- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Grabovac Krnjacki – KA 0021

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

 

Broj: 511-10-04/04-K-582/95

Datum: 11.08.1995.g.

 

 

VOJNOM  DRŽAVNOM ODVJETNIKU

KARLOVAC

 

Na osnovi člana _151__. stav _6_ Zakona o krivičnom postupku podnosi se

 

 

 

KRIVIČNA PRIJAVA

 

 1. M I L O Š   R A D U L O V I Ć , zvani __ __,

(ime i prezime)                                                                                      (nadimak ako ga ima)

otac  Stanko Radulović i majka _Kata Radulović rođene Merđan

rođen dana  _21.05.1936. u Krnjački Grabovac općina   _Karlovac ,R   Hrvatska ,

stanuje u _Krnjački Grabovac ulica  broj   17 , općina Karlovac     , narodnost Srbin,

državljanin RH zanimanje poljoprivrednik obiteljske prilike oženjen, troje djece

završio je 4. razreda osnovne škole , vojsku služio nije, nesposoban

 

 

 

istražnom sucu Vojnog suda u Karlovcu dana _11.8. u 18 sati.

 

z b o g   krivičnog djela  iz čl. 235. KZ RH – ORUŽANA POBUNA .

 

 

 

 

 

Postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u čl. 235. KZ RH ORUŽANE POBUNE.

Prijavljeni MILOŠ RADULOVIĆ se u periodu od 01.03.1992. g. do 08.08.1995.g. priključio nelegalnim oružanim formacijama tzv. ”Republike Srpske Krajine” u Krnjačkom Grabovcu u sastav tzv. ”TO-KRNJAK”, pri 11-oj Krnjačkoj brigadi, te je naoružan vojničkom puškom M-48 išao na borbene položaje sela Krnjački Grabovac i Krnjak. Oružane formacije tzv. ”RSK” u kojima se nalazio Miloš Radulović privremeno okupirale dio teritorija RH i u čijem je sastavu sudjelovao u borbama protiv legalnih oružanih formacija RH.

Na taj način svjesno je poduzeo radnju upravljenu na rušenje ustavno-pravnog poretka RH izdvajanjem pojedinih područja iz sustava RH, čime se narušava cjelovitost međunarodno priznate države.

Dana 08.08.1995. god. prijavljeni je zarobljen od strane pripadnika HV-a.

U prilogu krivične prijave dostavljamo vam službenu bilješku o obavljenom informativnom razgovoru s Radulović Milošem, kao izlists iz AOP-a sa podacima za navedenog.

 

 

PRILOG:

–        kao u tekstu.

 

 

 

N A Č E L N I K


Broj: Kio-80/95-2

 

Zapisnik o ispitivanju okrivljenoga

od 12.  kolovoza 1995.

sastavljen kod Vojnog suda u Karlovcu

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet protiv okrivljenog

 

Sudac: Juraj Boljkovac                                                         RADULOVIĆ MILOŠ

 

Zapisničar: Tonka Rendulić Zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1.  KZ RH

Za VT: Anton Stanković Moćan

 

Početak u 15,00 sati.

Na postavljena pitanja okrivljeni daje slijedeće osobne podatke:

 1. Porodično i rođeno ime, nadimak: RADULOVIĆ MILOŠ

 

 1. Porodično i rođeno ime roditelja i

djevojačko porodično ime majke:       Stanko i Kate rođ. Merdžan

 

 1. Mjesto prebivališta ili boravišta,

narodnost i državljanstvo, ulica, kućni broj: Krnjački Grabovac 17, Općina Karlovac

 

 1. Dan, mjesec, godina i mjesto rođenja,

narodnost i državljanstvo:                  21.5.1936.g. u Krnjačkom Grabovcu, Srbin, RH

 

 1. Zanimanje, položaj u zanimanju,

gdje je zaposlen:                              zemljoradnik

 

 1. Porodične prilike (bračno stanje,

broj i starost djece):                            oženjen sa Dragicom, 3. punoljetne djece

 

 1. Da li je pismen i kakve je škole završio: 4. razr. OŠ

 

 1. Imovinske prilike, gdje i kakovu

imovinu posjeduje:           kuću, 12. j. zemlje

 

 1. Gdje i kada je služio vojsku, čin i

gdje se vodi u vojnoj evidenciji:              vojsku nije služio

 

 1. Da li je odlikovan: –

 

 1. Da li je kad i zašto osuđivan: –

 

 1. Da li je gdje i kada kaznu izdržao: ne

 

 1. DA li se protiv njega vodi postupak za koje drugo kriv. djelo: –

 

 1. Ako je maloljetan, tko mu je zakonski zastupnik: nije

 

Nakon što je okrivljenom saopćeno za što se okrivljuje poučen je da može imati branioca u toku cijelog krivičnog postupka. Upitan, što ima da navede u svoju obranu, iskazuje:

Upozoren u smislu čl. 62. st. 2. , čl. 208. st. 2. i 3. ZKP-a: brani se:

Saopćeno mi je koji su osnovi sumnje protiv mene i zašto okrivljujem zahtjevom za provođenje istrage VT Karlovac ,broj ;KT:-348/95 od 12.8.95. , te da nisam dužan iznositi svoju obranu, niti odgovarati na postavljena pitanja, a ako se odlučim da obranu iznesem, da se mogu braniti na način za koji smatram da je za mene najpovoljniji.

Upućen sam da u toku cjelog postupka mogu imati branitelja,koji može prisustvovati i ovom mojem prvom ispitivanju.

Razumio ‘sam zašto se optužujem, branitelja za sada neću uzimati,.a obranu ću iznijeti i odgovarati na postavljena pitanja.

Cijelo vrijeme živo sam u Krnjačkom Grabovcu, gdje imam kuću i zemlju i bavim se, poljoprivredom. Kada je to područje je privremeno okupirano, u početku nisam bio mobiliziran jer sam bio bolestan i nesposoban, a zbog čega nisam ni služio bivšu JNA.

Dana 28. veljače 92.g.  mobiliziran sam u TO Krnjak, koji je bio u sklopu 11. krnjačke brig. i tada sam zadužio pušku M 48 sa 5 komada metaka. Imao sam obavezu sa puškom obavljati

tzv’. seoske. straže na području Krnj, Grabovca. Dužnost nam je bila da pazimo  da netko ne bi nepoželjan ušao na to područje, a ako i ude da o tome obavijestimo nadležne organe.

Kada je počeo napad od strane HV, ja sam se nalazio na tim seoskih  straža u svom, mjestu, gdje me je zateklo. Kada sam vidio da je počelo bježati civilno stanovništvo kao i pripadnici tzv. vojske RSK i sam otišao kući gdje sam ostavio pušku i sa obitelji s traktorom krenuo prema Dvoru i negdje 2 km. ispred Dvora smo zarobljeni od pripadni.ka HV. Nakon toga

smo privedeni u Prihvatni centar u Sisku, a potom u Okr. zatvor u Zagrebu.

Postupak policije prema nama sve vrijeme bio je u potpunosti korektan.

To je sve što imam iskazati.

Okr. upozoren u smislu čl.77.st.2. ZKP-a ne traži čitanje zapisnika.

dovršeno u 15,15 sati

 

Istražni sudac:                                                Zapisničar:                                          Osumnjičenik:


 

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

 

Broj: KT-348/95

Karlovac, 04. listopada 1995. godine.

ASM/MS

VOJNI SUD

K A R L O V A C

 

 

Na osnovu članka 41. stavak 2. točka 3. i članka 165. stavak 2 . Zakona o krivičnom postupku podižem

 

 

O P T U Ž N I C U

 

 

protiv

RADULOVIĆ MILOŠA, sina Stanka i Kate r. Merđan, r. 21. 05. 1936. godine u Krojačkom Grabovcu gdje i prebiva na kbr. 17, Općina Karlovac, Srbina, drž. RH, zemljoradnika, sada u pritvoru kod Okružnog zatvora Karlovac od 08. 08. 1995. godine,

 

da je:

nakon 10. svibnja 1995. godine pa do uhićenja u Krojačkom Grabovcu sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske naoružan čuvao straže na ulasku u selo sa svrhom da se po potrebi bore protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenoga poretka Republike Hrvatske,

pa da je time počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom -označeno i kažnjivo po članku 235. st. 1. KZRH.

Stoga

p r e d l a ž e m

 

1) da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna javna rasprava,

 

2) da se na glavnu raspravu privede okrivljenik RADULOVIĆ MILOŠ,

 

3) da se na glavnoj raspravi izvrši uvid u izviješće o lišavanju slobode (list 3),

4) da se temeljem članka 182 stavak 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku protiv okrivljenika RADULOVIĆ MILOŠA produži pritvor.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

 

Policijska uprava Sisačko-Moslavačka privela je istražnom sucu RADULOVIĆ MILOŠA,te je protiv njega podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela iz članka 235 stavak 1. KZ RHjer je naoružan čuvao straže u Krojačkom Grabovcu.

Protiv Radulović Miloša provedena je istraga i određen pritvor.

U svojoj obrani Radulović Miloš priznaje izvršenje djela koje mu se stavlja na teret. Da je cijelo vrijeme živio u Krojačkom Grabovcu i da je tek dana 28. 02. 1992. godine mobiliziran u TO Krnjak a koji je bio u sklopu 11. krnjačke brigade da je zadužio pušku M-48 i 5 metaka i da je imao obavezu držati seoske straže na području Krnjačkog Grabovca. Dužnost da mu je bila da pazi da netko nebi nepoželjan ušao na to područje a ako uđe da o tome obavijesti nadležne organe. Početak akcije “Oluja” da je dočekao kod kuće kada je sa obitelji bježao u pravcu Dvora na Uni a ispred Dvora da je zarobljen od pripadnika HV.

Da nije učestvovao u nikakvim akcijama uperenih protiv Hrvatske vojske.

Na osnovu gore iznesenog mišljenja smo da je okrivljeni počinio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret. Na osnovu svega iznjetog smatram da je u tjeku istrage utvrđeno da okrivljenik bio naoružan, da je obavljao s oružjem određene poslove tj. čuvao stražu i na taj način bio nespomo protivnik uspostave legalne vlasti na tom području.

Radi se dakle o naoružanoj osobi koja je organizirano s oružjem sudjelovala u pružanju otpora legalnim vlastima pa samim tim smatramo da je u tijeku istrage utvrđeno da je okrivljeni počinio krivično djelo iz članka 235. st. 1 KZRH.

Radi se dakle o osobi koja je učestvovala u oružanom otporu a još uvijek se na pojedinim okupiranim područjima vrše oružani napadi a također se oružani napadi vrše s područja Bosne to smatramo je i te kako prisutna opasnost od bijega te da gore navedene okolnosti opravdavaju bojazan da će okrivljeni ponoviti djelo te u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182. st. 2. t. 1. i 3. potrebno je produžiti pritvor.

Smatramo da je itekako prisutna opasnost od bijega, te da gore navedene okolnosti

opravdavaju bojazan da će okrivljenik ponoviti djelo, te je u odnosu na okrivljenika temeljem članka 182 stavak 2. točka 1. i 3. potrebno produžiti pritvor.

Pošto su u ponašanju okrivljenika ispunjena bitna obilježja kaznenog djela činjenično i pravno opisanog u izreci, to je valjalo podići ovu optužnicu koja se ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

VOJNI TUŽITELJ

Zdravko Car


REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD U KARLOVCU

 

Broj:III K-305/95-7

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

 

 

Vojni sud u Karlovcu, u vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda i to Marijana Janjca kao predsjednika vijeća, te Zvonimira Matana i Mladena Kosijera kao članova vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Blaženke Čurjak, u krivičnom predmetu protiv okr. Miloša Radulovića, zbog krivičnog djela iz čl. 235 st. 1 KZRH, nakon održane glavne i javne rasprave zakazane povodom optužnice VT Karlovac broj KT­348/95, od 4.1istopada 1995.godine, dovršene u prisutnosti zamjenika VT-a Antona Stankovića Moćana, okr. osobno uz branitelja po službenoj dužnosti Jadranku Dizdarević odvjetnicu u Karlovcu, dana 19.1istopada 1995.godine

pre s u d i o j e

 

 

Okr. MILOŠ RADULOVIĆ sin Stanka i Kate rođ.Merđan,

rođj.21.5.1936.g. u Krnjačkom Grabovcu, gdje i prebiva na

kbr.17,Općina Karlovac, Srbin,drž. RH, zemljoradnik

 

 

k r i v  j e

 

što je:

 

i nakon 10. svibnja 1995. godine pa do uhićenja u Krnjačkom Grabovcu, sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave n tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružan držao straže na ulasku u selo sa svrhom da se po potrebi bori protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog poretka Republike Hrvatske,

čime je počinio kazneno djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom po bunom – označeno u čl.235 st. 1 KZRH, pa se po istom zakonskom propisu

o s u đ u j e

 

na KAZNU ZATVORA u trajanju od 3 /tri/ godine.

 

 

Temeljem čl.45 st. 1 OKZRH okrivljeniku se u izrečenu kaznu zatvora uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru od 8.kolovoza 1995.godine pa nadalje.

Temeljem čl.90 st. 4 ZKP okr. se oslobađa dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka sudu, pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

 

VT u Karlovcu stavlja na teret optužnicom Milošu Raduloviću da je počinio kriv. djelo pobliže opisano u izreci.

Okr. je obranu dao u istrazi i na glavnoj raspravi /list 6 i list 17/.

U obrani navodi da oduvijek živi u Krnjačkom Grabovcu i bavi se poljoprivredom, da u početku rata nije bio mobiliziran jer je nesposoban za vojsku, pa tako nije služio niti bivšu “JNA”, ali da je u veljači 1992.g. mobiliziran u TO Krnjak te zadužio pušku M-48 i streljivo i držao seoske straže na području Krnjačkog Grabovca, a sve to u sklopu 11.Krnjačke brigade. Tvrdi da mu je bila zadaća paziti da ne bi naišli pripadnici HV-e, a da je njegova vojnička plaća bila niska, tj. nekih 15″krajinskih dinara”. U toj ulozi dočekao je i akciju “Oluja” koja ga je zatekla na seoskim stražama, pa kad je uvidio da se povlači civilno stanovništvo da je ostavio pušku te s traktorom i obitelji krenuo prema Dvoru na Uni gdje je zarobljen po pripadnicima HV-e.

U dokaznom postupku izvršen je uvid u izvješće o lišavanju slobode i privođenju PU Sisačko-moslavačke.

Ocjenjujući rezultate postupka tj. obranu okr. i činjenicu da je zarobljen od strane HV-e u svezi akcije “Oluja”,sud je utvrdio da je okr. počinio kriv. djelo za koje ga se tereti. Nesporno je naime da je bio mobiliziran u ll.brigadu nelegalne vojske, da je primao vojničku plaću,da je dužio oružje i streljivo, da je zarobljen po pripadnicima HV-e pa iz toga proizlazi kako je bio aktivni sudionik’u oružanoj pobuni. Okolnost što nije izravno bio na prvoj crti bojišnice i pucao prema hrvatskim snagama ne znači da djelo nije počinjeno jer je okr.tijekom ratnih godina svakako bio svjestan da i držanjem straža doprinosi nelegalnoj vojsci u sprečavanju hrvatskih snaga da udju na okupirano područje. Sud se je u stvari prilikom utvrđivanja da li je ovaj počinio kriv. djelo ili ne, ograničio samo na utvrđivanje činjenica koje predstavljaju bitni sadržaj bića kriv.djela oružane pobune, što je i utvrđeno prethodno spomenutim tj. da je imao oružje, držao straže i slično.

Utvrdivši na opisani način da je okr. počinio kriv. djelo koje mu se stavlja na teret, odmjerena mu je i kazna koju sud u ovom slučaju smatra primjerenom. Činjenica je naime da okr. nije imao neku istaknutu zadaću unutar te postrojbe da je do sada neosuđivan, da je iskreno prikazao tijek svoje djelatnosti u ovom ratu čime je olakšao rad suda, pa se to uzima ko olakšavajuće i sud je uvjeren da će i ova blaga kazna ostvariti svrhu kažnjavanja, kako u odnosu na okr. tako i generalno.Valja spomenuti da je okr.svoju djelatnost protegnuo i nakon 10. svibnja 1995.g.,dakle i na vrijeme koje više nije bilo obuhvaćeno izmjenama Zakona o oprostu /NN br.39 od 9.6.1995./

Stoga je suđeno kao u izreci, a po čl. 45 st. 1 OKZRH u izrečenu kaznu valjalo je uračunati i vrijeme provedeno u pritvoru.

Obzirom da okr. nema nikakva redovna primanja, odlučeno je da se oslobodi dužnosti plaćanja troškova krivičnog postupka sudu, pa ovi padaju na teret proračunskih sredstava.

Posebnim rješenjem nad okr.je produljen i pritvor o čemu je ovaj dobio i posebno rješenje.

Karlovac, 19. listopada 1995. godine.

ZAPISNIČAR:                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Blaženka Čurjak                                                                               Marijan Janjac


REPUBLIKA HRVATSKA

VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

ZAGREB

 

Broj: I Kž-813/1995-3

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBLIKE HRVATSKE!

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda Šibl Neve, kao predsjednice vijeća, te Gudelj Milana, Potrebica Ante, Vrbetić Vesne i Jelić Katice, kao članova vijeća i savjetnice Vinja Ileane, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv opt. Radulović Miloša zbog krivičnog djela iz čl. 235. st. 1. KZRH, odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Vojnog suda u Karlovcu od 19. listopada 1995. K-305/95, u sjednici održanoj 7. veljače 1996., saslušavši zamjenika državnog odvjetnika Republike Hrvatske Papac Balda,

p r e s u d i o  j e:

 

I. U povodu žalbe opt. Radulović Miloša, po službenoj dužnosti, preinačuje se presuda suda prvog stupnja i izriče:

protiv opt. Radulović Miloša (ostali podaci kao u presudi suda prvog stupnja) na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP

OPTUŽBA SE ODBIJA

 

da bi i nakon 10. svibnja 1995. godine pa do uhićenja u Krojačkom Grabovcu sa svrhom sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na okupirano područje i uspostave na tom području ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske, naoružan držao straže na ulasku u selo sa svrhom da se po potrebi bori protiv Hrvatske vojske i redarstvenika,

pa da bi time počinio krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Na temelju čl. 91. st. 1. ZKP troškovi krivičnog postupka iz čl. 87. st. 2. toč. 1. do 5. ZKP padaju na teret proračunskih sredstava.

II. Uslijed odluke pod 1., žalba opt. Radulović Miloša postala je bespredmetna.

O b r a z l o ž e n j e

Pobijanom presudom Vojni sud u Karlovcu oglasio je krivim opt. Radulović Miloša zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, pobliže opisanog u izreci te presude, te ga na temelju tog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Na temelju čl. 45. st. 1. OKZRH optuženiku je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 8. kolovoza 1995. godine, pa dalje.

Protiv te presude žalbu je podnio optuženik zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, s prijedlogom da se pobij ana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

Državni odvjetnik Republike Hrvatske, vraćajući spise prema čl. 360. st. 2. ZKP, stavio je prijedlog da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i potvrdi presuda suda prvog stupnja.

Ispitujući pobijanu presudu suda prvog stupnja, prema čl. 366. ZKP, je li tom presudom počinjena neka od povreda krivičnog zakona, koje sud drugog stupnja mora uvijek po službenoj dužnosti ispitati, Vrhovni sud Republike Hrvatske kao sud drugog stupnja utvrdio je da postoji povreda krivičnog zakona na štetu optuženika iz čl. 355. toč. 3. ZKP, jer je optuženik obuhvaćen Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske od 30. prosinca 1995. godine br. 95-2526/1 o pomilovanju za krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Naime, na temelju čl. 98. podstavak 5. Ustava Republike Hrvatske i čl. 1. Zakona o pomilovanju, Predsjednik Republike Hrvatske donio je 30. prosinca 1995. godine, na prijedlog ministra pravosuđa, Odluku o pomilovanju oslobođenjem od krivičnog progona i za opt. Radulović Miloša protiv kojeg se vodi kazneni postupak u Vojnom sudu u Karlovcu zbog krivičnog djela oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH.

Kako iz činjeničnog opisa djela proizlazi, da je opt. Radulović Miloš nakon 10. svibnja 1995. godine u Krojačkom Grabovcu sudjelovao u oružanoj pobuni upravljenoj na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske, optuženik je za takvo djelovanje, odnosno krivično djelo oružane pobune iz čl. 235. st. 1. KZRH, obuhvaćen pomilovanjem iz citirane Odluke Predsjednika Republike Hrvatske, kao apsolutnom smetnjom za daljnje vođenje krivičnog postupka. Na ovu okolnost i sud drugog stupnja (čl. 366. ZKP) pazi po službenoj dužnosti, te sukladno tome donosi odgovarajuću odluku, u ovom slučaju presudu kojom se optužba odbija.

Zbog svega izloženog žalba opt. Radulović Miloša postala je bespredmetna.

S obzirom na izloženo, na temelju čl. 339. toč. 6. ZKP trebalo je donijeti presudu kojom se protiv optuženika optužba odbija.

U Zagrebu, 7. veljače 1996.

Zapisničar:                                                                                                      Predsjednik vijeća:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -