- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0009

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

ODJEL KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

 

Broj __511-05-04/2-K-264/95.

Datum __10.08.1995. godine.

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

VOJNOM ISTRAŽNOM SUCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. DUBRAVKO PAPIĆ     , zvani __Dubo__,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka _Danica rođene Badovinac rođen dana 07.04.1991.

Karlovac općina  _Karlovac ,R   Hrvatska , stanuje u __Ogulin_,

 

ulica  _Donje Dubrave, broj   55 , općina  Ogulin_, narodnost _ Srbin   __,

 

državljanin _RH__ ,zanimanje strojobravar, obiteljske prilike neoženjen

završio je SSS, vojsku služio 1990./1991.

 

istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu.dana 10.08.1995.

 

z b o g  krivičnog djela _iz čl. 235. st. 1. KZ RH-a oružana pobuna.

 

 

Postoji osnovana sumnja da je naprijed prijavljeni Dubravko Papić, državljanin RH bio pripadnik 1. voda, 1 čete, 2. bataljuna, 13 pješadijske slunjske brigade paravojske ”SAO KRAJINE” u vremenu od 1993. god. do 1995. god. čime je počinio krivično djelo iz čl. 235. st.1. KZ RH.

Kriminalističkom obradom utvrđeno je da je u vremenskom periodu od 08.mj.1993. do 05.08.1995. kao pripadnik paravojske ”SAO KRAJINE” po činu vojnik – strijelac nalazio se na položajima neprijateljske paravojske u mjestu Perjasica uz rijeku Mrežnicu, a nasuprot šumi Mali Mašnik, odjeven u maskirnu uniformu i naoružan automatskom puškom.

Sa prijavljenim u vodu bili su: CIMEŠA MILORAD, ŠARAC PERO, CIMEŠA BRANKO, i ostali za koje ne raspolažemo sa sadašnjim mjestom nalaženja i točnim osobnim podacima.

Prilikom zarobljavanja dana 04.08.1995. god. u mjestu Mrežnica naprijed prijavljeni bio je odjeven u maskirnu uniformu paravojske ”SAO KRAJINE” i naoružan automatskom puškom.

Iz naprijed narečenog vidljivo je da je prijavljeni u narečenom vremenskom periodu bio pripadnik paravojnih neprijateljskih formacija koje su na području RH djelovale protiv ustavnog poretka RH.

 

PRILOG:

 1. Službena bilješka o obavljenom inf. razgovoru sa Dubravkom Papić
 2. Izvješće o lišavanju slobode i privođenju
 3. Potvrda o liječničkom pregledu Dubravka Papić

 

NAČELNIK

Pavo Vidović


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA

ODJEL KRIMINALISTIČKE POLICIJE

 

 

Broj __511-05-04/2-K-268/95.

Datum __10.08.1995. godine.

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

VOJNOM ISTRAŽNOM SUCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. DRAGAN SUDAR     , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Đuro i majka _Božica rođene Žiža rođen dana 02.08.1955.

Potplansko selo općina  _Generalski stol ,R   Hrvatska , stanuje u __Perjasici

 

ulica  _Potplansko selo, broj   , općina  Generalski stol_, narodnost _ Srbin   __,

 

državljanin _RH__ ,zanimanje djelatnik, obiteljske prilike neoženjen

završio je osnovna škola, vojsku služio 1974.-1975.g.

 

 

istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu.dana 10.08.1995.

 

z b o g  krivičnog djela _iz čl. 235. st. 1. KZ RH-a ”Oružana pobuna.”

 

 

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni DRAGAN SUDAR, kao državljanin Republike Hrvatske, bio pripadnik 1. voda 1. čete 2. bataljuna 13. pješadijske Slunjske brigade paravojske ”SAO Krajine”, u vremenskom periodu od 1991. do 1995. godine, čime je počinio krivično djelo iz čl. 235. st. 1. KZ RH ”Oružana pobuna”.

Prijavljeni je dana 28.08.1991. godine pristupio u oružane postrojbe odmetničke paravojske bivše tzv. ”SAO Krajine”

U vremenskom periodu od 1991. godine do 1995. godine, prijavljeni je kao pripadnik 1. voda 1. čete 2. bataljuna 13. pješadijske slunjske brigade paravojske ”SAO Krajine”, bio na položajima odmetničke vojske na području Mitrović selo – Kulečava – Mrežnica, na području Perjasice, gdje je borbeno djelovao po vojnim i redarstvenim snagama Republike Hrvatske.

Dana 04.08.1995. godine oko 11,30 sati u Mrežnici prijavljeni je zarobljen od strane pripadnika Hrvatske vojske, u toku borbene akcije ”Oluja”, kao pripadnik 1. voda 1. čete, 2. bataljuna 13. pješadijske Slunjske brigade odmetničke paravojske bivše tzv. ”SAO Krajine”, gdje se nalazio na borbenom položaju. U trenutku zarobljavanja, isti je bio odjeven u maskirnu uniformu pripadnika jedinica paravojske ”SAO Krajine”, naoružan automatskom puškom koja je oduzeta prilikom zarobljavanja od strane Hrvatske vojske.

OSTALE PRIKUPLJENE OBAVIJESTI:

 1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s Draganom Sudar od 09.08.1995. godine.
 2. Potvrda o izvršenom liječničkom pregledu nad Draganom Sudar.
 3. Izvješće o lišavanju slobode i privođenju Dragana Sudar.

PRILOZI:

Od 1 do 3 kao u tekstu.

 

 

N A Č E L N I K

Pavo Vidović


Broj: Kio-42/95-2

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Mladen Kosijer SUDAR DRAGANA

 

Zapisničar: Blaženka Čurjak Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Zamj. VT Stanković A.

Početak u 17,35 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: SUDAR DRAGAN

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Sudar Đuro i Božica rođ. Žiža

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Potplansko selo 3, Perjasica

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  2.8.1955. Potplansko selo, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              djelatnik, nije zaposlen

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            nije oženjen, bez djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: da, 8 raz

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuća i zemlja u Potplanskom selu

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Sremska Mitrovica i Šamac 1974., VE Duga Resa

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

 

 

b r a n i  s e:

 

Saopćeno mi je zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-273/95 od 10.08.1995. i koji su osnovi sumnje protiv mene iz sadržaja kriv. prijave PU Karlovac broj K-268/95 od 10.08.1995., te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem. Branitelja za sada neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Dana 28.08.1991.g. po mene je došao u moju kuću DRŽAJIĆ SVETOZAR, a koji je tada radio u vojnom odsjeku u D. Resi. Sa njim je bio MIŠLJENČEVIĆ ĐURO pa sam zajedno s njima otišao u G. Poloj. Tu su me bili naoružali i dali su mi PAP-ovku i hlaču SMB boje. Ja sam bio tu cijelu noć dežurao da bi drugi put otišao kući. Po mene je zatim došla patrola i to jedan vojni policajac i jedan civilni sa poligona u Slunju, te me odvezli u Perjasicu gdje sam bio na ispitivanju.

Nakon tog ispitivanja ja sam morao biti pripadnika tog I voda I čete II bataljuna 13. pješadijske slunjske brigade. Naime meni su prijetili da će me ubiti, ako ne budem njihov pripadnik. A napominjem da sam ja znao pobjeći, ali unatoč toga morao sam sudjelovati u okviru te postrojbe. Kasnije sam dobio AP koju sam dužio i koju sam imao na položaju i to na području Mitrović sela – Kolečaj – Mrežnica.

Ja sam pratio vijesti Hrvatske televizije tako da mi je bio poznat Zakon o oprostu. Upravo stoga bio sam odlučio da se predam Hrvatskoj vojsci, a što sam i učinio zajedno sa Dubravkom Papićem. Prilikom predaje ja sam imao na sebi maskirne hlače, civilnu košulju i odmah sam položio oružje i dignuo ruke u zrak kada je naišla HV.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 77. ZKP, zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 17,50 sati.

 

 

Istražni sudac:                                                            Zapisničar:                              Okrivljenik:


Broj: Kio-42/95-3

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 10. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Mladen Kosijer PAPIĆ DUBRAVKA

 

Zapisničar: Blaženka Čurjak Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

Zamj. VT Stanković A.

Početak u 17,10 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: PAPIĆ DUBRAVKO zv. ”Dubo”

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Papić Milan i Danica rođ. Badovinac

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Donje Dubrave 55, Ogulin

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  7.4.1971. u Karlovcu, Srbin, RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              strojobravar, nije zaposlen

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            nije oženjen, bez djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: pismen, SSS

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           bez imovine, živi u domaćinstvu s majkom

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              da, 1990/91 u Vršcu, VE Ogulin

 

 1. Da li je odlikovan: ne, čin razvodnika

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

 

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

 

 

b r a n i  s e:

 

Saopćeno mi je zašto se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac br. KT-273/95  od 10.08.1995. i koji su osnovi sumnje protiv mene iz sadržaja kriv. prijave PU Karlovac broj K-264/95 od 10.08.1995., te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cijelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio sam zašto se okrivljujem. Branitelja za sada neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Ja sam bio na odsluženju vojnog roka do 25.6.1991.g. kada sam se vratio kući u Donje Dubrave. Negdje u 11.mj. iste godine bio je ubijen susjed Nina Papić tako da je došlo do neke panike u mjestu, a kojom prilikom su mnogi ljudi napustili svoje domove i otišli preko Mrežnice u Perjasicu. Ja sam za to cijelo vrijeme bio kod kuće. Ja sam normalno živio kod kuće sve do 13.04.1993.g. Htio bih napomenuti da mi je 9.travnja rano izjutra ubijen otac, a čuo sam da su tom prilikom tražili upravo mene. Ja sam se tada bio sklonio prema Mrežnici upravo zbog određenog straha. Prilikom nailaska jedne diverzantske grupe srpske vojske isti su me zatekli i poveli me sa sobom tako da sam s njima otišao na poligon kod Slunja. Prvih 10 dana ja sam bio na ispitivanju na poligonu u Slunju i htjeli su me staviti u tenkovsku jedinicu obzirom da sam ja to bio u bivšoj JNA. Ja sam tražio da me toga oslobode i da me upute liječniku pa na preporuku psihijatra nisam stavljen u tu tenkovsku jedinicu već sam nakon povratka bio raspoređen u pješadiju. Tada kada sam bio raspoređen u pješadiju zadužio sam automatsku pušku. Dobio sam maskirnu uniformu. U početku nismo imali nekih oznaka, a kasnije smo dobili amblem – oznaku ”srpske vojske krajine”. Ja sam jedno vrijeme bio najprije na poligonu a zatim sam bio prebačen na položaj u Perjasicu u okviru II bataljuna. Tek kasnije dobio sam od općine u Slunju jednu staru kuću da ju sredim i da tu boravim. U vremenskom intervalu od 1993., 1994. i 1995.g. ja sam bio pripadnik II bataljuna srpske vojske SAO Krajine i kretao sam se uglavnom na položaju Perjasica-Slunj.

Dana 4.8.1995.g. ja sam bio na položaju i napad je počeo od strane HV-e negdje oko pet sati ujutro. Sa svojom grupom odlučio sam da se predam HV. Naišli smo na jednu grupu koja nas je zaustavila i mi smo odbacili oružje, ali je nastala neka pucnjava tako da sam ja s druge strane se izvukao i došao do jednog hrvatskog vojnika kojem sam se predao bez oružja. Sa mnom je tada bio SUDAR DRAGAN koji se također predao. Sa tim pripadnicima HV-e mi smo bili tri dana. Ja sam pratio Hrvatsku televiziju i poznat mi je Zakon o oprostu, ali se nisam mogao ranije predati obzirom da je Mrežnica bila odnosno prostor zemljišta bio miniran.

Oduvijek mi je bila želja da se vratim svojoj kući i da nastavim normalno živjeti. Siguran sam da ja nisam nikoga lišio života.

To je sve što mogu iskazati.

Upozoren u smislu čl. 77. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 17,30 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                            Zapisničar;                              Okrivljenik:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-273/95

Karlovac, 28. kolovoza 1995. godine.

CZ/GK

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2 . Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

I okr . PAPIĆ DUBRAVKA, sin Milana i Danice rod.

Badovinac, rod. 7.4.197 u Karlovcu, prebiva u Ogulinu,

Donje Dubrave 55, srbin drž RH, u pritvoru Okružnog zatvora

Karlovac odlO.8.1995. u 9 sati

II okr. SUDAR DRAGANA,sin Đure i Božice rod. Žiža, rod.

2.8.1955.u G.Stolu s prebivalištem u Perjasici,

Potplaninsko selo 3, srbin,drž.RH, u pritvoru Okružnog zatvora

Karlovac od 10.8.1995. u 9 sati

 

da su:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Perjasice, bili pripadnici II bataljuna 13.

Slunjske pješadijske brigade paravojske tzv. “RSK” , sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te su u odori i sa oružjem borili se protiv Hrvatske vojske i redarstvenika za vrijeme akcije “Oluja”,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da su time počinili kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom ­označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

Stoga

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu privedu okrivljenici Papić Dubravko i Sudar Dragan

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izviješće o lišavanju slobode (list 15 ), u medicinsku dokumentaciju (list14 ),

4) da se temeljem članka 182 stavak 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Papić Dubravka i Sudar Dragana produži pritvor.

O b r a z l o ž e n j e

 

Policijska uprava Karlovačka je podnije kriv. prijavu protiv Papić Dubravka i Sudar Dragana radi kriv. djela oružane pobune, jer su imenovani od strane HV uhićeni, s oružjem i u odori paravojnih srbočetničkih formacija u akciji HV “Oluja”

Protiv imenovanih provedena je istraga i određen pritvor.

U svojoj obrani I okr. Papić Dubravko se brani da je dana 4.8.1995. godine bio na položaju na potezu Perjasica – Slunj kada je počeo napad hrvatske vojske.Odlučio je da se preda te je zajedno s svojom grupom krenuo prema hrvatskoj vojsci i kada su naišli na jednu grupu odbacili su oružje i predali se. Tada je s njim bio u II okr. Sudar Dragan.Pratio je HTV pa mu je bilo poznato sve o Zakonu o oprostu ali ranije se nije mogao predati jer je zemljište oko rijeke Mrežnice bilo minirano.

II okr. Sudar Dragan se brani da nije bio svojom voljom u redovima srbočetnika već da su ga mobilizirali i prisilili da se uključi u redove 13. brigade Slunj i to u II bataljun. Pratio je HTV pa je znao o Zakonu o oprostu zbog čega je i odlučio da se preda. Prilikom predaje imao je na sebi maskirne vojne hlače i civilnu košulju. Oružje je odmah predao hrvatskoj vojsci.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da su okrivljenicu počinili kazneno djelo koje im se stavlja na teret.

Okrivljenici su, a što i sami priznaju bili pripadnici paravojnih postrojbi na okupiranom području, i to sve do trenutka zarobljavanja, očito sa svrhom da upotrebom oružja spriječe uspostavu pravnog poretka na okupiranom području.

Radi se dakle o naoružanim osobama koje su organizirano s oružjem sudjelovale u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da su okrivljenici počinili kazneno djelo iz članka 235. stavak 1 KZ RH.

Kako se radi o pripadnicima neprijateljskih postrojbi, a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenici ponoviti djelo, te je u odnosu na okrivljenike temeljem članka 182 stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Pošto su u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana

i na zakonu osnovana.

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: II K-248/95-2

Kv-46/93

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda i to Janjac Marijana kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Boljkovac Juraja, predsjednika suda, kao članova vijeća, uz sudjelovanja zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Papić Dubravka i dr., zbog kriv. iz čl. 235. st. 1. KZRH, nakon podignute optužnice VT Karlovac broj KT-273/95, od 28. kolovoza 1995.god., na sjednici vijeća, održanoj dana 29. kolovoza 1995.g.

 

 

r i j e š i o  j e:

 

 

Temeljem čl. 182. st. 1 i 3. ZKP protiv:

 

I.okr. PAPIĆ DUBRAVKA, sina Milana i Danice rođ. Badovinac, rođ.

7.4.1971. g. u Karlovcu, s prebivalištem u Ogulinu, Donja Dubrava 55,

Srbina, drž. RH, sada u pritvoru Okružnog zatvora Karlovac

od 10.08.1995.g.u 9 sati

II okr. SUDAR DRAGANA sina Đure i Božice rođ. Žiža,

rođ. 2.8.1955. g. u Generalskom Stolu, s prebivalištem u

Perjasici, Potplansko selo 3, Srbina, drž. RH, sada u pritvoru

Okružnog zatvora Karlovac od 10.08.1995.g. u 9 sati,

P r o d u l j u j e  s e  p r i t v o r  određen rješavanjem istražnog suca ovog suda br. Kio-42/95-4, od 10. kolovoza 1995.g.

Žalba ne ?.

Nakon provedene istrage, tijekom koje je protiv I i II okr. Papić Dubravka i Sudar Dragana određen pritvor i gore naznačenim rješenjem, VT Karlovac pod brojem KT-273/95 od 28.8.1995.g. podiglo je optužnicu radi kriv. djela sudjelovanja u oružanoj pobuni iz čl. 235. st. 1. KZRH te predložila da se protiv imenovanih produlji pritvor.

Analizirajući obrane oba okr. te ostale podatke koji prileže ovom spisu ovo vijeće ocjenjuje da je prijedlog za produljenje pritvora osnovan.

Činjenica je naime da sami okr. ne poriču tvrdnju da su bili pripadnici paravojnih postrojbi tzv. ”RSK”,ali za to navode svoje razloge, činjenica je da su bili naoružani za to navode svoje razloge, činjenica je da su bili naoružani, da su zarobljeni po pripadnicima HV-e. Obzirom da se i sada na pojedinim djelovima nekad okupiranih područja i dalje kreću naoružane grupe pobunjenih Srba da se napadi na Republiku Hrvatsku vrše i sa područja suđene Bosne i Hercegovine od strane slične paravojske, puštanjem na slobodu okrivljenika prijeti opasnost da bi ovi mogli pokušati bijeg te se pridružiti nekoj od tih grupa te nastaviti sa oružanom pobunom protiv RH.

Stoga je valjalo u smislu označenog zakonskog propisa u odnosu na okrivljene pritvor produljiti.

U Karlovcu, 29. kolovoza 1995.godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Broj: K-248/95-12

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Matan Zvonimira kao predsjednika vijeća te Boljkovac Juraja i Janjac Marijana kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv PAPIĆ DUBRAVKA i dr., zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, nakon provedene glavne rasprave zakazane povodom optužnice VT Klc. na br. Kt-273/95, dovršene dana 19. prosinca 1995. g. u prisutnosti VT Car Zdravka, obojice optuženika osobno i zamj. njihovog branitelja po sl. dužnosti Žaja Zvonka odvj. iz Karlovca,

 

p r e s u d i o  j e:

 

I Opt. PAPIĆ DUBRAVKO, sin Milana i Danice r. Badovinac, r. 7.4.1971.g. u Karlovcu s prebivalištem u Ogulinu, Donje Dubrave br. 55, Srbina, drž. RH,

 

II Opt. SUDAR DRAGAN, sin Đure i Božice r. Žiža, r. 2.8.1955. g. u Generalskom Stolu, s prebivalištem u Perjasici, Potplansko selo 3, Srbin, drž. RH,

 

 

k r i v i  s u:

 

što su:

 

i nakon 10. svibnja 1995. g. na području Perjasice bili pripadnici 2. bataljuna 13. Slunjske pješadijske brigade paravojske tzv. ”RSK” sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka RH, te su u odori i sa oružjem držali položaje prema HV i redarstvenicima za vrijeme akcije ”Oluja”,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka RH,

čime su počinili kazneno djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno u čl. 235. st. 1. KZRH pa se po istom zakonskom propisu

O S U Đ U J U

 

na kaznu zatvora od 4 (četiri) godine svaki.

 

Temeljem čl. 45. OKZURH u izdržavanje izrečene kazne uračunat će im se vrijeme provedeno u pritvoru počevši od 10.08.1995. pa nadalje.

Oba optuženika oslobađaju se plaćanja troškova postupka sudu te isti padaju na teret proračunskih sredstava.

Obrazloženje

VT Karlovac podiglo je protiv opt. optužnicu kojom mu se stavlja na teret da su počinili kriv. djelo oružane pobune kako je opisano u izreci ove presude.

Optuženici djelomično to priznaju.

Tako I opt. Papić navodi da je nakon odsluženja vojnog roka u ”JNA” u 6.mj. 1991.g. otišao kući gdje je i ostao da bi mu u 11 mj. 1991. bio ubijen otac radi čega se sakrivao sve do 1993. kada ga je diverzantska grupa pobunjeničke vojske zatekla i odvela na okupiran teritorij u Slunj gdje je konačno i ostao u tamošnjoj vojsci sve do kraja. Konačno kada je započela ofenziva HV u 8 mj. 1995. on i II opt. Sudar koji su bili u istoj postrojbi predali su se pripadnicima HV.

Optuženi Sudar također navodi u obrani da je on praktički prisilno odveden od kuće Josip u 9.mj. 1991. g. i mobiliziran te je ostao tokom čitavog rata pripadnik pobunjeničkih paravojnih formacija da bi početak ofenzive HV nazvan ”Oluja” zajedno sa I opt. Papićem dočekao na položaju i kada je ta ofenziva počela odmah su se zajedno predali.

Sud je u dokaznom postupku izvršio uvid u izvješća o lišavanju slobode i privođenju kao i u liječničke svjedodžbe a druge dokaze stranke nisu niti predložile.

Na osnovi provedenih dokaza i na osnovu obrana oba okr. kao i na osnovu ocijene dokaza i obrane sud je utvrdio da su optuženici počinili djelo koje im se stavlja na teret.

Praktički je naime nesporno, da su opt. bili pripadnici pobunjeničkih paravojnih formacija posebno nakon 10.5.1995.g. da su nosili uniforme pobunjeničke vojske i bili naoružani osobnim pješačkim naoružanjem i držali položaje prema HV. Istina obojica tvrde da u toj vojski nisu pristupili dobrovoljno, a kako je to već scivirano u obranama, postoji nesporna činjenica da su obojica ipak kada su dospijeli u redove te paravojske u njoj ostali sve do njezinog raspada, nepoduzimajući ništa da bi eventualno tu vojsku napustili, pa su znači i pristali da budu njeni pripadnici i da se po potrebi bore za ostvarivanje ciljeva zbog kojih je ta paravojska i osnovana.

Takvim su ponašanjem ostvarili sva bitna obilježja kriv. djela oružane pobune pa ih je sud zbog toga oglasio krivim i izrekao im kazne.

Kod toga je sud cijenio kao olakotne obojici opt. djelomično priznanje, zatim dosadašnju neosuđivanost, a otežavajući nije našao pa je cijeneći pored svega toga i težinu djela, zaključio je da je izrečena kazna primjerena njihovoj kriv. odgovornosti i težini djela i da će se upravo takvim kaznama u cijelosti ostaviti svrha kažnjavanja.

Kako se optuženici nalaze u pritvoru valjalo je da im je u izdržavanje izrečenih kazni uračunati vrijeme koje su proveli u pritvoru.

Upravo iz istog razloga obzirom da ne ostvaruju nikakovu zaradu niti drugi dohodak oslobođeni su obveze da plate troškove novog postupka te je riješeno da isti padaju na teret proračunskih sredstava suda.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci.

Karlovac, 19. prosinca 1995.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

 


REPUBLIKA HRVATKA

VOJNI SUDU KARLOVCU

BROJ: K-248/95-

Kv-248/95

R J E Š E N J E

 

Vojni sudu u Karlovcu u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Janjac Marijana kao predsjednika vijeća te sudaca Zvonimir Matana i Boljkovac Juraja kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv okr. PAPIĆ DUBRAVKA i dr., zbog kriv. djela iz čl.235. st.l. KZRH, ispitujući osnovanost daljnjeg zadržavanja u pritvoru nakon podignute optužnice, u sjednici vijeća održanoj dana 29. rujna 1995.

r i j e š i o  je:

Temeljem čl.182. st.2. toč.l. ZKP u svezi čl.12. st.3. Uredbe o primjeni Zakona o kriv. postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti RH (NN 73/91) protiv okr. PAPIĆ DUBRAVAKA i SUDAR DRAGANA, P R O D U L J U J E

S E   P R I T V O R koji je određen rješenjem istražnog suca ovog suda br. KIO-42/95 od 10.8.1995. a koji je započeto teći istog dana.

Obrazloženje

Istražni sudac rješenjem broj KIO 42/95 od 10.8.1995. odredio je provođenje istrage protiv PAPIĆ DUBRAVKA i dr., zbog osnovane sumnje da su počinili kriv. djelo iz čl.235. st.l. KZRH, a ujedno je iz zakonske osnove predviđene u čl.182. st.2. toč. 1 i 3. ZKP odredio pritvor koji je započeo teći 10.8.1995.g.

VT Karlovac dana 28.8.1995. podignulo je optužnicu protiv istih radi kriv. djela iz čl.235. st.l. KZRH, pa je rješenje ovog suda od 29.8.1995. br. Kv-46/95 temeljem istih zakonskih razloga pritvor produljen.

Vijeće na osnovu čl.12. gore citirane Uredbe dužno svakih mjesec dana ispitati postojanje razloga za pritvor.

Osnovana sumnja da su okr. počinili utuženo djelo proizlazi iz njihovih obrana kao i okolnosti da su zarobljeni u akciji HV. Razlozi za pritvor egzistiraju i nadalje. Naime, nesporno je da su isti bili pripadnici pobunjeničkih postrojbi na privremeno okupiranom teritoriju. Za sada još uvijek manje pobunjeničke grupice djeluju protiv RH, provodi se čišćenje terena, a većina pučanstva pobjegla je prema BiH sa kojeg područja još uvijek ratno djeluju, pa obzirom na visinu zapriječene kazne postoji realna opasnost da bi puštanjem na slobodu okr. mogli postati nedostupni sudbenim organima.

Karlovac, 29. rujna 1995.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Janjac Marijan,v.r.

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broi: I Kž 137/1996-3

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Senke Klarić-Baranović, kao predsjednice vijeća, te Katice Jelić, Ane Garačić, mr. Branka Zmajevića i Vesne Vrbetić, kao članova vijeća i više savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Dubravka Papića i dr., zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi opt. Dubravka Papića i Dragana Sudara podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 19. prosinca 1995. godine br. K-248/95, u sjednici održanoj 13. lipnja 1996. godine, saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Ivana Maračića,

p r e s u d i o  j e:

I. U povodu žalbe opt. Dubravka Papića i Dragana Sudara, po službenoj dužnosti, preinačuje se presuda suda prvog stupnja i na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP protiv optuženika

OPTUŽBA SE ODBIJA

 

da bi:

i nakon 10. svibnja 1995. g. na području Perjasice bili pripadnici 2. bataljuna 13. slunjske pješadijske brigade paravojske tzv. “RSK” sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka RH, te su u odori i sa oružjem držali položaje prema HV i redarstvenicima za vrijeme akcije

“Oluja” ,

d a k l e, da bi sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

pa da bi time počinili krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1. do 5. ZKP, te nužni izdaci optuženika i nužni izdaci i nagrada branitelja paraju na teret proračunskih sredstava.

II. Uslijed odluke pod 1., žalba optuženika postala je bespredmetna.

O b r a z l o ž e n j e

Presudom suda prvog stupnja opt. Dubravko Papić i Dragan Sudar oglašeni su krivima i osuđeni na kazne zatvora u trajanju od po četiri godine zbog kriv. djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Protiv te presude podnijeli su žalbu (u jednom podnesku) optuženici po braniteljima Željku Ljubiću i Željku Štapeku, odvjetnicima iz Karlovca, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni i predložili da se pobijanu presudu preinači i njih oslobodi optužbe ili ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje ili preinači u odluci o kazni i optuženicima izreknu blaže kazne.

Državni odvjetnik Republike Hrvatske, na temelju čl. 360. st. 2. ZKP, predložio je da se pobijanu presudu preinači i protiv optuženika optužba odbije, jer su oni oslobođeni od kaznenog progona Odlukom o pomilovanju Predsjednika Republike Hrvatske.

Žalba je bespredmetna.

Naime, kao što to navodi državni odvjetnik Republike Hrvatske, optuženici su pomilovani Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 30. prosinca 1995. godine br. Uro 95-2526/1, slijedom čega je na temelju čl. 377. st. 1. ZKP trebalo po službenoj dužnosti, u povodu žalbe optuženika, preinačiti prvostupanjsku presudu i protiv optuženika, na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP, odbiti optužbu, ne ulazeći u ispitivanje osnovanosti žalbe.

Odluka o troškovima krivičnog postupka temelji se na odredbi čl. 91. st. 1. Zakona o krivičnom postupku.

Podredno se navodi da je sud prvog stupnja, odmah po pomilovanju, protiv optuženika ukinuo pritvor rješenjem od 31. prosinca 1995. godine br. Kv-446/95 (o čemu je obaviješten ovaj sud).

¸           U Zagrebu, 13. lipnja 1996. godine,

 

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -