    s e    i z d a v a n j e   t j e r a l i c e, protiv

Okr. VUJAKLIJA VELJKA sina Miloša i Soke r. Vujaklija, rođ. 5.8.1959. god. u glini, s posljednjim poznatim prebivalištem u Karlovcu, P. Filipca br. 6, Srbina, držav. RH,

protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 169/92-2 od 7.7.1992. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236f st. 1 KZ RH, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojega je  rješenjem ovog suda broj Kio 169/92-7 od 20. 7. 1992. godine, temeljem čl. 191 st. 2 toč. 1 ZKP-a, određen pritvor.

II  Nakon lišenja slobode, okr. Vujaklija Veljka potrebno je dovesti u radno vrijeme u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III  Temeljem čl. 554 st. 2 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 20. srpnja 1992. godine

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 

Dna:

 1. VT Klc na KT 41/92
 2. PU Karlovac, uz 2 primjerka rješenja o pritvoru.

 


SLUŽBENA BILJEŠKA

 

sastavljena danA 07.07.1992. godine u PU Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora dana 06.07.1992. godine sa xxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, djelatnik PU Karlovac, po nacionalnosti Hrvat.

 

Isti je izjavio.

 

„U drugoj polovici 09. mjeseca 1991. godine sa zapovjednikom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dolaskom do zgrade MZ „Cerovac“ parkirali smo vozilo i izveli četvoricu ljudi koje smo trebali zamijeniti za četvoricu građana hrvatske nacionalnosti.

Tom nam je prilikom pristupio odjeven u SMB vojnu uniformu sa oznakama kapetana Vorkapić Boro, koji je bio naoružan kratkim oružjem, a kojeg sam odmah prepoznao. U njegovoj pratnji prepoznao sam i bivšeg inspektora, koji je i tada bio odjeven u bivšu milicijsku uniformu sa oznakama inspektora, Vujaklija Veljka. Tom je prilikom Vujaklija bio naoružan dugim i kratkim oružjem.

U pozadini, nekih 15-ak metara od nas, prepoznao sam Majstorović Milu, bivšeg djelatnika PU Karlovac, koji je bio u maskirnoj uniformi sa puškomitraljezom preko ramena. Kraj njega se nalazio djelatnik SSM PU Karlovac Malešević Dragan, koji je bio odjeven u bivšu uniformu milicije sa oznakama milicionera i naoružan dugim oružjem.

Tom sam prilikom također prepoznao 2 radnika I SM Karlovac koji su se tada vodili na bolovanju. To su bili: Polojac Milivoj koji je bio odjeven u milicijsku uniformu i naoružan dugim i kratkim oružjem, te Višnjić Dražen također odjeven u bivšu milicijsku uniformu  i naoružan dugim i kratkim oružjem. Pošto su vidjeli mene i zapovjednika Borčića isti su pokušali pobjeći i sakriti se, ali su se ipak vratili nazad.

Ostale koji su se nalazili na toj razmjeni nisam prepoznao jer su to najvjerojatnije bili djelatnici PS Vojnić.“

Ovl. sl. osoba

xxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU                                                              K-186/92-4

Kv-252/92

 

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. VELJKA VUJAKLIJA radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 5. studenog 1992. godine

 

 

r i j e š i o    j e

 

 

 1. – Temeljem čl. 1. st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv okr. VUJAKLIJA VELJKA radi krivičnog djela iz lč. 236 f st. 12 KZH, se   o b u s t a v l j a .
 2. – Rješenjem istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine br. Kio-169/92-7 kojim se protiv okr. VELJKA VUJAKLIJA određuje pritvor, se povlači odnosno stavlja van snage.
 3. Naredba istražnog suca ovog suda o raspisivanju tjeralice protiv okr. VELJKA VUJAKLIJA od dana 20. srpnja 1992. godine br. Kio-169/92-5, se povlači.
 4. – Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT-541/92 od 6. kolovoza 1992. godine podiglo je optužnicu protiv okr. Veljka Vujaklija radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da je postupak trebalo obustaviti, rješenje o pritvoru staviti van snage, a tjeralicu povući.

Stoga je odlučeno kao u izreci rješenja.

 

 

Karlovac, 5. studenog 1992. godine

ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 

Sanda Rastovski                                                                     Zvonimir Matan

c.r.                                                                                           v.r.

 

PRAVNA POUKA:

protiv ovog rješenja Javni tužitelj ima pravo uložiti žalbu u roku od 24 sata od primitka istog. Žalba se podnosi u 3 istovjetna primjerka. O žalbi odlučuje Vrhovni sdu Republike Hrvatske.

 

DOSTAVLJENO:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU                                      IV K-186/92-3

K-148/92

 

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao presjednika vijeća, te sudaca Mladena Kosijer i Nine Bubaš kao članova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. VELJKA VUJAKLIJE, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, na sjednici vijeća održanoj dana 18. kolovoza 1992. godine

 

r i j e š i o     j e

 

Protiv:

Okr. VELJKA VUJAKLIJE, sin Miloša i soke r.

Vujaklija, r. 5.8.1959. godine u glini,

prebiva u Karlovcu, Pere Filipca 6. Srbin,

državljan RH

 

 

Temeljem čl. 300 st. 3 i 4 Preuzetog ZKP-a (NN 53/91)

 

 

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U

ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

 

Obrazloženje

 

VT Kralovac, pod brojem KT-41/92 od 6. kolovoza 1992. godine podnijelo je optužnicu protiv Veljka Vujaklije, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, kako je to pobliže opisano u optužnici, te je stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti.

Osnovana sumnja da je okr. počinio utuženo kriv. djelo proizlazi iz iskaza saslušanih svjedoka. Okr. je nedostupan legalnim organima hrvatske vlasti, pa stoga postoje razlozi za određivanje pritvora kao i izdavanje tjeralice, a što ej učinjeno rješenjem i tjeralicom istražnog suca Vojnog suda u Karlovcu.

Kako je okr. nedostupan državnim organima RH, te učestvovao u oružanoj pobuni, a radi se o teškom kriv. djelu uperenom protiv RH, to je vijeće ocijenilo da su smislu generalne i specijalne prevencije postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

U Karlovcu, 18. kolovoza 1992. godine

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski                                                                                 Zvonimir Matan

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 3 dana prijema pismenog otpravka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri jednaka primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-41/92

 

karlovac, 6. kolovoza 1992. godine

ZC/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 i točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN. 53/91), podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

VELJKA VUJAKLIJE sin Miloša i Soke r. Vujaklije, r.

5.8.1959. u Glini, prebiva u Karlovcu, Pere Filipca 6,

Srbin, drž. Republike Hrvatske,

 

da je:

 

U kolovozu 1991. godine u Karlovcu,  u cilju da oružjem stvara nemir i nesigurnost, života i imovine građana Republike hrvatske, te u namjeri nasilnog rušenja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalno izabranih organa vlasti u uvjetima oružane agresije tzv. JNA i drugih srbočetničkih oružanih formacija koje su akcije usmjrenje na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranja tzv. SAO Krajine, samovoljno napustio radno mjesto u Policijskoj upravi Karlovac te dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. SAO Krajine, te je aktivno sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, na području Tušilovačkog Cerovca, koji je i okupiran i nije pod kontrolom hrvatski vlasti,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236f stavak 1 KZRH.

 

Stoga

 

p r e d l a ž em

 

 1. da ase pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna i javna rasprava,
 2. da se na glavnu raspravu pozove okr. VUJAKLIJA VELJKO, te svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 3. da se raspravi izvrši uvid u rješenja Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove (2), rješenje policijske uprave Karlovac (3), rješenje o određivanju pritvora (14), naredbu o izdavanju tjeralice (15),
 4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91), suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

Obrazloženje

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Vujaklija Veljka, radi krivičnog djela pobliže opisanog u izreci optužnice, pa je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx suglasno su iskazali da su u rujnu 1991. godine kao predstavnici Policijske uprave Karlovac bili prisutni na razmjeni zarobljenika u Tušilovačkom Cerovcu, a koja razmjena se odvijala između Policijske uprave Karlovac i predstavnika milicije tzv. SAO Krajina. Prilikom razmjene zarobljenika u Tušilovačkom Cerovcu, vidljivi su nekoliko bivših pripadnika Policijske uprave Karlovac, a između ostaloga i okrivljenika Vujaklija Veljka. Okrivljenik je bio obučen u Policijsku uniformu sa činovima inspektora bez drugih vidljivih oznaka, a bio je naoružan starim njemačkim automatom.

Iz rješenja Republičkog sekretarijata  za unutrašnje poslove vidljivo je da je ok. Veljko Vujakljia bio raspoređen na radno mjesto u Policijsku upravu u Karlovcu, a iz rješenja Policijske uprave Karlovac proizlazi da mu je radni odnos prestao sa danom 2.8.1991. godine, budući je okrivljenik samovoljno podnio zahtjev za prestanak radnog odnosa jer više nije želio raditi u organima unutrašnjih poslova.

S obzirom na sve navedeno smatram da je okr. Veljko Vujaklija ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236f stavak 1 KZRH.

Okrivljenik je bio djelatnik Policijske uprave u Karlovcu međutim, u kolovozu 1991. godine je samovoljno napustio taj posao i nakon toga se dobrovoljno pridružio srbočetničkim formacijama tzv. „milicije SAO Krajina“ sa područja Tušilovačkog Cerovca. Okrivljenik je viđen u redovima neprijateljskih nelegalnih formacija prilikom razmjene zarobljenika koja se odvijala između policijske uprave Karlovac i tzv. milicije SAO Krajina na području Tušilovačkog Cerovca. Okrivljenik tom prilikom bio je obučen u neprijateljsku uniformu i naoružan dugima naoružanjem.

Smatram da se može zaključiti da je okrivljenik aktivno djelovao protiv legalnih snaga Hrvatske vojske i protiv Hrvatske policije na području Tušiloačkog Cerovca, zbog čega je i napustio posao radi pridruživanja akcijama protiv hrvatskih oružanih snaga. Budući da je njegova akcija bila usmjerena protiv Hrvatske i njenog državnog ustrojstva, očito u namjeri da e sruše legalno izabrani organi vlasti, a to je sve bilo u uvjetima oružane agresija tzv. JNA i drugih srbočetničkih oružanih formacija radi odcjepljenja dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, smatram da ponašanje okrivljenika obuhvaća sva bitna obilježja krivična djela oružane pobune pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovan.

Budući da okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, zbog karaktera krivičnog djela i njegove težine smatram da postoje osobito važni razlog da se suđenje ipak održi, pa je valjalo predložiti temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP suđenje u odsutnosti.

(nečitko) VOJNOG TUŽITELJA

ZDRAVKO CAR

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -