- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gvozd – KA-0012

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava Karlovac

 

Broj 511-05-02/2-8-K-177/92.

Datum 13.02.1992. godine.

 

 

 

O K R U Ž N O M      JAVNOM TUŽIOCU

K A R L O V A C

 

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. ILIJA RUŠNOV     , zvani ___________________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Nikola i majka ___Desanka____ , rođene _____Gvozdić________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   01.08.1952. u   Pješćanici općina  __Vrginmost__,

R   Hrvatska , stanuje u __Karlovcu __,  ulica  __Naselje Gaza__ broj   ,

općina  Karlovac____, narodnost _Srbin__, državljanin RH,

zanimanje __umirovljenik___, porodične prilike __oženjen, otac dvoje djece_,

završio je __SSS__

 

 

 

sada na slobodi zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je ____________________________.

 

z b o g  krivičnog djela __iz članka 236. f. KZRH-a – oružana pobuna

 

 

 

Na način što je nakon prestanka radnog odnosa na osobni zahtjev u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac na poslovima i radnim zadacima operativnog djelatnika – za suzbijanje klasičnog kriminaliteta, dobrovoljno pristupio neprijateljskim nelegalnim formacijama tzv. ”Teritorijalne obrane Vrginmost” u namjeri ugrožavanja Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske.

 

 

Prilozi:

 

 

 1. Rješenje o primanju na rad i raspoređivanje u Policijsku upravu Karlovac broj: III/1-31287/1-1972. izdano u Zagrebu 18.01.1973.godine,
 2. Rješenje o prestanku radnog odnosa u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac broj_ 511-05-05/1-4-3351/5-91. od 25.04.1991.godine.

 

 

Opis činjeničnog stanja

 

 

Iz Rješenja o primanju na rad broj: III/1-31287/1-1972. izdano u Zagrebu 18.01.1973. godine, vidljivo je da je prijavljeni Ilija Rušnov radio u Policijskoj upravi Karlovac (prilog broj: 1-Rješenje).

Na osobni zahtjev prijavljenoga dana 25.04.1991. godine prestao mu je radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijske uprave Karlovac na radnom mjestu operativnog radnika za suzbijanje klasičnog kriminaliteta (prilog broj 2-Rješenje).

Operativnim saznanjima prijavljeni Ilija Rušnov viđen je kao pripadnik neprijateljskih formacija tzv. ”Teritorijalne obrane Vrginmost”, te je uvidom u postojeću dokumentaciju i evidenciju Policijske uprave Karlovac utvrđeno da prijavljeni nije vratio službenu legitimaciju.

Na osnovu naprijed utvrđenog i opisanog činjeničnog stanja osnovano se sumnja da je prijavljeni Ilija Rušnov počinio krivično djelo iz članka 236 f – oružana pobuna.

O svim eventualnim naknadnim saznanjima biti ćete obaviješteni putem posebnog izvješća.

Prednje vam se dostavlja u daljnju nadležnost.

 

 

PRILOG: 2.

 

NAČELNIK

POLICIJSKE UPRAVE:

mr. Ivan Štajduhar


SOCIJALNISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE

 

III/I broj: 31287/1-1972.

Zagreb, 18.1.1973.

 

 

Na osnovu člana 61. Zakona o unutrašnjim poslovima (”Narodne novine” br. 33/72) donosim

 

 

R J E Š E N J E

 

 1. RUŠNOV ILIJA iz Pješčanice, Skupština općine Vrginmost, PRIMA SE u

miliciju za pripravnika – milicionara i RASPOREĐUJE u Stanicu javne sigurnosti Skupštine općine Slunj s danom 11.XII.1972. godine.

 1. Stručni ispit dužan je položiti u toku pripravničkog staža.
 2. Osobni dohodak odredit će organ u koji je raspoređen u skladu s Pravilnikom o osobnim dohocima.

O b r a z l o ž e n j e

Iz podnijetih dokumenata ustanovljeno je da Rušnov Ilija ispunjava uvjete za prijem u miliciju iz člana 20. Osnovnog zakona o radnim odnosima i člana 57. i 60. Zakona o unutrašnjih poslovima, što dokazuje:

 1. Uvidom u osobnu kartu da je državljanin SFRJ,
 2. Izvodom iz matične knjige rođenih br. 04/1-1079 da nije stariji od 25 godina života,
 3. uvjerenjem da nije pod krivičnim postupkom br. 417 od 8.11.1972.godine
 4. uvjerenjem da nije osuđivan br. 03/3-322 od 3.XI.1972.godine,
 5. uvjerenjem o psihofizičkog sposobnosti izdanim od Doma narodnog zdravlja ovog Sekretarijata od 6. XII.1972.g,
 6. svjedodžbom o završnoj školi učenika u privredi u Karlovcu br. 276/13 od 22.VI. 1970.godine.

Prema izloženom Rušnov Ilija je ispunio uvjete za prijem u miliciju, pa je stoga, na osnovu

člana 57. i 60. Zakona o unutrašnjih poslovima, riješeno kao u dispozitivu.

Za ovaj prijem postoji slobodno radno mjesto u Stanici javne sigurnosti SO Slunj, utvrđeno

Pravilnikom o sistematizaciji.

Dostaviti: (M.P.)

 1. Ilija Rušnov,                                                                                       S E K R E T A R
 2. SJS Slunj (2*)                                                                                     Valent Huzjak, v.r.

TOČNOST PRIJEPISA OVJERAVA

Božo Butan


Kio-147/92-4

Kio-198/92-3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

26. kolovoza ’92.

Vojnom                                   Karlovcu

Juraj Boljkovac                                                          Pero Rušnov i dr.

Blaženka Čurjak                                                         236-f. st. 1. KZ RH

10,50

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

nije u rodu nije u zavadnji

Upozorena u smislu čl. 229. i 231. st. 2. ZKP iskazuje:

Negdje od početka listopada 1991.god. pa do 16. travnja 1992. godine boravila sam na području Vrginmost, u selu Pješćenica, kod svog supruga i njegovog oca. Prije toga ja i moj suprug xxxxxxxxxxxxxxx živjeli smo i radili u Karlovcu, sve do kraja rujna 1991.g., kada je suprug otišao kod svog oca u Pješćenicu, a zatim za njim i ja, kao što sam naprijed rekla.

Za vrijeme navedenog boravka na području Vrginmosta, vidjela sam mnogo poznatih a i nepoznatih osoba koje su pristupile  oružanim formacijama tzv. ”SAO Krajina” i koje su bile obučene u vojne uniforme JNA ili milicijske uniforme ”SAO Krajina”, te naoružane raznim dugim i kratkim streljačkim naoružanjem.

U smislu sudjelovanja tih osoba u oružanoj pobuni poznato mi je tek toliko da su oni odlazili na položaje prema položajima HV i policije, te da su u selu držali naoružane noćne straže. Ja se iz samog sela nisam micala, pa neznam što se u okolini događalo. U samom selu nije se događalo ništa posebno, nije bilo nikakvih oružanih borbi, osim što su se noću držale naoružane straže i što su noću naoružani mještani patrolirali selom. Niti iz pričanja mještana ne znam ništa o samoj oružanoj pobuni, jer oni to preda mnom nisu govorili.

Okr. Rušnov Peru poznajem od ranije. Svojevremeno je radio kao inspektor u PS Duga Resa, a stanovao je u Karlovcu. Majka mu je rodom iz Pješćenice, kao i moj suprug, i tu u Pešćenici sagradio je obiteljsku kuću. Za vrijeme boravka u Pješćenici vidjela sam ga puno puta, mogla bih reći gotovo svakodnevno. Bio je uvijek obučen u SMB uniformu JNA s bijelim opasačem, te naoružan pištoljem. Jedno vrijeme radio je u Vrginmostu, a zatim u samoj Pješćenici, kao vojni policajac. Naime, nakon nekog vremena ta jedinica vojne policije preselila se iz Vrginmosta u Pješćenicu i imala sjedište u osnovnoj školi. Da je okr. radio kao vojni policajac čula sam iz pričanja mještana, a to isto i sama zaključila na osnovu njegove uniforme te toga što je u stanicu milicije privodio mještane koji su odbijali ići na položaje. Jedne zgode povezao me je svojim automobilom iz Pješćenice u Vrginmost i tada je bio obučen i naoružan kao i obično, osim što sam tada vidjela da je na zadnjem sjedalu automobila imao AP.

Negdje krajem veljače ili početkom ožujka 1992.g. prešao je raditi iz Pješćenice u Glinu, ali je i dalje ostao stanovati u Pješćenici, tako da je uglavnom svakodnevno putovao na posao u Glinu. Čula sam da je prelaskom u Glinu počeo raditi u ”Miliciji SAO Krajina” u tom gradu, te da je ”glavni” u toj miliciji. Prelaskom u Glinu promijenio je i uniformu i nakon toga viđala sam ga u plavoj milicijskoj uniformi s oznakom na rukavu ”milicija – SAO Krajina”. Imao je i oznake nekog čina, samo ne znam kakvog jer se u to ne razumijem. I dalje je bio u pravilu naoružan pištoljem.

Ništa drugo o njegovoj aktivnosti u sastavu spomenutih formacija ne znam, a isto tako ništa niti o nekim drugim aktivnostima u smislu oružane pobune protiv RH.

Okr. Rušnov Iliju također poznajem od ranije. I on je rodom iz Pješćenice, kao i moj suprug. Svojevremeno je radio do odlaska u penziju u PU Karlovac, gdje je i stanovao, na Gazi u policijskoj zgradi.

Za vrijeme boravka u Pješćenici viđala sam ga gotovo svakodnevno. Radio je u stanici milicije TO, koja je bila smještena u osnovnoj školi, da radi u vojnoj miliciji TO SAO Krajina zaključila sam na osnovu onog što je radio tj. privodi je u stanici milicije one mještane koji su odbijali ići na položaj, a iz pričanja mještana, pa i iz razgovora sa njim i konačno iz njegove uniforme. Bio je obučen u SMB vojnu uniformu ”JNA” i imao je bijeli opasač. Redovito je bio naoružan pištoljem. Oznaku čina nije imao. Radio je cijelo vrijeme do mog odlaska iz Pješćenice tu u osnovnoj školi. U prvo vrijeme i stanovao je u jednoj kući u Pješćenici, a kasnije je preselio u Vrginmost i iz Vrginmosta svakodnevno putovao u Pješćenicu.

Ništa pobliže o njegovoj pripadnosti nekoj od pobunjeničkih formacija TO ili ”Milicije” ne znam, a isto tako niti ništa drugo o njegovim aktivnostima u sastavu te formacije u smislu oružane pobune protiv RH.

To je sve što imam za iskazati.

Upozorena u smislu čl. 82. st. 12. ZKP zapisnik nije čitan.

Dovršeno u 11,30 sati.

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                                      Svjedokinja:


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

K-224/92

Kv-240/92

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca Vojnog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Mladena Kosijer i Marijana Janjac kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Sande Rastovski, u kriv. predmetu protiv okr. ILIJE RUŠNOV, radi kriv. djela iz čl. 236. f. st. 1 KZH, postupajući po službenoj dužnosti po sjednici vijeća održanoj dana 3. studeni 1992.godine.

r i j e š i o   j e

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske (NN 58/92), krivični postupak protiv okr. ILIJE RUŠNOV, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, se

o b u s t a v l j a.

II          Rješenje istražnog suca ovog suda od 26. kolovoza 1992.godine br. Kio-198/92 kojim je određen pritvor protiv okr. RUŠNOV ILIJE stavlja se van snage.ž

III        Naredba istražnog suca ovog suda od 26. kolovoza 1992. godine br. Kio-198/92 kojom je određeno izdavanje tjeralice protiv Rušnov Ilije se povlači.

IV        Temeljem čl. 99 ZKP-a (NN 53/91) trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Obrazloženje

VT Karlovac pod brojem KT-417/92 od 11. rujna 1992.godine podiglo je optužnicu protiv Ilije Rušnov radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZH, kako je to pobliže opisano u izreci optužnice.

Istražni sudac ovog suda prije podizanja optužnice proveo je istragu pa je rješenjem i naredbom odredio pritvor i raspisao tjeralicu.

Postupajući u smislu Zakona o oprostu po službenoj dužnosti Vijeće je ocijenilo da postupak treba obustaviti a rješenje o pritvoru staviti van snage i tjeralicu povući.

Stoga je odlučeno kao u izreci.

Karlovac, 3. studeni 1992.godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Sanda Rastovski v.r.                                                                           Zvonimir Matan v.r.


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-417/92.

Karlovac, 11. rujna 1992.g.

DN/AB

VOJNI SUD

KARLOVAC

Na osnovu članka 45. stavak 2. točka 3. i članka 174. stavak 2. preuzetog Zakona o krivičnog postupku (NN 53/91), podižem

OPTUŽNICU

protiv

ILIJE RUŠNOV, sina Nikole i Desanke, rođ. Gvozdić,

rođ. dana 01. kolovoza 1952.god. u Pješčenici, Općina

Vrginmost, s posljednjim poznatim prebivalištem u

Karlovcu, Gaza naselje kbr. 9,

da je:

u drugoj polovici 1991.godine sa svrhom nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, a po donošenju odluke da se Općina Vrginmost izdvoji iz Republike Hrvatske i pripoji tzv. ”SAO Krajini”, pristupio u tzv. ”TO SAO Krajina”, gdje je obavljao dužnost vojnog policajca,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236-f stavak 1. KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

 1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,
 2. da se okrivljeniku sudi u odsutnosti (članak 300. stavak 3. i 4. preuzetog Zakona o krivičnom postupku),
 3. da se na glavnu raspravu pozove i sasluša kao svjedok xxxxxxxxxxxxxxxxxx (9),
 4. da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u rješenja (list 4, 5 i 11).

O b r a z l o ž e n j e

Policijska uprava Karlovac podnijela je krivičnu prijavu protiv Ilije Rušnov, bivšeg djelatnika Policijske uprave Karlovac, da je dobrovoljno pristupio neprijateljskim nelegalnim formacijama tzv. ”TO Vrginmost”.

Protiv Ilije Rušnov stavljen je zahtjev i doneseno rješenje o provođenju istrage, a kako nije dostupan organima Republike Hrvatske to je određen pritvor i raspisana tjeralica.

U toku istrage saslušana je kao svjedok xxxxxxxxxxxxxx koja je navela da je u to vrijeme bila na području Vrginmosta, i to u Pješčanici, te da je gotovo svakodnevno viđala okrivljenog Iliju Rušnov, koji je radio u stanici milicije u TO, koja je bila smještena u osnovnoj školi, a da se radi o vojnoj miliciji ”TO SAO Krajina” zaključila je na osnovu toga što je privodio razne mještane koji su odbijali ići na položaj, a i na osnovu razgovora s njime i konačno odore, jer je bio u SMB odori i imao je opasač bijele boje, te bio naoružan pištoljem.

Upravo na osnovu iskaza xxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi kao nedvojbeno da je okrivljeni Ilija Rušnov počinio krivično djelo iz članka 236-f stavak 1. KZ RH.

Okolnost da je Ilija Rušnov pripadnik Vojne policije tzv. ”TO SAO Krajina”, je po mišljenju ovog Vojnog tužiteljstva, a znajući nadležnost i općenito ponašanje Vojne policije u bivšoj ”JNA” takva da uvjetuje da se okrivljenom sudi u odsutnosti. U ovom slučaju radi se o teškom djelu, pa imajući u vidu da je okrivljeni Vojni policajac mišljenja smo da postoje izuzetno važni razlozi za ovakvo suđenje.

Na osnovu svega iznjetog mišljenja smo da su u ponašanju okrivljenog ostvarena bitna obilježja krivičnog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, te je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

VOJNI TUŽITELJ

DRAGAN NOVOSEL

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -