REMEMBER BLEIBURG MASSACRE - DO NOT HATE - DO NOT FORGET ISKAZI - SVJEDOČANSTVA ISTINA O STRADANJU, MUČENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI ČISTE VELIKE SRBIJE....  - VIŠE
Blaiburg

 

Who are the Anti-Fascists - Tko su antifašisti

 
prijevod clanka na hrvatski je ispod teksta na engleskom jeziku

 
I hear many people in Croatia proclaim themselves to be "anti-fascists" and this confuses me because I don't know who the "fascists" are today.  How can you be "anti-" something that does not exist.  Fascism is defined as: a political ideology based on ultra-nationalism, national-rebirth, corporatism along with autocratic leadership and a one-party state. According to Joseph Grčić, fascists believe that a nation is an organic community that requires strong leadership, collective identity, and the will and ability to commit violence and wage war in order to keep the nation strong.[1]   By  this definition fascism does not exist anywhere in the world today!
Scholars generally consider Fascism to be on the Far Right in the "Left vs Right" political spectrum. Traditionally, the "Left" includes: anarchists communists, socialists, social liberals, social democrats and progressives while the Right includes: conservatives, reactionaries, monarchists, nationalists and fascists.

Today the Croatian Right, as with many countries in Europe, is comprised of primarily conservatives and a small minority of nationalists.  There are no fascist organizations of any merit in Croatia.  Conservatism a political attitude that advocates institutions and traditional practices that have developed organically, thus emphasizing stability and continuity.  
Historically anti-fascism is a phenomenon of the 1920s and 30s.  In Italy the Italian Socialist Party(PSI), Italian Communist Party (PCI), the General Confederation of Labour (CGT) and an Anarchist defined themselves anti-fascists.  During the Spanish Civil War in the 1930s The Republican army, the International Brigades, the Workers' Party of Marxist Unification (POUM) and Spanish anarchist militias defined themselves as anti-fascists. In Germany, during the 1920s and 1930s the Communist Party and Social Democratic Party defined themselves as anti-fascists.  Looking at this pattern it can be generalized that Socialists, Communists and Anarchists are Anti-Fascists.

Today some in the Croatian Left define themselves as anti-fascists.  If we know that true fascism does not exist then who is being labelled a fascist? In my observations anyone that loves his country, is proud to be a Croatian, respects the Church and traditional values is attacked by anti-fascists.  Proud Croatians that want to defend Croatia so that it is not sold off piece by piece to foreign powers receive the worst abuse by the anti-fascists. But wait, to love your country and to be proud, to respect the Church and live by traditional values sounds like the definition of Conservatism! Conservatives are not fascists.  While the Left appears to claim a monopoly on anti-fascism I would say that Croatian Conservatives and Nationalists are as much anti-fascist as the Left.  Unfortunately Conservatives are being slandered by the Left in a strategy of political misdirection and opportunism. 

Who are these proud anti-fascists?  Are they the Croatian Communist Party, renamed the Social Democratic Party (SDP)?  Are they the sons and daughters of the old communist (Jugovic) elites that still cling to power in the dark recesses of the government bureaucracy? Are they the old Jugoslavs that are bitter about the birth of Croatia and the demise of their communism and Party priviledge.  Are they the invisible puppet-masters of international organizations such as George Soros' Open Society Institute. 

The Left is being opportunistic today by exploiting  the guilt of good Croatians to a dark part of our history which happened 65 years ago. I find it comforting when I realize that if the Left has to resort to ad hominem[2] attacks on good, honest Conservative Croatians rather than use logic and reason to prove the superiority of their political vision then they the anti-fascists do not have a strong foundation on which to build an argument.  My fellow Croatian Conservatives be proud to know that communists and anarchists have to stoop so low as to use psychological guilt attacks to weaken your defences and resolve.  Stay strong in defending your vision of a Croatia based on traditional and moral conservative values.  Stay strong in defending the Homeland of your grandchildren!

Hmmm, I sit and ponder, could anti-fascists just be anti-Croatia(ns)?
[1] Grčić, Joseph. Ethics and political theory. Lanham, Maryland, USA: University of America, Inc, 2000. Pp. 120
[2] An ad hominem argument, also known as argumentum ad hominem (Latin: "argument toward the person" or "argument against the person"), is an argument which links the validity of a premise to an irrelevant characteristic or belief of the person advocating the premise.
Now in poor grammar Cro-English

Tko su antifašisti

Čujem da se mnogi ljudi u Hrvatskoj proglašavaju "antifašistima", i to me zbunjuje jer ne znam tko su "fašisti" danas. Kako možete biti "protiv" nečega što ne postoji. Fašizam se definira kao: politička ideologija utemeljena na ultra-nacionalizmu, nacionalnom preporodu, korporatizmom zajedno sa autokratskim vodstvom jedne države stranke. Prema Josipu Grčiću, fašisti vjeruju da je narod organska zajednica koja zahtijeva jako vodstvo, kolektivni identitet, te volju i sposobnost da se počini nasilje i ratovuje kako bi narod bio jak. [1] Po ovoj definiciji fašizam ne postoji bilo gdje u svijetu danas!

Znanstvenici općenito smatraju fašizmom na krajnje desnoj strani u političkom spektru ljevice i desnice. Tradicionalno, "ljevica" uključuje: anarhiste, komuniste, socijaliste, social-liberale, socijaldemokrate i ‘progresivne’ dok “desnica” uključuje: konzervativce, nacionaliste, reakcionare, monarhiste, i fašiste.

Danas hrvatska desnica, kao i u mnogim zemljama u Europi, sastavljena je prije svega od konzervativaca i male manjine nacionalista. Nema fašističke organizacije od ikakva značaja u Hrvatskoj. Konzervativizam je politički stav koji zagovara tradicionalne institucije i praksu koje su se razvile organski, ističući na taj način stabilnosti i kontinuitet.

Povijesno, antifašizam je fenomen 1920-ih i 30-ih. U Italiji talijanska Socijalistička stranka (PSI), talijanska komunistička partija (PCI), generalna konfederacija rada (CGT) i anarhisti definiraju sebe antifašistima. Tijekom Španjolskog građanskog rata u 1930-tim, Republikanska vojska, Međunarodne brigade, Radnička partija marksističkog ujedinjenja (POUM) i španjolska anarhistička milicija definiraju se antifašistima. U Njemačkoj, tijekom 1920-ih i 1930-ih, komunističke stranke i Socijaldemokratske partije definiraju se kao anti-fašisti. Gledajući ovaj uzorak, može se općenito reći da su socijalisti, anarhisti i komunisti antifašisti.
Danas se neki u hrvatskoj ljevici sebe nazivaju antifašistima. Ako znamo da istinski fašizam ne postoji onda tko je obilježen fašist? U mojim zapažanjima, tko god voli svoju zemlju, ponosan je biti Hrvat, poštuje Crkvu i tradicionalne vrijednosti napadnut je od strane antifašista. Ponosni Hrvati koji žele obraniti Hrvatsku, tako da se ne prodaje strancima komad po komad, najgore su zlostavljani od strane antifašista. Ali čekajte, ljubiti svoju zemlju i biti ponosni, poštivati Crkvu i živjeti po tradicionalnim vrijednostima zvuči kao definicija Konzervatizma! Konzervativci nisu fašisti. Dok lijevica traži monopol na antifašizam, ja bih rekao da hrvatski konzervativci i nacionalisti su jednako antifašisti kao lijevi. Nažalost, ljevicari su oklevetali konzervativce po strategiji političkog podmetanja i oportunizma.

Tko su ti ponosni antifašisti? Jeli to hrvatska komunistička partija, preimenovana u Socijaldemokratsku partiju (SDP)? Da li su oni sinovi i kćeri stare komunističke (Jugović) elite koja se još uvijek drži na vlasti u tamnim dubinama državne birokracije? Jesu li to stari Jugoslavi ogorčeni rođenjem Hrvatske i raspadom komunizma i partijskih privilegija. Jesu li oni nevidljivi marionetski majstori međunarodnih organizacija kao što je  Open Society Institute Georgea Sorosa.

Lijevica danas  oportunistički iskorištava krivnju dobrih Hrvata iz tamnog dijela naše povijesti od prije 65 godina. Ja se osjećam umiren kada shvatim, ako ljevičari trebaju upotrebljavati ad hominem napad na dobre, poštene konzervativne Hrvate radije nego koristiti logiku i razum da dokažu superiornost njihove političke vizije, onda ti antifašisti nemaju čvrsti temelj na kojem će se izgraditi njihov argument. Moji hrvatski konzervativni kolege, budite ponosni, ako komunisti i anarhisti moraju pasti tako nisko za korištenje psihološke krivice u napadu da bi oslabili vašu obranu i odlučnost. Ostanite jaki u obrani svoje vizije za Hrvatsku na temelju tradicionalnih i moralnih konzervativnih vrijednosti. Ostanite jaki u obrani domovine svojih unuka!

Hmmm, sjedim i razmišljam, da anti-fašisti su možda samo anti-Hrvati?
 
Zeljko Zidaric
Toronto Canada

TRANSLATE


SURADNICI

majhen
sarunic
dragic
budimlic
grgic
ARGUS
NEIMENOVANI

Priopćenja u toku političkog progona HDZ-ove vlade,Ive Sanadera i haaškog tužiteljstva - Text

PRIJATELJI

KOMENTARI