- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0034

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MUP – SLUŽBA ZA ZAŠTITU USTAVNOG

PORETKA CENTAR KARLOVAC

Broj 476/1

Datum 07. 04. 1992.

 

OKRUŽNOM JAVNOM TUŽIOCU

K  A  R  L  O  V  A  C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

1. Ime i prezime: BASARA GOJKO

Otac: Petar Basara

Majka: Danica Basara rođene Kljajić

rođen dana 21. 08. 1959., u Slunjski Moravci, općina Karlovac, R Hrvatska, stanuje u Karlovac, ulica Slunjski Moravci broj 35, općina Karlovac, narodnost: Srbin, državljanin RH, zanimanje: pekar, porodične prilike: oženjen, jedno dijete

zbog krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1. i 2. KZH oružana pobuna protiv RH

2. LONČAR JOVAN, sin Stevana, rođen 14. 11. 1935. godine u Slunjskim Moravcima, Karlovac, s prebivalištem u Slunjskim Moravcima kbr. 37, umirovljenik.

 

– zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. i 2. KZH.

3. LONČAR STEVAN, sin Jovana, rođen 03. 02. 1949. godine u Slunjskim Moravcima, Karlovac, s zadnjim prebivalištem u Karlovac, Smičiklasova 23.

– zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. i 2. KZH.

4. MALIĆ VLADIMIR, zv. ”Vlado”, sin Steve, rođen 27. 01. 1959. godine u Koranskom Brijegu, Duga Resa, trgovac, sa zadnjim prebivalištem u Karlovcu, kralja Petra Krešimira IV br. 4.

– zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. i 2. KZH.

5. JAKŠIĆ DUŠAN,  sin Adama, rođen 28. 02. 1928. godine u Slunjski Moravci sa zadnjim prebivalištem u Karlovcu, Senjska 3.

 

– zbog kriv. djela iz čl. 236 f. st. 1. i 2. KZH.

 

Postoji osnovan sumnja da je BASARA GOJKA, kao pripadnik rezervnog sastava agresorske JNA bio organizator oružane pobune na području Slunjskih Moravaca, općina Karlovac, time što je početkom VIII mjeseca 1990. godine organizirao i aktivno učestvovao u naoružanim stražama u Slunjskim Moravcima i okolnim srpskim selima, te organizirao naoružavanje srpskog stanovništva ovog područja. U njegovoj kući u zaseoku Basarev bio je smješten štab agresorske vojske, gdje su vršena ispitivanja i zlostavljanja zarobljenih civila hrvatske nacionalnosti sa ovog područja.

Činjenicu da je Basara Gojko počinio kriv. djelo iz čl. 236 f st. 1. i 2. KZH, oružane pobune upravljene na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH potvrđuju xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u izjavama uzetim na zapisnik od strane SZUP – a Centar Karlovac.

Postoji osnovana sumnja da su LONČAR JOVAN i njegov sin LONČAR STEVAN bili organizatori oružane pobune srpskog stanovništva na području Slunjskih Moravaca, općina Karlovac, time što su početkom VIII mjeseca 1990. godine organizirali i aktivno učestvovali u naoružanim stražama u Slunjskim Moravicama i okolnim srpskim selima.

Činjenicu da su Lončar Jovan i Stevan počinili djelo iz člana 236 f st. 1. i 2. KZH oružane pobune upravljene na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH, potvrđuje xxxxxxxxxxxxxxxx u izjavi uzetoj na zapisnik os strane Centra SZUP Karlovac.

Postoji osnovana sumnja da je MALIĆ VLADIMIR  zv. ”Vlado” kao rezervni časnik, kapetan agresorske JNA, bio organizator oružane pobune na području Koranskog Brijega, općina Duga Resa i Tušilovića, općina Karlovac, time što je tijekom VI mjeseca 1990. godine i nadalje organizirao i aktivno učestvovao u naoružanim stražama na tom području, organizirao naoružavanje srpskog stanovništva, te sudjelovao u raspoređivanju snaga okupatorske vojske. Početkom izbijanja oruužanih sukoba na području Karlovca, Malić je u svojstvu komandira čete s jedinicom učestvovao u ratnim operacijama okupatorske JNA na području Tušilovića, Ribara, Lipja i Turnja.

Činjenica da je Malić Vladimir počinio kriv. djelo iz čl. 236 f st. 1. i 2. KZH oružane pobune upravljene na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH, potvrđuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxx u izjavi uzetoj na zapisnik od strane Centra SZUP Karlovac.

Postoji osnovana sumnja da je JAKŠIĆ DUŠAN kao pripadnik rezervnog sastava okupatorske JNA bio organizator oružane pobune srpskog stanovništva na području Banskih i Slunjskih Moravaca, time što je od V mjeseca 1990. godine nadalje organizirao i aktivno učestvovao u naoružanim stražama oko srpskih sela na tom području, te organizirao postavljanje barikada na prometnicam prema Karlovcu.

Činjenicu da je JAKŠIĆ DUŠAN počinio kriv. djelo iz čl. 236 st. 1. i 2. KZH oružane pobune upravljene na ugrožavanje državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti RH, potvrđuje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx u izjavama uzetim na zapisnik od strane SZUP Centar Karlovac.

P  r  i  l  o  z  i  :

Izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, uzete na zapisnik od strne SZUP Centra Karlovac.

 

NAČELNIK CENTRA SZUP

Juraj Horvat

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

CENTAR SLUŽBE ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA

K  A  R  L  O  V   A   C

Broj 11/21

Datum 20. 01. 1992.

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

 

Sastavljen u ime CENTRA SZUP KARLOVAC dana 20. 01. 1992. godine u prostorijama CENTRA SZUP KARLOVAC u toku postupka na osnovi člana 151. ZKP –a zbog osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo___________________________________________

 

Prisutni su:

Ovlaštena služben osoba:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                   Zapisničar:

 

Započeto u 09. 30 sati.

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, s okrivljenikom (ako je poznat) _____________ u srodstvu, s oštećenikom _________________u srodstvu, u vezi s navedenim predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

(kratak sadržaj izjave)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poznato mi je da je pored moje porodice na području Tušilovačkog Cerovca i naselja Miljuši ostalo još nekoliko porodica i to: MACUT MILAN sa suprugom, MACUT DUŠAN sa suprugom, MACUT NIKOLA sa suprugom, MACUT JOVAN sa dvije kćeri, MILJUŠ MIĆAN, DEJANOVIĆ MILE, MATIJEVIĆ MILOŠ sa suprugom i dvije kćeri, SUDAR SVETO, sa suprugom i tri kćeri, LUKAČ MILADIN, sa suprugom, sinom i snaho i dvoje unučadi, MEDVJED JANJA, ŠEGAVIĆ IVA sa suprugom i dvije kćeri, ŠEGAVIĆ ZORA, BABIĆ VLADO, MILIVOJEVIĆ LJUBA, VUKIĆ DANICA sa sinom Dragom i snahom i drugi sin Đuro, MILIVOJEVIĆ ĐURO, sa suprugom, snahom i dvoje unučadi, KUKIĆ LJUBAN sa dva sina,dvije snahe i unučad, KUKIĆ DUŠAN, sa djecom i TESLA MIRKO, KUKIĆ MIĆAN sa suprugom.

Dana 06.10.1991.g. moj susjed Šegavić Iva krenuo je k meni po cigarete i tom prilikom je uhvaćen od strane rezervnog sastava okupatorske vojske. Tom prilikom dvojica rezervista došli su u moju kuću, a iz kasnijih priča sam čuo da su to rezervisti koji su došli iz Loznice. Isti rezervisti u razgovoru sa mnom pretili su da će ubiti Šegavić Ivu i njegovu porodicu na što sam ih ja molio da to ne učine jer se radi o dobrom čovjeku i porodici. Oni su naveli da će u roku od 3 dana pretražiti Šegavićevu kuću te ukoliko pronađu oružje ili šta od sumnjivih materijala, da će ubiti i moju porodicu. Kasnije sam od Vukić Danice čuo da je za Šegavić Ivu i njegovu porodicu garantirao i Mićan Miljuš i ona. Nakon tri dana ista dvojica rezervista ponovo su došli u moju kuću te mi rekli da je kuća Šegavić­, Ive pretražena i da ništa nije nađeno.

Isti rezervisti kontaktirali su sa Nikolom Mađarom i Milom Stanarevićem, inače pošta u Tuš. Cerovcu, u vezi pravljenja popisa stanovništa sa godištem rođenja sa ciljem mobilizacije istih ljudi. Ova dvojica rekli su da taj popis može napraviti jedino Mićan Miljuš i nakon što je Mićan Miljuš napravio popis stanovništva, Nikola Mađar i Mile Stanarević uručivali su pozive za mobilizaciju Sveti Sudaru, Milošu Matijeviću, Kukić Dragi i Kukić Dušanu i meni.

Htio bih još navesti da mi je poznato po čuvenju Vukić Danice da je 06. 10. 1991. g. ubijena Medvjed Janja, stara oko 65 godina, te je zapaljena njena kuća. To su činili rezervisti koji su bili u mojoj kući vezano na Šegavić Ivu. U isto vrijeme zapaljena je i kuća njezine kćeri i zeta Obranović Jože i Mare.

03. 11. ’91. g. dva dana nakon primitka poziva, pod pretnjama, a zajedno sa naprijed navedenim  mještanima, otišao sam se javiti na zborno mjesto, Slunjska Brda, gostiona “Bolji život”. Tu nas je dočekala jedinica vojne policije tzv. JNA koja nas je nakon kratkih konzulatacija uputila da se javimo u Tušilović kod pošte. Tu smo se javili Slavku, ne znam prezime, koji nas je odveo u Zimić do jedne privatne kuće gdje smo zaduživali vojničku opremu. Tu sam zadužio dio uniforme, te osobno naoružanje i to poluautomatsku pušku 80 komada metaka 7,622 mm. Po zadtuženju opreme sva petorica smo se morali javiti ponovo u “Bolji zivot”, odtuda smo sprovedeni do izvjesnog ČIKE, koji’ je bio komandir artiljerijske jedinice na položajima na Jelašima. Poslije razgovora sa Čikom ja i Đuro Vukić, zbog zdravstvenog stanja, vraćeni smo u komandu kod Dragana Kovačića, kojeg sam tu čekao 3 dana. Nakon razgovora sa Draganom Kovačićem prebačen sam na položaj neprijateljske vojske u Tušilović, preko puta gostione “Zlatna potkova”. Tu me je dočekao komandir čete Malić Vlado, poznato mi je da je radio kao trgovac u Karlovcu, i on me je rasporedio u II odjeljenje te jedinice.

Pored mene u tom odjeljenju bili su braća Dušan i Mirko Drakulić, Mićo Tomašević, Drago Drakulić, Boro Drakulić i Rade Čakširan. Komandir odjeljenja bio je Drago Drakulić. U vremenu od 18. 11. 1991. kada sam došao na ovaj položaj pa do 10. 12. 1991. g. nismo imali borbena djelovanja već smo čuvali straže zbog eventualnog prelaska Hrvatske vojske iz  područja Ladvenjaka.

Tu sam kontaktirao i sa ljudima iz drugih odjeljenja koje znam samo po nadimku a to su Rade “Mici”, komandir odjeljenja ?rijaci, “Pujade”, Brane iz Zimića, ima drugu-treću kuću na početku Zimića. ?0. 12. 1991. g. sa ovog položaja  premješteni smo u Ribare, gdje smo jedan dan držali položaje prema Kupi, a u to vrijeme ostale jedinice su se prestrojavale. Oo “Zlatne potkove” do Ribara prevoženi smo autobusom karlovačkog “Autotransporta”, prezime vozača je Jurić. 11. 12. 1991. g. iz Ribara premješteni smo na položaje je u Lipje na liniju fronte uz Kupu. Po dolasku u Lipje smješteni smo u neku obiteljsku kuću koja se nalazi u lijevom ogranku Lipja, treća kuća s desne strane. Položaj nam je bio između Kupe i vikendice od bivšeg radnika PU Karlovac Rakuše. U početku smo se mijenjali vod po vod, na što je moje komandir Malić Vlado stavio prigovor. Prigovor se odnosio na izvjesnog “Tamburu” za kog znam da je sa područja Sajevca, te da je bio zaposlen u “Josip Krašu” kao vozač. Isti je umjesto kape nosio šubaru sa obilježjima 4 S. Za istoga znam da je zajedno sa svojim vodom na ovaj položaj dolazio osobnim automobilom u kojima su odvozili opljačkane stvari. Po pričanjima ostalih vojnika saznao sam da je ”Tambura” ubio dvije starice na potezu prema selu Ribari, kuće sa desne strane ceste, te da je zapalio jednu kuću ispod Rakušine vikendice prema Kupi. Poznato mi je da je zbog tog što je učinio ”Tambura” priveden u zatvor Vojnić, ali je oslobođen nakon tjedan dana, te se vratio na područje Skakavca.

Položaj na kom sam se ja nalazio sa svojim odjeljenjem kod Rakušine vikendice bio je ujedno i osmatračnica prema Kupi i Rečici, a ispred vikendice bili su iskopani rovovi kao i lijevo i desno od nje. Bili su ojačani grudobranima od bačava napunjenih pijeskom. Poznato mi je da je kod kuće u kojoj je bila naša komanda bio smješten bestrzajni top kao i na drugoj strani ceste. Kod sela Ribari od naših položaja prema Kupi cijelo područje odnosno prilaz Ribarima je miniran kao i prilaz od Kupe prema selu Brežani. Prilaz od Kupe prema selu Lipje u vremenu dok sam boravio na tom položaju nije bio miniran ali sam čuo da se planira i taj dio staviti pod minska polja.

Dolazeći glavnom cestom od Brežana prema Lipju sa desne strane ceste iskopani su rovovi za pješadiju koji se nalaze i na području Ribara prema Rečici. Koliko sam upoznat, artiljerijski položaji bili su smješteni na desnoj strani sela Lipje dalje u dubinu, te na području Skakavca odakle su sa teškim oruđem tukli Rečicu. Na položaju  u           selu Lipje boravio sam do 04. 01. 1992. g. kada sam zatražio Vladu Malića propusnicu za  Vojnić, i dalje za Banja Luku budući sam 21. 12. bio na bolovanju tedan dana iz razloga bolesti kičme, a bolovanje mi je dao dr. Samardžija u Vojniću kome sam dao 100 DEM. Propusnicu za Banja Luku dao mi je Kovačić Dragan sa potpisom Potkonjaka koga lično ne poznajem. Lično naoružanje ostavio sam u jedinici te otišao kući gdje sam se zadržao dva dana. Odatle sam sa osobnim autom, te ženom i kćerkom otišao preko Vojnića, Gline, Dvora na Uni

za xxxxxxxxxxxxxxx, gdje su se nalazili moja bratić sa familijom, a u Kablovima kod mog strica su se nalazili moj otac i majka i moj sin. U Čelincima sam boravio do 17. 01. 1992. g. kada sam odlučio doći u Karlovac kod brata Marinka. U Karlovac sam se vratio s namjerom traženja smještaja za svoju familiju koju namjeravam ovdje dovesti. Samoinicijativno sam došao u PU Karlovac i prijavio svoj

dolazak.

Također želim izjaviti da su Miljuš Braco, Bjelobaba Gojko, Macut Mile, Nikola Mađar, Mile Stanarević i Eror Rajko osobe koje su se prve odmetnule iz sela i koje su se stavile na raspolaganje neprijateljskim formacijama.Dalje mogu reći, sa velikom sigurnošću, da je Lukač Miladin, inače moj sumještanin, rezervistima iz Loznice pokazivao koje kuće treba srušiti ili zapaliti. Po mojim saznanjima, Žarko Muždeka, aktivno vojno lice, kapetan I klase, aktivno je surađivao sa naprijed navedenim ekstremnijim osobama iz mog sela čak štovise, mislim da ih je i nagovorio na oružanu pobunu.

Izjavu dajem dobrovoljno, spreman sam ju potvrditi pred Istražnim sucem, slušao sam ju na zapisnik i kao takvu je potvrđujem vlastoručnim potpisom.

Završeno u 11,30 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:                            Zapisničar:                                                  Građanin:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-30l/92.

Karlovac, 05. svibnja 1992. godine.

DN/AB

VOJNI SUD

KARLOVAC

Temeljem članka 158. stavak 1. preuzetog Zakona o kri­vičnom postupku (NN 53/91) stavljam zahtjev da se provede istraga

 

protiv

 

MALIĆ VLADIMIRA zvanog “Vlado” sina Steve, rođ. 27. 01. 1959. godine u Koranskom Brijegu, Općina Duga Resa, trgovca, sa zadnjim prebivalištem u Karlovcu, Ul. kralja Petra Krešimira IV kbr. 4, sada nepoznatog boravišta,

jer postoji osnovana sumnja da je:

od lipnja 1991. godine pa nadalje na području sela Tušilović, Koranski Brijeg i šire, sudjelovao u osnivanju naoružanih grupa s ciljem da se oružjem osvoji Općina Karlovac i na taj način odvoji od Republike Hrvatske i pripoji tzv. “SAO Krajini”, a nakon formiranja jedinica i podjele naoružanja zapovjedao četom tzv. “TO SAO Krajine”, za vrijeme borbi na području Tušilovića

i Lipja krajem 1991. godine,

 

dakle, kao organizator sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236-f stavak 1. i 2. KZ RH, a kažnjivo po stavku 2. istog zakonskog propisa.

R a z l o z i

 

Centar za zaštitu Ustavnog poretka Karlovac podnio je krivičnu prijavu protiv Malić Vladimira da je kao rezervni časnik – kapetan – bio organizator oružane pobune na području Koranskog Brijega i Tušilovića, a zatim da je u svojstvu zapovjednika čete s jedinicom učestvovao u ratnim operacijama na području Tušilovića, Lipja i drugdje.

Da je Malić Vladimir organizirao oružani otpor i zapovjedao četom proizlazi kako iz izjave tako i iz iskaza xxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je veoma detaljno i okolnosno opisao aktivnosti prijavljenog. Stoga osnovanost sumnje da je Malić Vladirnr počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u izreci proizlazi iz krivične prijave i priloga.

Imajući u vidu da je Malić Vladimir nedostupan organima vlasti Republike Hrvatske predlažemo da se protiv njega odredi pri­tvor i raspiše tjeralica.

 

Prilog: spis.

 

VOJNI TUŽITELJ

DRAGAN NOVOSEL


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT – 301/92.

 

Karlovac, 24. lipnja 1992. godine.

DN/A B

VOJNI SUD – ISTRAŽNI SUDAC

KARLOVAC

U svezi podnesenog zahtjeva za provođenje  istrage protiv MALIĆ VLADIMIRA zbog kriv. djela iz članka 236 – f stavak 1. i 2. KZ RH u prilogu dostavljam poseban izvještaj Policijske uprave Karlovac s prijedlogom da se u ovom predmetu sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Prilog: 2.

VOJNI TUŽITELJ

DRAGAN NOVOSEL

 

 


 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

sastavljena dana 10. 06. 1992. godine u prostorijama Policijske uorave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Dana 29. 05. 1992. godine obavljen je razgovor sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx isti nam je izjavio slijedeće:

”Dana 01. 05. 1992. godine išao sam sa delegacijom Općinskog sindikalnog vijeća u posjet Hrvatskoj vojsci na Turanj i tom prilikom vidio sam na neprijateljskoj strani bivšeg poslovđu RO ”TEKSTIL” MALIĆ VLADIMIRA. Isti je bio obučen u SMB uniformu i naoružan pištoljem imenovani MALIĆ VLADIMIR kretao se u predjelu Šćula brda.”

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC                                                                             Broj: Kio 111/92 – 3

 

R  J  E  Š  E   NJ   E

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Malić Vladimira, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZ RH, odlučujući o zahtijevu za provođenje istrage vojnog tužiteljstva Karlovac broj KT 301/92 – od 05. svibnja 1992. godine, temeljem čl. 159 st. 1 i 2 ZKP – a

 

r  i  j  e  š  i  o     j  e

 

Provest će se istraga protiv

 

MALIĆ VLDIMIRA sina Steve, rođ. 27. 01. 1959. god. u Koranskom Bregu – D. Resa, sa zadnjim poznatim prebivalištem u Karlovcu, ul. Kralja Petra Krešimira IV broj 4, Srbina, držav. RH,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

od lipnja 1991. godine pa nadalje, na području sela Tušilović i koranski Breg, sudjelovao u osnivanju naoružanih grupa, s ciljem da se oružjem osvoji općina Karlovac, te odvoji od RH i pripoji tzv. ”SAO KRAJINA”, a nakon formiranja jedinica i podjele naoružanja zapovjedao čtom tzv ”TO SAO KRAJINA”, za vrijeme borbi na području Tušilovića i Lipja krajem 1991. godine,

dakle, kao organizator sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 f st. 1 i 2 KZ RH.

O  b  r  a  z   l  o  ž  e  nj  e

Vojno tužiteljstvo Karlovac sastavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Malić Vladimira, zbog osnovane sumnje da je počinio kriv.djelo oružane pobune, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djelo za koje se okrivljuje proizlazi iz kriv. prijave SZUP – a – centar Karlovac, pa je stoga, radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenje i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje ostalih potrebnih podaaka bilo onemogućeno, ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 7. srpnja 1992. godine.

 

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

 


Broj Kio 111/92 – 4

Kio 74/92 – 3

Kio 226/92 – 3

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

Ime i prezime: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 17. srpnja 1992. godine u Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                      Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                              Bjelić Dušan i Jovanović Dragan

Zapisničar: Ivana Kodrić                                                        zbog krivičnog djela iz člana

236. f. st. 1. KZRH

Početak u 14. 00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

—–

 

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obaviješten, odnosno zašto nije obaviješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govorit istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Odnos s okrivljenim i oštećenim: nije u srodstvu nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 1 ZKP iskazuje:

 

Kao pripadnik 110 brigade HV često sam bio na položaju na Turnju.

Jedne zgode krajem veljače ili početkom ožujka 1992. bio sam u pratnji našeg zapovjednika bataljona Filipčić Juraja prilikom njegovog pregovora s delegacijom neprijateljske strane. U toj neprijateljskoj delegacijji bili su okr. Jovanović Dragan, okr. Bjelić Duško i okr. Malić Vladimir. Svu trojicu od ranije vrlo dobro poznajem.

Okr. Bjelić Duško bio je obučen u SMB uniformu ”JNA”, bez drugih oznaka pripadnosti.

On je svojevremeno radio u šumarskoj školi u Klc. Okr. Jovanović Dragan bio je obučen u maskirne hlače i crnu kožnu jaknu, također bez drugih vidljivih znakova prepoznavanja.

Okr. Malić Vladimir bio je obučen u SMB u uniformu ”JNA” također bez drugih oznaka. No, po njegovom ponašanju zaključio sam da je on neki zapovjednik konačno oficir. Niti jedan od spomenutih okrivljenika tom prilikom nije bio naoružan. To je inače i uobičajeno, da članovi delegacije koja pregovara nisu naoružani. Određenog naoružanja imaju samo njihovi pratioci.

Okr. Jovanović Dragan imao je nekada radionicu za popravak kućanskih aparata na Baniji, a okr. Malić Vladimir radio je nekada, od prilike do sredine 1991. g., zajedno sa mnom u poduzeću ”Tekstil”, Karlovac. Bio je šef odjela ”plastika”.

To je sve što imam o ovome iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 


Broj Kio – 111/95 – 5

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

Ime i prezime: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 21. srpnja 1992. godine u Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                      Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                              okr. MALIĆ VLADIMIR

Zapisničar: Sanda Rastovski                                                  zbog krivičnog djela iz člana

čl. 236 f. st. 1 i 2 KZRH

Početak u 14. 00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

—–

 

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obaviješten, odnosno zašto nije obaviješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govorit istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

 

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim: nije u srodstvu nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2 ZKP iskazuje:

U Tušilovačkom Cerovcu imam obiteljsku kuću i tu sam ostao živjeti nakon što su prekinute prometne veze između Republike Hrvatske i njenog okupiranog područja.

Dana 11. 11. 1991. godine dobio sam poziv da se javim u ”JNA” ili neku jedinicu ”TO SAO Krajina” pa sam radi toga zajedno s nekoliko drugih mještana otišao na zborno mjesto na Slunjskim brdima, kod gostionice ”Bolji život”, gdje nas je dočekala Vojna Policija ”JNA” i zatim uuputila u Tušilović kod pošte, gdje smo se javili kod nekog ”Slavka”. Ovaj nas je doveo u Zimić gdje smo se zadužili vojnom opremom, naoružanjem i to PAP s 80 komada metaka. Zatim smo upućeni na položaj ”JNA” il ”TO” u Tušilović, kod gostioonice ”Zlatna potkova” Komaandir čete u koju sam raspoređen bio je okr. MALIĆ VLADO.

Okrivljeni je bio u SMB uniformi ”JNA”, bez oznaka čina, naoružan ”škorpionom”. Rasporedio me u drugo odjeljenje svoje jedinice i u toj jedinici ostao sam na položaju s desne obale Korane, nasuprot položaja HV, sve do 10. 12. 1991. godine kada smo prebačeni na neprijateljske položaje u selu Ribari, na desnoj obali rijeke Kupe. Slijedećeg dana 11. 12. 1991. godine prebačeni smo iz Ribara na položaje u selo Lipje, gdje smo ostali sve do 04. 01. 1992. godine. Za to vrijeme držali smo položaje nasuprot HV koja se nalazila na lijevoj obali rijeke Kupe.

Okr. Malić Vladimir, bio je kako sam rekao komandir moje jedinice i on je pravio raspored držanja položaja i raspored vojnika koji su dolazili na položaje.

Kako sam inače dosta lošeg zdravstvenog stanja dana 04. 01. 1992. godine dobio sam od okrivljenog odsustvo, pa sam zatim preko Bosne došao u Hrvatsku i zatim 10. ili 11. 01. 1992. godine u Karlovac, gdje se i sada nalazim.

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82 st. 1 ZKP – a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno.

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT – 301/92.

 

Karlovac, 10. kolovoza 1992. g.

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

Na osnovu članka 45. stavak 2. točka 3. i članka 174. stavak 2. točka 3. i članka 174. stavak 2. Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O  P  T  U  Ž   N  I  C  U

 

protiv

 

VLADIMIR MALIĆ zvanog ”Vlado”, sina Steve, rođ. 27. 01. 1959. godine u Koranskom Bregu, Općina Duga Resa, trgovac, s posljednjim poznatim prebivalištem u Karlovcu, Ul. kralja Petra Krešimira IV kbr. 4, sada nepoznatog boravišta,

da je:

 

u drugoj polovici 1991. godine na području Tušilovića i Lipja u Općini Karlovac zapovijedao četom ”tzv. TO SAO Krajina”, sa svrhom da se oružjem osvoji Općina Karlovac i na taj način odvoji od Republike Hrvatske i pripoji tzv. ”SAO Krajini”,

dakle, kao organizator sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u članku 236 – f stavak 1. i 2. KZ RH, a kažnjivo po stavku 2. istog zakonskog propisa.

Stoga

 

p  r  e  d  l  a  ž  e  m

 

da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,

da se okrivljenom sudi u odsutnosti (čl. 300. st. 3. i 4. preuzetog ZKP – a )

da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

O b  r  a  z  l  o  ž  e  nj  e

 

Centar za zaštitu ustavnog  poretka podnio je krivičnu prijavu protiv Malić Vladimira da je sudjelovao u organiziranju oružane pobune na području Tušilovića i Koranskog Brega, da je djelio oružje i formirao jedinice.

 

Protiv Vladimira Malić provedena je istraga, a kako nije dostupan organima vlasti Republike Hrvatske to je raspisana tjeralica i određen pritvor.

 

U toku istrage ssaslušani su kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je da je kao pripadnik 110. brigade HV bio često na položaju na Turnju, te da je jedne zgode krajem veljače ili početkom ožujka 1992. godine bio u pratnji zapovjednika, a prilikom pregovora s delegacijom neprijateljske strane. Imenovani ističe da je u toj delegaciji vidio okrivljenog Vladimira Malić, koji je bio obučen u SMB uniformu bez drugih oznaka, no, da je po njegvom ponašanju zaključiio da je on neki zapovjednik, tj. časnik. Ovaj svjedok ističe da nitko od pripadnika neprijateljske strane nije bio naoružan, jer je prilikom pregovora kako pregovarači tako i pratioci nisu naoružani.

Saslušan kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx iskazao je pored ostalog da je bio mobiliziran u desetom mjesecu 1991. godine, te da je bio upućen na položaj u Tušilović kod gostione ”Zlatna potkova”, kojom prilikom je komandir čete bio Vlado Malić. Ovaj svjedok je posebno iskazao da je okrivljeni rukovodio jedinicom, vršio raspored, te da je s tom jedinicom bio također na položaju kod sela Lipje za vrijeme borbi u prosincu 1991. godine gdje su ostali sve do 04. siječnja 1992. godine.

Na osnovu iskaza gore navedenih svjedoka proizlazi kao neosporno da je okrivljeni Vladimir Malić pripadnik neprijateljskih formacija i da je sudjelovao u borbama na području Lipja i Tušilovića. Imajući u vidu da je imenovani zapovjednik čete, očigledno sa radi o veoma visokoj vojničkoj dužnosti, pa se samim time imenovani može smatrati jednim od organizatora oružane pobune, jer one osobe koje zapovjedaju drugim osobama, vrše planove, izdaju zapovijedi o napadu i obrani, o poduzimanju bojnih djelovanja su sasvim sigurno organizatori, pa su stoga u ponašanju okrivljenog ostvarena bitna obilježja krivičnog djela iz članka 236 – f stavak 1. i 2. KZ RH.

Cijeneći da Malić Vladimir obavlja visoke zapovjedničke dužnosti u neprijateljskim formacijama koje su nanijele teška razaranja Karlovcu što je imalo za posljedicu velikog broja osoba, mišljenja smo da u konkretnom slučaju postoje izuzetno važni razlozi da se okrivljenom sudi u odsutnosti.

Kako su, prema tome, u ponašanju okrivljenog ostvarena bitna obilježja krivičnog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

 

VOJNI TUŽITELJ

DRAGAN NOVOSEL

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU                                                                          IV K – 192/92 – 3

Kv – 150/92

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te sudaca Mladena Kosijer i Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. VLADIMIRA MALIĆ, radi kriv. djela iz čl. 236. f st. 1 i 2 KZ RH na sjednici vijeća pdržanoj dana 18. kolovoza 1992. godine

r  i  j  e  š  i  o     j  e

 

Protiv:

Okr. VLADIMIRA MALIĆ, sina – zv. ”Vlado”, sina Steve, rođ. 27. 01. 1959. godine u koranskom Bregu, Općina Duga Resa, trgovca, s posljednjim poznatim prebivalištem u Karlovcu, Ul. kralja Petra Krešimira IV kbr. 4, sada nepoznata boravišta,

 

Temeljem čl. 300. st. 3 i 4 preuzetog ZKP – a (NN 53/91)

 

ODREĐUJE SE PROVOĐENJE SUĐENJA U

ODSUTNOSTI OKRIVLJENIKA

 

Obrazloženje

 

VT Karlovac, pod brojem KT – 301/92 od 10. kolovoza 1992. godine, podnijelo je optužnicu protiv Vladimira Malić radi kriv. djela iz čl. 236 f st 1 i 2 KZ RH, kako je to pobliže opisano u optužnici , te je stavljen prijedlog da se provede suđenje u odsutnosti.

Osnovana sumnja da je okr. počinio utuženo kriv. djelo proizlazi iz iskaza saslušanih svjedoka. Okr. je nedostupan legalnim organima hrvatske vlasti, pa stoga postoje razlozi za određivanje pritvora kao i izdavanja tjeralice, a što je učinjeno rješenjem i tjeralicom istražnog suca Vojnog suda u Karlovcu.

Kako je okr. nedostupan državnim organima RH, te učestvovao u oružanioj pobuni, a radi se o teškokm kriv. djelu uperenom protiv RH, te je Vijeće ocijenilo da u smislu generalne i specijalne prevencije postoje izuzetno važni razlozi da se provede suđenje u odsutnosti.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

 

U Karlovcu, 18. kolovoza 1992. godine

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU                                                                          K – 192/92 – 4

KV – 249/92

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća te sudaca Zvonimira Matan i Marijana Janjac ka očlanova vijeća uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. VLADIMIRA MALIĆ radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH, u sjednici vijeća održanoj dana 5. studenog 1992. godine

 

r  i  j  e  š  i  o     j  e

 

I. – Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92), krivični postupak protiv okr. VLADIMIA MALIĆ radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH,

se   o  b  u  s  t  a  v  lj   a.

 

II. – Rješenjem istražnog suca ovog suda od 30. srpnja 1992. godine br. Kio – 111/92 – 6 kojim je protiv okr. VLADIMIRA MALIĆ  određen pritvor stavlja se van snage.

III. – Naredba istražnog suca ovog suda o raspisivanju tjeralice protiv VLADIMIRA MALIĆ od dana 30. srpnja 1992. godine br. Kio – 111/92 – 7, se povlači.

IV. – Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP – a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka spada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT – 301/92 od 10. kolovoza 1992. godine podiglo je optužnicu protiv okr. Vladimira Malić radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 i 2 KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da je postupak trebalo obustaviti, rješenje o pritvoru staviti van snage, a tjeralicu povući.

Stoga je odlučeno kao u izreci rješenja.

 

Karlovac, 05. studenog 1992. godine

 

ZAPISNIČAR:                                                                        PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v. r.                                                              Matan Zvonimir v. r

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -