- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Glina – SI-0013

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OKRUŽNI SUD SISAK                                                                                              K-37/92-

 

 

 

 

P R E S U D A

U IME REPUBILKE HRVATSKE !

 

 

Okružni sud u Sisku, po sucu Željku Barać, uz sudjelvoanje Nataše Galinić, zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog Kovačević Josipa, zbog krivičnog djela iz čl. 150. OKZRH, nakon dana 17. veljače 1993. godine, u odsutnosti optuženika, a u prisutnosti zamjenika okružnog javnog tužitelja Marije Jurdana i branitelja optuženika Lade Nuić-Ugarković, odvjetnice iz Siska, održane glavne i javne rasprave, izrekao je i objavio

 

P R E S U D U

 

Optuženi KOVAČEVIĆ JOSIP, sin Franje, rođen 19. listopada 1948.

Godine i Strizivojnni, SO Đakovo, sa prebivalištem u Glini, Ul. Rade Grmuše kbr. 4, Hrvat, oženjen, nalazi se u bijegu,

 

k  r  i  v     j  e

 

 

što je:

 

tijekom rujna mjeseca 1991. godine u Glini, nakon što se je priključio terorističkim grupama uključenim u oružanu pobunu u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog društvenog državnog sistema u Republici Hrvatskoj, kao komandir okupacijske vlasti zadužen za razmjenu zarobljenika, u četničkom zatvoru adaptiranom od prostorija Odgojnog popravnog doma glina, prilikom saslušavanja zarobljenih hrvatskih vojnika, suprotno odredbama članka 143. i 144. ženevske konvencije o postupanju sa ratnim zarobljenicima, tukao ih i nanosio im tjelesne povrede, a prilikom saslušanja ratnog zarobljenika xxxxxxxxxxxxxxxx tukući ga i inače udario i stolicom,

dakle, kršeći pravila međunarodnog prava surovo postupao s ratnim zarobljenicima,

čime je učinio krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – označeno u čl. 150. OKZRH, pa se temeljem istog zakonskog propisa

O S U Đ U J E

NA KAZNU ZATVORA U TRAJANJU OD 5 (PET) GODINA.

 

Temeljem propisa čl. 353. st. 1. Zakona o krivičnom postupku nad optuženikom se određuje pritvor.

Temeljem propisa čl. 98. st. 1. ZKP-a u svezi čl. 95. st. 2. toč. 1. – 7. ZKP-a optuženik je dužan platiti trošak krivičnog postupka u iznosu od 30.000.- HRD i paušalni iznos od 5.000.- HRD.

 

Obrazloženje

 

 

Okružno javno tužilaštvo Sisak, optužnim prijedlogom KT_170/92 od 17. prosinca 1992. godine Kovačević Josipu stavila je na teret izvršenje krivičnog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – surovim postupanjem s ranjenicima, bolesnim i ratnim zarobljenicima – iz čl. 150. OKZRH.

Istovremeno je stavljen prijedlog da se glavna rasprava održi u odsutnosti optuženika.

Prijedlogu javnog tužitelja udovoljeno je pravomoćnim rješenjem vijeća ovog suda od 1. veljače 1993. godine oznake Kv-9/93.

Braniteljica po službenoj dužnosti, ocjenjujući rezultate dokaznog postupka, istakla je uvjerenje da je krivnja optuženika dokazana i zamolila da sud kod odmjere kazne savjesno uvaži zakonske odredbe.

Svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, naročito ovaj potonji, detaljno su i u uvjerljivo podkrijepili navode optužnog prijedloga. To tim prije, što je xxxxxxxxxxxxxxxxx bio i žrtva postupanja optuženikova.

Svojstvo ratnog zarobljenika oštećeniku nitko nije osporio.

Uračunljivost optuženika nije ničim, te ni po kome, tokom cijelog postupka bila dovedena u sumnju.

Sam način postupanja optuženika, opisan po svjedocima, nedvojbeno utvrđuje na zaključak na postojanje direktnog umišljaja optuženika.

Dakle, dvojbe o krivičnoj odgovornosti optuženika nema.

Povreda međunarodnog prava spomenutog u opisu krivičnog djela stavljenog na teret optužnim prijedlogom predstavlja objektivni uvjet kažnjivosti kojim je posebno određen značaj i okvir protupravnosti ovog krivičnog djela u tom pravcu, da djelo mora biti protupravno i po međunarodnog pravu, te stoga optuženi, u krajnjoj liniji, ne mora biti svjestan da svojim postupcima krši pravila međunarodnog prava.

Prilikom odmjeravanja kazne, imajući u vidu svrhu kažnjavanja (čl. 33. OKZRH), stupanj krivične odgovornosti, pobude iz kojih je djelo učinjeno, ječinu povrede zaštićenog dobra i okolnosti pod kojima je djelo učinjeno, sud je izrekao kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina u uvjerenju da je jedino takova kazna odgovarajuća težini od optuženika učinjenog.

Visina izrečene kazne zahtjeva određivanje pritvora. (čl. 353.- st. 1. ZKP-a)

Odluka o trošku postupka, koji je odmjeren prema stvarno nastalim izdacima tokom istog, temelji se na u izreci citiranim propisima, s tim, da je paušalni iznos odmjeren srazmjerno duljini trajanja i složenosti postupka.

U Sisku, dne 17. veljače 1993.

 

 

ZAPISNIČAR:                                                                                                S U D A C:

Nataša Galinić, v.r.                                                                                         Željko Barać

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -