2003.08.03. - Miro Karacic

Realisticko poimanje pluralizmai definicija pluralizma, pluralizam etnickih sustava, kulturni i moralni relativizam, "Dekaloska demokracija" ,"Jura Homunizam" ,"Klub demografske obnove".