- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0024

 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5-K-61.1992.

Datum 19.02.1992.

O K R U Ž N O M    TUŽITELJSTVU

K A R L O V A C

Na osnovi člana 151. stav 6. Zakona o krivičnom postupku podnosi se

KRIVIČNA PRIJAVA

  1. Mačešić Branko      , zvani _________________,

(ime i prezime)                                                                            (nadimak ako ga ima)

otac  Vaso i majka ___Jelica   ___, rođene _____Marčetić________,

(ime i prezime)                                                (ime i prezime)                                 (djevojačko por.ime)

rođen dana   29.12.1943.g. u   Mali Kozinac općina  __Duga Resa__,

SR   Hrvatska, stanuje u  __Mali Kozinac__,  ulica  ________ _ ,  broj ,

općina  Duga Resa____,

sada na slobodi, zakonski zastupnik (ako je maloljetan) je____________________________,

z b o g   krivičnog djela _____________________,

Od početka neposredne ratne ugroženosti Republike Hrvatske te ratnim operacijama vođenih 1991.godine na području SO Duga Resa prijavljeni se aktivno uključio u oružanu pobunu gdje se priključio odmetnicima smještenih s desne strane rijeke Korane.

Gore opisanim postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio krivično djelo opisano u čl. 236 f KZ RH.

Obavljeni informativni razgovor s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dostavljamo u vidu službenih zabilješki na korištenje.

Prilog: 2

ZAPOVJEDNIK PS:

Dragutin Mataković

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAC

POLICIJSKA STANICA DUGA RESA

Broj 511-05-11/1-5- K-61.1992.

Datum 13. 2. 1992.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Građanin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zanimanje ___  ______, rođen xxxxxxxxxxxxxxxxx godine,

  je dana 13. 08. 1991. godine u prostorijama PS

Duga Resa u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236 f KZ RH

dao ovlaštenoj osobi PS Duga Resa

slijedeće obavijesti:

Dana 06.08.1991. godine oko 18,00 sati ispred trgovine u Kosijerskom Selu vidio je Branka Mačešića naoružanog automatskom puškom obučenog u šaru uniformu, za pasom je imao pištolj ”Škorpion” te čuo kao Mačešić prisutnima govori:”Trebamo se dobro pripremiti, minirati cijelu obalu, kako ustaše ne bi prešle k nama. ”Tom prilikom Mačešić je u pravcu Barilovića iz puške ispalio jedan rafal”.

Ovl. službena osoba:

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava Karlovac

Policijska stanica Duga Resa

Broj 511-05-11/1-5-K-58. 1992.

Datum 18.02. 1992.

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Građanin     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

boravište – prebivalište  

je dana 10.08. 1991. godine u prostorijama PS Duga Resa,

u vezi s krivičnim djelom iz čl. 236. f. KZ RH

dao ovlaštenoj osobi __PS  Duga Resa

slijedeće obavijesti:

Pošto je odjavio teretno vozilo više ne radi kao privatni prevoznik, isključivo se bavi poljoprivredom u Malom Kozincu. Unatrag 15 dana zbog političke situacije u zemlji zajedno sa susjedima drži noćne straže okolo kuće kojom prilikom su svi naoružani lovačkim puškama, jer su i svi članovi lovačkog društva. Napominje da se iz okolnih mjesta, a naročito iz Kosijerskog Sela skupila grupa ljudi koje predvodi Malić Milić zv. Mile koji su naoružani automatskim oružjem i obučeni u uniforme SMB boje, vojnog porijekla. Pored Malića u grupi se nalaze Mačešić Branko, Potkrajac Đorđe, Barić Vlado, Karamarković Dragan i još neki koje ne poznaje. Tvrdi da se isti nazivaju Martićevcima i znade da vrše kontrolu cesta i postavljaju straže. Dana 09.08.1991. godine zaustavljen je u Kosijerskom Selu kod raspela od strane Milić Mile kada se s osobnim vozilom vraćao iz mjesta Kestenak. Malić se nalazio sam na cesti, a pretpostavlja da su ostali bili u obližnjem žbunju. Marić je bio naoružan automatskom puškom, a imao je i bombu za pasom. Znade da je Malić organizator obrane, te da je njegov pomoćnik Končalović Anđelko koji gotovo svakodnevno putuje u Vojnić na nekakve dogovore.

Ovl. službena osoba:

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-75/92

Karlovac, 22. travnja 1992.godine

ASM/JK

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 2 u vezi članka 158 stavak 1 i 2 preuzetog ZKP-a

(NN 53/91) dostavljam materijale prethodnih obavještenja Policijske stanice Duga Resa sa zahtjevom da se provede istraga

Protiv

MAČEŠIĆ BRANKA, sina Vase i Jelice, rođ. Marčetić,

rođ. 29.12.1943. u Malom Kozincu, SO Duga Resa,

gdje i sada prebiva na kbr. 5,

jer postoji osnovana sumnja da je:

u drugoj polovini 1991. godine, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika dugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih djelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina” uključio se u oružane formacije u Kosijerskom selu SO Duga Resa, te zadužio automatsku pušku i automatski pištolj ”Škorpion” kojima je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu i stražu u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnost Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

R a z l o z i

Policijska stanica Duga Resa prijavila je Mačešić Branka da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu zahtjeva.

Osnovanost sumnje da je prijavljeni Mačešić Branko počinio djelo koje mu se stavlja na teret proizlazi iz krivične prijave, službenih zabilješki o obavljenom razgovoru sa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jer iz istih proizlazi da se u drugoj polovini 1991.g. u Kosijerskom selu prijavljeni pridružio oružanim neprijateljskim snagama, da je zadužio i sa sobom nosio automatsku pušku i automatski pištolj ”Škorpion”, te sudjelovao u kontroli ulaska i izlaska građana u mjestu kao i držanju straža.

Obzirom na navedeno smatramo da postoji osnovana sumnja da je prijavljeni počinio djelo koje mu se stavlja na teret, pa se ovaj zahtjev ukazuje kao opravdan i na zakonu osnovan.

U toku istrage pored saslušanja Mačešić Branko potrebno je saslušati kao svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, te u toku istrage pribaviti izvod iz KE i socijalnu anamnezu za Mačešić Branka.

Pošto Mačešić Branko nije dostupan pravosudnim organima, smatramo da je potrebno prema istom raspisati tjeralicu i odrediti pritvor.

Prilog: spis

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Antun Stanković Moćan

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Kio-63/92-2

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv MAČEŠIĆ BRANKA, zbog kriv. djela iz čl. 236 f stav 1 KZ RH, odlučujući o zahtjevu o provođenju istrage Vojnog tužiteljstva Karlovac br. KT-75/92 od 22.travnja 1992.godine, temeljem čl. 159 stav 1 i 2 ZKP-a.

R i j e š i o   j e

Provest će se istraga protiv:

MAČEŠIĆ BRANKA, sina Vase i Jelica r. Marčetić, r. 29.12.1943.god.,

u Malom Kozincu, Duga Resa, s prebivalištem u M.Kozincu br. 5,

Srbina, državljanina RH

Zbog osnovane sumnje da je:

u drugoj polovini 1991. godine, u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske, u uvjetima oružanih akcija tzv. ”JNA” i pripadnika dugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio otcijepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. ”SAO Krajina” pristupio u oružane formacije u Kosijerskom selu SO Duga Resa, te zadužio automatsku pušku i automatski pištolj ”Škorpion” kojima je na prilazima navedenom mjestu vršio kontrolu ulaska i izlaska građana, te držao  stražu u cilju sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske na to područje,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnost Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH,

Obrazloženje

Vojno tužiteljstvo Karlovac, postavilo je zahtjev za provođenje istrage protiv MAČEŠIĆ BRANKA, zbog osnovane sumnje, da je počinio kriv. djelo oružane pobune iz čl. 236 f stav 1 KZ RH, činjenično i pravno pobliže popisano u izreci ovog rješenja.

Osumnjičeni nije ispitan, jer se nalazi u bjegu i nije dostupan sudu, a postoji opasnost od odgode.

Zahtjev za provođenje istrage je osnovan.

Osnovana sumnja da je osumnjičeni počinio kriv. djelo za koje se okrivljuje proizlazi iz kriv. prijave PS Duga Resa i službenih zabilješki obavljenim informativnim zabilježbama pa je stoga radi provođenja dokaza i prikupljanja drugih podataka potrebnih za donošenje daljnjih odluka, odlučena kao u izreci rješenja, i to prije ispitivanja osumnjičenog obzirom da je protekom vremena provođenje dokaza i prikupljanje drugih podataka bilo onemogućeno ili barem znatno otežano.

U Karlovcu, 18. lipnja 1992.godine.

Istražni sudac – Predsjednik suda

Boljkovac Juraj

Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milić i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: službenik, sada pripadnik HV 137. brig.

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

Dana 6. 8. 1991. god. oko 9 sati ujutro krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, njegovim osobnim automobilom, odnosno mojim osobnim automobilom iz Barilovića u Kosijersko Selo. Na cesti kod prodavaonice u Kosijerskom selu zaustavili su em okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, te odveli do okr. Malić Milića, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odvedu u Policijsku stanicu Vojnić. Tu u Vojniću zadržani smo do oko 17,00 sati, za koje vrijeme nas je ispitivao inspektor policije, kojeg poznajem iz viđenja, ali mu ne znam ime i prezime. Za vrijeme tog ispitivanja taj inspektor nekoliko puta me ošamario rukom, naredio da legnem na pod, podignem tabane, nakon čega me više puta udario „pendrekom“ po tabanima. Po završenom ispitivanju oko 17,00 sati prebačeni smo natrag u Kosijersko selo i zatim pušteni kućama.

Tog dana 6. 8. 91. g. , kada sam zaustavljen u Kosijerskom selu, te odveden u Vojnić i zatim istog dana pušten kući, a i prije tog događaja, a i nakon tog događaja vidio sam sve okrivljene, neke samo jednom, neke više puta. Svi su bili u vojnim uniformama, neki „SMB“, a neki u šarenim maskirnim, te svi naoružani raznim pješadijskim naoružanjem, Sve okrivljene poznajem od ranije.

Kio: 25/92

Okr. MALIĆ MILIĆ radio je svojevremeno u Šumskom gospodarstvu Karlovac, a rodom je iz Koranskog Brijega ili Kosijerskog sela, nisam potpuno siguran. Početkom kolovoza 1991. god., nekoliko dana prije nego što sam zaustavljen u Kosijerskom selu, vidio sam ga s desne obale rijeke Korane, nasuprot Bariloviću, kako je s jednom većom grupom drugih osoba kopao rovove. Tada nije bio u uniformi (vojnoj). Drugi puta vidio sam ga 6. 8. 91. god., kada su me zaustavili Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Tada je bio obučen u SMB uniformu „JNA“, naoružan AP io „škorpionom“. Nakon što su mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxx okrivljeni Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe predali okr. Malić Miliću, ovaj je naredio da nas dvojicu odvedu na ispitivanje u Vojnić. Okrivljeni je iza nas također došao u Vojnić u Milicijsku stanicu i predao nas inspektoru koji nas je ispitivao. Nakon toga više ga nisam vidio. Čuo sam da je kasnije, prilikom proboja „JNA“ iz kasarne u Logorištu, upravljao jednim od tenkova i da je prilikom tog proboja navodno poginuo.

Kio: 49/92

Okr. POTKRAJAC ĐORĐE prije početka rata radio je kao službenik negdje u Vojniću. Dana 6.8.91.g., o čemu sam već unaprijed govorio, zaustavio me na cesti u Kosijerskom selu zajedno s Bunčić Ljubinkom i zatim predao okr. Malić Miliću. Bio je obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ te naoružan „PAP-om“ i s nekoliko ručnih bombi, koje su mu visile na opasaču. Prije i poslije toga nisam ga vidio uniformiranog i naoružanog, pa o njemu ništa drugo ne znam. Kada sam ga vidio na uniformi nije imao nikakve posebne oznake.

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ negdje do početka ljeta 1991. god. živio je u Duga Resi i radio u „PT“, kada je nestao nekuda iz Duga Rese. I njega sam vidio onog spomenutog 6.8.1991.g. u Kosijerskom selu. Bio je u društvu s okr. Malić Milićem, obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ s činom, mislim kapetana „JNA“, te naoružan pištoljem. Možda je imao još neko oružje, ali to nisam siguran. Vidio sam ga samo te zgode.

Kio: 51/92

Za okr. BUNČIĆ STEVU nisam potpuno siguran da li ga poznajem, iako mislim da da i kada bi ga vidio, onda bi ga prepoznao. Radi toga nisam siguran da li sam ga vidio naoružanog i u uniformi „JNA“ ili neke druge paravojne organizacije. Naime, pored onih osoba koje dobro poznajem i za koje znam da sam ih vidio, vidio sam i niz drugih osoba koje poznajem samo iz  viđenja, pa i osobno, ali se protiv njih ne vodi postupak. I spomenutog 6. 8. 91. g. vidio sam pored krivljenih i više drugih uniformiranih i naoružanih osoba pa tako postoji mogućnost da je među njima bio i okr. Bunčić Stevo. No, ponavljam, ne mogu sa sigurnošću tvrditi da ga poznajem, da sam ga vidio, te da je bio uniformiran i naoružan.

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO rado je svojevremeno u „Jugoturbini“ – Karlovac. 6.8.1991. god. zaustavio me zajedno s okr. Potkrajac Đorđom u Kosijerskom selu i zatim s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx predao okr. Malić Miliću. Vidio sam ga samo jednom i to upravo tada. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi za opasačem.

Kio: 54/92

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je u „Jugoturbini“ – „ŽČ“ Karlovac. Vidio sam ga u Kosijerskom selu onog dana 6. 8. 91. god. Bio je naoružan pištoljem. Nisam siguran da li je bio u uniformi ili nekom radnom kombinezonu. I prije i poslije tog događaja vidio sam ga više puta s lijeve obale Korane, na desnoj obali Korane, na linijama neprijateljskog fronta. Obično je tuda prolazio u osobnom automobilu. Ponekad je bio u uniformi, a ponekad u civilu. Za njega se pričalo da je glavna veza između neprijateljskih snaga u Vojniću i onih u Kosijerskom selu. Njegov brat je bio aktivno vojno lice – pukovnik ili potpukovnik, a bio je oženjen liječnicom koja je radila u Bariloviću.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKO radio je nekada u „Jugoturbini“ Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91. god. u Kosijerskom selu, nedaleko od mosta gdje sam bio zaustavljen. Bio je u SMB uniformi „JNA“, na kojoj je imao neki čin, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi na opasaču. Vidio sam ga samo te jedne zgode.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE živi u Kosijerskom selu, a svojevremeno je radio u „PI“ Duga Resa i putovao na posao. Njegova sestra udana je za okr. Malić Milića. Vidio sam ga samo jednom, 6.8.91.god. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, amo ne znam točno kojim oružjem, a za opasačem imao je nekoliko bombi. Upravo tada došao je od nekuda, a koliko sam iz njihovog međusobnog razgovora shvatio došao je sa straže ili je išao nekuda na stražu.

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je još ranije dobio otkaz. Vidio sam ga također 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u društvu s okr. Maćešić Brankom, obučen u SMB uniformu „JNA“, s nekoliko bombi na opasaču i s AP, ali u odnosu na pušku nisam potpuno siguran.

Uniformiranog i naoružanog vidio sam samo tada. Nakon toga negdje u 9 mjesecu 91. god. vidio sam ga u Duga Resi, ali u civilu i nenaoružanog. U to vrijeme ja sam već bio u rezervnom sastavu PS Duga Resa, pa sam ga predveo u Stanicu, gdje je neki od inspektora s njim obavio informativni razgovor i nakon toga ga pustio.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog. On je bio privatni autoprijevoznik. Čuo sam samo iz pričanja da je jedno vrijeme bio na nekoj obuci u Kninu, te da je svojim kamionom prevažao pripadnike pobunjeničkih formacija u Knin i obratno, a isto tako da je na toj relaciji prevažao hranu. Prije početka napada na RH znam da je uvijek po gostionicama istupao s neprijateljskih pozicija, odnosno govorio protiv RH, u nekoliko navrata i ja sam bio prisutan takvim njegovim istupima.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je negdje sredinom ljeta 1991. god. sam dao otkaz i napustio posao. Vidio sam ga 6.8.91.god., prilikom povratka iz Vojnića, u Kosijerskom selu, zajedno s Gazibara Milanom. Bio je obučen u SMB uniformu „JNA“, te naoružan „PAP“ i s nekoliko bombi. Vidio sam ga u uniformi i naoružanog samo te zgode. Tada je u ruci nosio litru konjaka i bilo je vidljivo da je pijan, što je kod njega i inače bio čest slučaj. U takvom stanju prije napada na RH često je pjevao razne četničke pjesme.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIR prije rata radio je samo povremeno tu i tamo. Uglavnom je pio i skitao se. Vidio sam ga tokom jeseni 1991. god. više puta, ne desnoj obali Korane, nasuprot Barilovića, u neprijateljskim rovovima. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, najvjerojatnije automatskom ili poluautomatskom puškom. Vidio sam ga i da je više puta, zajedno s drugima, s tih položaja pucao na položaje HV s druge strane rijeke Korane. Za njega je bilo karakteristično da je nakon ispaljenog rafala vikao „ustaše“, psovao nas i tome sl., a kako ja njega od ranije dobro poznam, raspoznao sam da je to baš njegov glas.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 11,30 sati

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milića i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: 

Mjesto rođenja i godina starosti: 

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, niti zavadnji s okriv.

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

Sve okrivljene poznajem i sve sam ih negdje od druge polovine 1991. god. pa nadalje jednom ili više puta vidio u uniformama JNA i naoružane, osim okr. Bolić Miloša, kojeg osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog.

Svjedok je nakon toga pozvan da iznese sve što mu je o predmetu poznato, pa iskazuje:

Dana 6.8.91 god. oko 9 sati krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, automobilom iz Barilovića u Kosijerkos selo. U Kosijerskom selu kod trgovine zaustavili su nas okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, pretresli nas i zatim predali okr. Malić Miliću, koji je naredio da nas prevezu u Miliciju Vojnić. U Vojniću smo ostali do 17,00 kada smo pušteni i ponovo se preko Kosijerskog sela vratili u Barilović.  Za vrijeme zadržavanja u Vojniću ispitivao me neki inspektor, kojeg poznajem samo iz viđenja. Za vrijeme ispitivanja nije me tukao, samo mi je prijetio da će me tući, držeći kod toga u ruci „pendrek“.

Neke od okrivljenih, o kojima ću kasnije govoriti, vidio sam samo tog dana u Kosijerskom selu, a neke i nakon toga više puta, tokom jeseni 1991. god.

Kio: 25/92

Okr. MALIĆ MILIĆ rodom je iz Kosijerskog sela, a godinama je živio i radio u Karlovcu, u Šumskom gospodarstvu. Vidio sam ga 6.8.1991.g. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, nakon što su me zaustavili predali su me okr. Malić Miliću, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxx odvedu u Miliciju Vojnić. Tada je bio u maskirnoj vojnoj uniformi, s oficirskim remenom – oprtačem, naoružan AP i mislim pištoljem i bombom, ali u to nisam potpuno siguran. AP je sigurno imao. On je tog dana za vrijeme mog ispitivanja bio u Miliciji Vojnić, zajedno s okr. Milovanović Bogdanom. I tom prilikom mi je onako „prijateljski“ savjetovao da sve priznam i da neću imati nikakvog problema. Par dana kasnije, kada am došao u Kosijersko selo po sijeno, ponovo sam vidio okr. Malić Milića i s njim nešto nevezano razgovarao.

Tada je bio u SMB uniformi „JNA“, bez oružja.

Inače s okrivljenim Malić Milićem, kod smo svi zvali „Mile“ išao sam 8 godina zajedno u školu, a moja mama je njegova krsna kuma. Iz sigurnih privatnih izvora, pa i iz razgovora s njegovom majkom i vijesti na „Petrovoj Gori“, čuo sam da je poginuo prilikom proboja „JNA“ iz kasarne „Logorište“. Poginuo je u Podvožiću. Prilikom proboja bio je u tenku, navodno zapovjednik tenka, i kad su tenkovi u Podvožiću stali, izišao je iz tenka i tada ga je pogodio u glavu jedan HV. Sahranjen je u Mlakovcu.

Kio: 49/92

Od okr. POTKRAJAC ĐORĐE  radio je prije rata negdje u Vojniću ili Topuskom. Bio je dosta „čudan“. Vidio sam ga samo jednom i to 6.8.91.god., kada je mene i xxxxxxxxxxxxxxx zaustavio u Kosijerskom selu, zajedno s okr. Bunčić Ljubinkom. Tada je bio obučen u civilno odijelo i naoružan puškom M-48.

Kio: 50/92

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ zv. „Dragan“ do ljeta 1991. god. živio je i rado u Duga Resi u „PI“, kad je jednostavno nestao iz Duga Rese. I njega sam vidio samo jednom i to 6.8.1991.g., kad sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu i dok sam čekao automobil s kojim sam zajedno s xxxxxxxxxxxxxxxxx prebačen u Vojnić. Okrivljeni je bio obučen u SMB uniformu JNA s oficirskim remenom – opasačem, možda i s oznakom nekog čina, ali to nisam siguran. Siguran sam da je bio naoružan „AP“ i možda pištoljem. Došao je s osobnim automobilom, produžio pored mene i otišao iza prodavaonice, gdje je najvjerojatnije bio smješten nekakav „ratni štab“, jer su uglavnom svi išli u tom pravcu.

Kio: 51/92

Okr. BUNČIĆ STEVU dobro poznajem. Svojevremeno je radio negdje u Karlovcu. Međutim, njega niti jednom nisam vidio u uniformi neprijateljske vojske i naoružanog, pa o njegovim aktivnostima uperenim protiv rušenja RH ne mogu ništa reći, na osnovu neposrednog saznanja. Čuo sam da je on jedne zgode sudjelovao u pregovorima na strani Općine Vojnić, u toj delegaciji, koja je pregovarala u Donjem Velemeriću s predstavnicima Općine Duga Resa, pa na osnovu toga zaključujem da je bio neka važnija ličnost na neprijateljskoj strani.

Kio: 53/92

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO radio je prije rata u „Jugoturbini“ – Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, kada je zajedno s okr. Potkrajac Đorđom zaustavio i pretresao mene i xxxxxxxxxxxxxxxxx, a zatim nas predao okr. Malić Miliću. Te zgode bio je u „SMB“ uniformi JNA, naoružan AP, dvije bombe i bajonetom. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kada sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Ležao je u jednoj udolini, u vojnoj uniformi, a tada je od naoružanja imao PM; novijeg tipa M-72 ili M-48.

Kio: 54/92

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je nekada davno u „Jugokeramici“ – Vojnić, a kasnije negdje drugdje. Vidio sam ga onog već spomenutog dana 6.8.91. god. kad sam bio u zgradi Milicije Vojnić. Došao je u Miliciju zajedno sa okr. Malić Milićem. Tada je bio u civilnom odijelu. Nisam siguran da li je bio naoružan. Druge zgode vidio sam ga nekoliko dana kasnije, kad sam došao po sijeno u Kosijersko selo. Tada je bio u osobnom automobilu i vidio sam ga samo u prolazu, tako da nisam siguran da il je bio u civilu ili vojnoj uniformi.

S njim u vozilu bio je njegov brat aktivni pukovnik „JNA“, odnosno ispravljam se, krivo me se razumjelo, s njim u vozilu nije bio njegov brat, već naprijed spomenuti okr. Karamarković Dragić, koji je tada, za razliku od one prve zgode 6.8.91.g., bio obučen u maskirnu vojnu uniformu.

Pored ovog što sam osobno vidio, čuo sam iz pričanja da je okr. Milovanović Bogdan bio „politički komesar“ čete „TO“ u Kosijerskom selu, a okr. Karamarković Dragić komandir te čete.

Kio: 55/92

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKA vidio sam 6.8.91.god. u Kosijerskom selu prije odlaska u Vojnić i prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u maskirnim vojnim hlačama i nekoj civilnoj majci. Imao je vojnički opasač i „škorpion“. Drugi puta vidio sam ga nekoliko dana kasnije, također u Kosijerskom selu, kad sam došao po sijeno. Bio je isto obučen i naoružan. Tada me zaustavio na cesti i rekao da prenesem poruku za pregovore predsjedniku MZ Barilović, što sam i učinio. Slijedećeg dana ponovo sam ga vidio, kada je došao na pregovore u Barilović s predsjednikom SDS Vurdelja Nedjeljkom. I te zgode bio je obučen kao ranije, ali bez oružja.

Kio: 58/92

Okr. KOSIJER ĐORĐE radio je svojevremeno u „PI“ Duga Resa. Vidio sam ga samo jednom i to onda kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu 6.8.91.god. Bio je u maskirnoj vojnoj uniformi, naoružan „AP“. Te zgode bio je u prolazu pored mjesta gdje smo bili zadržani ja i  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je također nekada u „PI“ – Duga Resa. I njega sam vidio samo one zgode 8.6.91.god. u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan s nekom puškom, ne znam točno kojom. Bio je u jednoj ovećoj grupi uniformiranih i naoružanih ljudi, koji su stajali nedaleko mjesta gdje smo mi bili zaustavljeni.

Kio: 62/92

Okr. BOLIĆ MILOŠA, privatnog autoprijevoznika, kojeg inače poznajem, kako sam već rekao nisam niti jednom vidio u vojnoj uniformi i naoružanog. Niti iz pričanja o njemu ne znam ništa bitnije u vezi aktivnosti upravljenih na rušenje RH.

Kio: 63/92

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO također je radio nekada u „PI“ – Duga Resa. Vidio sam ga također samo jednom 6.8.91.god. prije odlaska ili prilikom povratka iz Vojnića u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan nekom puškom. On je inače kronični alkoholičar.

Kio: 64/92

Okr. BARIĆ VLADIMIRA vidio sam više puta krajem ljeta 1991. god, kad sam išao po sijeno u Kosijersko selo. Kontrolirao je ulazak i izlazak građana u Kosijersko selo. Imao je tablicu „stop“. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „škorpionom“. Pored toga više puta tokom jeseni čuo sam njegovu dernjavu s nepriajtelj. položaja.

To je sve što imam za iskazati.

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

dovršeno u 13,15, sati

Istražni sudac:                                    Zapisničar:                                          Svjedok:

Konstatira se da je svjedok

ranjen u desnu ruku, te da ne može držati olovku i pisati, te da radi toga umjesto potpisa stavlja otisak kažiprsta desne ruke:

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: Kio 63/92-7

N A R E D B A

Vojni sud u Karlovcu, po istražnom sucu – predsjedniku suda Boljkovac Juraju, u kriv. predmetu protiv okr. Mačešić Branka, zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH,

N a r e d i o  j e

I           Temeljem čl. 551. st. 1 i 2 ZKP-a, o d r e đ u j e  s e  i z d a v a n j e  t j e r a l i c e  protiv

Okr. MAČEŠIĆ BRANKA, sina Vase i Jelice r. Marčetić,

Rođ. 29.12.1943.godi. u Motovincu, gdje i prebiva na kbr. 5,

D.Resa, Srbina, držav. RH,

Protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 63/92 od 18.6.’92. godine određeno provođenje istrage, zbog kriv. djela iz čl. ? st. 1 KZ RH, a koji se nalazi u bjegu, te protiv kojeg je rješenjem ovog suda broj Kio 63/92-6 od 25.6.’92. god. određen pritvor, temeljem čl. 191 st. 2 toč.. 1 ZKP-a,

II          Nakon lišenja slobode okrivljenog, potrebno ga je dovesti u radno vrijeme, u Vojni sud Karlovac, a u vrijeme kada sud ne radi, u Okružni zatvor Karlovac, Haulikova br. 1.

III        Temeljem čl. 554 st. 1 ZKP-a, ovu naredbu izvršiti će PU Karlovac.

U Karlovcu 25. lipnja 1992. godine.

Istražni sudac:

Predsjednik suda:

Juraj Boljkovac

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNO TUŽITELJSTVO KARLOVAC

Broj: KT-75/92.godine

Karlovac, 20. srpnja 1992. godine

ASM/MS

VOJNI SUD

K A R L O V A C

Temeljem članka 45 stavak 2 točka 3 i članka 174 stavak 2 preuzetog ZKP (NN 53/91) podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv

MAČEŠIĆ BRANKA sina Vase i Jelice r. Marčetić,

  1. 29.12.1943. u Malom Kozincu, SO Duga Resa gdje

i prebiva na kbr. 5, Srbina, drž. RH

da je:

u kolovozu 1991.godine u cilju nasilnog obaranja društvenog i državnog ustrojstva Republike Hrvatske u oružanim akcijama tzv. JNA i pripadnika drugih neprijateljskih formacija čiji je cilj bio ocjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i stvaranje tzv. SAO Krajine, uključio se u nelegalne oružane formacije TO SAO Krajina u Kosijerskom selu, SO Duga Resa te zadužio SMB uniformu, pušku marke PAP sa pripadajući streljivom i nekoliko bombi te s istima učestvovao u akcijama upravljenim protiv legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovao u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

pa da je time počinio krivično djelo protiv Republike Hrvatske, – oružanom pobunom – označeno i kažnjivo po članku 236 f stavak 1 KZ RH.

Stoga

P r e d l a ž e m

  1. da se pred tim kao stvarno i mjesno nadležnim sudom održi glavna rasprava,
  2. da se na glavnu raspravu pozovu i saslušaju kao svjedoci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  3. predlažemo da se okr. MAČEŠIĆ BRANKU temeljem čl. 300 st. 3 . preuzetog ZKP

(NN. 53/91) sudi u odsutnosti.

Obrazloženje

Policijska stanica Duga Resa prijavila je Mačešić Branka da je počinio krivično djelo činjenično i pravno opisano u dispozitivu optužnice.

Protiv Mačešić Branka provedena je istraga.

xxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok pored ostalog iskazao je da okrivljenog pozna od ranije a koji je prije ratnih događaja radio u PI ”Duga Resa”. Dana 6.8.1991.godine kada se vraćao iz Vojnića zajedno sa xxxxxxxxxxxxxxxxxx da je bio zaustavljen u Kosijerskom selu i da je tada vidio okrivljenika da je obučen u SMB uniformu a naoružan PAP i oko pasa imao nekoliko bombi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx saslušan kao svjedok pored ostalog je iskazao da poznaje okrivljenog koji je prije radio u ”PI Duga Resa”. Dana 6.8.1991. godine prilikom povratka iz Vojnića kada je bio zaustavljen u Kosijerskom selu da je vidio okrivljenog i da je bio obučen u SMB uniformu i naoružan puškom.

Iz svega napred navedeno a posebno iz iskaza saslušanih svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx proizlazi da je okrivljeni u kolovozu 1991.godine pristupio nelegalnim oružanim formacijama TO SAO Krajina na području Kosijerskog sela, SO Duga Resa, te da su ga vidjeli obučenog u SMB uniformu, naoružanim puškom i pripadajućim streljivom i bombama, a sve to je bilo u cilju obaranja državnog i društvenog ustrojstva Republike Hrvatske te ocjepljenja dijelova Republike Hrvatske i pripajanja tzv. SAO Krajini, pa se stoga u ponašanju okrivljenog stiču svi elementi utuženog krivičnog djela, pa se stoga ova optužnica ukazuje kao opravdana i na zakonu osnovana.

Kako je okrivljeni Mačešić Branko trenutno nedostupan pravosudnim organima smatramo da postoje uvjeti iz članka 300 stavak 3 preuzetog ZKP (NN 53/91) da mu se sudi u odsutnosti jer za to postoje posebno važni razlozi.

ZAMJENIK VOJNOG TUŽITELJA

Anton Stanković Moćan

REPUBLIKA HRVATSKA

VOJNI SUD KARLOVAC

Broj: III  K-159/92-2

Kv-243/92

R J E Š E N J E

Vojni sud u Karlovcu, u izvanraspravnom vijeću sastavljenom od sudaca ovog suda Zvonimira Matana kao predsjednika vijeća, te Marijana Janjca i Mladena Kosijera kao članova vijeća, u kriv. predmetu protiv opt. Mačešić Branka, radi kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH, postupajući po službenoj dužnosti, u sjednici vijeća, održanoj 4. studenog 1992.godine

r i j e š i o  j e

I           Temeljem čl. 1. st. 2. Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupka za kriv. djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, krivični postupak protiv opt. MAČEŠIĆ BRANKA  o b u s t a v l j a   s e.

II          Rješenjem istražnog suca ovog suda od 25. lipnja 1992.g., broj Kio-63/92, kojim je određen pritvor protiv opt. Mačešić Branka stavlja se van snage.

III        Naredba istražnog suca od 25. lipnja 1992. godine broj Kio-63/92, kojim je određeno izdavanje tjeralice p o v l a č i  s e.

Obrazloženje

VT Karlovac je pod brojem KT-75/92 podiglo optužnicu protiv Mačešić Branka, radi kriv. djela iz čl. 236-f st. 1 KZ RH pobliže opisano u izreci optužnice.

Prije podizanja optužnice istražni sudac odredio je pritvor protiv Mačešić Branka, a raspisana je i tjeralica.

Obzirom da je postupak obustavljen rješenje o pritvoru valjalo je staviti van snage, a tjeralicu povući, a primjenom zakona o oprostu.

Stoga je riješeno kao u izreci.

Karlovac, 4. studenog 1992.godine.

PREDSJEDNIK VIJEĆA:

Zvonimir Matan

Broj Kio. 25/92-4

49/92-3

50/92-4

51/92-3

53/92-3

54/92-3

55/92-3

58/92-3

63/92-3

59/92-3

62/92-3

64/92-3

ZAPISNIK O SASLUŠANJU SVJEDOKA

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sastavljen dana 25. lipnja 1992. godine

Vojnom sudu  u Karlovcu

Prisutni od suda                                                          Krivični predmet protiv

Istražni sudac  Juraj Boljkovac                                  I-okr. Malić Milić i dr.

Zapisničar: Tonka Rendulić

Zbog krivičnog djela iz člana

236-f. st. 1. i 2 KZ RH i dr. KZ-a

Početak u 10,00 sati

Utvrđuje se da su pristupili:

VOJ tužilac

Svjedok daje slijedeće osobne podatke:

Ime i prezime, ime oca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zanimanje i boravište: službenik, sada pripadnik HV 137. brig.

Mjesto rođenja i godina starosti:

Odnos s okrivljenim i oštećenim nije u srodstvu, nije u zavadnji

Svjedok je upozoren da u smislu člana 238. ZKP-a ne mora svjedočiti pa izjavljuje

 

Upozoren u smislu čl. 229. i čl.231. st. 2. ZKP-a iskazuje:

 

Dana 6. 8. 1991. god. oko 9 sati ujutro krenuo sam s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, njegovim osobnim automobilom, odnosno mojim osobnim automobilom iz Barilovića u Kosijersko Selo. Na cesti kod prodavaonice u Kosijerskom selu zaustavili su em okr. Bunčić Ljubinko i okr. Potkrajac Đorđe, te odveli do okr. Malić Milića, koji je naredio da mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx odvedu u Policijsku stanicu Vojnić. Tu u Vojniću zadržani smo do oko 17,00 sati, za koje vrijeme nas je ispitivao inspektor policije, kojeg poznajem iz viđenja, ali mu ne znam ime i prezime. Za vrijeme tog ispitivanja taj inspektor nekoliko puta me ošamario rukom, naredio da legnem na pod, podignem tabane, nakon čega me više puta udario „pendrekom“ po tabanima. Po završenom ispitivanju oko 17,00 sati prebačeni smo natrag u Kosijersko selo i zatim pušteni kućama.

Tog dana 6. 8. 91. g. , kada sam zaustavljen u Kosijerskom selu, te odveden u Vojnić i zatim istog dana pušten kući, a i prije tog događaja, a i nakon tog događaja vidio sam sve okrivljene, neke samo jednom, neke više puta. Svi su bili u vojnim uniformama, neki „SMB“, a neki u šarenim maskirnim, te svi naoružani raznim pješadijskim naoružanjem, Sve okrivljene poznajem od ranije.

 

Kio: 25/92

 

Okr. MALIĆ MILIĆ radio je svojevremeno u Šumskom gospodarstvu Karlovac, a rodom je iz Koranskog Brijega ili Kosijerskog sela, nisam potpuno siguran. Početkom kolovoza 1991. god., nekoliko dana prije nego što sam zaustavljen u Kosijerskom selu, vidio sam ga s desne obale rijeke Korane, nasuprot Bariloviću, kako je s jednom većom grupom drugih osoba kopao rovove. Tada nije bio u uniformi (vojnoj). Drugi puta vidio sam ga 6. 8. 91. god., kada su me zaustavili Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe. Tada je bio obučen u SMB uniformu „JNA“, naoružan AP io „škorpionom“. Nakon što su mene i xxxxxxxxxxxxxxxxxx okrivljeni Bunčić Ljubinko i Potkrajac Đorđe predali okr. Malić Miliću, ovaj je naredio da nas dvojicu odvedu na ispitivanje u Vojnić. Okrivljeni je iza nas također došao u Vojnić u Milicijsku stanicu i predao nas inspektoru koji nas je ispitivao. Nakon toga više ga nisam vidio. Čuo sam da je kasnije, prilikom proboja „JNA“ iz kasarne u Logorištu, upravljao jednim od tenkova i da je prilikom tog proboja navodno poginuo.

 

Kio: 49/92

 

Okr. POTKRAJAC ĐORĐE prije početka rata radio je kao službenik negdje u Vojniću. Dana 6.8.91.g., o čemu sam već unaprijed govorio, zaustavio me na cesti u Kosijerskom selu zajedno s Bunčić Ljubinkom i zatim predao okr. Malić Miliću. Bio je obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ te naoružan „PAP-om“ i s nekoliko ručnih bombi, koje su mu visile na opasaču. Prije i poslije toga nisam ga vidio uniformiranog i naoružanog, pa o njemu ništa drugo ne znam. Kada sam ga vidio na uniformi nije imao nikakve posebne oznake.

 

Kio: 50/92

 

Okr. KARAMARKOVIĆ DRAGIĆ negdje do početka ljeta 1991. god. živio je u Duga Resi i radio u „PT“, kada je nestao nekuda iz Duga Rese. I njega sam vidio onog spomenutog 6.8.1991.g. u Kosijerskom selu. Bio je u društvu s okr. Malić Milićem, obučen u „SMB“ uniformu „JNA“ s činom, mislim kapetana „JNA“, te naoružan pištoljem. Možda je imao još neko oružje, ali to nisam siguran. Vidio sam ga samo te zgode.

 

Kio: 51/92

 

Za okr. BUNČIĆ STEVU nisam potpuno siguran da li ga poznajem, iako mislim da da i kada bi ga vidio, onda bi ga prepoznao. Radi toga nisam siguran da li sam ga vidio naoružanog i u uniformi „JNA“ ili neke druge paravojne organizacije. Naime, pored onih osoba koje dobro poznajem i za koje znam da sam ih vidio, vidio sam i niz drugih osoba koje poznajem samo iz  viđenja, pa i osobno, ali se protiv njih ne vodi postupak. I spomenutog 6. 8. 91. g. vidio sam pored krivljenih i više drugih uniformiranih i naoružanih osoba pa tako postoji mogućnost da je među njima bio i okr. Bunčić Stevo. No, ponavljam, ne mogu sa sigurnošću tvrditi da ga poznajem, da sam ga vidio, te da je bio uniformiran i naoružan.

 

Kio: 53/92

 

Okr. BUNČIĆ LJUBINKO rado je svojevremeno u „Jugoturbini“ – Karlovac. 6.8.1991. god. zaustavio me zajedno s okr. Potkrajac Đorđom u Kosijerskom selu i zatim s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx predao okr. Malić Miliću. Vidio sam ga samo jednom i to upravo tada. Bio je u SMB uniformi „JNA“, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi za opasačem.

 

Kio: 54/92

 

Okr. MILOVANOVIĆ BOGDAN radio je u „Jugoturbini“ – „ŽČ“ Karlovac. Vidio sam ga u Kosijerskom selu onog dana 6. 8. 91. god. Bio je naoružan pištoljem. Nisam siguran da li je bio u uniformi ili nekom radnom kombinezonu. I prije i poslije tog događaja vidio sam ga više puta s lijeve obale Korane, na desnoj obali Korane, na linijama neprijateljskog fronta. Obično je tuda prolazio u osobnom automobilu. Ponekad je bio u uniformi, a ponekad u civilu. Za njega se pričalo da je glavna veza između neprijateljskih snaga u Vojniću i onih u Kosijerskom selu. Njegov brat je bio aktivno vojno lice – pukovnik ili potpukovnik, a bio je oženjen liječnicom koja je radila u Bariloviću.

 

Kio: 55/92

 

Okr. KONČALOVIĆ ANĐELKO radio je nekada u „Jugoturbini“ Karlovac. Vidio sam ga 6.8.91. god. u Kosijerskom selu, nedaleko od mosta gdje sam bio zaustavljen. Bio je u SMB uniformi „JNA“, na kojoj je imao neki čin, naoružan „AP“ i „škorpionom“, te s nekoliko bombi na opasaču. Vidio sam ga samo te jedne zgode.

 

Kio: 58/92

 

Okr. KOSIJER ĐORĐE živi u Kosijerskom selu, a svojevremeno je radio u „PI“ Duga Resa i putovao na posao. Njegova sestra udana je za okr. Malić Milića. Vidio sam ga samo jednom, 6.8.91.god. kada sam bio zaustavljen u Kosijerskom selu. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, amo ne znam točno kojim oružjem, a za opasačem imao je nekoliko bombi. Upravo tada došao je od nekuda, a koliko sam iz njihovog međusobnog razgovora shvatio došao je sa straže ili je išao nekuda na stražu.

 

Kio: 59/92

Okr. GAZIBARA MILAN radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je još ranije dobio otkaz. Vidio sam ga također 6.8.91.god. u Kosijerskom selu, prilikom povratka iz Vojnića. Bio je u društvu s okr. Maćešić Brankom, obučen u SMB uniformu „JNA“, s nekoliko bombi na opasaču i s AP, ali u odnosu na pušku nisam potpuno siguran.

 

Uniformiranog i naoružanog vidio sam samo tada. Nakon toga negdje u 9 mjesecu 91. god. vidio sam ga u Duga Resi, ali u civilu i nenaoružanog. U to vrijeme ja sam već bio u rezervnom sastavu PS Duga Resa, pa sam ga predveo u Stanicu, gdje je neki od inspektora s njim obavio informativni razgovor i nakon toga ga pustio.

 

Kio: 62/92

 

Okr. BOLIĆ MILOŠA osobno nisam vidio niti u uniformi, niti naoružanog. On je bio privatni autoprijevoznik. Čuo sam samo iz pričanja da je jedno vrijeme bio na nekoj obuci u Kninu, te da je svojim kamionom prevažao pripadnike pobunjeničkih formacija u Knin i obratno, a isto tako da je na toj relaciji prevažao hranu. Prije početka napada na RH znam da je uvijek po gostionicama istupao s neprijateljskih pozicija, odnosno govorio protiv RH, u nekoliko navrata i ja sam bio prisutan takvim njegovim istupima.

 

Kio: 63/92

 

Okr. MAĆEŠIĆ BRANKO radio je u „PI“ – Duga Resa, ali je negdje sredinom ljeta 1991. god. sam dao otkaz i napustio posao. Vidio sam ga 6.8.91.god., prilikom povratka iz Vojnića, u Kosijerskom selu, zajedno s Gazibara Milanom. Bio je obučen u SMB uniformu „JNA“, te naoružan „PAP“ i s nekoliko bombi. Vidio sam ga u uniformi i naoružanog samo te zgode. Tada je u ruci nosio litru konjaka i bilo je vidljivo da je pijan, što je kod njega i inače bio čest slučaj. U takvom stanju prije napada na RH često je pjevao razne četničke pjesme.

 

Kio: 64/92

 

Okr. BARIĆ VLADIMIR prije rata radio je samo povremeno tu i tamo. Uglavnom je pio i skitao se. Vidio sam ga tokom jeseni 1991. god. više puta, ne desnoj obali Korane, nasuprot Barilovića, u neprijateljskim rovovima. Bio je u SMB uniformi „JNA“ i naoružan, najvjerojatnije automatskom ili poluautomatskom puškom. Vidio sam ga i da je više puta, zajedno s drugima, s tih položaja pucao na položaje HV s druge strane rijeke Korane. Za njega je bilo karakteristično da je nakon ispaljenog rafala vikao „ustaše“, psovao nas i tome sl., a kako ja njega od ranije dobro poznam, raspoznao sam da je to baš njegov glas.

 

To je sve što imam za iskazati.

 

Upozoren u smislu čl. 82. st. 1. ZKP-a zapisnik nije čitan.

 

dovršeno u 11,30 sati

 

ISTRAŽNI SUDAC:                                       ZAPISNIČAR:                                    SVJEDOK:

 

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -