- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0018

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

Broj: 511-10-04/04-K-631/95

Datum: 12.08.1995.g.

 

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana _151__. stav _6_ Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. IGNJATIJE VUKIĆ , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Petar i majka _Desanka rođene Macut rođen dana _15.05.1945.

Tušilovečki Cerovec općina   _Karlovac ,R   Hrvatska , stanuje u _Tušilovečki Cerovec,

 

ulica  broj   53 , općina Karlovac     , narodnost Srbin, državljanin RH

zanimanje soboslikar, obiteljske prilike oženjen, troje djece,

završio je srednju medicinsku, ne-zna pisti, vojsku služio 1964./65. u Novo Mesto

 

 

istražnom sucu suda u dana 12.08.’95. u sati.

 

z b o g   krivičnog djela  Službe u neprijateljskoj vojsci čl. 108. st. 1. OKZ-a RH.

 

 

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni VUKIĆ IGNJATIJE počinio krivično djelo čija su obilježja sadržana u čl. 108. st. 1. OKZ-a RH,

SLUŽBA U NEPRIJATELJSKOJ VOJSCI.

Prijavljeni VUKIĆ IGNJATIJE u tijeku mjeseca veljače 1992. godine uključio se u sastav 11 brigade, 1 četa paravojnih formacija tzv. ”Republike Srpske Krajine”. Na zaduženju u istoj postrojbi dobio je SMB uniformu i poluautomatsku pušku. Kao pripadnik rečene jedinice prijavljeni je bio na položaju u mjestu Cerovac, od Slunjskih brda prema Zastinji, te u mjestu Ribarima prema rijeci Kupi.

U vojsci tzv. ”RSK”, s prekidima prijavljeni je bio angažiran sve do mjeseca svibnja 1995. godine.

U prilogu krivične prijave dostavljamo vam službenu bilješku o informativnom razgovoru sa Vukić Ignjatijem te iz list iz AOP-a sa podacima o prijavljenom.

PRILOG:  KAO U TEKSTU.

 

 

 

N A Č E L N I K

 


 

 

 

Broj: Kio-111/95-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenoga

od 14. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Zvonimir Matan                                                        VUKIĆ IGNJATIJE

 

Zapisničar: Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Početak u 11,30 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: CZ  Vukić Ignjatije

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:       Petar, Desanka, r. Macut

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Tušilovački Cerovac 53, Karlovac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  15.05.1945. u Cerovcu, Srbin, drž.RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              maler, Novotehna Karlovac

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen Milicom, 3 djece, 2 punolj. i 17 gpf

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: Učenika privredi

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuću i 2 rali zemlje

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              1964. u Novo Mjesto

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac. broj Kt- 367/95 od14.kolovoza 95,. te da nisam dužan

iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upučen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Branitelja neće uzeti

Zatim se brani:

Početak rata sam dočekao doma Tušiloviću odnosno Cerovcu, bilo ih je koji su tražili da djen u vojsku ja to nisam htio izbjegavo samo do 1992. kada su me prisilili i zadužili me sa PAP i SMB uniformama”Nakon 1 mj. koliko sam držalo straži kod škole upućen sam u Ribare gdje sam ostao 3 mj. kada sam se vratio nazad u Cerovac.Tu sam ostao sve do 7.m. ove godine s time da sam išao na položaj na dužnost na  sljska brda i škritiće. u 7.mj. sam bio 25 dana u Bosni u blizini Vrnograća Kada smo se ponovno vratili u Cerovac kada je počela ofenziva HV naša bpk vojska je trajala da se miće iz kuće pa su neki od susjeda otišli a sa njima moja žena i sin dok  sam ja ostao.Ipak sam mora krenuti i krenuo sam 7.8. sa kojima ii kolima sa najjnužunijim stvarima i odjećom. Putovao sam do Vojnića preko biljega prema Topuskom. Tu sam se sreo sa čovjekom i na njego pozvi otišao kod njega i ostao sam tu do srijede i  dok se on od nikada od ceste nije vratio sa hrvat. ‘policijom i onda s pokupili i mene.

Odveden sam u Vrginmost pa u Sisak i kuće u Cerovcu.

 

Tokom čitavo g boravka u vojsci nikada nisam pucao. na prvoj liniji u bor§ni

 

To je sve što imam za izjaviti.

Upozoren sam u smislu čl.77 ZKP i ne tražim da ga se čita.

Dovršeno.

 

 

Istražni SUDAC:                                            Zapisničar;                                          Osumnjičeni:


 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-367/95

Karlovac, 27. rujna 1995. godine.

CZ/KŠ

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2 . Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

VUKIĆ IGNJATIA sin petra i Desanke rođene Macut

rođ. 15.5.1945. u Karlovcu gdje i prebiva Tušilovački Cerovac

br. 3, oženjen, Srbin drž. RH u pritvoru Okružnog zatvora

Karlovac od 12.8.1995. u 18,00 sati

 

da je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Tušilovačkog Cerovca, Slunjskih brda i Škrtića općina Karlovac bio pripadnik 21. Kordunaškog korpusa 11. brigade 1. čete paravojske tzv. “Republike Srpske Krajine”, te se sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, sa oružjem borio protiv Hrvatske vojske i redarstvenika za vrijeme akcije “Oluja”,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

 

Stoga

 

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik Vukić Ignjatije

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izviješće o lišavanju slobode (list 3), u jedinstveni registar osoba ( list 4),

4) da se temeljem članka 182 stavak 2.toč. 1. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Vukić Ignjatija produži pritvor.

O b r a z l o ž e n j e

 

Policijska uprava Sisačko-Moslavačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Vukić Ignjatia, te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RH.

Protiv Vukić Ignjatia provedena je istraga i određen pritvor, u svojoj obrani imenovani navodi da je točno da je u navedenoj postrojbi paravojske tzv. “RSK” bio i nakon 10. svibnja 1995. godine, ali tvrdi da nije pucao, te da se je dobrovoljno predao. Bio je na položaju kod škole u Tušilovačkom Cerovcu gdje je sa zaduženom poluautomatskom puškom držao straže te je povremeno bio upućivan u selo Ribare. Uglavnom se nalazio na položajima u Tušilovačkom Cerovcu, Slunjskim Brdima i Škrtićima općina Karlovac i to sve do 7. mj. 1995. kada je bio upućen na ratište u Bosnu ali se ubrzo vratio natrag u Cerovac. Tu se nalazio sve do početka ofenzive hrvatske vojske kada je otišao kući i ubrzo se predao hrvatskoj policiji.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da je okrivljenik počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Okrivljenik je, a što i sam priznaje bio pripadnik paravojnih postrojbi na okupiranom području, bio je to sve do trenutka zarobljavanja, i to očito sa svrhom da upotrebom oružja spriječi uspostavu pravnog poretka na okupiranom području.

Radi se dakle o naoružanoj osobi koja je organizirano s oružjem sudjelovala u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrdeno da je okrivljenik počinio kazneno djelo iz članka 235. stavak 1 KZ RH.

Kako se radi o pripadniku neprijateljskih postrojbi, a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenik ponoviti djelo, te je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182 stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Pošto su u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj:III K-294/95-9

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda i to Marijana Janjca kao predsjednika vijeća, te Juraja Boljkvac,predsjednika suda, i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u ‘krivičnom predmetu protiv okr. Ignjatije Vukića, zbog kriv. djela iz čl.235 st. 1 KZRH, nakon održane glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice Vt Karlovac, broj KT-367/95, od 27.rujna 1995.godine, dovršene u prisutnosti zamjenika VT-a Antona Stankovića Moćana, okr. osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Đorđa Stojakovića odvjetnika u Karlovcu, dana 20.1istopada 1995.g.

p r e s u d i o  j e

 

 

Okr. IGNJATIJE VUKIĆ sin Petra i Desanke rođ.Macut,

rođ.15.5.1945.g. u Karlovcu,gdje i prebiva u Tušilovačkom

Cerovcu kbr.3, Srbin, drže RH, soboslikar

 

 

k r i v  j e

 

što je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Slunjskih Brda, Općina Karlovac, kao pripadnik 21. kordunaškog korpusa 11. brigade 1. čete paravojske tzv. “Republike srpske

krajine” učestvovao u akcijama protiv Hrvatske vojske, a sve sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno – pravnog poretka Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

čime je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno u čl. 235 st. 1 KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

 

o s u đ u j e

 

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 4/četiri/ godine.

 

Temeljem čl.45 st. 1 OKZRH okr. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru od 12.8.1995. pa nadalje.

Temeljem čl.90 st.4 ZKP okr. se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka sudu, pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

 

VT u Karlovcu stavlja optužnicom br. KT-367/95 od 27.rujna 1995.g. okr. na teret da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 235 st. 1 KZRH.

Okr. je obranu dao u istrazi i na glavnoj raspravi /list 7 i list 19/.

U obrani okr. navodi da je rat dočekao u Tušilovačkom Cerovcu gdje inače živi, da su ga htjeli mobilizirati, ali da je to izbjegavao do 1992.g.kada je prisiljen da zaduži PAP

/poluautomatsku pušku/ i SMB odoru. Navodi da je u početku samo držao straže kod škole, a kasnije da je upućen u selo Ribare gdje je bio tri mjeseca, te je opet vraćen na straže u Cerovac. Što se tiče razdoblja od 5.mj.1995.g. pa do 7.mjeseca 1995.godine, straže je držao na Slunjskim Brdima/ulaz u grad Karlovac/, zatim je sa svojom postrojbom upućen na ratište u BiH, a 3.8.1995.g. vrativši se iz BiH otišao je kući te krenuo preko Bukovice i Biljega prema Topuskom. Tvrdi da je oružje ostavio kod kuće i da je išao u civilnoj odjeći, da je sreo na cesti nekog čovjeka koji se preziva Zorić i bio kod njega nekoliko dana, te je ovaj pozvao hrvatsku policiju i odveden je prvo u Sisak, a kasnije u pritvor. Supruga i dvoje djece mu se nalaze u Sremskim Karlovcima, a za sina koji je također pripadnik vojske tzv.”RSK” ne zna gdje se nalazi. Navodi da je primao vojničku plaću u iznosu od 73″krajinska dinara”.

U dokaznom postupku izvršen je uvid u izvješće o lišavanju slobode i privođenju PU Sisačko – moslavačke, a koje izvješće je i okr. potpisao, te je izvršen uvid u izvod iz jedinstvenog registra osoba sa osnovnim podacima o okr.

Ocjenjujući obranu okr. te provedene dokaze, sud je utvrdio da je okr. počinio kriv. djelo koje mu se stavlja na teret. Okr. je naime od strane pobunjeničke vojske mobiliziran i držao je straže, učestvovao u vojnim akcijama u Bosni i Hercegovini, što je opet neizravno bilo sudjelovanje ura. tu protiv Hrvatske, a konačno baš u utuženom razdoblju tj. nakon 10.svibnja 1995.g.,dakle u vrijeme koje nije bilo “pokriveno” Zakonom o oprostu na samom ulazu u Karlovac također je držao straže. Nadalje dužio je oružje i streljivo, primao je plaću, a konačno i uhićen je po hrvatskoj policiji što sve dokazuje da su ispunjeni bitni elementi bića krivič. djela oružane pobune. Okr. je naime sa odorom pobunjeničke vojske, oružjem i plaćom držeći položaje prema legalnim snagama RH bio svjestan da svojim djelovanjem čini kriv.djelo protiv Republike Hrvatske.

Utvrdivši na opisani način da je okr. počinio kriv. djelo koje mu se stavlja na teret, odmjerena mu je i kazna.

Ne stoji pri tom tvrdnja branitelja kako nedostaje subjektivni element djela jer je ovaj morao pristati na mobilizaciju i slušati ondašnju vlast, pa sud pri tom nije niti ulazio u eventualne moralne dvojbe okr.da li dezertirati i ostaviti imovinu, obitelj i slično, već smatra dokazanim da je počinio djelo.

Prilikom odmjeravanja kazne sud se je približio najmanjoj mogućoj mjeri zapriječe kazne, obzirom da kao olakšavajuće ocjenjuje da je ovaj iskreno prikazao tijek događanja u ovom ratu čime je u biti i priznao izvršenje djela, da do sada nije kažnjavan te da nije imao neke istaknute zadaće u toj pobunjeničkoj vojsci. Sud je uvjerenja da će i ova relativno blaga kazna ostvariti svoju svrhu, kako u odnosu na okr. tako i generalno.

Po čl.45 st. I OKZRH valjalo je okr. u izrečenu kaznu zatvora uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru, a obzirom da nema redovna primanja oslobođen je dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka sudu, pa ovi padaju na teret proračuna.

 

Pritvor je valjalo produljiti, međutim posebno rješenje o tome okr. je već dostavljeno.

 

ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

 

Broi: I Kž-814/1995-3

PRESUDA

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

I

RJEŠENJE

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Šibl Neve, kao predsjednice vijeća, te Gudelj Milana, mr. Zmajević Branka, Potrebica Ante i Klarić-Baranović Senke, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Vukić Ignjatije zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 20. listopada 1995. K-294/95, u sjednici održanoj 17. siječnja 1996., saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Pulišelić Petra,

presudio i riješio je:

 

I. U povodu žalbe opt. Vukić Ignjatije, po službenoj dužnosti, preinačuje se presuda suda prvog stupnja i izriče:

protiv opt. Vukić Ignjatije (ostali podaci kao u presudi suda prvog stupnja) na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

OPTUŽBA SE ODBIJA

 

da bi i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Slunjskih Brda općina Karlovac, kao pripadnik 21. kordunaškog korpusa 11. brigade 1. čete paravojske tzv. “republike srpske krajine” sudjelovao u akcijama protiv Hrvatske vojske, a sve sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske,

pa da bi time počinio krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1. do 5. ZKP padaju na teret proračunskih sredstava.

II. Uslijed odluke pod I., ukida se rješenje o produljenju pritvora od 20. listopada 1995. K-294/95.

III. Uslijed odluke pod I. i II. žalba opt. Vukić Ignjatije postala je bespredmetna.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Pobijanom presudom Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Vukić Ignjatiju zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, pobliže opisanog u izreci te presude, te ga na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine.

Na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH optuženiku je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 12. kolovoza 1995. godine, pa dalje.

Protiv te presude žalbu je podnio optuženik zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

Državni odvjetnik Republike Hrvatske, vraćajući spise prema čl. 360. st. 2. ZKP, stavio je prijedlog da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i potvrdi presuda suda prvog stupnja.

Ispitujući pobijanu presudu suda prvog stupnja, prema čl. 366. ZKP, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, utvrdio je da je optuženik obuhvaćen Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 30. prosinca 1995. godine br. 95-2526/1 o pomilovanju za krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Naime, na temelju čl. 98. podstavak 5. Ustava Republike Hrvatske i čl. 1. Zakona o pomilovanju, Predsjednik Republike Hrvatske donio je 30. prosinca 1995. godine, na prijedlog ministra pravosuđa, Odluku o pomilovanju oslobođenjem od kaznenog progona i za opt. Vukić Ignjatiju protiv kojeg se vodi kazneni postupak u Vojnom sudu u Karlovcu zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Kako iz činjeničnog opisa djela proizlazi, da je opt. Vukić Ignjatije nakon 10. svibnja 1995. godine na području Slunjskih Brda općina Karlovac sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, optuženik je za takvo djelovanje, odnosno krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, obuhvaćen pomilovanjem iz citirane Odluke Predsjednika Republike Hrvatske, kao apsolutnom smetnjom za daljnje vođenje krivičnog postupka. Na ovu okolnost i sud drugog stupnja (čl. 366. ZKP) pazi po službenoj dužnosti, te sukladno tome donosi odgovarajuću odluku, u ovom slučaju presudu kojom se optužba odbija.

S obzirom da je protiv optuženika optužba odbijena, na temelju čl. 377. st. 3. ZKP u svezi s čl. 343. st. 3. ZKP, ukinuto je rješenje o produljenju pritvora.

Zbog svega izloženog žalba opt. Vukić Ignjatije postala je bespredmetna.

S obzirom na izloženo, na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP trebalo je donijeti presudu kojom se protiv optuženika optužba odbija i na temelju čl. 377. st. 3. ZKP ukinuti rješenje o produljenju pritvora, odnosno presuditi i riješiti kao u izreci ove presude i rješenja (čl. 377. st. 1. i 3. ZKP).

U Zagrebu, 17. siječnja 1996.

Zapisničar:

 

Predsjednik vijeća:

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -