- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0027

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

 

Broj 511-05-11/1-5-K-209 1992.

Datum 15.02.1992.

 

 

 

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. M I L O R A D  M A R T I N O V I Ć       , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Dušan i majka ___Ana  ___, rođene _____Kotović________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   24.09.1960.g. u   Lučicama općina  __Delnice__,

 

SR   Hrvatska, stanuje u  __Karlovcu __,  ulica  ____B. Gojaka___,  broj 66 ,

 

općina  Karlovac____, narodnost _ Srbin__, državljanin  __Hrvatske__,

 

zanimanje __radio-telegrafista__, porodične prilike __oženjen___, završio je __Srednju__,

 

ne-zna pisati,

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz čl. 236  F – KZ RH-a – oružana pobuna i čl. 229. st. 1.

KZ RH-a pronevjere

 

Što je kao ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, zaposlen u Policijskoj upravi Karlovac na poslovima i radnim zadacima radio-telegrafiste samovoljno napustio radno mjesto dana 02.10.1991. godine nerazduživši se sa naoružanjem i opremom da bi nakon toga dobrovoljno pristupio neprijateljskim redovima u tzv. ”Milicije SAO Krajina”, u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske te na način što nije razdužio povjerenu mu opremu, čime je razdužio Ministarstvo unutarnjih poslova Policijsku upravu Karlovac, za iznos od 62.979. – CRD-a.

 

Prilog      1.  Rješenje o zasnivanju radnog odnosa broj: 03/3-2-1238/1-1981 od 15.05.1981.godine.

2. Rješenje o prestanku radnog odnosa broj: 511-05-05/1-4-7245/91. od

18.10.1991. godine.

3. Rješenje o rashodovanju opreme, naoružanja i streljiva, broj: 511-01-57-

2529/26-1992. od 01.02.1992. godine.

 

OPIS ČINJENIČNOG STANJA:

Iz rješenja o rasporedu na radu  u MUP-u RH-a PU Karlovac broj: 03/3-2-1238/1-1981. od 18.05.1981.godine, vidljivo je da je prijavljeni Milorad Martinović raspoređen na poslove i radne zadatke radio-telegrafiste u PU Karlovac (prilog broj 1-rješenje).

 

Budući da navedeni od 02.10.1991.godine nije dolazio na posao uzastopno 5 radnih dana, to mu je na osnovu čl. 75. st. 2. tač. 3. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa prestao radni odnos u MUP-u RH-a PU Karlovac, sa danom 07.10.1991. godine (prilog broj 2 – rješenje broj: 511-05-05-1-4-7245/91 od 18.10.1991.godine).

Provjerom u evidenciji zaduženja u Policijskoj upravi Karlovac, ustanovljeno je da je isti zadužio naoružanje kratko i dugo, te opremu, a koju prije samovoljnog napuštanja radnog mjesta nije razdužio (prilog broj 3-fotokopija kartona zaduženja), te isto tako nije razdužio niti službenu legitimaciju.

Krim. obradom na osnovu operativnih saznanja utvrđeno je da prijavljeni radi kao pripravnik tzv. ”Milicije SAO Krajine” u Vrginmostu.

Na osnovu naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni Martinović Milorad počinio krivično djelo iz čl. 236 f KZ RH-a oružana pobuna.

Isto tako, na način što nije razdužio zaduženu opremu, naoružanje i streljivo, osnovano se sumnja da je prijavljeni Martinović Milorad stekao protupravnu imovinsku korist oštetivši ovo MUP PU Karlovac za iznos od 62.979. – CRD-a (prilog broj 4-rješenje) i time počinio KD-o iz čl. 229. st. 1. i 3. KZ RH-a pronevjeru.

Prednje Vam se dostavlja na daljnju nadležnost.

PRILOG: 4.-

 

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

Ivan Štajduhar

 

 


 

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA KARLOVAC I OZALJ

OPĆINSKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

 

03/3-2-Broj: 1238/1-1981.

Karlovac, 18.05.1981.

 

Na osnovi člana 70. stava 1. Zakona o organima unutrašnjih poslova (pročišćeni tekst), (”Narodne novine SRH”, br. 44/79 i člana 15. i 17. Pravilnika o radnim odnosima radnika radne zajednice Općinskog sekretarijata za unutrašnje poslove Karlovac i Ozalj, uz pribavljeno mišljenje Savjeta radne zajednice, na 17. sjednici Savjeta održanoj 5. svibnja 19?1. godine donosim,

 

O D L U K U

 

MARTINOVIĆ (Dušana) MILORAD, rođen 24. septembra 1960. u Delnicama, iz Karlovca, Braće Gojak 66,

P R I M A  S E  na rad na neodređeno vrijeme u Općinski sekretarijat za unutrašnje poslove Karlovac i Ozalj, na poslove i radne zadatke radio-telegrafiste (ovlaštena službena osoba) u Odjel za upravne i opće poslove – Odsjek za vezu ovog Sekretarijata,

Radnik je dužan položiti odgovarajući stručni ispit u roku jedne godine dana od dana stupanja na rad i dužan je završiti dopunsko obrazovanje za ovlaštenu službenu osobu.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

U Odsjeku za vezu ovog Sekretarijata postoji slobodno radno mjesto radio-telegrafiste redni broj 97. akta o organizaciji za koje je odlučeno, da se izvrši popuna.

Na obavljeni oglas u popuni slobodno radnog mjesta radio-telegrafiste podnio je ponudu Martinović Milorad, te nakon provedenog postupka i utvrđene činjenice, da kandidat ispunjava uvjete radnog mjesta, odlučeno je da se u radni odnos na neodređeno vrijeme u ovaj Sekretarijat primi Martinović Milorad.

U tom smislu Savjet radne zajednice dao je pozitivno mišljenje, na sjednici održanoj 5. svibnja 1981.

Primjenom postojećih propisa, radnik je dužan položiti odgovarajući stručni ispit u roku od jedne godine od dana stupanja na rad, a obzirom na njegov status kao ovlaštene službene osobe, to je radnik obavezan završiti i dopunsko obrazovanje za ovlaštenu službenu osobu prema programu i roku utvrđenom po RSUP-u SRH-e.

 

 

S E K R E T A R

Tomislav Kuhar


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

BROJ: 511-05-05/1-4-7245/91.

Karlovac, 18.10.1991.god.

 

 

Na temelju čl. 377. Zakona o upravi (”Narodne novine RH” broj: 16/78, 50/78, 29/85, 41/90 i 47/90), donosim

 

 

R J E Š E N J E

 

 

__MARTINOVIĆ (DUŠAN) MILORAD__, radniku ove Policijske uprave,

raspoređenom na poslove i radne zadatke __radio-telegrafiste_,

p r e s t a j e  radni odnos u ovoj Policijskoj upravi bez njegove suglasnosti sa danom __7.10.1991.god.__

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

__MARTINOVIĆ MILORAD__, radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove

i radne zadatke operativni radnik __radio-telegrafista__ je dana 02.10.1991. rasporedom službe

bio raspoređen u istu. Međutim, navedenog dana nije došao u službu niti se javio, kao niti

slijedećih pet dana do 07.10.1991.god. se nije javljao na posao, niti je svoj izostanak s posla ičim opravdao. Isto tako činjenica je da od 02.10.1991.g. nije odobreno korištenje godišnjeg odmora za vrijeme izostanka s posla.

Imajući u vidu gore navedeno, očito je da je od 02.10.1991.g. neopravdano izostao s posla preko pet radnih dana uzastopce, pa je primjenom čl. 75. st. 2. toč. 3. Zakona o osnovim pravima iz radnog odnosa (”Sl. list SFRJ” broj: 60/89), valjalo je donijeti rješenje kao u dispozitivu.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja radnik može uložiti zahtjev za zaštitu prava ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

 

DOSTAVITI:

 1. Radniku,
 2. _______,
 3. Dosije radnika, ovdje
 4. Arhiva, ovdje

 

 

NAČELNIK

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

 

Broj: 511-01-57-2529/26-1992.

 

Zagreb. 01.02.1992.

 

 

Na temelju članka, 107. stavak ,. Zakona o organima unutarnjih poslova, ( ”Narodne novine” br. 29/91) i članka 31. Pravilnika o vrstama, vatrenog oružja” drugih sredstava prinude i opreme za ovlaštene službene osobe organa unutarnjih poslova Republike Hrvatske

(Str. pov. 82/1-l978. od 2.3.1918. godine), a, na, temelju prijedloga Policijske uprave  Karlovac br. 511-05-02/2-7-SP-29/92. od 30.01. 1992. god., donosi se

 

R J E Š E N J E

 

Rashoduje se niže navedena oprema, oružje i streljivo i to:

kom. 1.

17.000 CRD

kom. 25

625

kom. 1.

980

kom. 1.

27.500

kom. 100

2.500

kom. 1.

2.950

kom. 1. 1.148

kom.. 1.

2.840

kom. 1.

2.170

kom. 1.

174

kom. 1.

140

kom. 1.

1.270

kom. 1.

1.750

kom. 1. 1.932

– pištolj 7,65 mm M-70

– metak 7,65 mm.za pištolj

– futrola za pištolj

– PAP 7,62 M-59/66

– metak za, 7,62 mm za PAP

– vreća za spavanje

– prostirač

– šatorsko krilo.

– porcija, s navlakom

– pribor za jelo

– osobni dozimetar

-. zaštitna maska

– ranac

– LPD

UKUPNO: 62.979  CRD

(Slovima,; šesdesetidvijetisućedevetstotina,sedamdesetidevet CRD)

 

 

o b r a z. l o. ž e n j e .

 

 

Rashodovana oprema, oružje i streljivo nalazila su se na upotrebi kod Martinović Milorad. djelatnika policijske uprave Karlovac. Kako je do nestanka naprijed navedene opreme došlo isključivo. krivnjom imenovanog, to je Policijska uprava Karlovac, na

osnovu  članka, 24. Pravilnika, o vrstama vatrenog oružja, drugih sredstava, prinude i opreme ovlaštenih službenih osoba organa unutarnjih Poslova, izvršili, naplatu štete od strane imenovanog u iznosu od 62.979 CRD,

Visina nastale štete utvrđena je na bazi sadašnje nabavne cijene za navedenu opremu. Naplaćenu opremu otpisati iz. materijalnog knjigovodstva , imenovanog razdužiti u kartonu ličnog zaduženja, a ovo rješenje čuvati kao dokument knjiženja. Sredstva za naplaćenu opremu doznačiti u korist Ministarstva unutarnjih poslova  na žiro-račun broj: 30102-637-112 uz poziv na broj ovog Rješenja

 

 

DOSTAVLJA SE:

 1. Martinović Milorad, PU Karlovac
 2. Policijska uprava Karlovac
 3. Odjel za MF poslove 2*
 4. Arhiva – ovdje

 

 

N A Č E L N I K:

Ivan Elveđi

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

P o l i c i j s k a   u p r a v a  K a r l o v a c

Odjek za suzbijanje gosp. krim.

 

Broj: 511-05-02/2-13. /92.

Datum: 03.07.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx__, zanimanje __SLUŽBENIK__,

 

rođen __xxxxxxxxxxxx__ godine, boravište-prebivalište __Karlovac__, ulica __xxxxxxxxxxxx__,

 

broj __xxx__, je dana __18.04.1992.godine. u __prostorijama Policijske uprave Karlovac__,

 

dao ovlaštenoj osobi __ove Policijske uprave__.

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

”-06.10.1991.godine morali smo zbog ratnih opasnosti napustiti stalno prebivalište u Sajevcu (xxxxxxxxxxxxxxxxx). U Sajevcu sam bila svjedokom zbivanja u toku 1991. godine (do 06.10.) od organiziranja mitinga do uspostavljanja i održavanja seoskih straža. U tim aktivnostima sudjelovala je većina stanovnika Sajevca srpske nacionalnosti. Seoske straže organizirane su krajem 7 ili početkom 8 mjeseca 1991. godine. Pripadnici straža bili su naoružani najprije obučeni u civilna odjela, a kasnije povremeno u uniformama. Osobno sam u tim aktivnostima vidjela slijedeće osobe:

–        ZORAN NESTOROVIĆ, star oko 22/3 godine, pripadnik straža, za kojeg znam da ga

je pritvorila naša policija, ali je kasnije najvjerojatnije razmijenjen

–        RADE KUKIĆ, star oko 35 godina, jedan od istaknutijih članova SDS-a u Sajevcu,

svima poznatog mitingaša, jednog od komandira straža za kojeg se priča da je sudjelovao u paljenju kuća na području Sajevca.

–        DUŠAN ŽIVKOVIĆ, zvani ”GALAMDŽIJA”, starog 37/8 godina, kojeg sam također

više puta vidjela na straži

–        VLADIMIR ĐIPALO, zvanog ĐIPKO starog oko 35 godina za kojeg mi je poznato

da je osim što je sudjelovao na stražama nabavljao i oružje i to najsuvremenije.

–        MARKA VIDNJEVIĆ, starog oko 35 godina, a Popović brda kojeg sam vidjela na

straži, a mislim da je sudjelovao u prikupljanju i raspodjeli oružja.

–        MILORADA MARTINOVIĆA, zvanog BRACO, koji je ranije radio u Policijskoj

upravi Karlovac, a na straži se pojavljivao puškom i pištoljem,

Ovl.službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

P o l i c i j s k a   u p r a v a  K a r l o v a c

Odjek za suzbijanje gosp. krim.

 

Broj: 511-05-02/2-13. /92.

Datum: 03.07.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin __xxxxxxxxxxxxxx__, zanimanje __DJELATNIK  _,

 

rođen __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je dana __18.04.1992.godine. u __prostorijama Policijske uprave Karlovac__,

 

dao ovlaštenoj osobi __ove Policijske uprave__.

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

”Do 06.10.1991. godine živio sam u Sajevcu, Braće Gojak 109. Toga dana napustio sam Sajevac zbog ratnih okolnosti.

Bio sam svjedokom dotadašnjih zbivanja u Sajevcu: od organiziranja – održavanja mitinga do osnivanja i djelovanja seoskih straža.

U tim aktivnostima sudjelovala je većina stanovnika Sajevca srpske nacionalnosti.

Seoske straže organizirane su krajem 07. odnosno početkom 08. mj. 1991.god. Pripadnici straža bili su naoružani u početku obučeni u civilna odjela, a kasnije povremeno i u uniforme. Osobno sam u tim aktivnostima vidio slijedeće osobe:

 1. ZORAN NESTOROVIĆ, starog oko 22/3 godine, pripadnik straža, za kojeg znam

da je bio u našem pritvoru, ali je kasnije najvjerojatnije razmijenjen

 1. RADU KUKIĆA, starog oko 35/40 godina, jednog od čelnika SDS-a u Sajevcu,

poznatog mitingaša, jednog od komandira straža, za kojeg sam čuo da ima veze s paljenjem kuća na području Sajevca,

 1. MILORADA MARTINOVIĆA, zvan ”BRACO” koji je ranije radio u PU

Karlovac, a na straži se pojavljivao naoružan dugim i kratkim oružjem,

 1. VLADIMIR ĐIPALO, zvani ĐIPKO, star oko 35 godina, za koje osim što je

sudjelovao u stražama poznato da je nabavljao oružje i to najsuvremenije što postoji.

 1. MARKO VIDNJEVIĆ, starog oko 35 godina, s Popović brda, kojeg sam viđao na

straži, a mislim da je sudjelovao i u prikupljanju i raspodjeli oružja.

 1. DUŠANA ŽIVKOVIĆA, GALAMĐIJA, star oko 37/8 godina,za kojeg osim što

sam ga vidio na straži naoružanog kratkim oružjem znam da je udario brata od SLOBODANA ŠARCA, zato što se oženio Hrvaticom.

 

 

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

P o l i c i j s k a      u p r a v a  K a r l o v a c

Odjek za suzbijanje gosp. krim.

 

Broj: 511-05-02/2-13. /92.

Datum: 03.07.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rođen _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, je dana __18.04.1992.godine. u __prostorijama Policijske uprave Karlovac__,

 

dao ovlaštenoj osobi __ove Policijske uprave__.

 

Slijedeće obavijesti:

 

Dana 06.10.1991. godine morala sam zbog ratnih okolnosti napustiti stalno prebivalište: Sajevac, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kao stanovnik Sajevca bila sam svjedokom tamošnjih zbivanja u toku 1991.godine: od organiziranja mitinga – uspostavljanja i održavanja seoskih straža. U tim aktivnostima sudjelovala je većina stanovnika Sajevca srpske nacionalnosti. Seoske straže organizirane su krajem 07. mjeseca odnosno početkom 08. mjeseca 1991. godine. Pripadnici staža bili su naoružani u početku obučeni u civilna odjela, a kasnije povremeno i u uniformi. Osobno sam u tim aktivnostima vidjela slijedeće osobe:

 1. ZORAN NESTOROVIĆA, starog oko 22/3 godine, pripadnik straža, za kojeg

znam da je bio u našem pritvoru, ali je kasnije najvjerojatnije razmijenjen

 1. RADU KUKIĆA, starog oko 35/40 godina, jednog od čelnika SDS-a u Sajevcu,

poznatog mitingaša, jednog od komandira straža, za kojeg sam čula da ima veze s paljenjem kuća na području Sajevca,

 1. MILORADA MARTINOVIĆA, zvan ”BRACO” koji je ranije radio u PU

Karlovac, a na straži se pojavljivao naoružan puškom i pištoljem,

 1. DUŠAN ŽIVKOVIĆA, zvani GALAMĐIJA, star oko 37/8 godina,za kojeg

osim što sam ga vidjela na straži naoružanog kratkim oružjem znam da je udario brata od SLOBODANA ŠARCA, navodno  zato što se oženio Hrvaticom.

 1. VLADIMIRA ĐIPALO, zvanog  ĐIPKO, star oko 35 godina, za koje osim što je

sudjelovao u stražama poznato da je nabavljao oružje i to najsuvremenije što postoji.

 1. MARKO VIDNJEVIĆA, starog oko 35 godina, s Popović brda, kojeg sam viđao

na straži, a mislim da je sudjelovao i u prikupljanju i raspodjeli oružja.

Ovl. službena osoba:


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

P o l i c i j s k a    u p r a v a  K a r l o v a c

Odjek za suzbijanje gosp. krim.

 

Broj: 511-05-02/2-13. /92.

Datum: 03.07.1992.

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

 

Građanin __xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

rođen _xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, je dana __21.04.1992.godine. u __prostorijama Policijske uprave Karlovac__,

 

dao ovlaštenoj osobi __ove Policijske uprave__.

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

Kao stanovnik Sajevca bio sam svjedokom tamošnjih zbivanja u toku 1991.godine: od organiziranja mitinga – uspostavljanja i održavanja seoskih straža. U tim aktivnostima sudjelovala je većina stanovnika Sajevca srpske nacionalnosti. Seoske straže organizirane su krajem 7. mjeseca 1991.godine. Pripadnici straža bili su naoružani, u početku obučeni u civilna odjela, a kasnije povremeno i u uniforme. Osobno sam u tim aktivnostima vidio slijedeće osobe:

 1. ZORAN NESTOROVIĆ, starog oko 22 godine, pripadnik straža, za kojeg

znam da je bio u našem pritvoru, ali je kasnije najvjerojatnije razmijenjen

 1. RADE KUKIĆA, starog oko 37/8 godina, jednog od čelnika SDS-a u Sajevcu,

poznatog mitingaša, jednog od komandira straža,

3. MILORADA MARTINOVIĆA, zvan ”BRACO” koji je ranije radio u PU

Karlovac, a na straži se pojavljivao naoružan puškom i pištoljem,

4. DUŠAN ŽIVKOVIĆA, zvani GALAMĐIJA, star oko 38. godina,za kojeg

osim što sam ga vidio na straži naoružanog pištoljem,

5. .MARKO VIDNJEVIĆ, starog oko 35 godina, kojeg sam vidio na  straži, a mislim

da je sudjelovao i u prikupljanju i raspodjeli oružja.

6. .VLADIMIR ĐIPALO, zvani  ĐIPKO, star oko 35 godina, za koje osim što je

sudjelovao u stražama poznato da je nabavljao oružje i to prema pričanju očevidaca najsuvremenijeg tipa”.

Ovl. službena osoba:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj  K 163/92-3

N A R E D B A

 

 

 1. I.     Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. preuzetog ZKP (NN 53/91) u ovom predmetu određuje

se raspisivanje tjeralice.

 

 1. II.     Tjeralicu treba raspisati za MARTINOVIĆ MILORADOM sinom Dušana i Ane,,

r. Kotović, rođ. 24.09.1960. u Lučicama, SO Delnice, sa posljednjim prebivalištem u Karlovcu, Braće Gojaka 66, Srbina, Držav. RH, sada nepoznatog boravišta.

 

 1. III.     Potjernicu treba raspisati jer je protiv imenovanog određen pritvor.

 

 1. IV.     Potjernicu će raspisati PU Karlovac.

 

 1. V.     Nakon uhićenja imenovanog treba privesti u Okružni zatvor Karlovac.

 

 

Karlovac, 14. kolovoza 1992.

Predsjednik vijeća:

 

 


Broj  K 163/92-5

Z A P I S N I K

 

od 10. rujna 1992.

o glavnoj raspravi kod Vojnog suda u Karlovcu

 

 

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet:

 

Zvonimir Matan Tužilac: Vojni  Karlovac

(predsjednik vijeća – sudac)

 

Juraj Boljkovac Okrivljeni Martinović Milorad

 

Mladen Kosijer Zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH

(član vijeća)

 

Ivana Kodrić Broj vojnog tužilaštva KT- 65/92

(zapisničar)

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 09,30 sati i objavljuje predmet glavne rasprave. Utvrđuje se da su pristupili:

 

1. Vojni Tužilac  Car Zdravko

 

2. Oštećeni __________________________

 

3. Okrivljeni: branitelj Žaja Zvonko odvj. iz Karlovca po sl. dužnosti

 

 1. Svjedoci: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Pred. vijeća otvara gl. raspravu, objavljujući predmet rasprave i sastav vijeća na koje

stranke nemaju primjedbi.

Utvrđuje se identitet optuženika.

 

Opt. MARTINOVIĆ MILORAD, ostali podaci kao na listu 10 spisa.

Zatim pred. vijeća upozorava svj. u smislu ? ZKP-a te se upućuju van sudnice.

 

VT čita optužnicu

 

Konstatira se da je rješenjem od 14.3.1992. odlučeno da će se postupak u ovom predmetu provesti u odsutnosti optuženika.

DOKAZNI POSTUPAK

Svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klc, nije u rodu nije u zavadnji, propisno ? iskazuje:

Ja sam stalno boravila i živjela na Sajevcu i poznajem Martinović jer mi je bio susjed, poznato mi je da je prije početka rata radio u MUP u Klc. na vezi. Već negdje u 6mj. 1991.g. kad je na Sajevac stigla humanitarna pomoć iz Srbije počeli su na samom Sajevcu pripadnici Srpske nacionalnosti održavati neke straže, to se nastavilo sve do mog odlaska iz Sajevca koji je slijedio

5.10.1991.g.. U tom periodu uz ostale stanovnike Sajevca vidjela sam i Martinovića i

to u Sajevcu a viđala sam ga kako je odlazio kod vojske na Kamensko ne znam. u kom svojstvu. Po danu je bio obučen u civilno odijelo a noću kad je išao na stražu imao je uniformu međutim teško je reći o kakvoj se uniformi radi. jer su  manje više, bili svi u uniformama raznih boja. Što se naoružanja tiče on je koliko se ja sjećam obično :imao pušku a kada je išao na stražu onda je imao drugo oružje.Meni se,čini da je Martinović radio u MUP,sve do kraja 8 mj. 1991. drugim riječima do tada je radio i u MUP a na Sajevcu obavljao straže.

Te straže su se održavale uglavnom na nekim ,sporednim putevima  gdje su se okupljali, na koga su pazili i što im je bio zadatak ja ne znam, jer nama Hrvatima to nisu htjeli reći.

Ja lično nisam primijetila da bi npr. kontrolirali vozila, koja su kroz naselje prolazila., Ne mogu

reći jer su nama prijetili ‘jer ‘nam se to nije događalo.

Mi Hrvati smo pobjegli sa Sajevca 5.10.1991.kada je došao jedan čovjek i rekao da od Kamenska nailaže četnici a to je bilo nakon noći nakon što je artiljerija is pravca Kamenskog

Tukla po križanju gdje je bio pričuvni sastav MUP, a već. smo ranije primijetili da su se žene i djeca odnosno porodice Srba iz Sajevca povukli ,prema Kamenskom. Još prije toga, ,

se nama prebacivalo da smo od strane Tuđmana bili svi naoružani iako to nije bilo tono pa kad smo čuli da nailaze četnici nije preostalo drugo nego da pobjegnemo.

To je sve’što imam za iskazati.

Svj. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.,   nije u rodu nije u zavadnji opomenut iskazuje:

Ja okr. Martinovića pozna duže vremena kao susjeda jer smo stanovali zajedno znam da je radio u MUP u Klc. i prema mom saznanju radio sve do početka rata u Klc., a “to bi značilo

negdje ,do početka 10. mj.1991.g.

Već negdje u 7, 8 mj. 1991. .sam ga viđao da se sastajao i družio sa drugim osobama iz Sajevca koje su učestvovale u ratu, uvidio sam ga da je sa drugima odlazio u kasarnu na Kamensko a također da je sa ostalima noću držao stražu. Martinovića sam Uglavnom kroz to vrijeme viđao u civilu kao i većinu drugih. Negdje pod kraj 9 mj. većina tih koji su se spremali da pobjegnu već su noćili u kasarni Kamensko pa kada bi dolazili na stražu neki su bili i u uniformama. Ja sam Sajevac napustio 3 i-li 4 10.1991.g., ne znam točno datum ali svakako je bilo dan prije pada Slunjskih brda odnosno Turnja. Ja sam čuo da su Srbina Sajevcu imali oružje ali to nisam vidio, međutim vidio sam kad se jedan kombi u više navrata kretao na relaciji od Kasarne do Društvenog doma. Kasnije sam čuo  od Pavletića da je tim kombijem dopremao oružje. Osobno sam vidio jedno drugom prilikom kad je susjed Tomioć Djuro imao putnu torbu od svoj e kuće prenosio a AP do drugog susjeda :Bunčića, to je bilo za vrijeme jedne uzbune. Prilikom prenošenja tog oružja li jednom slučaju ja nisam vidio da bi bio prisutan Martinović.

Grupe stražara stajale su na cesti ili na posrednim putevima među njima sam viđao i Martinovića, vidjelo se kod njih i oružje kada bi oni kada bi prolazio auto nastojali sakriti ali nisu uvijek u tome uspijevali. Nisu zaustavljali vozila koja bi prolazila kroz naselje.

To je sve što imam za iskazati.

Svjedok: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nije u rodu nije u zavadnji opomenut iskazuje:

Ja Martinović Miiliorada poznajem jer mi je bio susjed na Sajevcu moru reći da smo bili dosta dobri, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kasnije me je počeo izbjegavati. Znam da je radio u MUP pa je imao i oružje vjerojatno službeno odnosno sa dozvolom. Znam i to da je bio lovac pa sam vido da je u auto u to vrijeme od početka rata stalno imao pušku time da je u pitanju lovački karabin i smatram da je za njega imao dozvolu.

Čim su počeli Srbi sa Sajevca kontaktirati sa vojskom na Kamenskom i odlaziti u kasarnu vidio sam i Martinovića da sa njima tamo odlazi. Jednom prilikom sam vidio kako ga je jedan od susjeda Srbina a zvao se Ilija Tesla pitao da li mu može pribaviti dva okvira municije za pištolj jer da ima 2 i da mu je to premalo, pa mu Martinović odgovorio da to nije problem. Kad su počele da se održavaju straže po noći uz ostale susjede Srbe vidio sam na tim stražama i Martinovića. Ja sam sa Sajevca otišao 6.10.1991. nakon napada na grad.

U zadnjih par kritičnih mjeseci početka rata gotovo stalno je nosio pištolj uz se, dok to ranije nije bio slučaj ili bar ja nisam vidio.

Napomeno bi da je negdje u 8 m.1991. navodno iz Srbije došla pomoć u brašnu za stanovnike Orlovca Srbe pa i druge Srbe van Orlovca odnosno Sajevca i kada je vršen pretovar kod

zadruž. doma čuo sam. za Klc. po čemu sam ja zaključio da se radilo o narožanju. Također sam čuo i da se jedan kombi u više navrata kretao od kasarne na Kamenskog kod nekog Brane zv. “Tambura” i obrnuto. Sumnja se da je dio vozilo prevozilo oružje.

Martinovića sam. viđao u civilu premda je radio u MUP, ali sam. zato viđao kako druge osobe da su bile u uniformama, a koji su bili građani Sajevca pa u uniformama nisu niti trebali biti.

To je sve što imam za iskazati.

Vrši se u vid u rješenje OSUP Klc. od 18.5.1991.  List 2.

Vrši se uvid u rješenje od 18.10.1991. PU Klc. – list 3

Vrši se uvid u ”Karton zaduženja” – list 4

Vrši se uvid u rješenje od 1.2.1992. MUP-a – list br. 5.

Daljnje dokaze ne predlažu stranke.

DOKAZNI POSTUPAK DOVRŠEN

 

VT najprije izjavljuje da djelomično mijenja činjenični opit u toliko da se iz istog ispuštaju riješi “vršio kontrolu ulaska i izlaska građana”, preostali dio ostaje neizmijenjen.

Potom izjavljuje da ostaje u cijelosti kod ovako izmijenjene optužnice i predlaže da se okr. oglasi krivim i osudi po zakonu.

Branitelj optuže smatra da nije sa potpuno sigurnošću utvrđen da bi njegov branjenik to djelo koje mu se stavlja na teret pa je zbog toga mislim da bi trebalo primijeniti princip ind dubio pro veo i okrivljenika osloboditi od optužbe a u koliko bi sud stao na suprotno stanovište moli da se uzmu u obzir sve olakotne okolnosti pa da mu se izreče što blaža kazna.

RASPRAVA DOVRŠENA

 

Vijeće se povlači na vijećanje izriče slijedeću i donosi a pred. vijeća

 

 

P R E S U D U

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

opt. MARTINOVIĆ MILORAD

k r i v  j e

 

što je:

 

početkom listopada 1991.g. na području SO Karlovca u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio ocjetpljenje pojedinih dijelova RH i stvaranja tzv. SAO Krajina, kao djelatnik Policijske uprave Karlovac samovoljno napustio posao i pritom za sebe zadržao oružje s pripadajućim streljivom i drugu opremu s kojom je bio zadužen kao djelatnik PU Klc. a potom se uključio u neprijateljske nelegalne oružane formacije tzv. SAO -Krajina TO Sajevac te s oružjem obavljao straže te učestvovao u oružanim akcijama upravljenih protiv RH

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti RH,

čime je počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom- označeno u čl. 236 f st. 1. KZRH,

pa se po  istom zakonskom propisu

 

O S U Đ U J E

na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

 

Dovršeno

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-65/92

 

Karlovac, 21. srpnja 1992.godine

ASM/MS

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 45 stavak 2 točka 3 preuzetog ZKP (NN. 53/91) i članka 7 stavak 2 Uredbe o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti jedinstvenosti Republike Hrvatske (NN. 73/91 i 25/92) podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

MARTINOVIĆ MILORADA, sina Dušana i Ane r. Kotović,

r. 24.9.1960. u Lučicama, SO Delnice, sada prebiva u Karlovcu,

Braće Gojaka br. 66, Srbina,

 

da je:

 

početkom listopada 1991. godine na području SO Karlovac u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio ocjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, kao djelatnik Policijske uprave Karlovac samovoljno napustio posao i pritom za sebe zadržao oružje s pripadajućim streljivom i drugu opremu s kojom je bio zadužen kao djelatnik Policijske uprave Karlovac a potom se uključio u neprijateljske nelegalne oružane formacije tzv. SAO Krajine TO Sajevac te s oružjem obavljao straže učestvovao u oružanim akcijama upravljenih protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

Stoga,

P r e d l a ž e m

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,

 1. predlažemo da se prema okrivljenom odredi pritvor temeljem članka 191 preuzetog ZKP (NN. 53/91) te da se okrivljenom temeljem propisa iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN 53/91) sudi u odsutnosti.

 1. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 1. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u odluku (2), rješenje (3), karton zaduženja (4) i rješenje (5).

Obrazloženje

Policijska uprava Karlovac prijavila je Martinović Milorada da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisao u dispozitivu optužnice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identično navode da su do 6.10.1991. godine stanovali na Sajevcu, a kada su mjesto prebivališta morali napustiti zbog ratnih opasnosti. U 1991. godini da su primijetili da su se počeli organizirati mitinzi te da je krajem 7. mjeseca početo sa držanjem naoružanih seoskih straža. Na stražama da su učestvovali stanovnici srpske nacionalnosti koji su bili naoružani a u prvo vrijeme da su bili u civilu a kasnije da su straže obavljali u uniformama. Između ostalih građana na straži da su vidjeli i okrivljenog Martinović Milorada koji je prije radio u Policijskoj upravi Karlovac. I svugdje su vidjeli na stražama da je bio naoružan kratkim i dugim naoružanjem.

Iz odluke (2), rješenja (3), kartona zaduženja (4), i rješenja (5) proizlazi da je okrivljeni do 2.10.1991. godine bio djelatnik Policijske uprave Karlovac i da je toga dana napustio posao u Policijskoj upravi Karlovac.

Prilikom napuštanja posla da je za sebe zadržao pištolj 7,65 mm M. 70, 25 metaka za taj pištolj, futrolu za pištolje PAP 7,62 m 59/66, 100 metaka za PAP, vreću za spavanje, prostirač, šatorsko krilo, porciju sa navlakom, pribor za jelo, osobni dozimetar, zaštitnu masku, ranac LPD i da je vrijednost svih tih stvari 62.979 HRD.

Obzirom na sve napred navedene navode svjedoka te materijalnih dokaza koji prileže u spisu nesporno proizlazi da je okrivljeni kao djelatnik Policijske uprave Karlovac 2.10.1991. godine samovoljno napustio posao u Policijskoj upravi Karlovac i pritom zadržao opremu i oružje s kojim je bio zadužen u Policijskoj upravi Karlovac a potom se uključio u nelegalne neprijateljske oružane formacije SAO Krajina, TO Sajevac gdje je s oružjem obavljao kontrolu građana, vršio straže te sudjelovao u akcijama upravljenih protiv Republike Hrvatske a sve to u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske te ocjepljenje djelova Republike Hrvatske i stvaranja tzv. SAO Krajina pa se stoga u njegovom ponašanju  stiču svi bitni elementi utuženog krivičnog djela, pa se ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Obzirom da je okrivljeni trenutno nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske smatramo da je prema okrivljenom potrebno raspisati tjeralicu, odrediti pritvor te mu suditi u odsutnosti jer za to postoje važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K 163/92-12

Kv 283/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća te Zvonimira Matana i Marijana Janjca kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv MARTINOVIĆ MILORADA i zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1., KZ RH postupajući po sl. dužnosti u sjednici vijeća održanoj dana 13. studenog 1992.god.

 

 

R i j e š i o  j e :

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka sa krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske kriv. postupak protiv Martinović Milorada se obustavlja.

II          Stavlja se van snage rješenje ovog suda od 14.8.1992. g. br. K 163/92-2, (Kv 151/92) kojim je određen pritvor protiv Martinović Milorada.

III        Povlači se naredba ovog suda od 14.8.1992. br. K 163/92-3 kojom je određeno raspisivanje potjernice sa Martinović Miloradom.

IV        Temeljem čl. 99. st. 1. preuzetog ZKP troškovi kriv. postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu br. Kt. 63/92 kojom stavlja na teret Martinović Miloradu da je učinio kriv. djelo iz čl. 236. f. st. 1. KZ RH pobliže opisano u izreci optužnice.

U optužnici s obzirom da optuženi boravi na dijelu teritorija koji nije pod kontrolom legalnih organa vlasti RH je predloženo da se suđenje provede u odsutnosti okr. timo da se protiv njega odredi pritvor i raspiše potjernica.

Taj prijedlog zaista je ocijenio sud osnovanim pa je rješenjem citiranim u toč. II  i naredbom citiranom u toč. III izreke ovog rješenja u odnosu na optuženika određen pritvor i suđenje u odsutnosti odnosno izdana naredba za raspisivanje potjernice.

Osim toga, optuženik je postavljen i branitelj po sl. dužnosti.

Sud je proveo i glavnu raspravu na kojoj je donesena i presuda od 10.9.1992. br. K 163/92-7 kojom je optuženi Martinović Milorad proglašen krivim te mu je izrečena vremenska kazna.

Protiv ove presude branitelj optuženika je uložio blagovremenu žalbu povodom koje je čitav opis dostavljen Vrhovnom sudu RH, koji međutim, nije donio nikakvu odluku već je predmet vraćen ovom sudu time, da se donese odluka u smislu čl. 1. Zakona o oprostu.

Stoga je vijeće ovog suda razmotrilo konkretan predmet, te je utvrdilo da se odredbe Zakona o oprostu imaju primijeniti u ovom slučaju, pa je postupajući po službenoj dužnosti postupak obustavilo.

Budući je postupak obustavljen valjalo je rješenje o određivanju pritvora staviti van snage, a naredba kojom je određeno raspisivanje potjernice povući.

Budući je postupak obustavljen sud je riješio da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

Karlovac, 13. studenog 1992.

Predsjednik vijeća:

Mladen Kosijer, v.r.

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: II K-163/92-7

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE !

 

Vojni sud Karlovac, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća te Juraja Boljkovca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u krivičnom predmetu protiv okr. Martinović Milorada, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, nakon provedene glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac, br. KT-65/92, dovršene dana 10. rujna 1992.godine u prisutnosti zamjenika VT Karlovac Car Zdravka i branitelja po službenoj dužnosti optuženika Žaja Zvonka odvjetnika iz Karlovca, a u odsutnosti optuženika.

 

P r e s u d i o   j e

 

 

Opt. MARTINOVIĆ MILORAD, sin Dušana i Ane rođ. Kotović,

rođ. 24.9.1960. u Lučicama, SO Delnice, sa posljednjim prebivalištem

u Karlovcu, Braće Gojaka 66, Srbina, drž. RH

k r i v  j e

 

što je:

 

početkom listopada 1991. godine na području SO Karlovac u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u uvjetima napada tzv. ”JNA” i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajina, kao djelatnik Policijske uprave Karlovac samovoljo napustio posao i pri tom za sebe zadržao oružje s pripadajućim streljivom i drugu opremu s kojom je bio zadužen kao djelatnik PU Karlovac, a potom se uključio u neprijateljske nelegalne oružane formacije tzv. SAO Krajina TO Sajevac te s oružjem obavljao straže te učestvovao u oružanim akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

čime je počinio kriv. djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 236-f. st. 1. KZ RH,

pa se po istom zakonskom propisu

 

O S U Đ U J E

 

 

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 8 /osam/ godina.

Troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

 

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu protiv Martinović Milorada kojom mu se stavlja na teret da je počinio Martinović Milorada kojom mu se stavlja na teret da je počinio kriv. djelo činjenično i pravno opisano u izreci ove presude.

Kako optuženi nije dostupan državnim organima tužiteljstvo je u optužnici predložilo da se postupak provede u odsutnosti optuženika, pa je sud taj prijedlog kao osnovan usvojio i rješenjem od 14.8.1992. g. odredio da će se postupak provesti u odsutnosti optuženika.

Budući optuženi nije bio prisutan nije dao obranu.

Sud je radi utvrđenja činjeničnog stanja proveo dokazni postupak u kojem su saslušani svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pored toga izvršen je uvid u rješenja OSUP-a Karlovac od 18.5.1981. g. na listu br. 2, zatim je izvršen uvid u rješenja od 18.10.1991.g. PU Karlovac list 3, zatim u karton zaduženja sa lista 4 i konačno rješenje od 1.2.1992.g. MUP-a Hrvatske list br. 5.

Na osnovu ovako provedenih dokaza i njihove ocjene sud je utvrdio da optuženi je izvršio kriv. djelo koje mu se stavlja na teret.

Naime svi saslušani svjedoci bitno su iskazali xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pa im je poznato iz vlastitog i neposrednog opažanja da je opt. radio u PU Karlovac da je neposredno nakon što je u njihovo naselje stigla tzv. humanitarna pomoć u brašnu iz Srbije optuženi zajedno sa drugim mještanima srpske nacionalnosti vršio okupljanje, odlazio sa njima u obližnju kasarnu na Kamensko gdje su bile stacionirane jedinice JNA, da je sa ostalim mještanima obavljao stražarsku dužnost. Istina te straže nisu sve do bijega svih svjedoka vršile zaustavljanje motornih vozila koja su prolazila kroz naselje. Također je svjedocima poznato da su obitelji, djeca, žene i starci prije nego što su svjedoci napustili svoja ognjišta također napustili svoje kuće i sklonili se najvjerojatnije kod JNA u kasarni u Kamenskom. Što više svjedoci znaju da je zadnja 2-3 mjeseca optuženi još uvijek radio u PU Karlovac kao u redovnom radnom odnosu a potom istovremeno sa sugrađanima srpske nacionalnosti sudjelovao u obavljanju straže. Početkom 10.mj. izvršen je, za Karlovac već notorni napad neprijateljskih formacija kada je grad teško bombardiran svim vrstama artiljerijskog naoružanja te su svjedoci bili prisiljeni napustiti svoje domove, a upravo ovakve nelegalne formacije SO Sajevac zauzele su to naselje. Sve to učinjeno je uz učešće jedinica JNA. Otada je opt. i ostao na tom teritoriju pod neprijateljskom okupacijom.

Iz rješenja u koja je izvršen uvid proizlazi da je opt. bio u službi kao djelatnik ranije OSUP-a pa MUP-a, da je kao i svi drugi djelatnici iz policije bio zadužen uniformom, oružjem, streljivom i drugom opremom i da je na kraju napustio službu a sve što je duže zadržao je za sebe.

Prema tome sud je na osnovu provedenih dokaza potpuno sigurno utvrdio da je opt. napustio službu u MUP-u Hrvatske, prepao u sastav TO Sajevac u okviru tzv. SAO Krajine, da je sa mještanima srpske nacionalnosti vršio straže i time učestovao u oružanim akcijama protiv legalnih vlasti Republike Hrvatske.

Time što je prešao u neprijateljske oružane formacije obavljao stražarsku dužnost i učestvovao i u drugim akcijama protiv RH ostvario je objektivni učin kriv. djela oružane pobune.

Kako je sve to pak učinio namjerno postupao je s umišljajem, pa je time ostvario i sva subjektivna obilježja istog kriv.djela.

Ukratko na osnovu svega navedenog sud je utvrdio da je opt. izvršio djelo koje mu se stavlja na teret pa ga je zato proglasio krivim i izrekao mu kaznu.

Kod izricanja kazne sud nije bio u mogućnosti da cijeni neke posebne olakotne ili otežavajuće okolnosti, ali je cijenio i ocijenio težinu izvršenog kriv. djela posebno stoga što je opt. bio pripadnik drugim riječima profesionalni radnik policije, pa sud smatra da će se upravo odmjerenom i izrečenom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja u potpunosti, a napose svrha individualne prevencije.

Kako opt. nije dostupan državnim organima zo je sud riješio da troškovi postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci.

Karlovac, 10. rujna 1992. god.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJENIK VIJEĆA:

Ivana Kodrić, v.r.                                                                                Zvonimir Matan, v.r.

PRAVNA POUKA:

Protiv ove presude nezadovoljna stranka može uložiti žalbu u roku od 8 dana od dana primitka pismenog otpravka iste. Žalba se podnosi pismeno u tri jednaka primjerka ili usmeno na zapisnik kod ovog suda. O žalbi odlučuje Vrhovni sud RH.

DOSTAVLJENO:

 1. VT Klc. na KT-65/92
 2. Odvj. Žaja Zvonko, Klc.
 3. Okr. Milorad Martinović, Ogl. Ploča suda

Za točnost otpravka

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -