- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0019 – REG 091

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odjel za operativne poslove

 

Broj 511-05-02/2-9-K-454  1992.

Datum 14.04.1992.godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

  1. NENAD DRAKULIĆ       , zvani _________________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Miloš i majka ___ _______, rođene _____________________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   18.09.1971. u   Karlovcu općina  __Karlovac__, SR   Hrvatska,

 

stanuje u  __Karlovcu__,  ulica  __Maksimilijana V. _,  broj 5_ ,   općina  Karlovac

 

narodnost   ___Srbin____,

 

 

 

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

 

z b o g   krivičnog djela iz članka 236 F KZ-a RH- oružana pobuna.

 

 

 

 

n a n a č i n što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske,srbo-četničke terorističke oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i l o z i:

 

l.  Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, od 02.O4.1992. godine,

Opis činjeničnog stanja:

 

Ova Policijska uprava operativnim je putem došla do saznanja da je mjesto Okić, SO Karlovac, trenutno pod okupacijom tzv;;. JNA, “TO SAO Krajine” i drugih oružanih paravojnih formacija, obitelj xxxxxxxxxxx bila prisiljena napustiti zbog stalnog pritiska pripadnika prethodno navedenih formacija.

Na osnovu tog saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Nakon agresije na Republiku Hrvatsku, prijavljeni NENAD DRAKULIĆ stavio se na stranu nelegalne, neprijateljske, srbo – četničke terorističke oružane formacije koja djeluje-na području tzv.. “SAO Krajine”.

U toku 08.mjeseca 1991.godine, naoružan i uniformiran, sudjelovao je u aktivnostima neprijateljskih formacija na području Okića (vidi prilog )

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor s prijavljenim NENADOM DRAKULIĆEM jer nije dostupan radnicima ove Policijske uprave.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja, osnovano se sumnja da je prijavljeni NENAD DRAKULIĆ počinio krivično djelo iz članka 236. F. KZRH-a – oružana pobuna

Prednje vam se dostavlja u  daljnju nadležnost.

PRILOGA: 1.

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-215/92

Karlovac, 27. travnja 1992.godine.

ZC/AB

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45. stavak 2. točka 2. u vezi članka 158. stavak 1. i 2. preuzetog Zakona o krivičnom postupku (NN 53/91) podižem zahtjev za provođenje istrage

 

protiv

NENADA DRAKULIĆ, sin Miloša, rođ. 18. 09. 1971. godine u Karlovcu,

gdje i prebiva Maksimilijana Vrhovca br. 5, Srbin, državljanin Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

u toku kolovoza 1991. godine u Okiću, SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvori nemir,nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, te da time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost a u uvjetima oružanih akcija tzv. “JNA” i drugih neprijateljskih formacija koje su upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO KRAJINE”, dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim srbo-četničkim terorističkim oružanim formacijama, i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom po bunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1. KZ RH.

 

R a z l o z i

 

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Drakulić Nenada radi kriv. djela pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

Iz izjave xxxxxxxxxxxxxxxxxx koji se nalazio na području Okića tokom kolovoza 1991. godine, proizlazi da je osumnjičeni Drakulić Nenad dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. “SAO KRAJINE”kojima je bio za cilj odcjepljenje dijelova Republike Hrvatske i nasilno rušenje državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske u cilju stvaranja nesigurnosti i nemira, kao i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske. S obzirom da je tom prilikom Nenad Drakulić bio naoružan i sudjelovao u akcijama protiv Republike Hrvatske, postoji sumnja da je počinio ovo krivično djelo pa je valjalo podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

Prilog: spis.

 

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 


 

 

REPUBLIKA. HRVATSKA.

VOJNI SUD KARLOVAC

 

Broj: Kio. 94/92-2

 

R J E  Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Nenada Drakulić, zbog kriv. djela iz čl. 236-f.st.l. KZ RH-a, odlučujući o Zahtjevu za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-215/92 od 27. travnja 1992.god., temeljem čl. 159.st. 1 i 2 ZKP-a,

 

r i j e š i o   j e

 

 

Provest će se istraga protiv:

DRAKULIĆ  NENADA, sina Miloša, rođ. 18.9.1971.god. u Karlovcu, gdje i prebiva, Maksimilijana Vrhovca br.5., Srbina, drže RH-a,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

u toku kolovoza 1991.god. u Okiću, SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvori nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, te da time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost a u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih paraneprijateljskih formacije koje su upravljene na odcjepljenje dijelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine,dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim srbo-četničkim terorističkim oružanim formacijama, i sudjelovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f.st.l. KZ RH-a.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac stavilo je Zahtjev za prevođenje istrage protiv Drakulić Nenada. zbog kriv. djela iz oružane pobune iz čl. 236-f.st.l. KZ RH-a, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio krivično djelo za koje se okrivljuje, proizlazi iz krivične prijave PU Karlovac,

U Karlovcu, 3srpnja 1992.god.

pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNK SUDA:

Juraj Boljkovac

 

 


 

 

Broj:Kio. 94/92-3

Kio.72/92-3 i dr.

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  (prezime i ime)

Sastavljen dana   6. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom____ sudu  u ____Karlovcu______.

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

 

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                            _Tomašević Luke i dr._

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić___  zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1  KZ RH___

 

Početak u 15,00 sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____________________

Okrivljeni:  _______________________

Branilac: _______________________

Oštećeni:________________________

Tumač:  _______________________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu, niti zavadnji s okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Do 31.8.1991. god. živio sam u Okiću naxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tokom ljeta prošle godine, kada su počele pripreme srpskih ekstremista za odvajanje dijelova teritorija RH-a i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, pojedini mještani, moji susjedi, posebno Drakulić Dragan zv. ”Gaga” i Živković Simo, počeli su na mene vršiti pritisak da se priključim njihovoj organizaciji, koja je pripremala odvajanje tog područja od RH-a, tako da mi je život postojao sve nesnošljiviji, obzirom da ja to nisam htio učiniti.

Radi toga napustio sam dana 31. kolovoza 1991.god. Okić i s ženom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Krajem lipnja, te tokom srpnja i kolovoza 1991.god. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na području Okića, Živković Kose, Zimeića, Brezove Glave i Tušilovića vidio sam mnogo meni nepoznatih osoba obučenih u SMB uniforme ”JNA” i naoružane raznim streljačkim oružjem, ali isto tako i cijeli niz osoba iz Okića, Zimića, Živković Kose, Brezove Glave, Tušilovića i okolnih sela, koje sve od ranije vrlo dobro poznajem.

Od poznatih osoba vidio sam više puta kroz navedeno vrijeme, obučene u SMB uniformu ”JNA” te naoružane dugim ili kratkim ili i dugim i kratkim streljačkim oružjem, slijedeće okrivljene, koje sve od ranije vrlo dobro poznajem.

Kio. 72/92

  1. Okr. TOMAŠEVIĆ LUKU starog oko 50 godina, poljoprivrednika iz Okića br. 4.

Žena mu je radila u Karlovcu, u tvornici ”J. Kraš”.

Kio. 73/92

  1. Okr. DRAKULIĆ MILOŠA zv. ”Par” starog oko 40 god. iz Okića br. 27.

Svojevremeno je radio u ”Ž-Č” Karlovac. Žena mu je Hrvatica iz Jelse. Koliko sam shvatio iz onog što se događalo u Okiću, on je bio jedan od glavnih organizatora pripreme i same oružane pobune protiv RH, na području Okića.

Kio. 75/92

  1. Okr. TOMAŠEVIĆ BRANKA, starog oko 30 god., iz Okića br. 6., svojevremeno

vozača autobusa u ”Autotransportu” – Karlovac. Na ovo područje došao je, te primio uniformu i oružje, negdje krajem 8 mjeseca 1991.god.

Kio. 81/92

  1. Okr. TOMAŠEVIĆ MILIĆA, starijeg brata Tomašević Branka, radnika ”OTP” –

Karlovac iz Okića br. 6., koji je primio uniformu i oružje već negdje sredinom srpnja 1991.god.

Kio. 82/92

  1. Okr. TOMAŠEVIĆ NEDJELJKA, starog oko 40 god., susjeda naprijed dvojica

spomenutih Tomaševića, vozača u ”Čistoći” – Karlovac, koji je zadužio uniformu i oružje sredinom srpnja 1991.god. Žena mu je Hrvatica

Kio. 83/92

  1. Okr. MARIĆ BRANKA , starog oko ?5 god. iz Okića kbr. 22, koji je

svojevremeno radio negdje u Karlovcu. On se među prvima zadužio uniformom i oružjem, negdje krajem lipnja ili početkom srpnja 1991.god.

Kio. 84/92

  1. Okr. DRAKULIĆ MIRKA, starog oko 30 god. iz Okića kbr. 34. Svojevremeno je

radio kao radnik u ”Tekstilki” – Karlovac, a tu mu i danas kao mesar radi brat. On je među prvima zadužio vojnu uniformu i oružje.

Kio. 85/92

  1. Okr. MILINOVIĆ MILU, starog oko 40 god, iz Okiće kbr. 40, sina mog bratića.

Svojevremeno je  radio u ”OTP” – Karlovac. On je Hrvat, ali se među prvima, negdje u lipnju 1991.god. priključio pobunjeničkim oružanim formacijama na ovom području. Često je nosio ”PM” i ”AP”. Pričalo se da je on negdje u lipnju 1991.g. sačekao jedan kamion s telićima ”OTP-a” – Karlovac u Skakavcu, te taj kamion s telićima oteo i odvezao negdje u pobunjenički štab na području Vojnića. Također se pričalo, a nakon što sam se vratio u Karlovac, da je on s Drakulić Stevanom, Milašinović Stankom i Musulin Stankom pljačkao imovinu Hrvatskih građana po Vukmaniću i Knez Gnici, nakon što su to područje okupirali JNA i domaći pobunjenici.

Kio. 88/92

  1. Okr. DRAKULIĆ DUŠANA, starog oko 35 god. iz Okića kbr. 32, svojevremeno

je radio u  ”Ž-Č” – Karlovac. Na osnovu onog što sam zaključio, prije odlaska iz Okića, smatram da je on također bio jedan od organizatora pobune na ovom području.

Kio. 89/92

10) Okr. MARIĆ JOVANA, starog oko 25 god. iz Okića br. 22, svojevremeno je radio

u ”Jugoturbini” – Karlovac. I on je bio jedan od organizatora pobune i među prvima je zadužio vojnu uniformu i oružje. On je stariji brat već naprijed spomenutog Marić Branka.

Kio. 90/92

11) Okr. DRAKULIĆ SIMU, starog oko 55 god., iz Okića kbr. 26, poljoprivrednika.

Među prvima se priključio pobuni i između ostalog razvažao je oružje po selima.

Kio. 91/92

12) Okr. DRAKULIĆ PREDRAGA, starog oko 20 god, iz Karlovca. Među prvima je

zadužio uniformu i oružje.

Kio. 94/92

13) Okr. DRAKULIĆ NENADA, starog oko 20 god. iz Karlovca, brata blizanca,

naprijed spomenutog Drakulić Predraga. On je s bratom također prvi došao na ovo područje i među prvima zadužio uniformu i oružje.

Kako sam već rekao sve sam ih vidio više puta u uniformi ”SMB” ”JNA” tokom dana po selima, te kako idu, posebno predveče na položaje u Tušilović, prema položajima HV-a na Slunjskim brdima a i kako su nosili i ukopavali minobacače i drugo artiljerijsko oružje na pojedinim većim brdima na području Tušilovića, s kojih se dobro vidi Karlovac.

Da li su naprijed spomenuti okrivljeni direktno sudjelovali u pojedinim oružanim napadima na HV-e i neokupirana područja Republike, meni nije iz osobnog zapažanja poznato, jer sam prije početka oružanih sukoba otišao s ovog područja.

Upozoren u smislu čl. 82, st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 16,15 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:

 

 

 

 

 

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -