- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Gvozd – KA-0003 – REG 097

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

PU SISAČKO – MOSLAVAČKA

 

 

Broj __511-10-04/04-V-546/95.

Datum __10.08.1995. godine.

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

K A R L O V A C

 

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 1. MIODRAG KRAGULJAC    , zvani ____ _________,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Milan i majka _Milka_ , rođene __Bekić_ ,

(ime i prezime)                   (ime i prezime)                  (djevojačko por.ime)

rođen dana   20.11.1969. u   Topusko općina  __Topusko__,

R   Hrvatska , stanuje u __Čremušnica_,  ulica  _ _____,

broj   15 , općina  Vrginmost__, narodnost _Srbin__, državljanin RH

zanimanje bez zanimanja, obiteljske prilike NEOŽENJEN, nema djece

završio je 6. razreda O.Š.

 

 

z b o g  krivičnog djela _služba u neprijateljskoj vojsci iz čl. 108. st. 1. OKZ-a RH.

 

 

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni KRAGULJAC MIODRAG, počinio krivično djelo čija su obilježja sadržana u čl. 108. st. 1. OKZ-a RH, služba u neprijateljskoj vojsci.

Prijavljeni KRAGULJAC MIODRAG, neutvrđenog datuma u tijeku 1995. godine aktivno se uključio u sastav nelegalnih oružanih formacija vojske tzv. Republike Srpske Krajine u čijem je sastavu bio u mjestu OSTROŽINA, naoružan automatskom puškom i pištoljem TT, cal. 7,62 mm bio sve do 07.08.1995. godine kada je zarobljen od strane pripadnika Hrvatske vojske.

U prilogu krivične prijave dostavljamo vam službenu bilješku o razgovoru sa Kraguljac Miodragom.

Prilog: Kao u tekstu

 

 

 

N A Č E L N I K

Vladimir Milanković


Broj: Kio-60/95-2

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenog

od 11. kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Mladen Kosijer Kraguljac Miodraga

 

Zapisničar: Blaženka Čurjak Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

 

za VT. Stanković Moćan

 

Početak u 17,10 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: KRAGULJAC MIODRAG

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:        Kraguljac Milan i Milka rođ. Bekić

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Čremušnica 15, Vrginmost

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  20.11.1969. Vrginmost, Srbin, drž. RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              poljoprivrednik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            nije oženjen, bez djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: da, 6 raz. O.Š.

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje: bez imovine, živi u domaćinstvu s roditeljima

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              Beograd, 1989., VE Vrginmost

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i za to se okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac ” broj KT- 291/95 od 11.8.1995 te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja, koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumijem zašto se okrivljujem, branitelja neću uzimati, a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Ja živim sa majkom u domaćinstvu a otac mi radi u Njemačkoj. 1989.g. počeo sam služiti vojni rok u JNA gdje sam bio tri mjeseca i potom otpušten kući. Imao sam dvije saobraćajke tako da sam bio nesposoban s obzirom na 4 god. Cijelo vrijeme sve do 7.mj.1995.g. ja nisam bio mobiliziran u vojsku “RSK” već negdje u 7.mj.,ne znam točno datum,bio sam mobiliziran i to kao kuhar u poljsku kuhinju.;na ,prostoru Ostrožina. Prilikom mobilizacije ja sam zadužio AP ali nisam dobio neku maskirnu uniformu te sam ponio i pištolj marke “TT”call,7.,62 mm vlasništvo mojeg oca. Dana 4.8.1995.g. pobjegao sam iz vojske i uputio se u pravcu Gline, a sa sobom sam ponio i navedeno oružje. Upravo stoga dana 7.8. 1995.g. predao sam policiji RH nedaleko od Gline pušku i pištolj i osobno se predao.

Napominjem da ja uopće nisam pucao prema HV-e već da sam predao pušku AP sa cijelim okvirom streljiva i vidjelo, se da niti iz pištolja nije pucano jer su policajci mirišali cijev.

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 77 ZKP-a, zapisnik nije čitan.

 

Dovršeno u 17,20 sati.

 

 

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                              Okrivljenik:

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-291/95

Karlovac, 28. kolovoza 1995. godine.

CZ/GK

 

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2. Zakona o krivičnom postupku podižem

 

O P T U Ž N I C U

 

protiv

 

KRAGULJAC MIODRAGA, sin Milana i Milke rod.

Bekić, rod. 20. 11. 1969.u Vrginmostu gdje i prebiva,

Čremušnica 15. srbin, drž. RH, u pritvoru Okružnog

zatvora Karlovac od 7.8.1995

 

da je:

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Ostrožina općina Vrginmost bio pripadnik paravojske tzv. “RSK” , sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, te je u odori i sa oružjem čuvao stražu kod poljske kuhinje u vrijeme akcije Hrvatske vojske i redarstvenika “Oluja”,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

 

 

Stoga

 

p r e d l a ž e m

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik Kraguljac Miodrag

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izviješće o lišavanju slobode (list 3 )

4) da se temeljem članka 182 stavak 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika Kraguljac Miodraga produži pritvor.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Sisačko-Moslavačka privela je istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu Kraguljac Miodraga, te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235. stavak 1. KZ RH, jer je uhićen od strane pripadnika Hrvatske vojske u odori i s oružje mu toku akcije “Oluja”.

Protiv okrivljenika provedena je istraga i određen pritvor.

U svojoj obrani imenovani navodi da nije bio niti u jednoj postrojbi sve do 7 mjeseca 1995. godine kada je mobiliziran zadužen s automatskom puškom i pištoljem te je raspoređen kod poljske kuhinje u mjestu Ostrožin gdje je bio sve do dana zarobljavanja. Tvrdi da uopće nije pucao prema hrvatskoj vojsci i da je predao kompletno naoružanje i opremu kako je istu i zadužio.

 

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da je okrivljenik počinio kazneno djelo koja mu se stavlja na teret.

Na osnovu svega iznjetog smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik očito bio naoružan i što je potpuno ne sporno bio je protivnik uspostave legalne vlasti RH na tom području, pored toga s oružjem je čuvao stražu, dakle bio je spreman da udatim okolnostima to oružje i upotrijebi protiv Hrvatske vojske i redarstvenika.

Radi se dakle o osobi koja je organizirano očito s oružjem na opisani način sudjelovala u pružanju otpora legalnim vlastima, pa samim time smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljenik počinio kazneno djelo iz članka 235. stavak 1. KZ RH.

 

Kako se radi o (pripadniku neprijateljskih postrojbi,) (učesniku u oružanoj pobuni,) a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi, a također se napadi vrše i sa područja Bosne, to smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljenik ponoviti djelo, pa je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182. stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

 

Kako su, dakle, u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

 

 

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car

 

 


 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

Vojni sud u Karlovcu

Broj: K 254/95-12

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

Vojni sud u Karlovcu u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Matan Zvonimira kao predsjednika vijeća, te Boljkovac Juraja i Janjac Marijana kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Ivane Kodrić, u kriv. predmetu protiv KRAGULJAC MIODRAGA, zbog kriv. djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, nakon provedene glavne javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Klc. br. Kt-291/95, dovršene dana 19. prosinca 1995. u prisutnosti zamj. VT Stanković Moćan Antona, optuženika osobno i zamj. branitelja po službenoj dužnosti Žaja Zvonka, odvj. iz Karlovca,

p r e s u d i o  j e:

 

Opt. KRAGULJEVAC MIODRAG, sin Milana i Milke r. Bekić,

rođ. 20.11.1969. Vrginmostu, gdje i prebiva, Čremušnica 15,

Srbin, drž. RH

k r i v  j e

 

što je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. g. na području Ostrožina općina Vrginmost bio pripadnik paravojske tzv. ”RSK” sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga RH na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka RH, te je u odori i sa oružjem čuvao stražu kod poljske kuhinje u vrijeme akcije HV i redarstvenika ”Oluja”.

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog i društvenog poretka RH,

čime je počinio kriv. djelo protiv RH – oružanom pobunom – označeno u čl. 235. st. 1. KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

O S U Đ U J E

 

na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Temeljem čl. 45. OKZRH u izdržavanje izrečene kazne uračunat će mu se vrijeme provedeno u pritvoru od 7.8.1995.g. pa nadalje.

Oslobađa se dužnosti da plati troškove postupka te isti padaju na teret budžetskih sredstava.

Obrazloženje

VT Karlovac podiglo je optužnicu protiv KRAGULJAC MIODRAGA stavljajući mu na teret da je počinio kriv. djelo opisano u izreci presude.

Optuženik to faktički i priznaje.

 

U obrani navodi da je 1991. g. rade na njivi sa traktorom prevrnuo se pa je zadobio mnogostruke povrede posebno kične, radi čega je već te godine od strane neke liječničke komisije pobunjeničke paravojske oglašen nesposobnim da služi u vojsci u trajanju od 5 godina je bio slobodan i kod kuće sve do 7. mj. 1995.g. kada je proveden opća mobilizacija u okupiranom području, i kada je po pripadnicima vojne policije poveden i mobiliziran i unatoč takvog zdravstvenog stanja pri čemu mu je rečeno da je toliko sposoban da obavlja neku dužnost barem u kuhinji i tako je kod te vojske i ostao u mjestu Ostrožin gdje je pomagao raditi u kuhinji i držati stražu kod nje. 30.7.1995.g. je otišao kući uz odobrenje i kada je čuo proglas Predsjednika RH ostao je kod kuće ne vraćajući se u postrojbu gdje se zatekao i 4.8.1995. kada je počela ”Oluja”. Ostao je do 6.8.1995.g. kada je tamošnji predsjednik MZ inzistirao na tome da se svi civili povlače pred HV i nije znao što da učini pa se i on sa majkom uključio u kolonu zbijega krenuvši prema Glini kod koje je konačno i zarobljen od strane pripadnika HV-a. Tu je bila s njim i njegova majka ali nezna gdje se nalazi, dok su mu otac još od vremena prije ovog rata nalazi na radu u Njemačkoj, time da odnosi njegovih roditelja nisu u redu.

U dokaznom postupku izvršen je uvid u izvješće o lišavanju slobode dok druge dokaze strane nisu niti predložile, a sud nije našao mogućnost da bi ih proveo po službenoj dužnosti.

Ipak, na osnovu ovakvog postupka, napose na osnovi priznanja opt. sud je utvrdio da je isti stupio u redove pobunjeničke paravojske u 7 mj. 1995. doduše, prema njegovoj tvrdi prisilno, ali je ipak u njenim redovima ostao ne pokušavajući da se te nametnute obveze oslobodi, pa je dakle na to i pristao.

Proizlazi da je dakle utvrđeno, da je opt. svojim ponašanjem ostvario sva bitna obilježja djela za koje odgovara, pa ga je sud oglasio krivim i izrekao mu kaznu, pri čemu je sud kao olakotno cijenio njegovo djelomično priznanje s jedne strane, a s druge težinu izvršenog djela, te procijenio da će se upravo izrečenom minimalnom kaznom u konkretnom slučaju u potpunosti ostvariti svrha kažnjavanja, a u izdržavanju izrečene kazne valjalo mu je uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru.

Kako nema nikakovih prihova sud je opt. oslobodio dužnosti plaćanja troškova postupka i riješio da padaju na teret proračuna.

Iz navedenih razloga presuđeno je kao u izreci.

Karlovac, 19. prosinca 1995.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                    PREDSJEDNIK VIJEĆA:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Z A G R E B

 

Broi: I Kž 106/1996-3

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Milana Gudelja kao predsjednika vijeća, te Milana Petranovića, mr. Branka Zmajevića, Ante Potrebice i Senke Klarić-Baranović, kao članova vijeća i savjetnice Zlate Lipnjak-Bosanac, kao zapisničara u kaznenom predmetu protiv opt. Miodraga Kraguljca zbog kaznenog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 19. prosinca 1995. K 254/95, u sjednici održanoj 27. veljače 1996. u prisutnosti zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Petra Pulišelića

 

presudio je:

I. U povodu žalbe optuženika, po službenoj dužnosti, preinačuje se pobijana presuda suda prvog stupnja i izriče:

Protiv opt. Kraguljac Miodraga (ostali podaci kao u presudi suda prvog stupnja),

na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

 

ODBIJA SE OPTUŽBA

 

da bi:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine na području Ostrožina, općina Vrginmost bio pripadnik paravojske tzv. “RSK” sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka RH, te je u odori i sa oružjem čuvao stražu kod poljske kuhinje u vrijeme akcije HV i redarstvenika “Oluja”,

pa da bi time počinio krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1.-5. ZKP, te nužni izdaci optuženika i nužni izdaci i nagrada branitelja, padaju na teret proračunskih sredstava.

II. Uslijed odluke pod I. žalba opt. Kraguljac Miodraga postala je bespredmetna.

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Pobijanom presudom Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Kraguljac Miodraga zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, pobliže opisanog u izreci te presude, te ga po istom zakonskom propisu osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, u koju kaznu mu je uračunao vrijeme provedeno u pritvoru od 7. kolovoza 1995. godine pa nadalje.

Protiv te presude optuženik je podnio žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači na način da se optuženik oslobodi od optužbe, odnosno da se ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje ili da se pobijana presuda preinači u odluci o kazni te optuženiku izriče kazna zatvora u kraćem trajanju.

Postupajući u smislu čl. 360. st. 2. ZKP državni odvjetnik Republike Hrvatske je predložio, da se postupi u smislu čl. 339. toč. 6. ZKP jer je optuženik Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 30. prosinca 1995. godine oslobođen od kaznenog progona.

Žalba je bespredmetna.

Kako je, naime, Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske ur.br. 95-2526/1 od 30.

prosinca 1995. godine o pomilovanju oslobađanjem od kaznenog progona osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak opt. Kraguljac Miodrag pomilovan na način da je oslobođen od kaznenog progona zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, zbog kojeg je pobijanom presudom oglašen krivim, trebalo je na temelju čl. 377. st. 1. ZKP u svezi čl. 339. toč. 6. ZKP, u povodu žalbe optuženika, po službenoj dužnosti preinačiti osuđujuću presudu suda prvog stupnja i donijeti presudu kojom se optužba odbija, te je stoga presuđeno kao pod toč. I. izreke.

S obzirom da je donesena odbijajuća presuda, trebalo je u skladu s odredbom čl. 91. st. 1. ZKP, odlučiti o troškovima krivičnog postupka.

Zbog navedenih razloga, u povodu žalbe optuženika, odlučeno je kao u izreci ove presude.

U Zagrebu, 27. veljače 1996.

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -