- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Karlovac – KA 0005 – REG 095

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

ODJEL ZA OPERATIVNE POSLOVE JS

 

 

Broj __511-05-02/2-9-K-550/92.

Datum __04.05.1992. godine.

 

V O J N O M   T U Ž I T E L J S T V U

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. MILAN KOKIR    , zvani ____  _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Dmitar i majka _Milica     _, rođene ___Opačić    _     _,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   16.10.1950. u   Karlovcu općina  __Karlovac __,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovac_,  ulica  ___Turanj-Poloj_____,

broj   , općina  Karlovac __, narodnost_Srbin_,

zanimanje_ugostitelj__,

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela ____iz članka 236. f KZ RH-a – oružana pobuna

 

 

na način što je kao pripadnik nelegalne, neprijateljske, srbo-četničko, terorističke, oružane formacije učestvovao u rušenju Ustavom utvrđenog društvenog i državnog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

Prilozi:

 

1. Službena bilješka o obavljenom informativnom razgovoru s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dana 29.04.1992. godine

Opis činjeničnog stanja:

Ova Policijska uprava operativnim putem je došla do saznanja da je na potezu Kamensko – Turanj, SO Karlovac, koje se trenutno nalazi POd okupacijom tzv. “JNA” i “‘TO SAO Krajine”, te drugih paravojnih formacija, prijavljeni Kokir Milan dobrovoljno pristupio u redove paravojnih formacija.

Na osnovi tih saznanja zavedena je kriminalistička obrada, u toku koje je utvrđeno slijedeće činjenično stanje:

Prijavljeni Kokir Milan, vlasnik je kafića “Sirena” u Karlovcu. Nakon agresije na Republiku Hrvatsku isti se stavio na stranu nelegalnih neprijateljskih oružanih formacija koje djeluju na području tzv. “SAO Krajine”.

Isto tako ‘u kući imenovanog, Poloj bb), bio je smješten Štab paravojnih formacija koje djeluju na tom Području.

U .toku 10. mjeseca, uniformiran i naoružan dugim i kratkim naoružanjem, Kokir Milan je viđen od strane djelatnika Policijske uprave Sertić Vladimira (Prilog: 1.).

Napominjemo da do sada nismo obavili informativni razgovor sa prijavljenim Kokir Milanom iz razloga što isti nije dostupan djelatnicima ove Policijske uprave.

Na osnovi naprijed opisanog i utvrđenog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Kokir Milan počinio krivično djelo iz članka 236. F KZ RH-a – oružana pobuna.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

Prilog:1                                                                                                                                                               N A Č E L N I K

Zvonimir Krajačić

 


 

 

 

REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

ODSJEK ZA SUZBIJANJE GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

 

Broj: 511-05-02/2-2-K-550/92

Datum: 29.04.1992. godine

 

 

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

 

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx , zanimanje djelatnik PU      ,

rođen xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx je dana 29.04. 1992. godine u prostorijama Policijske uprave Karlovac

dao ovlaštenoj osobi: PU Karlovac.

 

Slijedeće obavijesti:

 

 

”U vremenskom periodu od 09.-12. mj. prošle godine, vršeći redovnu djelatnost kao djelatnik PU, na prvoj liniji fronta na potezu Kamensko – Turanj vidio sam slijedeće osobe obučene u SMB uniformu sa titovkama na glavi na kojima je bila petokraka zvijezda, naoružane dugim naoružanjem i to Končalović Svetozara, koji je bio zaposlen na benzinskoj pumpi na Švarči, Brakus Jovu koji je bio zaposlen na pumpi na autobusnom kolodvoru, Jakšić Miodraga zvanog ”Miki” prodavača voća na Novoj tržnici, Ćirovića zvanog ”Čkalja” bivšeg vozača u ”Žitoproizvodu”, te /Kokir Milana/ vlasnika kafića ”Sirena”. Napominjem da je u kući Kokir Milana na Turnju bio smješten neprijateljski štab, te su s njegove kuće gađali snajperskim hicima po našim vozilima prilikom prelaska mostova.

U tom periodu u dva navrata su nas zaustavili, kad smo bili u patroli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx i ja, te nas s uperenim oružjem istjerali iz vozila nazivajući nas Ustašama te vrijeđali sadašnju vlast”.

 

Ovl. sl. osoba

xxxxxxxxxxxxxxx


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-310/92.

Karlovac,15. svibnja 1992. godine.

ZC/AB

 

VOJNI SUD

KARLOVAC

 

 

Dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske uprave Karlovac sa zahtjevom da se temeljem članka 45. stavak 2. točka 2. u vezi članka 158.stavak 1. i 2. preuzetog Zakona o krivičnom postup~u (NN 53/91), provede istraga

protiv

MILANA KOKIR, sina Dmitra i Milice rođ. Opačić, rođ. 16. 10. 1950.

godine u Karlovcu gdje i prebiva, Turanj – Poloj bb, ugostitelj, Srbin,

državljanin RH,

 

jer postoji osnovana sumnja da je:

 

točno neutvrđenog dana u listopadu 1991. godine na području Turnja, SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir, nesigurnost i ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, u uvjetima oružanih akcija tzv. JNA i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje djelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. “SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim oružanim formacijama, tzv. “SAO Krajine”, te je sudjelovao u akcijama na području Turnja kojima je bio cilj sprečavanje djelovanja legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1. KZ RH.

R a z l o z i

 

 

Policijska uprava Karlovac je podnijela prijavu protiv Kokir Milana radi kriv. djela oružane pobune pobliže opisanog u izreci ovog zahtjeva.

U toku kriminalističke obrade obavljen je informativni razgovor sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx koji je izjavio da je vršio redovnu djelatnost kao djelatnik Policijske uprave Karlovac na prvoj liniji fronta na potezu Kamensko – Turanj, gdje je vidio osumnjičenog koji je bio naoružan, te obučen u neprijateljsku uniformu, i sudjelovao u akcijama na području Turnja, koje su akcije bile usmjerene na odcjepljenje djelova teritorija Republike Hrvatske, i stvaranje tzv. “SAO Krajine”.

S obzirom da je osumnjičeni bio pripadnik neprijateljskih formacija kojima je bio cilj stvaranje, putem oružja, nemira i nesigurnosti, te ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, a u cilju ugrožavanja njenog državnog ustrojstva, smatram da postoji osnovana sumnja da su zastupljeni svi bitni elementi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236-f stavak 1. KZ RH, zbog čega je važno podići ovaj zahtjev koji je opravdan i na zakonu osnovan.

Kako osumnjičeni Kokir Milan za sada nije dostupan legalnim pravosudnim organima Republike Hrvatske, predlažemo da se u svrhu osiguranja njegovog prisustva pred pravosudnim organima raspiše tjeralica i protiv njega odredi pritvor.

Prilog: spis

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Zdravko Car

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio-140/92-2

 

R J E Š E N J E

 

 

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv Kokir Milana, zbog kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH, odlučujući o zahtjev za provođenje istrage VT Karlovac, broj KT-310/92, od 15.svibnja 1992.g., temeljem čl. 159 st. 1 i 2 ZKP,

 

r i j e š i o  j e:

 

 

Provest će se istraga protiv:

 

 

KOKIR MILANA sina Dmitra i Milice rođ.Opačić, rođ.16.10.1950. u

Karlovcu, gdje i prebiva, Turanj-Poloj bb, Srbina, drž.RH

 

zbog osnovane sumnje da je:

 

točno neutvrđenog dana u listopadu 1991.g., na području Turnja – Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir, nesigurnost i da ugrožava živote i imovinu građana RH i time ugrozi njeno ustrojstvo i sigurnost, za vrijeme oružanih napada “.INA” i drugih neprijateljskih oružanih formacija upravljenih na odcjepljenje dijelova teritorija RH i stvaranja tzv. “SAO Krajina”, dobrovoljno pristupio nelegalnim neprijateljskim oružanim formacijama tzv.”SAO Krajina”, te sudjelovao u akcijama na području Turnja, kojima je bio cilj sprečavanje djelovanja legalnih snaga RH,

dakle, sudjelovao o oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva ili sigurnosti RH,

pa da je time počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po čl. 236-f st. 1 KZ RH.

Obrazloženje

 

 

VT Karlovac stavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv Kokir Milana, zbog osnovane sumnji, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236-f st. 1 Z RH, činjenično i pravno pobliže opisano u izreci ovog rješenja

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bijegu i nije sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv.djelo se okrivljuje proizlazi iz kriv.prijave PU Karlovac,pa  je stoga, radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučeno kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog, obzirom da bi protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 7. srpnja 1992. godine.

 

ISTRAŽNI SUDAC:

Juraj Boljkovac

 


 

 

Broj: Kir 140/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (prezime i ime)

Sastavljen dana   20. srpnja 1993.god.

 

u  ___Vojnom ___ sudu  u ____ Karlovcu______

 

Prisutni od suda                                                                                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  ___Juraj Boljkovac ______                                                                     KOKIR MILANA i dr.

 

Zapisničar: ___Tonka Rendulić zbog krivičnog djela iz člana __236. f. st. 1 KZRH

 

Početak u _16,05__sati

 

Utvrđuje se da su pristupili:

Vojni Tužilac ____ Klc.              __

Okrivljeni:  _______ ____________

Branilac: ______ ____________

Oštećeni:_________ ____________

Tumač:  _____      _____________

(ako je koji od njih izostao, da li je uredno obavješten odnosno zašto nije obavješten)

 

Prije saslušanja svjedok je opomenut da je dužan govoriti istinu i da ne smije ništa prešutjeti. Upozoren je na posljedice davanja lažnog iskaza, i da nije dužan odgovoriti na koja bi odgovorom izložio sebe ili bliskog srodnika teškoj sramoti, znatnoj materijalnoj šteti ili krivičnom gonjenju.

Nakon toga svjedok daje slijedeće osobe podatke:

 

Ime i prezime, ime oca:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Zanimanje i boravište:   

 

Mjesto rođenja i godina starosti: 

 

Odnos s okrivljenim i oštećenim   nije u srodstvu niti u zavadnji sa okr.

 

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

 

Upozoren u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

 

Od početka rata tj. negdje od 9 mjeseca prošle god. pa nadalje često sam bio kao pripadnik Vojne policije HV-e na položajima na Turnju, odnosno kao pripadnik specijalne policije MUP-a RH.

Okr. Kokir Milana, koji je svojevremeno imao ”Kafić” ”Sirena” u Karlovcu vrlo dobro poznajem.

Patrolirajući na liniji fronta na Turnju znam da je u kući okrivljenog na Turnju bio jedno vrijeme smješten štab pobunjenika, a i snajpersko gnijezdo. Nakon što je jedna patrola ušla u tu kuću našla je u istoj radio-stanicu i izvjesnu količinu oružja.

Ja sam osobno dva puta, nakon početka rata, i to oba puta na Turnju vidio okrivljenog. Prvi puta vidio sam ga negdje u mjesecu studenom 1991. god. , s našeg položaja na Turnju. On je bio na njihovom položaju, obučen u maskirnu vojnu uniformu s oznakom ”Milicija – SAO Krajina”, te naoružan AP. Drugi puta vidio sam ga negdje u lipnju ove godine, također na Turnju. I tada je bio obučen u maskirnu vojnu uniformu, s istom oznakom i također naoružan AP.

Ništa drugo o pripadnosti okrivljenog i njegovim aktivnostima u sastavu neke neprijateljske formacija ja neznam.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 16,15 sati.

 

 

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedok:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA POSTAJA KARLOVAC

Odsjek za analitiku i AOP

 

Broj: 511-05-01/4-4 4573/92.

Karlovac, 17. VII. 1992.

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

V e z a : Vaš broj _Kio. 140/92-2_.

 

U vezi vašeg dopisa broj gornji izvještavamo vas, da je

KOKIR MILAN sin-kći Dmitra Milice.

r. Opačić rođen-a 16. X. 1950. u _Karlovcu

Općina Karlovac Republika Hrvatska osuđivan-a i to:

 

–        Općinski sud Ogulin br. K-147/80-9 od 8. IX. 1980. radi kriv. djela iz čl. 134. st. 1.

KZH – utaja, na kaznu zatvora od 6 mjeseci, uvjetno na 1 godinu.

–        Općinski sud Karlovac br. K-872/84-7 od 17.I.1983. radi krv. djela iz čl. 167. st. 1.

KZ SFRJ – trgovina zlatnim novcem, stranom valutom i devizama, na kaznu zatvora od 8 mjeseci, uvjetno na dvije godine

–        Po sucu za prekršaje br. 722/82. od 23.8.1982. zbog prekršaja iz čl. 10. ZOPJRM na

novčanu kaznu od 1.000 dinara

–        Po sucu za prekršaje br. 470/87. od 25.II. 1988. zbog prekršaja iz čl. 78. st. 1. toč. 1.

Zakona o vojnoj obavezi, na 10.000-din. novčane kazne.

 

 

ŠEF ODSJEKA

Ivan Gojak


REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI FOND SOCIJALNE ZAŠTITE

PODRUŽNICA KARLOVAC

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

 

Klasa: 550-06/92-01/129

Ur. br. 2133-20-05-92-2

 

Karlovac, 13.08.1992.

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

PREDMET: KOKIR MILAN, obavijest

 

VEZA VAŠ BROJ:  Kio 140/92-2

 

Obavještavamo naslov, da nismo u mogućnosti udovoljiti vašem zahtjevu, jer se poziv na ime Kokir Milana sina Dmitra i Milice r. 16.10.1950. g. sa stanom u Turanj-Poloj bb, vratio s naznakom ”obustavljen promet”.

 

 

D i r e k t o r :

Josip Zaborski


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

K-183/92-5

Kv-253/92

R J E Š E N J E

 

Vojni sud u Karlovcu, u vanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca Zvonimira Matan kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u krivičnom predmetu protiv okr. MILANA KOKIR, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. KZRH, u sjednici vijeća održanoj dana 5. studenog 1992. godine

 

 

r i j e š i o  j e:

 

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka na krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92) krivični postupak protiv okr. MILANA KOKIR radi krivičnog djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, se  o b u s t a v l j a.

II          Rješenjem istražnog suca ovog suda od 20. srpnja 1992. godine br. Kio-140/92-4 kojim je protiv okr. MILANA KOKIR određen pritvor stavlja se van snage.

III        – Naredba istražnog suca ovog suda o raspisivanju tjeralice protiv MILANA KOKIR od dana 20. srpnja 1992.godine br. Kio-140/92, se povlači.

IV        – Temeljem čl. 99 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

 

Obrazloženje

 

 

Vojno tužiteljstvo Karlovac pod brojem KT-310/92 od 31.srpnja 1992. godine podiglo je optužnicu protiv okr. MILANA KOKIR radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1. KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da je postupak trebalo obustaviti, rješenje o pritvoru staviti van snage, a tjeralice povući.

Stoga je rješenje kao u izreci.

 

Karlovac, 5. studeni 1992. godine.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Zvonimir Matan, v.r.

 


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-310/92

Karlovac, 31. srpnja 1992.godine

ZC/KJ

 

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) podižem,

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

 

MILANA KOKIR, sin Dmitra i Milice, rođ. Opačić,

rođ. 16.10.1950. u Karlovcu, gdje i prebiva,

Turanj-Poloj bb, ugostitelj, Srbin, drž. RH,

 

da je:

 

točno neutvrđenog dana u listopadu 1991. godine na području Turnja, SO Karlovac, u namjeri da oružjem stvara nemir, nesigurnost, te ugrožavanje života i imovine građana Republike Hrvatske, i time nasilno obori njeno državno ustrojstvo i sigurnost, te legalno izabrane organe vlasti, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i drugih neprijateljskih formacija upravljenih na odcjepljenje djelova teritorija Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajine”, dobrovoljno pristupio srbočetničkim oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajine” te sudjelovao u akcijama na području Turnja kojima je bio cilj sprečavanje djelovanja legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnoga i društvenoga ustrojstva ili sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Stoga

P r e d l a ž e m

 

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na raspravu pozove okr. Kokir Milan, te da se kao svjedok sasluša xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. da se na raspravi izvrši uvid u rješenje o pritvoru (7), naredbu o izdavanju tjeralice (8), te izvod iz KE (9),
  4. da se temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Karlovac podnijela je prijavu protiv Kokir Milana radi krivičnog djela oružane pobune iz članka 236 f stavak 1 KZ RH opisanog u izreci optužnice.

S obzirom da okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima RH, nije saslušan u toku istrage.

Svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxx je u istrazi iskazao da od početka rata tj. od rujna 1991. g. je pripadnik vojne policije HV na položajima na Turnju. Vrlo dobro poznaje okrivljenika Kokir Milana kojega je vidio među neprijateljskim formacijama na Turnju. Vidio je okrivljenika u studenom 1991. g. obučenog u maskirnu vojnu uniformu sa oznakom ”Milicija SAO Krajine”, a bio je naoružan automatskom puškom. Okrivljenika je vidio i u lipnju 1992. g. također na Turnju, sa istim oznakama i također naoružanog u neprijateljskim formacijama.

Iz izvoda iz KE proizlazi da je Kokir Milana do sada više puta osuđivan i to dva puta radi krivičnih djela, a dva puta zbog prekršaja na novčane kazne.

S obzirom na sve navedeno smatram da je okrivljenik Kokir Milan ostvario sva bitna obilježja krivičnog djela oružane pobune.

Iz iskaza svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je okrivljenik dobrovoljno pristupio neprijateljskim srbočetničkim formacijama na području Turnja kod Karlovca, gdje je aktivno sudjelovao u akcijama protiv legalnih snaga RH sa ciljem sprečavanja njihovog ulaska na područje Turnja i dalje, zbog čega je upravo predio karlovačke općine iza Turnja okupiran i nije pod kontrolom Hrvatske vlasti. Okrivljenik je zadužio naoružanje, te kontrolirao teritorij okupiran od srbočetničkih oružanih formacija, sve u vrijeme kada su tzv. ”JNA” i druge paravojne srbočetničke formacije izvršile agresije na RH sa ciljem otcijepljenja djelova njenog teritorija radi stvaranja tzv. SAO Krajine ” i Velike Srbije. Smatram da je okrivljenik imao namjeru oružanim putem ugroziti Ustavom utvrđeni društveni i državni poredak RH i nasilno oboriti njene legalno izabrane organe vlasti, što sve predstavlja bitno obilježje krivičnog djela oružane pobune pa je valjalo podići ovu optužnicu koja je opravdana i na zakonu osnovana.

S obzirom da okrivljenik nije dostupan pravosudnim organima Republike Hrvatske, a smatramo da postoje osobito važni razlozi da se suđenje ipak održi, predložili smo temeljem članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP-a (NN 53/91) da se suđenje provede u odsutnosti okrivljenika.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -