- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gvozd – SI-0061

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJSKI SUD U SISKU

 

K-2/97-

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

Županijski sud u Sisku, u vijeću sastavljenom od sudaca Željka Barać, predsjednika vijeća, Alemke Sladić, člana vijeća, sudaca porotnika Ivana Plemenčić, Stjepana Benčić, Milana Krajačić, članova vijeća, uz sudjelovanje Nataše Galinić, zapisničara, u kaznenom predmetu protiv I-optuženog MIOMIRA PERENČEVIĆ i II-optuženog MILANA PERENČEVIĆ, zbog kaznenog djela iz čl. 123. st. 2u svezi st. 1. OKZRH, nakon dana 06.veljače 1997. godine, u prisutnosti zamjenika županijskog državnog od­vjetnika Miljenka Ugarković, I- i II-optuženih te branitelja optuženih Ivice Kraljičković, odvjetnika iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

 

P R E S U D U

I-optuženi MIOMIR PERENČEVIĆ, sin Mirka i Danice rođene Rudan, zv. “Čvoljac”, rođen 16.07. 1956. godine u Ostrožinu, Srbin, drž. RH, radnik, s prebivalištem u Ostrožini kbr. 197, neoženjen, sa završenom NSS i

II-optuženi MILAN PERENČEVIĆ, sin Mirka i Danice rođene Rudan, rođen 16.07. 1956. godine u Ostrožinu, gdje i prebiva na kbr. 197, Srbin, drž. RH, poljodjelac,

temeljem propisa čl. 340. toč. 3. ZKP-a

 

OSLOBAĐAJU SE OD OPTUŽBE

da su:

 

tijekom razdoblja 1991godine u Lasinju i drugim selima koji pripadaju opčini Vrginmost, prethodno pristupivši u paravojne formacije tzv. “Krajine”, očito nezadovoljni sa nastupjelim demokratskim promjenama u Republici Hrvatskoj, a u cilju podrivanja i obaranja demokratskog društva u Republici Hrvatskoj, te otcjepljenja općine Vrginmost i okolnih sela i pripojenja tzv. državi „Krajini“u sastavu kojih su sa drugim pripadnicima nelegalnih formacija kroz čitavo navedeno razdoblje, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata vršili napadanje civilnog stanovništva, pljačkanje pokretne i nepokretne imovine civilnog stanovništva isključivo pučana hrvatske nacionalnosti, protjerivanjem stanovništva, primjenjivali mjere zastrašivanja i terora, primjenjivali mjere prisilnog rada isključivo Hrvata u t im mjestima, pri čemu je veći broj stambenih i gospodarskih objekata pučana hrvatske nacionalnosti potpuno uništeno, a pučanstvo hrvatske nacionalnosti bilo je prisiljeno na iseljenje,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba i okupacije dijela Republike Hrvatske postali pripadnici organizirane skupine radi vršenja i poticanja kaznenih djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva,

pa, da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – organiziranjem grupe i poticanjem na počinjenje genocida i ratnog zločina označeno u čl. 123. st. 2. u svezi st. 1. OKZRH.

Temeljem propisa čl. 91. st. 1. ZKP-a, troškovi kaznenog postupka iz čl. 97. st. 2. toč. 1. – 5. ZKP-a, padaju na teret proračunskih sredstava.

Obrazloženje

Optužnicom Županijskog  državnog odvjetništva u Sisku broj KT-82/96 od 09.siječnja 1997. godine I-optuženom Miomiru Perenčević i II-optuženim Milanu Perenčević, stavljeno je na teret da su počinili kazne­no djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava označeno u čl. 123. st. 2. u svezi st. 1. OKZRH, a činjenično opisano i izrekom ove presude.

Oba optuženika, kako tijekom istrage, tako i na glavnoj raspravi, branila su se koristeći pravo koje za njih proizlazi iz propisa čl. 208. s:. 2. ZKP-a, to jest nisu iznijeli svoju obranu.

Tijekom dokaznog postupka provedeni su ama baš svi ponuđeni dokazi, pa tako saslušani svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a uz suglasnost stranaka pročitan je iskaz svjedoka xxxxxxxxxxxxxx

Ni jedan od njih, opet, ama baš ni jednom riječju, nije potkrijepio navode optužnice.

Stranke takovim kazivanjima svjedoka nisu ni na koji način prigovorile.

Sudu, a jer nije predložen ni jedan eventualni daljnji dokaz, niti ga je sud sam našao potrebnim izvoditi, nije preostalo drugo, no, pozivom na propis čl. 340. toč. 3. ZKP-a, osloboditi Miomira Perenčevića i Milana Perenčevića od optužbe za stavljeno im na teret uvodno citiranom optužnicom.

Pozivom na propis čl. 91. st. 1ZKP-a, a shodno načinu okončanja postupka, troškovi kaznenog postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1. – 5. ZKP-a, te nužni izdaci okrivljenih i nužni izdaci i nagrada branitelja, padaju na teret proračunskih sredstava.

 

 

U Sisku, dne 06.veljače 1997.

 

 

 

ZAPISNIČAR                                                                                     PREDSJEDNIK VIJEĆA

Nataša Galinić, v.r.                                                                             Željko Barać, v.r.

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -