- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0008

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj 511-15-25/2-9 K-249/92.

Datum 14. 2. 1992.

 

O K R U Ž N O M JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

RADE KRIVOKUĆA zvani Nogonja otac Ilija i majka Ljubica rođena Lončar

rođen dana 24. 1. 1958. u Manjerović Selo, općina Karlovac SR Hrvatska, stanuje u Karlovcu ulica Moše Pijade broj 5, općina Karlovac, narodnost Srbin,

zanimanje policajac

 

z b o g   krivičnog djela iz člana 236 F KZH – pružana pobuna i člana 229 KZH – pronevjera

 

n a   n a č i n   što je kao ovlaštena službena osoba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske zaposlen u PU Karlovac na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika za pozorničko patrolnu djelatnost, sporazumno napustio radno mjesto dana 6. 8. 1991. godine. Isti nakon prekida radnog odnosa dobrovoljno pristupa u neprijateljske redove u tzv. „Miliciju SAO Krajine“ u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

P r i l o z i:

 

 1. rješenje o rasporedu na rad u Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske PU Karlovac broj II/1-19970/1-1977 od 26. 6. 1977. godine
 2. Rješenje o prestanku radnog odnosa broj 511-05-05/1-4-5750-1/91 od 8. 8. 1991. godine
 3. Rješenje o rashodu opreme i streljiva broj 511-01-57-2529/10-92 od 1. 2. 1992. godine
 4. Izdatnica broj 1111 od 2. 7. 1991. godine

Opis činjeničnog stanja:

 

Iz Rješenja o rasporedu na rad u Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske PU Karlovac broj III/1-19970/1-1977 od 27. 6. 1977. godine vidljivo je da je prijavljeni Krivokuća Rade raspoređen na poslove i radne zadatke operativnog djelatnika za pozorničko patrolnu djelatnost u PU Karlovac (prilog broj: 1- Rješenje).

Budući da navedeni od 6. 8. 1991. godine nije dolazio na posao te mu je na osnovi člana 75 stav 2 točka 3 Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa prestao radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske u PU Karlovac sa danom 6. 8. 1991. godine (prilog broj: 2 . Rješenje).

Također je izvršena provjera u evidenciju zaduženja te je utvrđeno da je prijavljeni Krivokuća Rade prisvojio opremu i streljivo u vrijednosti od 17. 434. – CRD prilikom čega je počinio kriv. djelo iz člana 229 KZH – pronevjera – (prilog broj: 3 – Rješenje)-

Isti je zadržao službenu legitimaciju kao i mandatne blokove (prilog broj: 4 – Izdatnica).

Operativnim saznanjima od građana te preko službe HKV veze utvrđeno je da je prijavljeni viđen kao pripadnik tzv. „Milicije SAO Krajine“.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Krivokuća Rade počinio kriv. djelo iz člana 236 F KZH – oružana pobuna i člana 229 KZH – pronevjera.

O svim naknadno prikupljenim saznanjima obavijestit ćemo vas putem posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

PRILOG: 4.-                                                                                                   N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

Mr Ivan Štajduhar

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Broj_ 511-01-57-2529/10-92.

Zagreb, 03. 03. 1992.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o organima unutarnjih poslova („Narodne novine“ br. 29/91) i članka 31. Pravilnika o vrstama vatrenog oružja, drugih sredstava prinude i opreme za ovlaštene službene osobe organa unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Str. pov. 82/1-1978 od 2. 3. 1978. godine), a u svezi prijedloga Policijske uprave KARLOVAC br. 511-05-02/2-7-SP-28/92 od 30. 01. 1992. godine, donosi se

 

R J E Š E N J E

 

 

Rashoduje se niže navedena oprema i streljivo i to:

– metak 9 mm D                                                         kom.      16                     480 HRD

– metak 7,62 mm za PAP                                           kom.    190                  4.750 HRD

– ranac                                                                         kom.        1                  1.750 HRD

– šatorsko krilo                                                           kom.        1                  2.840 HRD

– zaštitna maska                                                          kom.        1                  1.270 HRD

– pribor za jelo                                                            kom.        1                     174 HRD

– vreća za spavanje                                                     kom.        1                  2.950 HRD

– prostirač                                                                   kom.        1                  1.148 HRD

– LPD                                                                          kom.        1                  1.932 HRD

– osobni dozimetar                                                     kom.        1                     140 HRD

__________________________________

UKUPNO:                17.434. HRD

(slovima: sedamnaesttisućačetiristotridesetčetiri HRD)

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Rashodovana oprema i streljivo nalazili su se na zaduženju i upotrebi kod KRIVOKUĆA RADE , djelatnika Policijske uprave Karlovac.

Navedeni djelatnik je samovoljno napustio službu organa unutarnjih poslova ne razduživši opremu i streljivo iskazano u dispozitivu, te je Policijska uprava Karlovac, na temelju članka 24. Pravilnika o vrstama vatrenog oružja, drugih sredstava prinude i opreme ovlaštenih službenih osoba organa unutarnjih poslova, dužna izvršiti naplatu otuđene opreme i streljiva od strane djelatnika u iznosu od 17.434.- HRD.

Visina nastale štete utvrđena je na bazi nabavne cijene za navedenu opremu. Naplaćenu opremu potrebno je otpisati iz materijalnog knjigovodstva, djelatnika razdužiti u kartonu osobnog zaduženja a ovo rješenje čuvati kao dokument knjiženja. Sredstva za naplaćenu opremu potrebno je doznačiti u korist Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske na žiro račun br. 30102-637-112 uz poziv na broj ovog Rješenja.

DOSTAVLJA SE:

 1. KRIVOKUĆA RADE, PU Karlovac,
 2. PU Karlovac,
 3. Odjel za MF polsove 2x                                                               N A Č E L N I K
 4. Arhiva – ovdje                                                                              Ivan Elveđi (?)

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

Broj: III/I- 19970 /1-1977.

Zagreb, 27. 6. 1977.

 

Na temelju člana 69. stav 2. člana 73. Zakona o organima unutrašnjih poslova („Narodne novine“ broj: 11/77.) izdaje se

 

R J E Š E N J E

 

 1. KRIVOKUĆA RADE, rođen 24. 1. 1958. godine u Utinji , sa završenom Srednjom školom za unutrašnje poslove u Zagrebu, PRIMA SE NA RAD U MILICIJU I RASPOREĐUJE u SUP Zagreb, sa danom 1. 7. 1977. godine.
 2. Imenovani je dužan ostati u radnom odnosu kod organa unutrašnjih poslova dvostruko više od vremena provedenog na školovanju.
 3. Raspored radnika na radno mjesto i osobni dohodak utvrdit će posebnim rješenjem radna zajednica organa u koji je raspoređen.

O b r a z l o ž e n j e

 

KRIVOKUĆA RADE završio je srednju školu za unutrašnje poslove u Zagrebu, školske godine 1976/77, te time tekao srednje školsko obrazovanje.

Uvidom u personalni dosje imenovanog utvrđeno je da ispunjava i ostale uvjete iz člana 68. i člana 72. Zakona o organima unutrašnjih poslova za prijem na rad u organe unutrašnjih poslova.

Obaveza ostanka u radnom odnosu kod organa UP u vremenu dvostruko većem od vremena provedenog na školovanju utvrđena je temeljem člana 127. Zakona o  organima unutrašnjih poslova, a u slučaju da radnik odbije stupiti na rad u organ unutrašnjih poslova u koji je raspoređen i ne ostane na radu  u organima UP dvostruko više nego je trajalo školovanje, dužan je nadoknaditi troškove školovanja.

Temeljem člana 127. stav 2. Zakona o organima unutrašnjih poslova radnik se oslobađa polaganja stručnog ispita za radno mjesto koje odgovara stupnju završene školske spreme.

Ovo rješenje je konačno, pa protiv istog radnik nema pravo prigovora, ali može u roku od 30 dana od dana prijema rješenja tražiti zaštitu svog eventualno povrijeđenog prava pred nadležnim sudom.

 

Dostavljeno:                                                                                                   PODSEKRETAR

 1. KRIVOKUĆA RADE ,                                                                             Ante Pedišić
 2. SUP Zagreb, 2x
 3. Arhivi , ovdje

 

 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Broj: 511-05-05/1-4-5750-1/91.

Karlovac, 08. 08. 1991.

 

Na temelju čl. 378. st. 3. zakona o upravi („Narodne novine RH“ broj : 16/78, 50/78, 29/85 i 17/86) i točke V alineja 8. Rješenja MUP-a RH o ovlaštenjima za potpisivanje akata, dokumenata i drugog pisanog materijala, donosim

R J E Š E N J E

 

KRIVOKUĆA RADE, rođen 24. 01. 1958. Manjerović Selo općina Karlovac, radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. djelatnik za pozorničko patrolnu djelatnost u PS Karlovac.

p r e s t a j e   radni odnos u MUP-a RH, Policijskoj upravi Karlovac s danom 06. 08. 1991. godine.

o b r a z l o ž e n j e

 

Krivokuća Rade, radnik ove Policijske uprave, raspoređen na poslove i radne zadatke op. djelatnik za pozorničko patrolnu djelatnost podnio je dana 06. 08. 1991. zahtjev za prestanak radnog odnosa, a iz razloga što ne želi više raditi u organima unutarnjih poslova.

Uvidom u personalni dosije radnika utvrđeno je da isti nema obaveza prema ovoj Policijskoj upravi, te je obzirom na to odlučeno da se udovolji zahtjevu radnika.

 

Imajući u vidu gore navedeno, a primjenom čl. 75. st. 1. točka 1. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa („Sl. list SFRJ“ broj: 60/89), valjalo je donijeti rješenje kao u dispozitivu.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ovog rješenja radnik može uložiti zahtjev za zaštitu prava ministru unutarnjih poslova Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana primitka rješenja.

 

DOSTAVITI:

 1. Radniku,
 2. Računovodstvu, ovdje,
 3. Dosije radnika, ovdje,
 4. Arhiva, ovdje.-

 

 

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

mr Ivan Štajduhar

 

 

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

Broj: 511-05-02/2-11-K-249/92.

Datum 16. 07. 1992. godine

 

V O J  N O M    TUŽITELJU

K A R L O V AC

 

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj  od 14. 02. 1992.

Veza: vaš broj KT-38/92. od 05. 05. 192. i od 15. 06. 1992. godine

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

Kao dopuna krivične prijave protiv RADE KRIVOKUĆA

 

Izvješćujemo vas da su djelatnici ove Policijske uprave utvrdili da je RADE KRIVOKUĆA, zvani Nogonja, viđen u toku 08. mjeseca 1991. godine na području Udbinje i Skakavca obučen u „milicijsku“ uniformu sa oznakama „MILICIJE SAO KRAJINE“, što potvrđuje građanin TOMISLAV MANJEORVIĆ. (Prilog: 1 – službena bilješka).

PRILOGA: 1.-

N A Č E L N I K
Zvonimir Krajačić

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODSJEK ZA SUZBIJANJE GOSPODARSKOG KRIM.

Broj: 511-05-02/2-11-K-249/92.

Datum 16. 07. 1992. godine

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxx zanimanje DJELATNIK rođen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

je dana 09. 07. 1992. godine u PROSTORIJAMA POLICIJSKE UPRAVE KARLOVAC

dao ovlaštenoj osobi OVE POLICIJSKE UPRAVE

slijedeće obavijesti:

 

– da je KRIVOKUĆA RADE zvani NOGONJA, bivši policajac PU Karlovac viđao u toku 08. mjeseca 1991. godine na području Udbine i Skakavca, obučenog u „milicijsku“ uniformu sa oznakama „MILICIJA SAO KRAJINA“.

OVLAŠTENA SLUŽBENA OSOBA:


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

BROJ: KT-35/92

Karlovac, 11. kolovoza 1992. godine

ASM/MS

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

 

 

Temeljem članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP (NN. 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac zahtjev da se provede istraga protiv

 

KRIVOKUĆA RADE zv. Nogonja, sina Ilije i Ljubice r.

Lončar, r. 24 1. 1958. u Manjerović selu, SO Karlovac,

sada prebiva u Karlovcu, Moše Pijade br. 5, Srbina,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

Tokom kolovoza 1991. godine pa nadalje u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske a uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji cilj je bio ocjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajina, kao djelatnik MUP-a Republike Hrvatske, Policijske uprave Karlovac samovoljno napustio posao, te se nakon toga dobrovoljno priključio nelegalnim oružanim formacijama „Milicije SAO Krajina“ na području Skakavca i Udbine, SO Karlovac, zadužio uniformu s pripadajućem streljivom te učestvovao u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj  pobuni koja je upravljena na ugrožavanje ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske, – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZRH.

 

 

R a z l o z i

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Krivokuća Radu da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je prijavljelni počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, rješenje o prekidu radnog odnosa, te navoda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da je prijavljeni kao djelatnik MUP RH tokom kolovoza 1991.č godine samovoljno napustio posao a potom se priključio nelegalnim oružanim formacijama „Milicije SAO Krajine“ Zadužio uniformu i oružje te se istim učestvovao u akcijama upravljenim protiv republike Hrvatske u cilju obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, pa se stoga ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage kao svjedoka potrebno je saslušati xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i pribaviti izvod iz K. E. za Krivokuća Radu.

Kako je Krivokuća Rade trenutno nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske to je potrebno prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

Prilog: spis

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

ANTON STANKOVIĆ MOĆAN


 

Broj: Kio-320/92-3

 

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 31. kolovoza 1992. godine

 

 

Vojnom sudu u Karlovcu

 

Prisutni od suda                                                                                  Krivični predmet protiv

Istražni sudac Juraj Boljkovac Krivokuća Rade

Zapisničar: Blaženka Čurjak zbog krivičnog djela iz člana 236-f st- 1 KZ RH

Početak u 14,30 sati

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na pitanja na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca:         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište:  

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, nije u  zavadnji

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP.a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229 i 231. st. 2 ZKP iskazuje:

Okr. Krivokuća Radu vrlo dobro od ranije poznajem.

Rodom je iz jednog sela nedaleko sela gdje sam ja rođen, a znam i da je godinama radio kao policajac u PU Karlovac.

Tokom kolovoza prošle 1991. g., dok se još moglo putovati na relaciji od Karlovca prema Vojniću i Vrginmostu ovim područjem i obratno, ja sam svakodnevno putovao na posao i sa posla iz Manjerović sela u Karlovac. U to vrijeme na pojedinim kontrolnim punktovima na području Udbinje i Skakavca, već su bile oružane formacije novo-stvarane pobunjeničke vlasti.

 

Izdanje RSPU SRH           Zapisnik o saslušanju svjedoka          Štamparija DPM Glina ZR 226

 

Te oružane pobunjeničke formacije kontrolirane su promet vozila i ljudi. Među ostalim pobunjenicima koji su na prometnicama kontrolirali prolaz ljudi i vozila, u više navrata, na kontrolnim mjestima u Udbinji i Skakavcu, vidio sam okr. Krivokuća Radu. Obično ih je na tim mjestima, kad su vršili kontrole, bilo u grupama po 4-5. Jedan od njih bi vršio kontrolu, a drugi sa strane stajali i promatrali, pa je to činio i okrivljeni. Obično je bio obučen u plave milicijske hlače i neku takvu sličnu ili SMB košulju. Od naoružanja imao je pištolj, a ostali neko dugo oružje. Dozvoljavam da je možda i okrivljeni ponekad imao AP ili drugu slično oružje.

Inače okrivljeni se u naprijed spomenutim situacijama prema meni korektno ponašao. Ništa drugo konkretno o njegovoj pripadnosti neprijateljskim formacijama i akcijama u sastavu istih ne znam.

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1 ZKP zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 14,45 sati.-

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Svjedok:


REPUBLIAK HRVATSKA

O  VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-35/92

Karlovac, 10. rujna 1992. godine

ASM/MR

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) podižem

O P T U Ž N I C U

 

protiv

KRIVOKUĆA RADE, sina Ilije i Ljubice

rođene Lončar, rođen 24. 1. 1958. god. u

Manjerović selu, SO Karlovac, sa

prebivalištem u Karlovcu, Moše Pijade br. 5, Srbina, držav. RH,

 

da ja:

 

tokom kolovoza 1991. godine pa nadalje, u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacija, čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stavarnje tzv. „SAO Krajine“, kao djelatnik MUP-a Republike Hrvatske, Policijske uprave Karlovac samovoljno napustio posao, te se nakon toga priključio nelegalnim oružanim formacijama „Milicija SAO Krajina“ na području Skakavca i Udbine, SO Karlovac, zadužio odoru, oružje s pripadajućim streljivom, te učestvovao  u akcijama upravljenim protiv Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u  oružanoj pobuni, koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 1. da se pred tim sudom kao stvarno i mjesno nadležnim održi glavna javna rasprava,
 2. da se na glavnoj raspravi sasluša kao svjedok Tomislav Manjerović (11),
 3. Predlažemo da se okrivljenom Krivokuća Radi temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) sudi u odsutnosti.

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac prijavila je Krivokuća Radu da je ponio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv okr. Krivokuća Rade provedena je istraga.

Manjerović Tomislav saslušan je kao svjedok, iskazao je da okrivljenog Krivokuća Radu dobro poznaje od ranije jer je rodom iz jednog sela nedaleko sela gdje je i on rođen, a da i znade da je ovaj više godina radio kao policajac u Policijskoj upravi Karlovac. Tokom kolovoza 1991. godine da je svakodnevno putovao iz Manjerović sela u Karlovac na posao i da je tada na pojedinim kontrolnim punktovima na području Udbinje i Skakavca gdje su ve bile formirane oružane formacije, novo stvarane pobunjeničke vlasti, među tim osobama vidio i okrivljenog. Na tim kontrolnim punktovima da je kontroliran promet vozila i ljudi. U tim grupama bilo je 4-5 osoba, a među njima da je bio i okrivljeni, a uvijek bi jedan vršio kontrolu, dok bi drugi stajali oko vozila. Okrivljeni da je bio obučen u milicijsku uniformu da je kod sebe uvijek imao naoružanje pištolj, a drugi koji su bili prisutni, da su imali kod sebe i dugo oružje. Dozvoljava da je možda i u nekima navratima i okrivljeni imao kod sebe AP ili neko drugo oružje. Pored toga navodi da o drugim djelatnostima u vezi oružane pobune i učestvovanja okrivljenog u oružanoj pobuni nema saznanja.

Iz dokumentacije koja prileži spisu (2-6) proizlazi da je Krivokuća Rade bio djelatnik Policijske uprave Karlovac, da mu je radni odnos u Policijskoj upravi Karlovac . MUP Republike Hrvatske prestao sa danom 6. 8. 1991. godine, te da je isti svoj posao samovoljno napustio.

Iz svega naprijed navedenog, kako materijalnih dokaza koji prileži spisu, te iskaza svjedoka Manjerović  Tomislava proizlazi da je okrivljeni u drugoj polovini 1991. godine  kao djelatnik Policijske uprave Karlovac / MUP Republike Hrvatske samovoljno napusti posao u Policijskoj upravi Karlovac, i  nakon toga se priključio nelegalnim oružanim formacijama „Milicija SAO Krajina“ na podru;ju Skakavca i Udbinje, SO Karlovac, a sve u cilju nasilnog obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske, te vršio kontrolu prometa vozila i ljudi, a pri tom bio obučen u odoru Milicije SAO Krajine te pri tom imao oružje sa pripadajućim streljivom, pa se stoga u njegovom ponašanju stiču svi bitni elementi utvrđenog krivičnog djela, pa se stoga ova optuženica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Kako je prijavljeni trenutno nedostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, to smatramo da je okrivljenom potrebno suditi u odsutnosti te da us ispunjeni svi uvjeti i članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91).

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

 

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III K-216/92-2

KV-

 

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv opt. Krivokuća Rade, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 4. studenog 1992. godine

r i j e š i o     j e

 

I – Temeljem čl. 1 st. 2 Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupak za kriv. djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske krivični postupak protiv opt. KRIVOKUĆA RADE    o b u s t a v l j a    s e ._

II – Rješenje istražnog suca ovog suda od 31. kolovoza 1992. g. pod brojem Kio-320891 kojim je određen pritvor protiv Krivokuća Rade stavlja se van snage.-

III – Naredba istražnog suda od 31. kolovoza 1992. g. pod brojem Kio.320/92 kojom je određeno raspisivanje tjeralice za okr. Krivokuća Radom,  p o v l a č i   s e.-

 

Obrazloženje

VT Karlovac podiglo je optužnicu protiv opt. Pod brojem KT-35/92 kojom mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH.-

Prije podizanja optužnice istražni sudac odredio je pritvor i raspisao tjeralicu.-

Obzirom da je postupak obustavljen valjalo je i rješenje o određivanju pritvora staviti van snage kao i povući naredbu o raspisivanju tjeralice, a primjenom zakona o oprostu.-

Stoga je riješeno kao u izreci.-

Karlovac, 4. studenog 1992. god.-

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan v.r.

 

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -