- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0006

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

 

Broj __511-05-02/2-13-K-175/92.

Datum __17. 15. 02.1992. godine.

 

O K R U Ž N O M    JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. Boško Bijelić    , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Nikola i majka _Dragica   , rođene ___Vračar    _ ,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   26.06.1955. u   Vojniću općina  __Vojnić __,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovac_,  ulica  ___Mihovilićeva_____,

broj   5/1 , općina  Karlovac __, narodnost_Srbin_,

zanimanje_operativni djelatnik__, porodične prilike _oženjen_,

završio je _višu za unutarnje poslove_

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz članka 236. f KZ RH-a – oružana pobuna i 229. stav 1. i 3. KZ RH-a – pronevjera

n a  n a č i n  što je kao djelatnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijske uprave Karlovac, na poslovima i radnim zadacima voditelja operativnog dežurstva, dana 30.07.1991. godine odbio izvršiti naređenje zapovjednika  policijske stanice Karlovac glede čega mu je prestao radni odnos da bl’nakon toga”nerazduživši se i prisvojivši zaduženo naoružanje, opremu i streljivo dobrovoljno pristupio u neprijateljske redove u tzv. “Miliciju – SAO Krajine”, u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

P r i l o z i:

1. Rješenje o primanju i rasporedu na rad u Sekretarijat za unutrašnje poslove Karlovac, broj: III/1-24222/1-1976., izdano u Zagrebu 22.06.1976. godine,

2. Rješenje o prestanku radnog odnosa u Policijskoj upravi Karlovac, broj: 511-05-05/1-4-5644/1/91., izdano u Karlovcu 02.08.1991. godine,

3. Karton zaduženja za Bijelić Boška

4. Rješenje o rashodu opreme, oružja i streljiva, broj: 511-01-57-2529/24-92., izdano od strane Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u Zagrebu 01.02.1992. godine,

5. Zapisnik o uzimanju izjave od građanina xxxxxxxxxxxxx, dana 05.02.1992. godine,

6. Zapisnik o i uzimanju izjave od građanina xxxxxxxxxxxx, dana 05.02.1992. godine,

7. Zapisnik o uzimanju izjave od građanina xxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 05.02.1992. godine

8. Izvještaj za dan 18/19.08.1991. godine, voditelj smjene xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

Opis činjeničnog stanja:

 

Iz Rješenja o rasporedu .u Sekretarijat za unutarnje poslove Karlovac, broj: III/1-24222/1-1976., vidljivo je da je prijavljeni Bijelić Boško postao pripadnikom Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske dana 01.07.l976i godine (Prilog broj: 1 – Rješenje o primanju i rasporedu na rad).

Budući da je navedeni dana 30.07.1991. godine odbio izvršiti naređenje zapovjednika Policijske stanice Karlovac, to mu je dana 31.07.1991. godine prestao radni odnos u Policijskoj upravi Karlovac, na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika – voditelj operativnog dežurstva (Prilog broj: 2 – Rješenje o prestanku radnog odnosa).

Provjerom u Evidenciji zaduženja Policijske uprave Karlovac ustanovljeno je da isti nije razdužio zaduženo naoružanje (Pištolj CZ, kal. 7,65 mm, br. 240679 te automatsku pušku kal. 7,62 mm, br. 76150), streljivo, i opremu…(Prilog broj: 3 – Karton zaduženja), u ukupnoj vrijednosti od 75.191.- CRD (Prilog broj:4  Rješenje o rashodu opreme, oružja i streljiva), u namjeri da s navedenim prisvojenim naoružanjem, streljivom i opremom učestvuje u oružanoj

pobuni protiv Republike Hrvatske.

U toku kriminalističke obrade utvrđeno je da je prijavljeni Bijelić Boško tijekom’08’mjeseca 1991. godine putem ,UKV veze, te telefona neprestano prijetio pojedinim -djelatnicima.Policijske uprave što potvrđuju u svojim izjavama djelatnici Policijske uprave Karlovac xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Prilozi broj: 5., 6. i 7.  8 Zapisnik o uzimanju izjave).

Osim toga u prilogu prijave vam dostavljamo i fotokopiju Izvješća dnevnog događanja za dan 18/19.08.1991. godine gdje je zabilježena prijetnja Bijelić Boška pojedinim djelatnicima Policijske uprave uz upozorenje da kreće sa diverzantskom grupom u napad na punkt Slunjska brda, što je izvršeno nakon 20 minuta (Prilog broj:’ 8 -;Izvještaj).

Prema postojećim operativnim’ saznanjima i obavijestima dobivenim od

strane građana prijavljeni radi kao’ pripadnik’ tzv. “Milicije – SAO Krajine” u Vojniću.

Materijalna šteta nastala prisvajanjem navedenog ,naoružanja, streljiva  i opreme, dakle izvršenjem  krivičnog djela pronevjere iznosi ukupno 75.191.-CRD.  a za koji iznos je oštećeno Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska uprava Karlovac.

Na osnovu naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog , stanja osnovano

se sumnja da ‘je prijavljeni Bijelić Boško počinio krivično djelo iz članka 236. F. Krivičnog zakona Republike Hrvatske – oružana pobuna i članka 229. stav 1. i 3. Krivičnog zakona,. Republike ,Hrvatske – pronevjera.

O svim naknadnim saznanjima u svezi istog, biti ćete obaviješteni putem Posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

PRILOGA: 8.

 

N A Č E L N I K

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar

 

 


 

 

SOCIJALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

 

Broj: III/I-24222/I-1976.

Zagreb, 22. VI. 1976.

 

 

Na temelju člana 61. i 117. stav 1. Zakona o unutrašnjim poslovima( “Narodne novine” broj 33/72), donosim

 

R J E Š E N J E

 

1. BIJELIĆ BOŠKO , rođen 25.VI 1955. godine u, Vojniću , sa završenom Srednjom školom za unutrašnje poslove u Zagrebu, PRIMA SE NA RAD u miliciju na neodređeno vrijeme i RASPOREĐUJE u Sekretarijat: za Karlovac sa danom 1.VII l976.godine.

2. Imenovani je dužan ostati na radu u organima unutrašnjih poslova dvostruko više vremena od vremena provedenog na školovanju.

3  Raspored radnika na radno mjesto i osobni dohodak utvrdit će posebnim rješenjem radna zajednica organa u koji je raspoređen.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

1. BIJELIĆ BOŠKO rođen 25. VI. 1955. godine u Vojniću, sa završenom Srednjom školom za unutrašnje poslove u Zagrebu, PRIMA SE NA RAD u miliciju na neodređeno vrijeme i RASPOREĐUJE  u Sekretarijat za UP Karlovac sa danom 1. VII. 1976. godine.

2. Imenovani je dužan ostati na radu u organima unutrašnjih poslova dvostruko više vremena od vremena provedenog na školovanju.

3. Raspored radnika na radno mjesto i osobni dohodak utvrdit će posebnim rješenjem radna zajednica organa u koji je raspoređen.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

BIJELIĆ BOŠKO završio je Srednju školu za unutrašnje poslove u Zagrebu, školske godine 1975/76, te time stekao srednje školsko obrazovanje.

Uvidom u personalni dosje imenovanog utvrđeno je da ispunjava i ostale uvjete iz člana 57. i 60. Zakona o unutrašnjim poslova za prijem na rad u organe unutrašnjih poslova.

Obaveza ostanka na radu u organima UP u vremenu dvostruko većem od vremena provedenog na školovanju utvrđena je temeljem člana 117. Zakona o unutrašnjim poslovima, a’u slučaju da radnik odbije da stupi na rad u organ u koji je raspoređen i ne ostane na radu u organima UP dvostruko više nego je trajalo školovanje, dužan je naknaditi troškove školovanja.

Temeljem člana 116. Zakona o unutrašnjim poslovima radnik se oslobađa polaganja stručnog ispita za milicionare .

Ovo rješenje je konačno, pa protiv istog radnik nema pravo’ prigovora, ali može u roku 30 dana od dana prijema rješenja tražiti zaštitu svog eventualnog povređenog prava pred nadležnim sudom.

Dostavljeno:

  1. BIJELIĆ Bošku,
  2. SUP Karlovac
  3. Arhivi – ovdje

 

PODSEKRETAR

Ante Pedišić

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

 

Broj: 511-05-05/1-42 5644/1 /91.

Karlovac, 02.08.1991.

 

Na temelju čl.102.Pravilnika o radnim odnosima radnika MUP-a RH i glave Valinea 8. Rješenja o ovlaštenjima za potpisivanje akata, dokumenata i drugog pisanog materijala, a u svezi čl.75.st.2.točka 6. Zakona o osnovnim pravima iz radnog odnosa (“Sl.list SFRJ” broj:60/89, 4-2/90) i čl.93.Pravilnika o radnim odnosima radnika MUP-a, donosit{!..1

 

 

R J E Š E N J E

 

 

1. Djelatniku BIJELIĆ BOŠKU rođen 25.06.1955. Vojniću, općina Vojnić, raspoređen na poslove i  i radne zadatke operativni djelatnik voditelj operativnog dežurstva

u PU Karlovac, PS__________.

p r e s t a j e radni odnos u PU Karlovac, PS _________ iz razloga jer je odbio raditi poslove i zadatke radnoga mjesta na koje je raspoređen.

2. Djelatniku iz točke 1. izreke ovog rješenja, radni odnos prestaje dana 31.07.1991.godine.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Dana    . 30.07.1991. djelatnik          Bijelić Boško dobio je usmeno naređenje od zapovednika PS Karlovac da izvrši slijedeći zadatak: dana 31.07.1991. godine odlazak u mjesto Topusko na izvršenje specijalnog zadatka.

Kako imenovani nije izvršio dobiveno naređenje, odnosno odbio izvršiti isto, bez opravdanih razloga, to predstavlja osnovu za prestanak radnog odnosa  o uvodno citiranim zakonskim propisima.

Odbijanje izvršenja dobivenog naređenja od pretpostavljenog je u suprotnosti sa Uputstvom o organizaciji i metodi rada na teritorijalnom sektoru, Pravilnika o načinu postupanja službe javne sigurnosti te internog akta kojim se uređuje unutarnja organizacija i način rada.

S obzirom na navedeno, valjalo je odlučiti kao u izreci.

 

 

NAČELNIK

POLICIJSKE UPRAVE

mr. Ivan Štajduhar

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

 

Broj: 511-01-57-2529/24-92.

Zagreb, 1.2.1992.

 

Na temelju članka 107. stavak 1. Zakona o organima unutarnjih poslova (“Narodne novine” br.29/9l.) i članka 31. Pravilnika o vrstama vatrenog oružja drugih sredstava prinude i opreme za ovlaštene službene osobe organa unutarnjih poslova Republike Hrvatske (Str.pov. 82/1-1978. od 2.3. 197’8\ godine), a na temelju prijedloga Policijske uprave Karlovac broj :511-05-02/2-7-SP-29/92. od 30.1.1992. godine, donosi se

 

 

R J E Š E N J E

 

Rashoduje se niže navedena oprema, oružje i streljivo i to:

 

– pištolj

7.65 mm  M-70

kom.l.

17.000 CRD

– metak 7.65 mm za pištolj

kom. 25.

625

– futrola za pištolj

kom.l.

980

– AP 7,62 mm M-70

kom.l.

27.500

– metak 7,62 mm za AP

kom. 150.

3.750

– dvogled

kom.l.

8.500

– časnička torbica

kom.l.

1. 033

– palica gumena

kom.l.

250

– lisice za vezivanje

kom.l.

1.179

– ranac

kom.l.

1. 750

– šatorsko krilo

kom.l.

2.840

– porcija s navlakom

kom.l.

2.170

– pribor za jelo

kom.l.

174

– LPD

kom.l.

1. 932

– osobni dozimetar

kom.l.

140

– zaštitna maska

kom.l.

1.270

– prostirač

kom.l.

1. 148

– vreča za spavanje

kom.l.

2.950

   

U K U P N O:

75.191 CRD

(slovima: sedamdesetpettisućastoidevedesetjedan CRD)

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Rashodovana oprema, oružje i streljivo nalazila su se na upotrebi kod BIJELIĆ BOŠKA, djelatnika Policijske uprave Karlovac, Kako je do nestanka naprijed naveden opreme došlo isključivo krivnjom imenovanog, to je Policijska uprava Karlovac, na osnovu članka 24. Pravilnika o vrstama vatrenog oružja, drugih sredstava i opreme ovlaštenih službenih osoba organa unutarnjih poslova izvršila naplatu štete od strane imenovanog u iznosu od 75.191 CRD.

Visina nastale štete utvrđena je na bazi sadašnje nabavne cijene za navedenu opremu. Naplaćenu opremu otpisati iz materijalnog knjigovodstva, imenovanog razdužiti u kartonu ličnog zaduženja, a ovo rješenje čuvati kao dokument knjiženja. Sredstva za naplaćenu opremu doznačiti u korist Ministarstva unutarnjih poslova na žiro-račun 30102-637-112 uz poziv na broj ovog Rješenja.

 

N A Č E L N I K

Ivan Elveđi

 

Dostavlja se:

1. Bijelić Boško, PU Karlovac

2. PU Karlovac

3. Odjel za MF poslove 2x

4. Arhiva – ovdje

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta

 

Broj: 511-05-02/2-13/92.

Datum: 05.02.1992.

 

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

Sastavljen u ime   Policijske uprave Karlovac dana 05.02.1992.. god. ,

 

u prostorijama Policijske uprave ,  u toku postupka na osnovu člana 151. ZKP-a zbog

 

osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo _______________________________.

 

 

Prisutni su:

Ovlaštena službena osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapisničar:  

 

Započeto u 10,50 sati.

Građanin  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karlovcu , s okrivljenikom ( ako je poznat )___________________ u srodstvu, s

oštećenikom _______________________________________ u srodstvu, u vezi s navedenim

predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

( kratak sadržaj izjave )

 

 

” Dana 18.08.1991. godine bio sam pomoćnik operativnog dežurnog Policije uprave Karlovac, negdje prije 23,00 sata telefonom se javio bivši djelatnik PU Karlovac Boško Bijelić koji je izjavio da je pripremio patrolu na Slunjskim brdima jer on sa svojom diverzantskom i antidiverzantskom ekipom dolazi na Slunjska brda da im kopa oči, čupa jezik i reže uši, te da dolaze za pola sata. Osim toga razgovarao je i sa dežurnim rukovodiocem Gojak Ivanom, no sadržaj njihovog razgovora nije mi poznat. Nakon pola sata patrola iz Slunjskih brda na čelu sa Temeljković Jovančetom dojavila je da je napadnuta od nepoznatih osoba, te da su kola (civilni ”Stojadin” koji je služio za potrebe patrole) pogođena.

Osim toga negdje u 12. mjesecu na radio stanici Petrova gora čuo sam da neki Tomašević Nikola (a osoba takvog imena i prezimena radila je u PU Karlovac) pozdravlja svoje kolege Žigić Milana (a osoba takvog imena i prezimena radila je u PU Karlovac) i još jednu osobu kojoj se ne sjećam imena riječima: ”Sretan povratak sa fronta i brz dolazak kući”.

Izjavu sam saslušao po diktatu, na istu nemam primjedbi te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisujem”.

 

Završeno u 11,00 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:                             Zapisničar:                                          Građanin:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta

 

Broj: 511-05-02/2-13/92.

Datum: 05.02.1992.

 

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

Sastavljen u ime   Policijske uprave Karlovac dana 05.02.1992.. god. ,

 

u prostorijama Policijske uprave ,  u toku postupka na osnovu člana 151. ZKP-a zbog

 

osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo _______________________________.

 

 

Prisutni su:

Ovlaštena službena osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapisničar: 

 

Započeto u 12,25 sati.

Građanin  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 s okrivljenikom ( ako je poznat )___________________ u

 

srodstvu, s oštećenikom ________________ u srodstvu, u vezi s navedenim

predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

( kratak sadržaj izjave )

 

 

 

”Dana 22.08.1991. godine oko 23,00 sati prilikom obavljanja dežurstva u operativnom dežurstvu PU Karlovac telefonom se javio Bijelić Boško, bivši djelatnik PU Karlovac koji je radio isto na poslovima operativnog dežurstva. Prepoznavši moj glas pitao me kako sam, ja kažem dobro sam, osim toga s poštovanjem je spomenuo imena Vogrinc Marinka, Vnučec Zvonimira, za koje je rekao da će prema njima imati ”obzira”, dok je za gospodina Krajačić Zvonimira izjavio da će mu rezati uši i vaditi oči. Predstavio se na početku razgovora kao četnički poručnik, a za mjesto svog javljanja rekao je da je blizu.

Nakon toga Boško Bijelić zatražio je da razgovara sa nekim iz Štaba i koliko se ja sjećam netko je s njime i razgovarao, ali se nemogu sjetiti tko.

Izjavu sam saslušao po diktatu, na istu nemam primjedbi te je u znak suglasnoti vlastoručno potpisujem”.

Završeno u 12,40 sati.

 

 

Ovlaštena službena osoba:                             Zapisničar:                                          Građanin:

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za suzbijanje privrednog kriminaliteta

 

Broj: 511-05-02/2-13/92.

Datum: 05.02.1992.

 

 

 

 

ZAPISNIK O UZIMANJU IZJAVE

Sastavljen u ime   Policijske uprave Karlovac dana 05.02.1992.. god. ,

 

u prostorijama PU  Karlovac ,  u toku postupka na osnovu člana 151. ZKP-a zbog

 

osnova sumnje da je učinjeno krivično djelo _______________________________.

 

 

Prisutni su:

Ovlaštena službena osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapisničar: 

 

Započeto u 13,25 sati.

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , s okrivljenikom ( ako je poznat )___________________ u

 

srodstvu, s oštećenikom ________________ u srodstvu, u vezi s navedenim

predmetom dao je slijedeću izjavu:

 

( kratak sadržaj izjave )

 

 

”Dana 18.08.1991. godine oko 22,45 sati kada sam bio dežurni u Štabu PU Karlovac nazvao je preko operativnog dežurnog naš bivši ovlašteni radnik Bijelić Boško koji je samovoljno napustio ovu službu i prešao na rad u tzv. ”Miliciju Krajine” u Vojniću. Budući ga dosta dugo poznajem očito je bio pod utjecajem alkohola, počeo je vrijeđati sve rukovodioce u ovoj Policijskoj upravi, zatim policiju i gardu govoreći: ”da će svakog od njih koga uhvati ubiti i da će svakome iskopati oči i ošišati uši”. Posebno je prijetio Načelniku operative Krajačiću i rekao da se on nalazi na Živković Kosi, i da je vođa jedne grupe koja odmah kreće na Slunjska brda gdje se nalaze policajci i gardisti. Rekao je da se dobro osiguramo jer da će ta grupa silno udariti i pobiti sve policajce i gardiste. Nakon prijema ove prijetnje obaviještena je jedinica za posebne namjene na Slunjskim brdima kao i zapovjedništvo Zbora narodne garde. Otprilike nakon 15 minuta napadnut je navedeni punkt iz pravca Tušilovića.

Izjavu sam saslušao po diktatu, na istu nemam primjedbi te je u znak suglasnosti vlastoručno potpisujem”.

 

Završeno u 01,30 sati.

 

Ovlaštena službena osoba:                             Zapisničar:                                          Građanin:

 


 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-50/92

Karlovac, 22. travnja 1992. godine

CZ/JK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 .u vezi članka 158 stavak 1 i 2 pre.uzetog ZKP-a (NN 53/91) provede istraga

 

protiv

 

BOŠKA BIJELIĆ, sin Nikole i Dragice, rođ.Vračar,

rođ.26.6.1955. u Vojniću, prebiva u Karlovcu,

Mihovilićeva br.5/1, oženjen, Srbin, držav.Hrvatske,

 

jer postoji osnovana sumnja pa je:

 

1) tokom kolovoza 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, a u trenucima akcija tzv.”JNA” i neprijateljskih formacija u namjeri otcjepljenja pojedinih djelova Republike Hrvatske i stvaranja tzv.”SAO Krajine”,

dobrovoljno se uključio u nelegalne oružane formacije tzv.”Milicija SAO Kraj ine”, te je dana 18.8.1991. godine sa jednom grupom pripadnika neprijateljske formacije napao postrojbe Hrvatske vojske na Slunjskim brdima kod Karlovca,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

2) dana 31. srpnja 1991. godine u Karlovcu kao radnik Policijske uprave Karlovac, od naoružanja koje je kao pripadnik policije zadužio uzeo i za sebe zadržao pištolj broj 240679 call.7,65 mm, automatsku pušku broj 76150 call. 7,62 mm, 25 komada metaka za pištolj i 150 metaka za navedenu pušku, oštetivši time vlasnika Policijsku upravu Karlovac za iznos od 75.191 HRD,

dakle, u namjeri da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist prisvojio pokretne stvari koje su mu bile povjerene u službi u državnom organu, a vrijednost pribavljene imovinske koristi premašuje pedeset tisuća dinara,

pa da je time počinio i to djelom pod toč.l) krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno, i kažnjivo po članku 236 f stav 1 KZ RH,a djelom pod toč.2) ,krivično djelo protiv službene dužnosti, samoupravnih i javnih ovlaš-tenja – pronevjerom

označeno u članku 229 stavak 1 i 3 KZ RH, a kažnjivo po stavu 3 istog zakonskog propisa uz primjenu članka 48 preuzetog KZ (NN 53/91),

R a z l o z i

 

Osnovana sumnja da je Bijelić Boško ostvario bitna obilježja ovih krivičnih djela proizlazi iz krivične prijave Policijske uprave Karlovac, iz kartona zaduženja, rješenja o rashodu, te zapisnika o uzimanju izjave.

Iz izjava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je prijavljeni Bjelić Boško pripadnik nelegalnih neprijateljskih formacija tzv.”milicija SAO Krajine”, koji je pristupio neprijateljskim formacijama u namjeri da nasilno obori državno i društveno ustrojstvo RH, te da se otcjepi dio teritorija Hrvatske radi stvaranja tzv. “SAO Krajine”. U tom svojstvu osumnjičeni je dana 18.8.1991.g. sudjelovao u napadu jedne grupe neprijateljskih formacija na postrojbe HV na Slunjskim Brdima kod Karlovca, pa prema tome postoji osnovana sumnja da je ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH.

Osumnjičeni je 31. 7 .1991.g. bio pripadnik Policijske uprave u Karlovcu, i kao takav je bio zadužen sa naoružanjem koji nije razdužio već je napustio Policijsku upravu Karlovac radi pristupanja neprijateljskim formacijama radi oružane pobune i tom pri.likom jeza sebe zadržao naoružanje koje mu je bilo povjereno u službi u udruženom organu. Prema tome postoji i sumnja da je ostvario krivično djelo pronevjere a vrijednost protupravne imovinske koristi premašuje 50.000 HRD.

Zbog navedenih razloga valjalo je podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

 

 

Prilog: spis

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 

 


 

 

R E P U B L I KA    H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj:    KT – 50/92

Karlovac 17. lipnja 1992. godine

ZC/MR

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

U svezi našeg zahtjeva za provođenje istrage od 22. travnja 1992. godine, protiv Bijelić Boška, sina Nikole, rođenog 1955. godine, radi krivičnog djela iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, u prilogu vam dostavljamo naknadno zaprimljeni izvještaj Policijske uprave Karlovac, iz kojeg proizlazi dodatna osnovanost sumnje da je Boško Bijelić ostvario bitna obilježja navedenog krivičnog djela.

 

Prilog: 3

 

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

Odsjek za suzbijanje gospod. krim.

 

Broj: 511-05-02/2-13-K- 175/92.

Datum: 09.06.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,   je dana 10.03. i 01.06. 1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac

dao ovlaštenoj osobi: ove Policijske uprave

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

–        da je BOŠKA BIJELIĆA osobno vidio krajem 08. mjeseca 1991. godine na području

Vukmanića kao pripadnika tamošnjih mjesnih straža, naravno naoružanog,

–        da je BOŠKA BIJELIĆA osobno vidio u zatvoru u Vojniću, u kojemu je BIJELIĆ

proveo oko 2 tjedna kao zatvorenik, ali obučen u maskirnu uniformu,

–        da je BOŠKA BIJELIĆA osobno vidio u Vojniću nakon izlazaka iz zatvora obučenog

u SMB uniformu i naoružanog dugim oružjem.

 

 

Ovl. službena osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

Sastavljena dana 22.05.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dana 16.05.1992. godine obavljen je informativni razgovor sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx isti nam je izjavio slijedeće:

”Dana 05.05.1992. godine kao pripadnik HV-e bio sam na Turnju prilikom razmjene zarobljenika i tom sam prilikom vidio bivšeg policajca Policijske uprave Karlovac BIJELIĆ BOŠKA. Isti je bio obučen u uniformu ”Milicije SAO Krajine” i imao je automatsku pušku i dvogled. Sa njim je bio JOVANOVIĆ DRAGAN obučen u kožnu jaknu i naoružan automatskom puškom”.

 

Ovl. sl. osoba:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

Kio-52/92-3

R J E Š E N J E !

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv JELIĆ BOŠKA, zbog kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1. KZ RH i dr. odlučujući o zahtjevu za provođenje istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-50/92. od 22. travnja 1992. godine, temeljem čl. 159 st. 1. i 2. ZKP-a,

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

Provest će se istraga protiv:

 

Okr. BIJELIĆ BOŠKA, sina Nikole i Dragice, r. Vračar, r. 26.6.1955.g.

u Vojniću, s posljednjim prebivalištem u Karlovcu, Mihovilićeva br. 5/I,

Srbina, državljana RH,

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

I           Tokom kolovoza 1991. godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva RH, za vrijeme oružanih napada ”JNA” i drugih neprijateljskih oružanih formacija, a u namjeri odcjepljenja pojedinih dijelova RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajina”, dobrovoljno pristupio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”milicija – SAO Krajina” te dana 18.08.1991. godine s grupom pripadnika neprijateljskih formacija napao postrojbe HV, na Slunjskim brdima kod Karlovca,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

III. Dana 31. srpnja 1991. godine u Karlovcu, kao radnik PU Karlovac, od naoružanja koje je zadužio kao pripadnik PU Karlovac, uzeo i za sebe zadržao pištolj br. 240679 cal.7,65 mm, AP br. 76150 cal. 7,62 mm, 25 metaka za pištolj i 150 metaka za AP, oštetivši time PU Karlvoac za iznos od 75.151 HRD.

dakle, u namjeri da sebi pribavi protupravno imovinsku korist prisvojio pokretne stvari koje su mu bile povjerene u službi na državnom organu, a vrijednost pribavljene imovinske koristi i premašuje petnaesttisuća HRD.

Pa da je time počinio i to: djelom opisanom pod točkom I. krivično djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236 f st. 1 KZ RH, a djelom opisanim pod točkom 2 kriv. djela protiv službene dužnosti, samoupravnih i javnih ovlaštenja – pronevjerom – označeno i kažnjivo po čl. 229. st. 1. i 3. KZ RH.

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac, stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Bijelić Boška, zbog osnovane sumnje, da je počinio, kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236 f st. 1. KZ RH i kriv. djelo pronevjere iz čl. 229. st. 1. i 3 KZ RH, činjenično i pravno pobliže opisana u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djela za koja se okrivljuje, proizlazi iz kriv. prijave PU Karlovac i u spisu priležeće dokumentacije o zaduženju oružjem osumnjičenog, pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih potrebnih podataka za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenja dokaza i prikupljanje potrebnih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 7. srpnja 1992.godine.

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Karlovac, 14. srpnja 1992. godine

Sudac: Juraj Boljkovac


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

Broj: 511-05-02/2-BP-K-175/92.

Datum: 01.07.1992.

 

 

VOJNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Veza: naša krivična prijava – poseban izvještaj od 15.02.1992.

 

Veza: vaš broj____________________

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

POSEBAN IZVJEŠTAJ

 

kao dopuna krivične prijave protiv Boška Bijelića.

Daljnjom kriminalističkom obradom utvrdili smo da je prijavljeni Boško Bijelić viđen dana 01. i 02. 10.1991. godine na području Tušilovića, naoružan i odjeven u maskirnu uniformu tzv. ”Milicije SAO Krajine”, što je vidljivo iz priloga 1, službene bilješke o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

 

Prilog: 1

 

N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić


 

 

SLUŽBENA BILJEŠKA

 

 

sastavljena dana 01.07.1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac, a u svezi obavljenog informativnog razgovora sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx po nacionalnosti Srbin. Isti je izjavio:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Na putu prema Veljunu prvi puta smo zaustavljeni u Tušiloviću pored gostione ”KRAJINA” gdje su nas zaustavili milicajci sa oznakama ”milicije SAO Krajine” u maskirnim uniformama od kojih je većina bila mlađe dobi, te ih ja nisam prepoznao tom sam prilikom prepoznao BIJELIĆ BOŠKA, bivšeg policajca Policijske uprave Karlovac, koji je bio naoružan kratkim oružjem i odjeven u maskirnu uniformu.

Na putu prema Veljunu sreli smo još naoružanih lica u SMB uniformama koje nisam prepoznao. Posebno se to odnosi na područje Krnjaka gdje su se uz cestu neorganizirano kretali u grupama.

Dok smo boravili u vikendici vidio sam da putem prolazi traktor KRSTINJSKE registracije na čijoj je prikolici bilo 10-tak naoružanih ljudi odjevenih u SMB uniforme koji su se kretali u pravcu Veljuna, a za koje pretpostavljam da su sve sa područja Krstinje. Napominjem da od domaćih ljudi na tome području u to vrijeme nisam vidio nikoga da je bio naoružan ili odjeven u bilo kakvu uniformu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

02.10.1991. oko 16,00 sati krenuo sam sa suprugom iz Veljuna u Karlovac, te smo ponovno zaustavljeni u Tušiloviću. Ondje je ponovno bio BIJELIĆ BOŠKO koji se tom prilikom derao na mene, prijeteći mi da ću u Karlovcu biti ubijen, te me omaložavao zbog toga što se nisam aktivirao u miliciju tamošnje tzv. SAO Krajine.

Čitavo vrijeme ovog rata proveo sam sa suprugom i sinom u Karlovcu u svome stanu. Ovdje imam obitelj, ovdje sam zaslužio mirovinu, te smatram da pripadam ovoj sredini. O svojoj vikendici neznam ništa, a brata nisam čuo ni vidio od svog odlaska iz Veljuna 02.10.1991. godine.

Ovl. službena osoba:


 

Broj: Kio. 52/92-5

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   10. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                     Bijelić Boško i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZRH

 

Početak u _12,00__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac __Stanković-Moćan Anton__

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   pravni kriminalista,

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji sa okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

 

Tokom mjeseca lipnja, srpnja, kolovoza i rujna 1991. god. većem broju djelatnica – policajaca MUP-a RH – PU Karlovac prestao je radni odnosu u PU Karlovac, među njima i okrivljenima. Nekima od djelatnika kojima je prestao radni odnos, radni odnos je prestao zbog odlaska u mirovinu, drugima na vlastiti zahtjev, jer su izjavili da više ne žele raditi u Organima unutarnjih poslova MUP-a RH, a trećima zbog samovoljnog napuštanja radnog odnosa, odnosno zbog toga što su odbili izvršiti dobivena naređenja tj. odbili raditi poslove i zadatke radnog mjesta na koja su raspoređeni, pri čemu su neki čak jednostavno napustili službu u PU Karlovac bez ikakvog razloga.

Oni djelatnici PU Karlovac, kojima je radni odnos prestao radi toga što su samovoljno napustili svoja radna mjesta, prilikom napuštanja PU Karlovac ponijeli su sa sobom, odnosno zadržali oružje, municiju i drugu službenu opremu s kojom su bili zaduženi i to oružje, municiju i službenu opremu do danas nisu vratili. U svakom takvom slučaju, kad je neki od okrivljenih prilikom napuštanja PU Karlovac zadržao oružje, municiju i drugu službenu opremu, uz krivičnu prijavu priložena je i pismena dokumentacija iz koje je vidljivo s čime je pojedini okrivljeni bio zadužen, što nije vrtio i slijedom toga što je za sebe zadržao i u tom slučaju u kojem iznosu je ujedno oštetio PU Karlovac.

Iz neposrednog zapažanja meni nije poznato što su oni djelatnici, kojima je prestao radni odnos, radili nakon napuštanja PU Karlovac i gdje se nakon toga nalaze, tj. da li su se uključili u radne nelegalne organe tzv. ”SAO Krajina” i da li u okviru raznih takvih paravojnih formacija sudjeluju u oružanoj pobuni protiv RH.

No iz razgovora s pojedinim djelatnicima PU Karlovac, koji tu i danas rade čuo sam da je većina onih djelatnika kojima je prestao radni odnos u PU Karlovac, poslije toga viđena na okupiranom području tzv. ”SAO Krajina”, naoružana i u službenim uniformama Organa vlasti ”SAO Krajine”. Također sam čuo od nekih djelatnika PU Karlovac da su ime se pojedini okrivljeni javljali putem telefona ili radio-veze i da su iz tog razgovora zaključili da ti pojedini okrivljeni rade u ”Miliciji” ili drugim organima vlasti tzv. ”SAO Krajine”, odnosno da se nalaze i rade na teritoriju RH, koje je privremeno okupirano od ”JNA” i raznih paravojnih pobunjeničkih formacija.

To je sve što mi je o ovome poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 12,30 sati.

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:


Broj: Kio. 52/92-6

Kio. 226/92-4

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   17. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                       Bijelić Boško i

Jovanović Dragan

 

Zapisničar: ___Ivana Kodrić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZRH

 

Početak u _15,00__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac _________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji sa okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Tokom ove godine kao pripadnik 110 brigade HV-e bio sam često na položaju na Turnju.

Jedne zgode, početkom svibnja 1991. g. prilikom razmjene zarobljenika između HV-e i ”JNA” na strani neprijatelja vidio sam okr Bijelić Boška, na prostoru PU Karlovac, kojeg od ranije poznajem. Bio je obučen u plavu policijsku uniformu, te naoružan nekim automatski oružjem. Ne sijećam se više točno kojim. Ne sjećam se niti da li je na uniformi imao neku posebnu oznaku pripadnosti. Sjećam se da je kod sebe ima dvogled, kojim je posmatrao naše položaje.

Jedne zgode, prije događaja o kojem sam naprijed govorio, također kad sam bio na našem položaju na Turnju, vidio sam na nedalekom neprijateljskom položaju okr. Jovanović Dragana, kojeg također dobro od ranije poznajem, a koji je svojevremeno imao u Karlovcu, na Baniji servis za popravak kućanskih aparata, zapravo ne znam da li je imao taj servis, ali sam siguran da je svojevremeno imao gostionicu u Draganiću, iznajmljeni lokal ”Turist” te također ugostiteljski objekt ”Feniks” u Karlovcu, na Turnju. Tada kada sam ga vidio imao je na sebi crnu kožnu jaknu, duge crne kose, a bio je naoružan nekim automatskim oružjem.

To je sve što mi je poznato o pripadnosti i aktivnostima okrivljenih.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno

 

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:


Broj: Kio. 52/92-7

205/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   20. svibnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                       Bijelić Boško i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZRH

 

Početak u _14,00__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac _________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji sa okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Dana 6.10.1991.god. kao pripadnik narodne zaštite zarobljen sam na Slunjskim brdima od pripadnika ”JNA”. Nakon toga bio sam u zarobljeništvu, odnosno u zatvoru u Vojniću sve do 3.3.1992. god., kada sam razmjenjen, prilikom jedne razmjene u Mekušju.

Za vrijeme boravka u zarobljeništvu u Vojniću između ostalih poznatih osoba vidio sam i I okr. Bijelić Boška, kojeg od ranije dobro poznajem. On je svojevremeno bio inspektor u PU Karlovac. Jedno vrijeme i on je bio sa mnom u zatvoru u Vojniću, radi nekog akscesa kojeg je načinio u to vrijeme na području tzv. ”SAO Krajine”. Bio je u zatvoru otprilike oko 2 tjedna i to nekako u to vrijeme kad sam ja zarobljen i doveden u zatvor u Vojnić. Nakon toga kad sam povremeno kao zatvorenik išao iz zatvora na prinudne radove vidio sam više puta okr. Bjelić Boška. Ponekad je bio obučen u civilno odjelo, a ponekad u SMB uniformu ”JNA”. Neki put je bio naoružan, a neki put nije. Ništa drugo pobliže o njegovoj pripadnosti određenoj vojnoj ili paravojnoj neprijateljskoj formaciji neznam, kao niti o eventualnim njegovim aktivnostima u sastavu te formacije.

Okr. Kalinić Stevana također od ranije poznajem i on je svojevremeno bio policajac u PU Karlovac, prije rata. Njega sam vidio svega jednom i to onog dana kada sam razmjenjen. Vidio sam ga u prolazu, kad su me prevozili iz Vojnića u Mekušje, u Tušiloviću. Stajao je pored ceste s grupom vojnika. Bio je u SMB uniformi ”JNA” i naoružan nekim automatskim oružjem. Niti o njemu neznam ništa drugo u smislu pripadnosti određenoj neprijateljskoj formaciji, kao niti u smislu njegove aktivnosti u sastavu te formacije.

 

To je sve što mi je o ovome poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 14,30 sati.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:


Broj: Kio. 52/92-8

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(prezime i ime)

Sastavljen dana   20. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                       Bijelić Boško i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZRH

 

Početak u _15,00__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac _________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   inspektor PU Klc.,

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji sa okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

 

Dana 18.8.1991.god. bio sam dežurni u štabu PU Karlovac. Nešto prije 23 sata nazvao me putem veze okr. Bijelić Boško, bivši policajac PU Karlovac, koji je otprilike ???. U tom razgovoru okrivljeni je prijetio pojedinim rukovodiocima PU Karlovac, a između ostalog rekao je i da se nalazi u Živković Kosi i da je vođa nekakve diverzantske grupe, koja kreće prema Slunjskim Brdima. Rekao je dalje da će napasti naše položaje na Slunjskim brdima i da se pričuvamo. Nedugo zatim oko 0,5 sati kasnije naši položaji na Slunjskim Brdima, koje je držala policija i gardan napadnuti su iz pravca Tušilovića.

 

To je sve što mi je o ovome poznato.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

 

dovršeno u 15,15 sati.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:


Broj: Kio. 52/92-9

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   20. srpnja 1992.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                       Bijelić Boško i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZRH

 

Početak u _15,30__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac _________________

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

 

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti:  

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji sa okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dana 2.10.1991.god. poslije podne vraćao sam se automobilom iz Veljuna u Karlovac. Na cesti ??? okr. Bijelić Boško, koji je bio u patroli s još jednim mlađim uniformiranom osobom. Okr. Bijelić Boško bio je obučen u maskirnu vojnu uniformu i naoružan pištoljem. Nakon što me zaustavio pitao me kuda idem i zašto se vraćam u Karlovac, nastojeći me nagovoriti da se ne vraćam. Pri tome me vrijeđao i bio dosta grub, ali me fizički nije maltretirao.

Taj razgovor između mene i njega trajao je petnaestak minuta, za koje vrijeme sam mu ja pokušavao objasniti da živim u Karlovcu, da mi je tu obitelj i da nema razloga da negdje ostajem. U jednom momentu okrivljeni je krenuo prema grupi vojnika koja je nedaleko stajala, a ja sam to iskoristio i jednostavno produžio automobilom prema Karlovcu.

Ništa drugo u odnosu na okrivljenog, a posebno u smislu njegove pripadnosti nekoj neprijateljskoj formaciji i aktivnostima u sastavu iste ja neznam.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. Zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 16,00 sati.

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                                      Svjedok:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio.52/92-11

N A R E D B A

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Bijelić Boška, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. KZ RH-a i dr.,

 

 

n a r e d i o  j e:

 

 

I           Temeljem čl. 551. st. 1. i 2. ZKP-a, o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e  t j e r a l i c e, protiv:

 

Okr. BIJELIĆ BOŠKA, sina Nikole i Dragice, rođ. Vračar,

rođ. 26.6.1955.god. u Vojniću, s posljednjim poznatim prebivalištem

u Karlovcu, Mihovilićeva 5/I, Srbina, drž. RH,

 

 

protiv kojeg je Rješenjem ovog suda br. Kio. 52/92-3 od 7.7.1992.god. određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. i čl. 229. st. 1. i 3. KZ RH-a, a koji se nalazi u bijegu i protiv kojeg je rješenjem ovog suda br. Kio.52/92-10 od 20.7.1992.god., temeljem čl. 191. st. 2. toč. 1. ZKP-a, određen pritvor.

II          Nakon lišenja slobode okr. Bijelić Boška potrebno je dovesti u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III        Temeljem čl. 554. st. 1. ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

 

U Karlovcu, 20. srpnja 1992. god.

 

ISTRAŽNI SUDAC

PREDSJEDNIK SUDA:

Juraj Boljkovac


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj K 181/92-7

VOJNOM TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

 

 

Obavještavamo vas da je rješenje broj gornji od 23.10.1992., protiv okr. BIJELIĆ BOŠKO, zbog kriv. djela iz čl. 229. st. 1. i 3. KZH, postalo pravomoćno dana 5.11.1992.

 

 

Karlovac, 9. studenog 1992.

S u d a c:

Zvonimir Matan, v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K-181/92-6

POLICIJSKA UPRAVA

K A R L O V A C

 

 

U kriv. predmetu protiv Bijelić Boška, zbog kriv. djela iz čl. 236 – f st. 1. KZ RH, ovaj sud je 20.7.1992.g. pod brojem Kio-52/92-11 izdao naredbu za raspisivanje tjeralice protiv Bijelić Boška.

Obavještava se Naslov da je sud danas obustavio krivični postupak protiv imenovanog pa raspisanu tjeralicu povodom citirane naredbe valja povući. –

Karlovac, 23. listopada 1992.god. –

 

 

S u d a c:

Zvonimir Matan


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-50/92

 

Karlovac, 31. srpnja 1992.godine

ZC/JK

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 u svezi članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

BIJELIĆ BOŠKA, sin Nikole i Dragice, rođ. Vračar,

rođ. 26.6.1955. u Vojniću, prebiva u Karlovcu,

Mihovilićeva br. 5/1, oženjen, Srbin, drž. RH,

 

da je:

 

tokom kolovoza 1991. godine u Karlovcu, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske i njenih legalno izabranih organa vlasti, te u namjeri da oružjem stvara nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske, u trenutcima oružane agresije tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija na Republiku Hrvatsku u namjeri otcjepljenja pojedinih djelova njenog teritorija radi stvaranja tzv. ”SAO Krajine”, samovoljno napustio svoje radno mjesto u Policijskoj upravi u Karlovcu, zadržavši naoružanje i to pištolj broj 240679 call. 7,65 mm, i automatsku pušku broj 76150 cal. 7,62 mm, sa streljivom, te se dobrovoljno priključio srbočetničkim formacijama tzv. ”Milicije SAO Krajine” i aktivno sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga Republike Hrvatske, zbog čega su pojedini djelovi općine Karlovac okupirani i nisu pod kontrolom Hrvatske vlasti,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

 

Stoga

 

P r e d l a ž e m

 

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava
  2. da se na raspravu pozove Bijelić Boško, te svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se na raspravi izvrši uvid u rješenje (3-4), karton zaduženja (5), rješenje o rashodu opreme (6), rješenje o pritvoru (24) i naredbu o tjeralici (25).
  4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijavu protiv Bijelić Boška radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, te je provedena istraga pred Vojnim sudom u Karlovcu.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da se kao pripadnik 110 brigade HV nalazi na položajima na Turnju. Početkom svibnja 1992. godine prilikom razmjene zarobljenika između HV i tzv. ”JNA” vidio je Bijelić Boška, bivšeg inspektora Policijske uprave Karlovac koji je bio obučen u plavu policijsku uniformu i naoružan automatskim oružje. Ne sjeća se da li je na uniformi imao kakvu posebnu oznaku, ali je vidio da je na dvogled promatrao položaje HV.

xxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je dana 6.10.1991. g. na Slunjskim Brdima kao pripadnik Narodne zaštite bio zarobljen od neprijateljskih formacija i odveden u Vojnić u zatvor sve do 3.3.1992.g. kada je razmjenjen u Mekušju.Za vrijeme boravka u zarobljeništvu Vojnić vidio je okrivljenika Bjelić Boška kojega dobro poznaje još kao inspektora Policijske uprave Karlovac. I sam Bijelić je jedno vrijeme bio u zatvoru Vojnić zbog nekih ekcesa koje je učinio na području tzv. ”SAO Krajine”. Kada je kao zatvorenik povremeno izlazio iz zatvora i bio vođen na prinudne radove, vidio je okrivljenika koji je bio obučen u SMB uniformu tzv. ”JNA”, naoružan dugim naoružanjem, ali ništa drugo o njegovoj pripadnosti određenoj vojnoj formaciji mu nije poznato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da je dana 18. kolovoza 1991. g. bio dežurni u štabu Policijske uprave Karlovac i oko 23 sata putem radio veze nazvao ga je bivši pripadnik Policijske uprave Karlovac okrivljeni Bijelić Boško. Okrivljenik je tom prilikom preko radio veze prijetio pojedinim rukovodiocima PU Karlovac, a tada je rekao da se nalazi na području Živković Kose i da je vođa neke diverzantske grupe koja kreće prema Slunjskim Brdima i da će napasti Policijske snage koje su se nalazile na Slunjskim Brdima. Nakon pola sata kasnije položaji policije. Nakon pola sata kasnije položaji policije na Slunjskim Brdima su doista bili napadnuti, i to iz pravca Tušilovića.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je iskazao da poznaje okrivljenika s kojim je prije radio u Policijskoj upravi Karlovac. Dana 1.10.1991. g. bio je u Veljunu na vikendici i vraćao se 2.10.1991. g. prema Karlovcu kada je bio zaustavljen od strane patrole u kojoj se nalazio okr. Bijelić Boško. Bijelić je bio obučen u maskirnu vojnu uniformu i naoružan pištoljem te ga nagovarao da se ne vraća u Karlovac, i pritome bio vrlo grub i vrijeđao je, međutim fizički nije napadao.

Iz rješenja na br. 3. vidljivo je da je 22.6.1976. g. okrivljeni Bijelić Boško bio raspoređen rješenjem tadašnjeg Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove na radno mjesto radnika Policijske uprave u Karlovcu, dok je iz rješenja Policijske uprave Karlovac na listu br. 4, od 2.8.1991.g. slijedi da je Bijelić Bošku prestao radni odnos zbog toga što nije izvršio naređenje koje je dobio.

Iz kartona zaduženja vidljivo je da je okrivljeni dužio pištolje i automatsku pušku zajedno sa streljivom koje je prilikom odlaska iz svoje radne sredine za sebe zadržao.

S obzirom na sve navedeno, a posebno na iskaze saslušanih svjedoka smatram da je okr. Bijelić Boško ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune. U kolovozu 1991.g. okrivljenik je samovoljno napustio svoje radno mjesto u Policijskoj upravi Karlovac, pritome zadržavši zaduženo naoružanje i to pištolj i automatsku pušku kao i streljivo koje je bilo uz to oružje. Dobrovoljno je pristupio srbočetničkim nelegalnim oružanim formacijama i aktivno je sudjelovao u akcijama protiv Hrvatske vojske i protiv Hrvatske policije. Iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je okrivljenik sam tvrdio da je vođa diverzantske grupe koja će napasti u kolovozu 1991.g. položaje PU Karlovac na Slunjskim Brdima što se neko vrijeme kasnije doista i dogodilo.

Smatram da je okr. Bijelić Boško pripadnik neprijateljskih oružanih srbočetničkih formacija koji je djelovao sa ciljem nasilnog obaranja državnog ustrojstva RH i njenih legalno izabranih organa vlasti, s ciljem otcjepljenja djelova teritorija RH i stvaranja tzv. ”SAO Krajine”. Upravo zbog takvog ponašanja je dio općine Karlovac i dio RH pod kontrolom okupacijskih snaga a nije pod kontrolom Hrvatske vlasti. Okrivljeni Bijelić Boško je ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH, pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

Budući Bijelić Boško za sada nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a postoje važni razlozi da se suđenje ipak održi predložili smo temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) da se suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: K-191/92-5

Kv-201/92

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Mladena Kosijera kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Marijana Janjac kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv opt. Bijelić Boško, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1. KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća održanoj dana 23. listopada 1992. god.

 

 

r i j e š i o  j e

 

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske postupak protiv opt. BIJELIĆ BOŠKA  s e  o b u s t a v l j a.

II          Rješenje istražnog suca ovog suda od 20.07.1992. broj Kio-52/92-10 stavlja se van snage.

III        Naredba istražnog suca ovog suda od 20.07.1992. g. broj Kio-52/92-11 o raspisivanju tjeralice s e  p o v l a č i.

 

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac podiglo je kod ovog suda optužnicu pod brojem KT-50/92 kojom optužuje Bijelić Boška da nije počinio kriv. djelo iz čl. 236-f st. 1. KZ RH pobliže opisano u izreci te optužnice.

Prije podizanja optužnice provedena je istraga tokom koje je istražni sudac protiv okr. odredio pritvor i izdao naredbu za raspisivanje tjeralice, a rješenje i naredba citirani su pod toč. II i III izreke ovog rješenja.

Postupajući po službenoj dužnosti ovaj sud smatra da se u ovom slučaju moraju primijeniti odredbe zakona o oprostu pa je slijedom toga valjalo po cit. propisima postupak obustaviti. U vezi sa obustavom postupka valjalo je staviti van snage rješenje o određivanju pritvora i povući raspisanu tjeralicu.

Karlovac, 23. listopada 1992. god.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Mladen Kosijer

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -