- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -

Srpski zločini RH

Duga Resa – KA-0009 REG 091

 

 

Z A P I S N I K

 

od 29. srpnja 1992.

o glavnoj raspravi kod Vojnog suda u Karlovcu

 

Prisutni od suda:                                                         Krivični predmet:

Mladen Kosijer Tužilac: Vojno tužiteljstvo Karlovac

(predsjednik vijeća – sudac)

Nina Bubaš Okrivljeni Potkrajac Đorđe i dr.

Zvonimir Matan Zbog kriv. djela iz čl. 236 f st. 1 KZ RH

(član vijeća)

Sanda Rastovski Broj vojnog tužilaštva KT- 78/92

(zapisničar)

Predsjednik vijeća – Sudac otvara zasjedanje u 1,00 sati i objavljuje predmet glavne rasprave. Utvrđuje se da su pristupili:

1. zamj. V Tužilac  Car Zdravko

2. Oštećeni

3. Okrivljeni: branitelj po služb. Dužnosti Žaja Zvonko odvj. iz Klc

4. Svjedoci: nitko

Vijeće donosi

 

r j e š e n j e

 

Obzirom da su okrivljenici nedostupni sudu i da je protiv (?) istih određen pritvor i naređeno izdavanje tjeralice te da je stavljen prijedlog VT da im se sudi u odsutnosti, te da su i u bijegu i da za to postoje osobito važni razlozi to se temeljem čl. 300 st. 3 i 4 preuz. ZKP-a (NN 5x/91) određuje da će se provesti suđenje u odsutnosti okrivljenika Đorđa Potkrajac, Ljubinke Bunčić, Bogdan Milovanović i Anđelko Končalović.

Konstatira se da se stranke odriču prava na žalbu na navedeno rješenje i ne traže pismeni otpravak rješenja.

Glavna rasprava javna.

 

Glavna rasprava provodi se u odsutnosti okrivljenika.

 

 

 

Utvrđuje se identitet okrivljenika

 

I okr. ĐORĐE POTKRAJAC

II okr. LJUBINKO BUNČIĆ

III okr. BOGDAN MILOVANOVIĆ

IV okr. ANĐELKO KONČALOVIĆ

 

svi podaci kao na listu broj 66.

 

Glavna rasprava počinje.

 

VT čita optužnicu.

 

DOKAZNI POSTUPAK

Stranke suglasno predlažu da se pročitaju iskazi svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx te da se izvrši uvid u priložene spise, koji su faktički spojeni u spisu K-152/92 i to Kio-49/92, 53/92, 54/92 i 55/92.

Vijeće donosi

 

r j e š e n j e

Vrši se uvid u spis Kio-49/92, 53/92, 54/92 i 55/92 te se čitaju iskazi iz tih spisa svjedoka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Daljnjih dokaznih prijedloga nema.

 

Dokazni postupak dovršen.

 

Vijeće daje riječ strankama:

 

Zamjenik VT u cijelosti smatra dokazanim utuženo djelo jer su svjedoci u svojim iskazima decidirano izjavili da su potpuo potvrdili da su okrivljenici bili obučeni u SMB uniforme te vršili kontrolu na cesti pa isto je nesporno i proizlazi nesporni svi elementi kriv. djela oružane pobune.

Branitelj okrivljenika naprotiv smatra da nije dovoljno utvrđeno da bi upravo okr. Imali namjere odnosno subjektivni elemenat djela oružane pobune i da stoga sama činjenica da su viđeni po dvije osobe ne predstavlja dovoljan posto za osuđujuću (?) presudu te predlažu da se primjeni in dubio pro reo.

Glavna rasprava dovršena.

Vijeće se povlači na vijećanje i glasovanje, te donosi a pred. vijeća izriče slijedeću

 

P R E S U D U

U IME REPUBLIKE HRVATSKE

 

 

I okr. ĐORĐE POTKRAJAC

II okr. LJUBINKO BUNČIĆ

III okr. BOGDAN MILOVANOVIĆ

IV okr. ANĐELKO KONČALOVIĆ

k r i v i    s u

što su:

 

tokom 1991. godine na području SO Duga Resa, u namjeri da oružjem stvaraju nemir i nesigurnost života i imovine građana Republike Hrvatske te u cilju nasilnog rušenja i njenog društvenog i državnog ustrojstva, a u uvjetima oružanih akcija tzv. „JNA“ i pripadnika drugih neprijateljskih formacijama upravljenim na odcjepljenje pojedinih dijelova Republike Hrvatske i staranje tzv. „SAO Krajine“ dobrovoljno se uključili u nelegalne srbo-četničke oružane formacije na području Kosijerskog sela SO Duga Resa, bespravno se naoružali te vršili kontrolu cesta na prilazima tom mjestu u namjeri sprečavanja ulaska legalnih snaga Republike Hrvatske,

dakle, sudjelovali u oružanoj pobuni koja je upravljena na ugrožavanje Ustavom utvrđenog državnog i društvenog ustrojstva i sigurnosti Republike Hrvatske,

čime su počinili kriv. djeo protiv republike Hrvatske – oružanom pobunom – označeno po čl. 236 f st. 1 KZH,

pa se temeljem čl. 236 f st. 1 KZH

 

O S U Đ U J U

svaki na KAZNU ZATVORA u trajanju od deset (10) godina.

Trošak krivičnog postupka pada na teret budžetskih sredstava suda.

Dovršeno.

 

 

Pred. vijeća: Mladen Kosijer

Zapisničar: Sanda Rastovski

Još sličnih članaka

Odgovori

Back to top button

- Stranica se trenutno korigira - Page is under construction -