REMEMBER BLEIBURG MASSACRE - DO NOT HATE - DO NOT FORGET ISKAZI - SVJEDOČANSTVA ISTINA O STRADANJU, MUČENJU I NEHUMANIM POSTUPCIMA OD STRANE SRBA PREMA HRVATIMA I MUSLIMANIMA NA PODRUČJU BOSNE I HERCEGOVINE CIJI JE KRAJNJI CILJ BIO STVARANJE ETNICKI ČISTE VELIKE SRBIJE....  - VIŠE
Blaiburg

 

2009.01.18. - Limes kozmosa prof. dr. sc. Davora Pavune

P e t a k ,   1 6 .   0 1 .   2 0 0 9 .   -   1 7 . 3 0h 

Limes   kozmosa

E m i s i j a   o   g r a n i c n i m   p i t a n j i m a  t e o l o g i j e   i   p r i r o d n i h   z n a n o s t i .   U " L i m e s u   k o z m o s a "   g o s t u j e   d r .   D a v o r  P a v u n a ,   e k s p e r i m e n t a l n i   f i z ica r . 
G o v o r i   k a k o   d a n a s  p r i r o d o z n a n s t v e n i c i   v i d e   o d n o s  z n a n o s t - r e l i g i j a ?   T k o   p l a n i r a   z n a n s t v e n i   n a p r e d a k ?  P o s t o j e   l i   s k r i v e n i   c e n t r i   m oc i ?  K a k v o   j e   s t a n j e   z n a n o s t i   u  H r v a t s k o j ?   K a k o   p o k r e n u t i  H r v a t s k u ?   P o s t o j i   l i   i z l a z   i z  a k t u a l n e   s v j e t s k e   k r i z e ?  
 
E m i s i j u  u r edj u j e   i   v o d i   m r .   K r es i m i r  C e r o v a c .

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osvježi

TRANSLATE


SURADNICI

majhen
sarunic
dragic
budimlic
grgic
ARGUS
NEIMENOVANI

Priopćenja u toku političkog progona HDZ-ove vlade,Ive Sanadera i haaškog tužiteljstva - Text

PRIJATELJI

KOMENTARI